ambtelijke misslag

193 resultaten voor ambtelijke misslag

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 4 juni 2012

  De rechtbank oordeelt (ambtshalve) dat het door verweerder gehanteerde beleid in paragraaf A6/5.3.5 van de Vc 2000, niet overeenkomt met de jurisprudentie van de Afdeling. Naar het oordeel van de rechtbank is het aan eiser uitgereikte verlengingsbesluit en de daaraan gekoppelde ingangsdatum conform de jurisprudentie van de Afdeling en is van een onrechtmatig besluit en/of zoals verweerder stelt...

  ...Verweerders standpunt dat sprake zou zijn van een ambtelijke misslag, laat onverlet dat de bewaring per 16 mei 2012 een geldige titel ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 18 september 2012

  Verweerder heeft, onder verwijzing naar het ambtsbericht, gesteld dat eiser bescherming had kunnen inroepen van de (hogere) autoriteiten. Hieruit blijkt dat eiser zich tot hogere instanties kan wenden, alsmede de Ombudsman en het EHRM, aldus verweerder. De rechtbank volgt verweerder hierin, maar uit het ambtsbericht blijkt ook dat uitspraken van het EHRM niet consequent worden opgevolgd, dat het...

  ... bij de (hogere) autoriteiten aangemerkt moet worden als een ambtelijke misslag en dat dit niet leidt tot de conclusie dat aan eiser het niet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 16 februari 2012

  Beleidsmatige opheffing Kale illegaal. Verweerder heeft toegelicht, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 november 2011 (LJN: BU4110), dat de bewaring van eiser is opgeheven vanwege beleidsmatige redenen. Verweerder was in het geval van eiser van mening dat aan eiser een vertrektermijn had moeten worden gegeven. Verweerder heeft...

  ...Verweerder heeft vervolgens betoogd dat er sprake was van een ambtelijke misslag, in die zin dat de bewaring van eiser niet opgeheven had moeten ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Zwolle, 7 november 2008

  Sticker arbeidsmarktaantekening / ambtelijke misslag / voorwaarden Eiser kreeg in 2006 een sticker in zijn paspoort omdat hij bezwaar of beroep mocht afwachten. Het was hem toegestaan arbeid te verrichten. De sticker die in 2007 in zijn paspoort is geplaatst vermeldde dat het eiser niet was toegestaan te werken. Eiser stelt dat er sprake is van opgewekt vertrouwen. Verweerder stelt dat...

  ... dat het hem was toegestaan arbeid te verrichten, berust op een ambtelijke misslag. Van opgewekt vertrouwen is in dit geval geen sprake. 2.3 Eiser ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, President, 30 november 2009

  Verweerder heeft het bezwaar van eiseres niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. De vraag ligt voor of de termijnoverschrijding al dan niet verschoonbaar is. Eiseres heeft aangevoerd dat zij tegen de buitenbehandelingstelling van 30 oktober 2007 geen bezwaar heeft gemaakt, althans niet binnen de termijn, omdat zij dacht dat haar aanvraag alsnog was ingewilligd. Zij heeft pas...

  ... is beslist en dat verweerder zich niet kan beroepen op een ambtelijke misslag. Eiseres heeft immers voor 21 november 2007 de leges betaald. Zij ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 september 2011

  Bouwfraude. Vervolg op HR LJN BB3038. 1. HR leest de bewezenverklaring met verbetering van een misslag. 2. Art. 363. 1 onder 1 Sr, ambtelijke omkoping tot ongeoorloofde prestatie. ‘s Hofs kennelijke oordelen dat aan de begrippen “in strijd met zijn plicht” en “in zijn bediening iets doen of nalaten” voldoende feitelijke betekenis toekomt en dat, daarvan uitgaande, het bewezenverklaarde uit de...

  ...2.2.3. Als gevolg van een kennelijke misslag heeft het Hof niettemin de passage achter het vierde gedachtestreepje in ... dat die mede feitelijke betekenis heeft.(2) De geschonden ambtelijke plicht hoeft dus, zo begrijp ik, niet nader te worden omschreven. Wat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 25 november 2009

  Zoals ook de Afdeling in haar uitspraak van 14 november 2001 (LJN AD9188) overwoog, zijn partijen, ingevolge de artikelen 8:28, 8:45 en 8:31 van de Awb, in onderling verband gelezen, gehouden aan de recht¬bank de schriftelijke informatie waarom zij verzoekt, te verschaffen. Daarbij past het niet dat een partij weigert inlichtingen te verstrekken omdat zij van mening is dat deze niet van belang...

  ...Dat thans van een ambtelijke misslag is gebleken, betekent volgens verweerder niet dat eiser een ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 12 juni 2006

  Wav / weigering twv / vertrouwensbeginsel / restrictief toelatingsbeleid. Verweerder was bevoegd om de aanvraag van eiser af te wijzen omdat eiser niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning en hij daarom niet voldoet aan de voorwaarden voor verlening van de gevraagde vergunning. De door eiser aangevoerde omstandigheden zijn niet dusdanig bijzonder dat verweerder niet in redelijkheid...

  ... had moeten zijn dat verlening van de mvv het gevolg is van een ambtelijke misslag of indien sprake is van gewijzigde feiten of omstandigheden. Niet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Utrecht, 11 mei 2006

  DRC / procesbelangbelang / verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd / gelijkheidsbeginsel / hoorplicht. Eiser is afkomstig uit de DRC en is in het bezit van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als verblijfsdoel "voortgezet verblijf" met ingang van 17 maart 2001 geldig tot 17 maart 2006. In geschil is of eiser in aanmerking komt voor een...

  ... tweede termijn aangeeft dat er in die zaak sprake is van een ambtelijke misslag is niet afdoende. Verweerder heeft het desbetreffende dossier niet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, 6 februari 2008

  Pardonregeling / aanbod / acceptatie aanbod / intrekking aanbod / besluit de zin van art. 1:3 Awb Verweerder heeft aan eisers laten weten dat zij voor een verblijfsvergunning in het kader van de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de Vw (oud) in aanmerking komen. Eisers behoefden nog slechts aan één noodzakelijke voorwaarde te voldoen, namelijk dat alle lopende aanvragen en...

  ...Er zou sprake zijn van een ambtelijke misslag. 2. Aan de orde is de vraag of de brief van verweerder van 8 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Zutphen, 9 augustus 2006

  Bevoegdheid intrekking besluit/toezegging nieuw besluit; vertrouwensbeginsel. Eisers aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft verweerder afgewezen. Hoewel verweerder een beleid van categoriale bescherming voert, komt eiser daarvoor niet in aanmerking omdat hij volgens verweerder een gevaar voor de openbare orde vormt. Hangende eisers beroep deelt de gemachtigde van...

  ... verblijfsvergunning, en dat in zoverre sprake was van een ambtelijke misslag. Naar het oordeel van de rechtbank verzet de Algemene ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 21 februari 2003

  Ongewenstverklaring / ambtelijke misslag / vertrouwensbeginsel. Eiser is in 1991 ten gevolge van een ambtelijke misslag ingeschreven in de GBA van Amsterdam zijnde in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Op 30 oktober 1996 is deze misslag hersteld, bij welke gelegenheid eisers Nederlandse paspoort is ingenomen. In december 1999 is eiser ongewenst verklaard naar aanleiding van een in 19

  ...Op 22 januari 1991 is eiser door een ambtelijke misslag ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Almelo, 5 juni 2003

  Driejarenbeleid / relevant tijdsverloop. Eisers zijn Albanezen afkomstig uit Servië. Eiseres is in 1999 abusievelijk een vvtv voor Kosovo-Albanezen verstrekt. Aan de orde is de vraag of de periode waarin zij over die verblijfstitel beschikten dient te worden beoordeeld als relevant tijdsverloop in het kader van het driejarenbeleid. De rechtbank overweegt dat eisers geen inhoudelijk verweer...

  ... relevant tijdsverloop wordt aangemerkt, nu aan eisers door een ambtelijke misslag een vvtv is verleend. De rechtbank beantwoordt deze vraag ...

 • Uitspraak Nº NL19.28318. Rechtbank Den Haag, 2019-12-09

  ...Verweerder betoogt dat de formulering een ambtelijke misslag betreft en dat ongeacht de formulering in beide gevallen de ...

 • Uitspraak Nº NL17.9299, NL17.9311, NL17.9315. Rechtbank Den Haag, 2017-10-23

  ... In de twee andere zaken was sprake van een ambtelijke misslag. De Afdeling overweegt dat verweerder in deze gevallen louter op ...

 • Uitspraak Nº NL17.7749 en NL17.7750. Rechtbank Den Haag, 2017-10-11

  ... gepasseerd met de stelling dat sprake is geweest van een ambtelijke misslag. Verweerder zou niet gehouden zijn een dergelijke fout te blijven ...

 • Uitspraak Nº 201604902/1/V1. Raad van State, 2017-01-09

  ... waarom de zaak waarop de vreemdeling zich heeft beroepen op een ambtelijke misslag berust. Volgens vaste rechtspraak strekt het gelijkheidsbeginsel ...

 • Uitspraak Nº 16_3890 (vovo) en 16_3891 (beroep). Rechtbank Amsterdam, 2016-07-13

  ... [adres] niet opgaat, omdat de daarvoor verleende vergunning als ambtelijke misslag moet worden aangemerkt. Verweerder heeft ter zitting nog gesteld ...

 • Uitspraak Nº AWB 16/27217. Rechtbank Den Haag, 2017-03-14

  ... dateert van voor het bestreden besluit en dat het een ambtelijke misslag is dat het beleid niet is toegepast in dat besluit. . ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/8619, 17/8621. Rechtbank Den Haag, 2017-05-18

  ... Nederland doet daar niet aan af, nu evident sprake is van een ambtelijke misslag. Verweerder had nader onderzoek moeten instellen en meer vragen ...

 • Uitspraak Nº 201505513/1/V2. Raad van State, 2016-05-30

  ... staatssecretaris heeft toegelicht dat dit besluit berust op een ambtelijke misslag, nu daarin louter op grond van de homoseksuele gerichtheid van de ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 27 december 2012

  Bij besluit van 11 november 2010 heeft de minister het verzoek van [appellante] om haar en haar minderjarige kind het Nederlanderschap te verlenen afgewezen.

  ... waarnaar [appellante] heeft verwezen zich een ambtelijke misslag heeft voorgedaan. Zij voert daartoe aan dat de staatssecretaris ...

 • Uitspraak Nº AWB 18/1332 en 18/1333 T. Rechtbank Den Haag, 2018-06-06

  ...Volgens verweerder is hier sprake van een ambtelijke misslag. Verweerder heeft dit echter niet onderbouwd. . . . ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 3914. Rechtbank Amsterdam, 2017-08-18

  ... bevoegdheid getreden waardoor sprake is van een kennelijke misslag, omdat alleen verweerder met toepassing van de hardheidsclausule kan ...Eiser stelt dan ook dat geen sprake is van een ambtelijke misslag en dat niet aannemelijk is gemaakt dat de woningcorporatie [naam] ...

 • Uitspraak Nº AWB 15/20966. Rechtbank Den Haag, 2016-11-23

  ... eiser niet heeft weersproken dat sprake is van een kennelijke ambtelijke misslag. . . . 12. Met inachtneming van het ...