amercentrale arrest

25 resultaten voor amercentrale arrest

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 25 april 2013

  Conclusie PG: A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van X1 B.V. en X2 B.V., tegen de uitspraak van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 maart 2012 met nummer BK-11/00265, LJN BW1076, BB 2012/320, NTFR 2012/1784. De A-G memoreert dat de vraag of een bepaalde zaak als onroerend is aan te merken van belang is voor de toepassing van een aantal...

  ...2.13.2 De Hoge Raad overweegt in zijn arrest van 31 oktober 1997, nr. 16 404, NJ 1998,97:. "a) Een gebouw kan duurzaam ...Het beroep van Westerbaan op HR 13 juni 1975, NJ 1975, 509 (Amercentrale), gewezen in het verband van art. 1405 (oud) BW mist daarom doel. Het ging ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 oktober 2010

  Verbintenissenrecht. Art. 6:174 BW vestigt ook risicoaansprakelijkheid ten aanzien van medebezitter. De bezitter van een gebrekkige opstal is uit hoofde van art. 6:174 BW ook aansprakelijk voor schade die als gevolg van dit gebrek wordt geleden door andere medebezitter(s). In aanmerking genomen dat de wetgever aansprakelijkheid tegenover een medebezitter niet heeft uitgesloten, is dit naar...

  ...Eerste Kamer. 09/01675. DV/EE. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. [Eiser 1],. wonende te [woonplaats],. 2. ACHMEA ...4.5.2 In het Amercentrale-arrest(14) oordeelde Uw Raad, met betrekking tot art. 1405 (oud) BW dat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2007

  Amercentrale; het hof heropent het onderzoek in de Amercentrale-zaak. Door deskundigen is een aantal rapporten opgesteld en zijn verklaringen afgelegd die elkaar tegenspreken met betrekking tot de bezwijkoorzaak van de steiger in de Amercentrale. Ook bestrijden de deskundigen elkaars onderzoeksmethoden. Het hof kan geen inhoudelijk oordeel geven over de juistheid van hetgeen door de elkaar...

  ... het bezwijken van de steiger in een verbrandingsketel van de Amercentrale op 28 september 2003 stond de vraag centraal wat de oorzaak van het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 19 september 2007

  De norm van artikel 6:175 BW, die een risicoaansprakelijkheid in het leven roept voor diegene die in de uitoefening van zijn bedrijf stoffen onder zich heeft die een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of zaken opleveren, is erop gericht om de bescherming van belangen van volksgezondheid en milieu te waarborgen. Nu de bij de brand bij ATF vrijgekomen stoffen zouden kunnen leiden

  Arrest d.d. 19 september 2007. Rolnummer 0600302. HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. ...27. ATF heeft met een beroep op het Amercentrale-arrest (NJ 1975, 509) betoogd dat wanneer het gaat om ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 april 2008

  Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen; causaal verband tussen geleden inkomensschade wegens het niet opnieuw kunnen sluiten van een huurovereenkomst en door kinderen gepleegde brandstichting? Toerekening naar redelijkheid.

  ...Eerste Kamer. Nr. C07/007HR. JMH/IS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiser],. wonende te [woonplaats],. EISER tot cassatie,. ...4.27 Een nog duidelijker aanwijzing valt te putten uit het Amercentrale-arrest waarin het ging om de (in de huidige terminologie) toerekening bij ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 24 juni 2005

  Wet WOZ. Art. 3:3 BW. Waardevaststelling voor stacaravanchalets op gehuurde grond ten onrechte achterwege gelaten. Gelijkheidsbeginsel.

  ...De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2. Geding in cassatie. Het college van burgemeester en wethouders ...4.5 Het belangrijke arrest Amercentrale heeft betrekking op de voorloper van art. 3:3 BW, art. 1405 BW (oud).(6) ...

 • Uitspraak Nº 200.149.612_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-11-29

  ... . . . . arrest van 29 november 2016 . . . . . in de zaak ... een wijkverwarmingssysteem waarbij warmte afkomstig van de Amercentrale door Ennatuurlijk (als rechtsopvolgster van Essent) wordt geleverd aan de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 juni 2010

  Ongeluk Amercentrale Geertruidenberg. Conclusie AG o.m. over het causale verband tussen enerzijds het niet naleven van de fabrieksvoorschriften m.b.t. het steigermateriaal en de tenlastegelegde onvolkomenheden en anderzijds het ineenstorten van de steiger. HR: 81 RO.

  15 juni 2010. Strafkamer. nr. 08/03557. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ...3. De onderhavige zaak betreft het ongeval in de Amercentrale te Geertruidenberg in september 2003. Ten behoeve van ...

 • Uitspraak Nº 200.071.214_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-08-02

  ... . zaaknummer 200.071.214/02 . . . . arrest van 2 augustus 2016 . . . . in de zaak van . . . ... accountants op die dag gezegd dat Delta Milieu de opdracht Amercentrale zou krijgen in plaats van [bedrijf] (…). Het betrof een project van € ...

 • Uitspraak Nº 15/00618 en 15/00619. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-09-23

  ...De grootste productielocatie is de Amercentrale. Deze centrale gebruikt met name steenkool, biomassa en houtgas als ... de bevestigende beantwoording van vraag I moet, mede gelet op het arrest HvJ 18 april 2013, Mariana Irimie, C-565/11, ECLI:EU:C:2013:250, over de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 december 2000

  Rolnr. C9801015/MA. ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,. tweede kamer, van 5 december ...In zijn arrest van 13 juni 1975 (NJ 1975 no. 509, de Amercentrale) definieerde de Hoge Raad gebouw in de zin van het toenmalige art. 1405 BW ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31 januari 2008

  Amercentrale. Instorting steiger. Dood door schuld in uitoefening beroep (art. 307/309 Sr.) en lichamelijk letsel door schuld in uitoefening beroep (art. 308/309 Sr). Hof beantwoordt vraag naar causaliteit tussen enerzijds (gebreken in) het ontwerp van de constructeur (verdachte) en de controle van het ontwerp door die constructeur en anderzijds de instorting van de steiger. Verwijtbaarheid...

  ...Gerechtshof 's-Hertogenbosch. meervoudige kamer voor strafzaken. Arrest. gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank ... een steiger (in een verbrandingsketel [Amer-9] van de Amercentrale te Geertruidenberg) heeft ontworpen en/of de (her)controle van het ontwerp ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 24 december 2010

  Art. 2, lid 1, en 9, lid 4, Wet BRV. Havenkranen onroerend? Verkrijging kranen door gerechtigde tot reeds gevestigd recht van opstal is geen (nadere) verkrijging in de zin van de Wet BRV.

  Nr. 10/01452. 24 december 2010. Arrest. gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z (hierna: ... dat het Hof heeft vastgesteld: dat zich op het terrein van de Amercentrale voor de opslag van stookolie onder meer bevond de onderhavige tank, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 24 mei 2006

  Amercentrale (onder aannemer)

  ...een steiger ( in een verbrandingsketel [Amer-9] van de Amercentrale te Geertuidenberg ) heeft ontworpen en/of gebouwd, en/of de controle op ...Anders dan in voornoemd arrest is er dus geen sprake van een bewijsprobleem gelet op meerdere mogelijke ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 24 mei 2006

  Amercentrale (ontwerper van de steiger)

  ...een steiger ( in een verbrandingsketel [Amer-9] van de Amercentrale te Geertuidenberg ) heeft ontworpen en/of de (her)controle en/of ...Anders dan in voornoemd arrest is er dus geen sprake van een bewijsprobleem gelet op meerdere mogelijke ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 24 mei 2006

  Amercentrale ( onder aannemer)

  ...een steiger ( in een verbrandingsketel [Amer-9] van de Amercentrale te Geertuidenberg ) heeft ontworpen en/of gebouwd, en/of de controle op ...Anders dan in voornoemd arrest is er dus geen sprake van een bewijsprobleem gelet op meerdere mogelijke ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23 augustus 2011

  Schadevordering van een werknemer wegens onterecht door een vrouwelijke collega geuite beschuldiging van seksuele intimidatie en alsmede het onterecht indienen van klacht ter zake en het doen van aangifte. Werknemer onderbouwt onvoldoende zijn stelling dat sprake is van smaad in de zin van artikel 261 Sr., en ook dat opzettelijk dan wel lichtvaardig door die collega is geklaagd en aangifte is...

  ...Sector civiel recht. zaaknummer HD 200.034.141. arrest van de vijfde kamer van 23 augustus 2011. in de zaak van. [X.],. wonende ... seksuele intimidatie en aanranding in de werksituatie bij de Amercentrale van Essent, voorts door terzake daarvan op 3 december 2006 bij de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 maart 2012

  Art. 81 RO. Europese aanbesteding; klachten tegen oordeel dat inschrijving niet besteksconform was.

  ...Eerste Kamer. 10/05393. RM/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiseres],. gevestigd te [vestigingsplaats],. gemeente ... "Handling Bedrijfs-, Hulp- en Reststoffen ten behoeve van de Amercentrale te Geertruidenberg". De aankondiging van opdracht vermeldt onder ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 14 september 2010

  Heeft appellante een besteksconforme aanbieding gedaan of is dit niet het geval zodat haar inschrijving als ongeldig moet worden gekwalificeerd? Uitleg van een in het bestek opgenomen eis.

  ...(zaaknummer rechtbank 179767/HA ZA 09-77). arrest van de eerste civiele kamer van 14 september 2010. inzake. de besloten ...“Handling Bedrijfs-, Hulp- en Reststoffen ten behoeve van de Amercentrale te Geertruidenberg” aanbesteed. Het gunningscriterium is de economisch ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 2 juni 2009

  Aanbestedingszaak. Eiseres heeft een niet-besteksconforme en dus ongeldige aanbieding gedaan, en wordt dus geacht niet te hebben ingeschreven op de aanbesteding, zodat zij in rechte geen aanspraak kan maken op de opdracht of op (nadere) motivering van de gunningsbeslissing. Geen sprake van onrechtmatig handelen van gedaagde.

  ...‘Handling Bedrijfs-, Hulp- en Reststoffen ten behoeve van de Amercentrale te Geertruidenberg’. In deze aankondiging van opdracht is onder meer het ... april 2004, zaak C-496/99) heeft overwogen en de Hoge Raad in zijn arrest van 4 november 2005, NJ 2006, 204, bij de vraag of sprake is van schending ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 februari 2009

  Plakverbod. APV Eindhoven. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat de bouwschutting moet worden aangemerkt als een onroerende zaak i.d.z.v. art. 2.4.2 APV Eindhoven. Dat de schutting als tijdelijk bouwsel civielrechtelijk bezien o.g.v. art. 3:3 BW een roerende zaak is, doet daaraan niet af.

  ...Strafkamer. Nr. 07/10416. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... van het middel verwijst naar: HR 13 juni 1975, NJ 1975,509 Amercentrale; HR 23 februari 1994, NJ 1995, 465 Inzake onroerende windmolens; HR 8 juli ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 14 juli 2009

  In juni 2006 heeft zich een legionella-uitbraak voorgedaan bij het Post CS-gebouw in Amsterdam. Als gevolg van de besmetting met legionella zijn twee mensen overleden en hebben anderen langdurig en blijvend ongemakken ondervonden. Twee bedrijven die de besmetting hadden kunnen voorkomen zijn volgens de rechtbank hoogst nalatig geweest. Zowel tussen als binnen de bedrijven is gebleken van een...

  ...Hij wijst daarbij allereerst op het arrest van de Hoge Raad van 14 november 1921, NJ 1922, 179 (Spoorwegongeval ... bijzonder die van het Hof Den Bosch inzake het ongeval in de Amercentrale (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2008, LJN BC3192). Aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 14 juli 2009

  In juni 2006 heeft zich een legionella-uitbraak voorgedaan bij het Post CS-gebouw in Amsterdam. Als gevolg van de besmetting met legionella zijn twee mensen overleden en hebben anderen langdurig en blijvend ongemakken ondervonden. Een medewerker van Axima is ernstig tekort geschoten in zijn professionele en maatschappelijke zorgplicht. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden

  ...Hij wijst daarbij allereerst op het arrest van de Hoge Raad van 14 november 1921, NJ 1922, 179 (Spoorwegongeval ... bijzonder die van het Hof Den Bosch inzake het ongeval in de Amercentrale (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2008, LJN BC3192). Aan ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 juni 2003

  ...De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2. Geding in cassatie. Belanghebbende heeft tegen 's Hofs ...G.J.S. (Amercentrale). 7 W.G. Huijgen 2001 (Tekst & Commentaar BW), art. 3:4 BW, aant. 1-4. 8 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 juni 2003

  ...De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2. Geding in cassatie. Belanghebbende heeft tegen 's Hofs ...G.J.S. (Amercentrale). 8 W.G. Huijgen 2001 (Tekst & Commentaar BW), art. 3:4 BW, aant. 1-4. 9 ...