Arbeidsreglement

50 resultaten voor Arbeidsreglement

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, March 17, 2010

  Lease-overeenkomst. Vroegtijdige beëindiging van een contract. Verzetzaak. Opposante vordert vernietiging van het verstekvonnis waarbij zij is veroordeeld tot betaling aan haar voormalige werkgever van een bedrag wegens vervroegde beëindiging van het leasecontract, stellende dat (1) het leasereglement niet van toepassing is, (2) het leasereglement een boetebeding bevat, welk beding nietig is en (3

  ...(…). Een nadere uitleg van deze bepalingen is te vinden in het “Arbeidsreglement” van werkgever, d.d. juli 2006, versie 6.4. (…). c. In het arbeidsreglement 2008 van de Symbision Groep van januari 2008, versie 8.1, is onder ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, Sector kanton, October 21, 2010

  Ontslag op staande voet van zaalchef in amusementscenter terecht gegeven wegens overtreding van het speelverbod. De werkgeefster heeft voortvarend en zorgvuldig gehandeld door na klachten van klanten onderzoek naar camerabeelden in te laten stellen en vervolgens werknemer daarover te horen. Vast is komen te staan dat werknemer tijdens werktijd op de roulette heeft gespeeld. De werknemer gold als...

  ...Hierbij is ontslag op staande voet niet uitgesloten (…)”. 1.4 In artikel 5 van de arbeidsovereenkomst is het Janshen-Hahnraths Arbeidsreglement (hierna ‘het Arbeidsreglement’) op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard. Artikel 8.4 ad e van het Arbeidsreglement bepaalt:. ...

 • Uitspraak Nº 200.256.070_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-08-06

  ... dat de bepalingen in de Nederlandse wet, die betrekking hebben op arbeidsongeschiktheid voor zullen gaan op de bepalingen in het arbeidsreglement van [appellante] , voor zover deze bepalingen ten opzichte van Nederlandse wetgeving in het nadeel van [geïntimeerde] werken. Immers, de bepalingen ...

 • Uitspraak Nº 200.177.505_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-03-22

  ... . In artikel 14.1 van de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de voorwaarden en regelingen zoals vermeld in het Arbeidsreglement [nederland b.v.] Nederland B.V. van toepassing zijn. . In artikel 16.3 van de arbeidsovereenkomst is een eenzijdig wijzigingsbeding ...

 • Uitspraak Nº 4383753. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-09-04

  .... In artikel 14.1 is bepaald dat de voorwaarden en regelingen zoals vermeld in het Arbeidsreglement SAP Nederland B.V. van toepassing zijn. . In artikel 7.1 van het Arbeidsreglement (daterend van juli 2010) dat aan [verzoekster] in december ...

 • Uitspraak Nº 200.189.886_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-02-20

  ...Op de arbeidsovereenkomst is van toepassing het [Arbeidsreglement] Arbeidsreglement (verder aan te duiden als [Arbeidsreglement] ). Ook in artikel 1.2, lid 4 [Arbeidsreglement] is ten gunste van [geïntimeerde] een ...

 • Uitspraak Nº 200.188.975. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-18

  ... het gesprek hebben we uitgebreid stilgestaan hij jouw frustraties omtrent het omgaan van de NVM met zijn personeel, zoals het nieuwe arbeidsreglement en de te betalen cursussen door personeel. Je hebt problemen met de wijze waarop [directeur] (hof: [directeur] ) zaken brengt. Het salaris van de ...

 • Uitspraak Nº 200.170.346_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-01-10

  ... . “Op deze arbeidsovereenkomst is geen CAO van toepassing, maar wel het “ [geïntimeerde] Arbeidsreglement”. De werknemer verklaart door ondertekening van deze overeenkomst een exemplaar van dit arbeidsreglement te hebben ontvangen en bekend te zijn met ...

 • Uitspraak Nº 7400552 CV EXPL 18-8195. Rechtbank Rotterdam, 2019-06-13

  ... . “Beste [eiser] ,. . . Bij controle van je personeelsdossier zag ik dat het arbeidsreglement niet getekend aanwezig is. Deze heb ik bijgevoegd. Wil je het arbeidsreglement op elk pagina paraferen en op de laatste pagina je naam, de datum en ...

 • Uitspraak Nº 7320475 RP VERZ 18-50598. Rechtbank Den Haag, 2019-01-22

  ... . . . U houdt zich niet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. In het arbeidsreglement is duidelijk opgenomen aan welke voorschriften u zich dient te houden. U heeft dit reglement ontvangen en kennis genomen van de inhoud. U heeft ...

 • Uitspraak Nº 200.152.494/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-06-06

  ...Het hof merkt verder nog op dat van een formele berisping in de zin van een disciplinaire maatregel die gegrond is op een geldend arbeidsreglement of de CAO in dit geval geen sprake is, maar dat de onder 3.4 geciteerde brief van Hochwald door [appellant] als een berisping is opgevat. . . ...

 • Uitspraak Nº 7271076. Rechtbank Amsterdam, 2019-06-04

  ...Zo zijn de Interne Regels, een arbeidsreglement waarin onder meer een eenzijdig wijzigingsbeding voor de werkgever is opgenomen, niet meer van toepassing. Het in die Regels opgenomen ...

 • Uitspraak Nº 3810010 AZ VERZ 15-14. Rechtbank Limburg, 2015-03-31

  ... . Fair Play maakt deel uit van de Janshen-Hahnraths Group. Op de arbeidsovereenkomst is het Janshen-Hahnraths Arbeidsreglement (JAR) van toepassing. Op 3 oktober 2006 heeft [verweerder] zich met de inhoud daarvan akkoord verklaard. In artikel 8.4. van het JAR staat - ...

 • Uitspraak Nº 14/1593 AW. Centrale Raad van Beroep, 2016-03-17

  ... van hoofdstuk H van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), voor de B3-medewerkers neergelegd in het [Stichting] Arbeidsreglement A, op hen van toepassing. Dit betekent volgens betrokkenen dat zij zijn ondergebracht bij de provinciale wachtgeldregeling (inmiddels uitkering ...

 • Uitspraak Nº 200.235.301_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-04-28

  ...Werkgeefster is bevoegd de in deze arbeidsovereenkomst en de in het door haar gehanteerde Arbeidsreglement [Cargo Care] voorkomende arbeidsvoorwaarden te wijzigingen, indien werkgeefster daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang van ...

 • Uitspraak Nº 200.169.476. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-09-29

  ...Het is jou bekend dat het tijdens werktijd niet is toegestaan om privé te bellen. Dit staat ook vermeld in ons arbeidsreglement die onderdeel uitmaakt van je arbeidsovereenkomst. Je hebt in strijd met onze regels gehandeld. . . . Gezien de omvang ...

 • Uitspraak Nº 6724989 UC EXPL 18-2789 LH/1040. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-05-22

  ..., worden geleid door de betreffende bepalingen van het Wetboek van Arbeid, de overige arbeidsrechtelijke voorschriften, het arbeidsreglement, de collectieve arbeidsovereenkomst en andere algemeen bindende, juridische voorschriften.’ De voorlaatste bepaling van de gewijzigde ...

 • Uitspraak Nº KK EXPL 16-200. Rechtbank Amsterdam, 2016-03-24

  ...Volgens het pensioenbeding, dat klaarblijkelijk onder de oude regelgeving is opgenomen in de arbeidsreglement, eindigt de arbeidsovereenkomst op de pensioendatum van rechtswege zonder opzegging. Partijen hebben aan dit beding geen uitvoering gegeven, maar ...

 • Uitspraak Nº 8001094 cv expl 19-37133. Rechtbank Rotterdam, 2020-04-17

  .... 4. De arbeidsovereenkomst aangegaan tussen een werkgever en werknemer en een door de werkgever vastgesteld arbeidsreglement of arbeidsinstructie mogen op straffe van nietigheid geen bepalingen bevatten in strijd met deze cao. . . (…) . . ...

 • Kort geding van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, February 24, 2006

  Relatiebeding: concurrentiebeding?; wetsvoorstel concurrentiebeding 28 167; artikel 7:653 BW; onrechtmatige concurrentie?

  ...Getekend voor akkoord (..)". In het thans geldende Arbeidsreglement van Paint'r is in artikel 4.7 het volgende relatiebeding opgenomen:. "Het is de werknemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ...

 • Uitspraak Nº 18/02226. Hoge Raad, 2019-11-29

  ... (ii) Op de arbeidsovereenkomst is het Janshen Hahnraths Arbeidsreglement (hierna: JAR) van toepassing. In art. 1.2 lid 4 JAR is ten gunste van JHE een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW opgenomen. . ...

 • Uitspraak Nº 18/02236. Hoge Raad, 2019-11-29

  ...7:613 BW opgenomen. (ii) Op de arbeidsovereenkomst is het Janshen Hahnraths Arbeidsreglement (hierna: JAR) van toepassing. Ook in art. 1.2 lid 4 JAR is ten gunste van FPC een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW opgenomen. ...

 • Uitspraak Nº 18/02224. Hoge Raad, 2019-11-29

  ...7:613 BW opgenomen. (ii) Op de arbeidsovereenkomst is het Janshen Hahnraths Arbeidsreglement (hierna: JAR) van toepassing. Ook in art. 1.2 lid 4 JAR is ten gunste van FPC een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW opgenomen. ...

 • Uitspraak Nº 200.256.997/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-08-20

  .... 4. U houdt zich niet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. In het arbeidsreglement is duidelijk opgenomen aan welke voorschriften u zich dient te houden. U heeft dit reglement ontvangen en kennis genomen van de inhoud. U heeft ...

 • Uitspraak Nº 18/02225. Hoge Raad, 2019-11-29

  .... (ii) Op de arbeidsovereenkomst is het Janshen Hahnraths Arbeidsreglement (hierna: JAR) van toepassing. In art. 1.2 lid 4 JAR is ten gunste van FPC een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in art. 7:613 BW opgenomen. . ...