arrest geurtzen kampstaal

11 resultaten voor arrest geurtzen kampstaal

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, July 25, 2007

  In zijn arrest van 1 oktober 1999 (NJ 2000, 207, Geurtzen/Kampstaal) overweegt de Hoge Raad dat de wijze waarop in artikel 6:233 sub b juncto artikel 6:234 lid 1 BW is geregeld hoe de gebruiker van algemene voorwaarden aan de wederpartij de mogelijkheid kan bieden om kennis te nemen van die voorwaarden, limitatief is bedoeld. De Hoge Raad overweegt voorts dat aan de strekking van artikel 6:23

  ...4.3. In zijn arrest van 1 oktober 1999 (NJ 2000, 207, ...

 • Uitspraak Nº 200.095.323. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-01-17

  ... . . . . . arrest van 17 januari 2017. . . . . ... arrest HR 1 oktober 1999 (NJ 2000/207, Geurtzen/ Kampstaal), maar de vermelde wetsartikelen en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, September 19, 2007

  Bevoegdheidsincident. Gelet op de vordering en het verweer in het incident spitst de beoordeling zich toe op de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten tussen partijen.

  ...3.3. In zijn arrest van 1 oktober 1999 (NJ 2000, 207, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 06, 2001

  ...Nr. C99/189HR. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. VNP PARKEERSYSTEMEN B.V., ...1999, NJ 2000, 207 m.nt. JH (Geurtzen/Kampstaal) gegrond, met dien verstande dat uit ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 11, 2012

  Koop. Internationale overeenkomst. Exoneratiebeding in algemene voorwaarden; beroep op te late terhandstelling (art. 6:233, aanhef en onder b, en art. 6:234 BW). Toepasselijkheid afdeling 6.5.3 BW. In dit geval niet van toepassing op grond van art. 6:247 lid 2 BW nu partijen de overeenkomst zijn aangegaan in de uitoefening van hun bedrijf en een van hen niet in Nederland is gevestigd.

  ...EE/LZ. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiseres], (voorheen [A] ...Jac. Hijma (Geurtzen/Kampstaal). 13 Zie O. Lando en H. Beale, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, March 20, 2012

  EXONERATIE; RELATIVITEIT . . . . .

  ...arrest van de vierde kamer van 20 maart 2012. in de ... naar HR 1 oktober 1999, LJN ZC2977 (Geurtzen-Kampstaal), waarin in r.o. 3.4 onder meer is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 21, 2011

  hoofdzaak en vrijwaringszaak, verjaring, toepasselijkheid en vernietiging algemene voorwaarden, overgangsrecht, resultaatsverbintenis, beroep op overmacht, schadeomvang, geen automatische aansprakelijkheid onderaannemer bij aansprakelijkheid hoofdaannemer.

  ...arrest van de vierde kamer van 21 juni 2011. in de ... naar HR 1 oktober 1999, NJ 2000, 207 (Geurtzen-Kampstaal). In r.o. 3.4 wordt (onder meer) ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 24, 2003

  Geschil omtrent betaling rekeningen voor accountantswerkzaamheden. Kwaliteit dienstverlening. Bekendheid met algemene voorwaarden. Comparitie ivm mogelijke schikking.

  typ. AW. rolnr. C0100936/MA. ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,. derde ... te zijn (HR 1 oktober 1999, NJ 2000/207, Geurtzen-Kampstaal). De tweede grief slaagt derhalve. 4.4. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, February 15, 2005

  Ter bepaling van de omvang van het appel zal het hof eerst langslopen wat de rechtbank in het vonnis waarvan beroep, kort gezegd, heeft overwogen en beslist, alsmede of, en zo ja door wie van partijen, daartegen is gegriefd. Faber heeft de gelding van de algemene voorwaarden van Cobb aanvaard (rov. 5.4). Hiertegen komt Faber op in haar grief A in het incidenteel appel. Cobb dient te bewijzen dat...

  ...G E R E C H T S H O F T E A R N H E M. Arrest. in de zaak van:. de besloten vennootschap met ... HR 1 oktober 1999, NJ 2000, 207 inzake Geurtzen/Kampstaal. 4.12 Dat Faber ten tijde van het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 27, 2001

  ...Nr. C99/275HR. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiseres], gevestigd te ...JH inzake Geurtzen/Kampstaal), daarmee minder lichtzinnig zal gaan ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, June 11, 2002

  ...G E R E C H T S H O F T E A R N H E M. Arrest. in de zaak van:. de besloten vennootschap met ... HR 1 oktober 1999, NJ 2000, 207 inzake Geurtzen/Kampstaal. In een situatie waarin de wederpartij ...