arrest groningen raatgever

40 resultaten voor arrest groningen raatgever

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, March 06, 2007

  De gevorderde schadevergoeding houdt verband met beslissingen van het ABP dan wel de Stichting ABP genomen vóór de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 8:75 Awb per 12 maart 2002. Derhalve is - gelet op artikel III van de Wet van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep - het voordien geldende recht...

  typ. JD. rolnr. C0500059/MA. ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,. sector ... Hoge Raad van 17-12-1999, NJ 2000, 87 (Groningen/Raatgever). 4.22. De gemeente kan zich derhalve ...

 • Hoger beroep van Raad van State, April 20, 2001

  De omstandigheid dat de vordering tot schadevergoeding reeds is afgewezen door de burgerlijke rechter laat onverlet de mogelijkheid van indiening van een schadevergoedingsverzoek bij het bestuursorgaan en ontneemt niet het besluitkarakter aan de beslissing op dat verzoek. Beroep tegen niet-ontvankelijk verklaring van bezwaren tegen afwijzing van verzoek om schadevergoeding ongegrond...

  ... uitspraak onder verwijzing naar het arrest Groningen-[verweerster], HR 17 december 1999, ...

 • Uitspraak Nº 7459181 RL EXPL 19-876. Rechtbank Den Haag, 2020-02-19

  ... dat, zoals onder meer is bevestigd in het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2008, ... Raad van 17 december 1999, NJ 2000, 87 (Groningen/Raatgever), dat er in beginsel sprake is van ...

 • Uitspraak Nº 200.238.835_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-05-07

  ... . . . . arrest van 7 mei 2019 . . . . . ... . In het arrest Groningen/Raatgever heeft de Hoge Raad onder verwijzing ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 09, 2007

  Overheidsaansprakelijkheid. Schade eigenaren hotel door beperking bebouwing. Bestuursrechter acht schade niet vergoedbaar langs bestuurlijke weg. Civiele schadevordering tegen gemeente o.g.v. schending van art. 6 EVRM en art. 1 EP EVRM; bevoegdheid burgerlijke rechter. Formele rechtskracht bestemmingsplan laat geen ruimte voor beroep op schending door gemeente opgewekt vertrouwen (art. 81 RO).

  ...MK/EE. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. [Eiseres 1],. gevestigd te ... het arrest van de Hoge Raad in de zaak Groningen/Raatgever(8) primair op de niet-ontvankelijkheid ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 30, 2009

  Aansprakelijkheidsrecht. Procesrecht. Tijdens werktijd door collega-ambtenaar in greep genomen ambtenaar arbeidsongeschikt geraakt. In het kader van art. 6:170 BW te beantwoorden vraag of kans op fout collega-ambtenaar, als ondergeschikte van de gemeente, is vergroot door de opdracht zijn taak te verrichten; maatstaf: bestaat tussen fout werknemer en diens werk een zodanig verband dat de...

  ...EV/EE. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiser],. wonende te ... naar HR 17 december 1999, NJ 2000/87 (Groningen/Raatgever), overwogen dat een benadeelde in ...

 • Uitspraak Nº C/03/228826 / HA ZA 16/700. Rechtbank Limburg, 2018-02-14

  ... 4.5.3 . Met het Groningen/Raatgever arrest van 17 december 1999 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 15, 2002

  ...JMH. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. DE STAAT DER NEDERLANDEN ... opengestaan, en dat uit het arrest Groningen/Raatgever (HR 17 december 1999, nr. C98/80, NJ ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, February 15, 2011

  Onrechtmatige overheidsdaad; vergoeding volledige proceskosten wegens strijd met Europees recht na procedure bij CBb en HvJ EG.

  ...Rolnummer rechtbank : HA ZA 07-1218. arrest van de eerste civiele kamer d.d. 15 februari ...Ook uit het arrest Groningen/Raatgever (HR 17 december 1999, AB 2000, 89) ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 18, 2003

  Is het verzoek om vergoeding van de kosten gemaakt ten behoeve van de bezwarenprocedure terecht afgewezen? Toetsing aan het 'tegen beter weten in'-criterium.

  ... van gedaagde, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999, nr. HR (RvdW 2000, 5c) het zogenoemde arrest Groningen/Raatgever, appellant verzocht om vergoeding van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, February 15, 2011

  onrechtmatige overheidsdaad; vergoeding volledige proceskosten wegens strijd met Europees recht na procedure bij CBb en HvJ EG.

  ...Rolnummer rechtbank : HA ZA 07-1219. arrest van de eerste civiele kamer d.d. 15 februari ...Ook uit het arrest Groningen/Raatgever (HR 17 december 1999, AB 2000, 89) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 28, 2008

  Onrechtmatige overheidsdaad; nadeelcompensatie. Vordering tot vergoeding van beweerdelijk door overheidsbesluiten veroorzaakte schade; rechtmatige overheidsdaad; ontvankelijkheid; taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter.

  ...RM/AG. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. ASHA HORECA B.V.,. gevestigd te ... dat de keuzevrijheid die het arrest Groningen/Raatgever een belanghebbende biedt, zich niet uit ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, July 13, 2005

  [appellant] vordert, stellende dat de provincie jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door het dwangsombesluit van 27 april 1998 te nemen, vergoeding van de schade welke zij dientengevolge - rechtstreeks dan wel via haar zustervennootschap [zusteronderneming] (hierna: [zusteronderneming])- heeft geleden. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen omdat (nog) niet rechtens...

  Arrest d.d. 13 juli 2005. Rolnummer 0300606. HET ... [appellant], op grond van het arrest Groningen-Raatgever (HR 17 december 1999, NJ 2000, 87) tot ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 24, 2003

  Nr. 37.565 24 oktober 2003 EC gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 25 juli 2001, nr. P00/01255, en nr. P00/03383, betreffende de na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de na te melden beschikking als bedoeld in artikel 2 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...

  ...Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De ... daad van de Gemeente jegens Raatgever die aan de Gemeente kan worden toegerekend. Dit ...8:75, vK. 41 Het arrest Groningen - Raatgever. Zie ook het arrest van gelijke ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 17, 2004

  17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/114HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiser 1], en 2. [Eiseres 2], beiden wonende te [woonplaats], België, EISERS tot cassatie, advocaat: mr. M.J.H.M. Verhoeven, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Financiën), gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. M.J. Schenck. 1. Het geding in feitelijke...

  ...JMH/RM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. [Eiser 1], en. 2. [Eiseres ...Zijn beroep op het arrest Groningen/Raatgever van de Hoge Raad slaagt niet, nu dit ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 06, 2002

  ...JMH. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. [Eiseres 1], handelende ... van de Hoge Raad van 17 december 1999 (Groningen/Raatgever)(18) dwingt mijns inziens niet tot een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, March 23, 2005

  Eiseres kan van haar ziekenfonds niet verlangen dat dit haar garandeert dat het de Remicadebehandeling van eiseres volledig vergoedt aan het door eiseres gekozen ziekenhuis omdat dit in strijd is met de krachtens de Ziekenfondswet gestelde financieringsvoorschriften die erop neerkomen dat een ziekenfonds deze kosten slechts gedeeltelijk aan ziekenhuizen mag vergoeden.

  ... in dit verband onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999, NJ 2000, 7 (Groningen/Raatgever) betoogd dat de Changoe-jurisprudentie ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, November 14, 2001

  ...De rechtbank is evenwel, daarbij het arrest volgend van de Hoge Raad van 17 december 1999, NJ 2000/87 (Groningen/Raatgever), van oordeel dat er een grond is om ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, December 14, 2000

  Arrest Groningen-[verweerster] laat de jurisprudentie over de bevoegdheid van de bestuursrechter om kennis te nemen van beroepen tegen zuivere schadebesluiten onverlet. Afwijzing verzoek om schadevergoeding in verband met besluit verweerder tot wijziging van de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht ten behoeve van de aanleg van een oost-westbaan. Onder verwijzing naar het arrest...

  ... wordt volgens hen geboden door het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999 in de zaak Groningen -Raatgever (AB 2000, 89). De Afdeling overweegt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, June 04, 2008

  Onrechtmatig overheidsbesluit. Zelfstandig schadebesluit. Beroep bij bestuursrechter aanhangig. Keuzevrijheid voor burgerlijke rechter op grond van Groningen / Raatgever. Schadebegroting.

  ... [eiser] volgend, die met een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999 (NJ 2000/5 Groningen / Raatgever) heeft aangevoerd dat hij een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, February 22, 2001

  rojectontwikkelaar [vergunninghouder] Beheer B.V. (hierna te noemen: [vergunninghouder]) heeft verweerder op 8 januari 1996 verzocht om met toepassing van de vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bouwvergunning te verlenen voor de bouw van 63 recreatievoorzieningen en 6 winkelunits (Juliana Plaza). Dit project was gesitueerd in de...

  ... van de kosten van rechtsbijstand het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999, rd in NJ 2000/87 (Groningen/Raatgever), tot leidraad moet worden genomen. ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 02, 2009

  Finale geschilbeslechting. Geen schadebesluit. Geen formele aanvraag. Bezwaar mede als aanvraag voor aanvulling op het invaliditeitspensioen aangemerkt. Geen begin van bewijs voor de onmogelijkheid voor appellant om binnen de voorgeschreven termijn bij het college melding te maken van de benodigde gegevens. Geen goede grond om te oordelen dat het College de aanvraag voor voorziening niet mocht...

  ... en onder verwijzing naar onder meer het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999 Raatgever, LJN AA3880 en AB 2000,89) geoordeeld dat de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Roermond, April 12, 2005

  Amv / schadevergoeding op grond van eerdere bewaring als volwassene / artikel 5 EVRM. Naar aanleiding van een herhaalde aanvraag kent verweerder de vreemdeling het voordeel van de twijfel toe en verleent haar na een eerdere weigering alsnog een verblijfsvergunning regulier als alleenstaande minderjarige vreemdeling. Vervolgens vraagt de vreemdeling schadevergoeding wegens het feit dat zij in

  ... naar hebben gevraagd, wijzen wij op het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1999 Groningen), waarbij de Hoge Raad heeft uitgesproken dat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 27, 2001

  ...Nr. C99/177HR. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiser] op persoonlijke titel ...17. HR 17 december 1999, NJ 2000, 87 (Groningen/Raatgever), m.nt. A.R. Bloembergen onder nr. 88. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Gravenhage, April 02, 2002

  Overgangsrecht / doorprocederen / procesbelang. Eiser bezit de Afghaanse nationaliteit. Op zijn aanvraag om toelating als vluchteling is afwijzend beslist. Aan eiser is een vvtv verleend. Op grond van artikel 115, zesde lid, Vw 2000 per 1 april 2002 is de vvtv onder handhaving van de geldigheidsduur, aangemerkt als een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 20 Vw 2000,

  ... op aangenomen, zoals is geoordeeld in het arrest van de HR van 17 december 1999 ...