associatieverdrag turkije

56 resultaten voor associatieverdrag turkije

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, January 21, 2008

  Vennootschapsbelasting 2000. Kosten van deelnemingen buiten EU. Eiseres had in 2000 deelnemingen in lichamen in Turkije, Georgië, Kazachstan en Moldavië. Partijen gaan er vanuit dat het in alle gevallen gaat om meerderheidsdeelnemingen. In geschil is of de kosten van deze deelnemingen aftrekbaar zijn, ondanks de aftrekbeperking van art. 13, eerste lid, Wet Vpb 1969. Met betrekking tot de...

  ... het jaar 2000, hierna: de Wet) in lichamen die zijn gevestigd in Turkije, Georgië, Kazachstan en Moldavië (hierna: de deelnemingen). 2.2. De in ...het Associatieverdrag), mede in het licht van de doel en strekking van dat verdrag;. - artikel ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Dordrecht, September 09, 2008

  Associatieverdrag EG en Turkije / niet-omstreden verblijfsrecht Eiser beschikte met terugwerkende kracht vanaf 10 februari 2006 niet langer over een geldige verblijfsvergunning onder de beperking "verblijf bij partner". Niettemin is het niet langer beschikken over een nationaalrechtelijke verblijfstitel niet bepalend voor beantwoording van de vraag of eiser een beroep kan doen op de...

  ... werkgever [naam werkgever] te Rotterdam op grond van het Associatieverdrag EG en Turkije". Tegen dit besluit heeft eiser bij faxbericht van 7 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, July 10, 2009

  Art. 26 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. Art. 6 Besluit 3/80 van de Associatieraad van 19 september 1980, betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en hun gezinsleden. Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije nr. 64/733/EEG van 23 december 1963. Ingezetene van Turkije.

  ...Arrest. gewezen op het beroep in cassatie van X te Z, Turkije (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Centrale Raad van ..., kan deze beslissing niet worden toegepast op het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije namens de Gemeenschap gesloten, goedgekeurd en ...

 • Uitspraak Nº 13/2694 WSF. Centrale Raad van Beroep, 2017-08-30

  ... november 2003 heeft appellante samen met haar zus onderwijs in Turkije gevolgd. Met ingang van 18 november 2003 is zij uitgeschreven uit de ...Om die reden faalt ook het beroep op het associatieverdrag met Turkije. Appellante wordt niet anders behandeld dan andere studenten ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 30601. Rechtbank Den Haag, 2017-03-27

  ... 41, eerste lid, van het Aanvullend Protocol bij het Associatieverdrag EEG-Turkije (de standstill-bepaling). Tevens is eiser een inreisverbod ...

 • Uitspraak Nº AWB 16-28088 en 16-26541 en 16-26540. Rechtbank Den Haag, 2018-08-02

  ... Artikel 41 van het Aanvullend Protocol bij het Associatieverdrag EEG-Turkije. 6 . Zelfstandige zonder personeel. 7 . Verdrag ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 28522. Rechtbank Den Haag, 2017-04-06

  ... eiser op grond van het Aanvullend Protocol bij het Associatieverdrag EEG-Turkije (de standstill-bepaling) vrijgesteld kon worden van het ...

 • Uitspraak Nº 16/25945. Rechtbank Den Haag, 2017-06-01

  ... aan dat het ontbreken van een mvv in het licht van het Associatieverdrag EEG-Turkije niet aan hem kan worden tegengeworpen, althans niet van ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 12489. Rechtbank Den Haag, 2015-11-06

  ... en artikel 41 van het Aanvullend Protocol bij het Associatieverdrag EEG-Turkije (de standstill-bepaling). De RvO heeft immers in eerdere ...

 • Uitspraak Nº AMS 15/8078 e.a.. Rechtbank Den Haag, 2016-09-01

  ... lid, van het Aanvullend Protocol behorende bij het Associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie (de standstill-bepaling), aldus eisers. ...

 • Uitspraak Nº AWB 15-16907. Rechtbank Den Haag, 2015-12-24

  ... 41, eerste lid, van het Aanvullend Protocol bij het Associatieverdrag EEG-Turkije (de standstill-bepaling) niet over een mvv hoeft te ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 5002. Rechtbank Den Haag, 2017-11-07

  ... hebben en actief deelnemen aan de arbeidsmarkt, is het Associatieverdrag EEG-Turkije van toepassing en dient eiser op grond daarvan, als gezinslid ...

 • Uitspraak Nº ams 15/20007 EN 15/20009. Rechtbank Den Haag, 2016-06-03

  ... lid, van het Aanvullend Protocol behorende bij het Associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie (de standstill-bepaling). Uit de ...

 • Uitspraak Nº 16/3369 ANW. Centrale Raad van Beroep, 2019-06-06

  ... . . . . [appellante] te [woonplaats], Turkije (appellante). . . . de Raad van bestuur van de Sociale ... gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en Turkije (Associatieverdrag), noch uit Besluit 3/80 van de Associatieraad van 19 september 1980, ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 9868. Rechtbank Den Haag, 2017-08-24

  ...1/80 ingevolge het EEG-Turkije Associatieverdrag. Niet is gebleken dat eiser op het moment dat het ...

 • Uitspraak Nº AWB-19_3625. Rechtbank Rotterdam, 2019-08-07

  ...In Turkije zal verzoeker zijn dienstplicht moeten gaan vervullen. Zijn Nederlandse ... zoals neergelegd in artikel 9 van het Turkse associatieverdrag (Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 06, 2009

  Art. 37, lid 1, letter a, jo lid 2, letter b, BRV (tekst 2000). Bedrijfsfusievrijstelling; samenwerkingsovereenkomst en inbreng van contanten vormen niet de inbreng van (een zelfstandig onderdeel van) een onderneming.

  ... aan achtereenvolgens (1) de naar Turks recht opgerichte en in Turkije gevestigde vennootschap B Holding A.S. (hierna: B Holding), te weten ...De EU-vestigingseis en het Associatieverdrag met Turkije. 5.35. In verband met de inbreng door de Turkse ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, October 03, 2007

  Turks associatieverdrag / verblijfvergunning regulier Verzoekers aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel arbeid in loondienst op grond van het Turkse associatieverdrag is afgewezen. De voorzieningenrechter overweegt dat verzoekers huidige werkzaamheden niet als legale arbeid in de zin van besluit 1/80 zijn aan te merken, nu geen sprake is van een...

  ... het doel 'arbeid in loondienst op grond van het Turks Associatieverdrag'. Verweerder heeft de aanvraag bij besluit van 18 mei 2006 afgewezen. ... 1/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 tussen de EEG en Turkije (Besluit 1/80) is uit hoofde van de Associatieovereekomst tussen de EEG en ...

 • Uitspraak Nº 201407249/1/V6. Raad van State, 2016-05-25

  ... aan Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen, op grond van de Wet inburgering in strijd is met het ht EU-Turkije. De uitspraak van de CRvB heeft op grond van artikel 16, eerste lid, onder ...

 • Uitspraak Nº 201404859/1/V6. Raad van State, 2016-02-24

  ... aan Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen, op grond van de Wet inburgering in strijd is met het ht EU-Turkije. De uitspraak van de CRvB heeft op grond van artikel 16, eerste lid, onder ...

 • Uitspraak Nº 201405334/1/V6. Raad van State, 2016-05-25

  ... aan Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen, op grond van de Wet inburgering in strijd is met het ht EU-Turkije. De uitspraak van de CRvB heeft op grond van artikel 16, eerste lid, onder ...

 • Uitspraak Nº 201407245/1/V6. Raad van State, 2016-05-25

  ... aan Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen, op grond van de Wet inburgering in strijd is met het ht EU-Turkije. De uitspraak van de CRvB heeft op grond van artikel 16, eerste lid, onder ...

 • Uitspraak Nº 201409746/1/V6. Raad van State, 2016-05-25

  ... aan Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen, op grond van de Wet inburgering in strijd is met het ht EU-Turkije. De uitspraak van de CRvB heeft op grond van artikel 16, eerste lid, onder ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, May 02, 2007

  Eiseres heeft artikel 9, eerste lid, van de Wet Inburgering Nieuwkomers overtreden door zonder bericht van afwezigheid de lessen niet meer te volgen. Verweerder was derhalve bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen en heeft dit in redelijkheid kunnen doen. Geen redenen om op grond van artikel 18, tweede en vierde lid van de WIN af te zien van het opleggen van de boete.

  ... is met internationale verdragen waaronder met name het Associatieverdrag tussen Turkije en de EU. Voort is bij de boeteoplegging geen rekening ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Rotterdam, March 03, 2004

  Mvv-vereiste / standstill-bepaling / Associatieovereenkomst EG-Turkije. Verzoeker heeft betoogd dat de tegenwerping van het mvv-vereiste, waardoor het ontbreken ervan sedert 12 december 1998 aan een inhoudelijke beoordeling van een aanvraag voor een verblijfsvergunning in de weg staat, in strijd is met het standstill-beginsel dat voor hem geldt. Naar het voorlopig oordeel van de...

  ... op grond van het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije. Artikel 41, eerste lid, van het Aanvullend Protocol bij de ... 41, eerste lid van het Aanvullend Protocol bij het Associatieverdrag een ondubbelzinnige standstill-bepaling bevat, die er op neerkomt dat de ...