belastingdienst buitenland heerlen

127 resultaten voor belastingdienst buitenland heerlen

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 25 januari 2011

  Bewijsklachten. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan nauwe en volledige samenwerking met mededaders worden afgeleid en uit de door het Hof weergegeven feiten en omstandigheden heeft het Hof kunnen afleiden dat verdachte wist dat de ingediende verzoeken om teruggave van dividendbelasting vals waren.

  ... de periode gelegen tussen oktober 2003 en januari 2004 te Heerlen, telkens tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om ... en door een of meer listige kunstgrepen, de Belastingdienst te Heerlen, heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen, te weten. ... waren afgestempeld en behandeld door de bevoegde buitenlandse autoriteit(en) te Parijs (Frankrijk) en. - door of namens ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 18 april 2013

  Geen voortzetting van de toepassing van de 30%-regeling. De periode tussen het einde van de tewerkstelling door de oude inhoudingsplichtige en de aanvang van de tewerkstelling door de nieuwe inhoudingsplichtige is langer dan drie maanden.

  ...belanghebbende. en. de inspecteur van de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland Heerlen, de inspecteur. 1. Ontstaan en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 4 april 2013

  IB/PVV KbLux. Rechtbank gelooft niet dat erflater niet rechthebbende was tot de buitenlandse banktegoeden. Verweerder heeft voldoende voortvarendheid betracht.

  ...gemachtigde [Y],. en. de inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Leeuwarden, verweerder,. gemachtigde [gemachtigde]. ... van zijn moeder niets heeft gevonden dat wees op een buitenlandse bankrekening. Verder heeft hij verzocht om eventuele verdere ... eenheden van de Belastingdienst Particulieren Den Haag, Heerlen/Buitenland en Ondernemingen Groningen en de echtgenote van [X], ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 3 april 2012

  De weigering om geen tegemoetkoming kob van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van Kosovo is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 5 van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië. Na de...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting zijn behandeld de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 12 december 2012

  %-regeling. Eiser is student uit Duitsland komt in Nederland studeren en wonen. Eiser vindt na zijn studie een baan in Nederland. Eiser is geen uit het buitenland aangeworven werknemer. De periode dat hij voor de studie in Nederland woonachtig is dient bij die beoordeling te worden meegenomen

  ...en. de inspecteur van de Belastingdienst Limburg/kantoor buitenland, Heerlen, verweerder. 1. Ontstaan en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 februari 2013

  Verzet tegen dwangbevel Ontvanger ongegrond, geen handelen in strijd met de Leidraad Invordering noch in strijd met door de Directeur opgewekt vertrouwen.

  ...tegen. Ontvanger v/d Belastingdienst Limburg, Kantoor Buitenland,. kantoorhoudende te Heerlen,. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 3 april 2012

  De weigering om een tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004,...

  ... van ontvangst via de website van PostNL van aan het buitenland gezonden stukken niet mogelijk is, gaat de rechtbank ervan uit ...drs. J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting zijn behandeld de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 3 april 2012

  De weigering om een tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004,...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting zijn behandeld de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 3 april 2012

  De weigering om een tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004,...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting zijn behandeld de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 3 april 2012

  De weigering om geen tegemoetkoming kob van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar inwoner van Marokko is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 5 van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 5...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting zijn behandeld de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 10 november 2011

  Eiser is buitenlands belastingplichtige. Rechtbank Arnhem is van oordeel dat eiser in 2003 geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland heeft genoten als bedoeld in artikel 7.2 van de Wet IB 2001. Ook wijst het Verdrag het heffingsrecht niet toe aan Nederland omdat geen sprake is van een vaste basis in Nederland. De navorderingsaanslag IB/PVV en de boetebeschikking worden...

  ...[gemachtigde],. tegen. de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg, kantoor Buitenland, Heerlen, verweerder. 1. Ontstaan en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 3 april 2012

  De BES eilanden vallen niet onder het begrip ‘Nederland’ van artikel 1, onderdeel c, van de Wmkob. In dat geval moet de AOW-gerechtigde om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen aantonen dat ten minste 90% van zijn wereldinkomen, in Nederland aan de belastingheffing is onderworpen. Eiser, wonende op...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting zijn behandeld de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 10 april 2008

  Premie volksverzekeringen. Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende in Nederland aan loonbelasting is onderworpen, zodat belanghebbende niet premieplichtig is voor de volksverzekeringen.

  ...op het hoger beroep van. de inspecteur van de Belastingdienst te P (hierna: de Inspecteur). tegen de uitspraak van de Rechtbank ... Inspecteur, maar de inspecteur van de Belastingdienst Buitenland te Heerlen bevoegd is, geen belang meer, nu de uitspraak van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 11 juli 2006

  De rechtbank Maastricht, zitting houdende te Roermond veroordeelt verdachte, ambtenaar bij de belastingdienst voor het (medeplegen) van (poging) tot oplichting van de belastingdienst en de daarmee verband houdende valsheid in geschrift. De rechtbank ziet de feiten als een voortgezette handeling. De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van het deelnemen aan een criminele organisatie nu de...

  ...tot en met mei 2004. te Heerlen, in elk geval in Nederland. meermalen, althans eenmaal. (telkens) ...Belastingdienst, Afdeling Buitenland te Heerlen een (of meer) verzoek(en). tot ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 december 2010

  HR: 81 RO.

  ... de periode van 1 januari 2002 tot en met 7 mei 2004 te Heerlen en/of Aken en/of Dover, althans (elders) in Nederland en/of ... en door een of meer listige kunstgrepen de Belastingdienst te Heerlen heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, te ... met dividendnota's aan de Belastingdienst, Afdeling Buitenland te Heerlen hebben doen toekomen, op welke formulieren vals stond ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 31 mei 2012

  Het door belanghebbende van de bank ontvangen bedrag van f 8.544.205 had betrekking op de afwikkeling van aanspraken uit hoofde van de bonusovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst en zag niet op een toekomstige inkomstenderving. Belast naar het tabeltarief en niet naar het hoge bijzonder tarief van 45%.

  ...belanghebbende. en. de inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam, de inspecteur. 1. Ontstaan en loop van het geding. ... een ambtsgenoot van de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen een nader onderzoek ingesteld naar de door eiser ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 26 mei 2010

  Bij besluit van 26 juni 2008 heeft de staatssecretaris het verzoek van [appellant] van 23 mei 2008 om correctie van persoonsgegevens afgewezen.

  ... systeem Beheer van Relaties (hierna: BvR) van de belastingdienst. Bij het in bezwaar gehandhaafde besluit heeft de ...] heeft verzocht om uitreiking van een biljet voor buitenlands belastingplichtigen. Een medewerker van de land/kantoor Heerlen kan volgens de staatssecretaris hierin aanleiding hebben gevonden ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 24 september 2010

  %-vergoedingsregeling. Naast het in onderlinge verband bezien van opleidingsniveau, werkervaring en beloningsniveau kan voor schaarse specifieke deskundigheid rekening worden gehouden met door de werkgever gestelde beoordelingsfactoren die objectief waarneembaar en meetbaar zijn. Voorts moet schaarsheid worden bezien in het licht van daadwerkelijke beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel op

  ...[belanghebbende 1], wonende te [woonplaats] ([buitenland]) en [belanghebbende 2]., gevestigd te [plaats]. eisers,. en. de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg, kantoor Buitenland te Heerlen,. verweerder. Eisers ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 11 juli 2006

  Betreft vonnis van de rechtbank Maastricht, zitting houdende in het gerechtsgebouw te Roermond. Betrokkene is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die het oogmerk had het plegen van misdrijven, smokkelen van sigaretten, valsheid in geschrift en het meermalen witwassen van geldbedragen. Verdachte is voorts veroordeeld voor het voorhanden hebben van sigaretten die niet...

  ...juli 2001 tot en met 15 juni 2004. te Heerlen en/of Simpelveld en/of Hoensbroek (gemeente Heerlen) en/of. .../bij (onder andere) [bedrijf] te Nijmegen en/of de Belastingdienst/Douane te Nijmegen. en/of de Britse Autoriteiten te Dover en/of ...bij de Belastingdienst, Afdeling Buitenland te Heerlen. een (of meer) verzoek(en) tot teruggave van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29 januari 2008

  Het hof is van oordeel dat indien handelingen als in casu aan de orde voldoen aan de omschrijving van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de Wet OB 1968, die handelingen ook als een levering in de zin van artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn - zoals deze tot 1 januari 2007 van kracht was - kunnen worden beschouwd. Na montage van een keuken en overdracht daarvan aan de klant is sprake van...

  ... van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur) op het ... januari 2003 aangemeld bij de Belastingdienst, kantoor buitenland te Heerlen.". 2.3. Belanghebbende heeft zich na het onderzoek van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 6 juli 2011

  Inkomstenbelasting, keuzemogelijkheid binnenlandse belastingplicht Belanghebbende heeft de Duitse nationaliteit. Hij woonde tot eind maart 2005 in een eigen woning in Duitsland en verdiende zijn inkomen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2005 nagenoeg geheel in Nederland. Belanghebbende is na beëindiging van zijn werk in Nederland verhuisd naar de VS en daar gaan werken....

  ...en. de inspecteur van de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland, gevestigd te Heerlen, de inspecteur. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 26 oktober 2010

  Mensenhandel en belastingfraude door meerdere personen. Voor het plukken van champignons werd een groot aantal personen in Polen geworven. De werknemers werden met een aantal tezamen in kleine ruimtes gehuisvest en moesten soms op de werkplek overnachten. De werknemers moesten zonder de vereiste vergunningen en verzekeringen werken. De werktijden waren vaak extreem lang, waardoor er onvoldoende...

  ... 21 maart 2006 tot en met 29 augustus 2006 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of ... Inspecteur der belastingen te Heerlen, althans de Belastingdienst, gestelde termijn heeft gedaan,. terwijl het/de feit(en) ... de EU' (rubriek 3a), althans aan 'Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland) en/of. - nihil en/of een te laag en/of ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 29 december 2010

  Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.

  ...eiser,. en. de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor buitenland Heerlen,. verweerder. Eiser wordt hierna ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 29 april 2011

  IB 2000 Nu belanghebbende geen adreswijziging gestuurd heeft naar de belastingdienst is het aan belanghebbende zelf te wijten dat de aanslag hem niet eerder bereikt heeft. Bezwaar buiten de termijn ingediend. Inspecteur had bezwaar niet-ontvankelijk moeten verklaren.

  ...eiser,. en. de inspecteur van de Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Eindhoven,. verweerder. Eiser en verweerder ..., aan de belastingdienst, particulieren/ondernemingen buitenland te Heerlen, is voor drie personen een verbeterde loonopgaaf ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 10 november 2011

  Eiser is buitenlands belastingplichtige. Rechtbank Arnhem is van oordeel dat eiser in 2003 geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland heeft genoten als bedoeld in artikel 7.2 van de Wet IB 2001. Ook wijst het Verdrag het heffingsrecht niet toe aan Nederland omdat geen sprake is van een duurzame inrichting in Nederland. De navorderingsaanslag IB/PVV en de boetebeschikking...

  ...[gemachtigde],. tegen. de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg, kantoor Buitenland, Heerlen, verweerder. 1. Ontstaan en ...