bouwtekening carport

45 resultaten voor bouwtekening carport

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, 15 december 2000

  Carport is vergunningvrij bouwwerk aangezien deze geen deel uitmaakt van de constructie van de stal/berging. Op de bij een bouwvergunningaanvraag behorende tekening was tevens de te bouwen carport opgenomen. Op de tekening was aangegeven dat de carport vergunningvrij was. Rechtbank heeft met verweerder de carport vergunningvrij geoordeeld. ABRS overweegt dat de carport voldoet aan de...

  ... C bouwvergunning verleend voor het oprichten van een stal/berging/carport op het perceel kadastraal bekend [..] sectie [..], nr. [..], plaatselijk ... Afdeling in aanmerking dat uit de bij de vergunning behorende bouwtekening blijkt dat de carport geen deel uitmaakt van de constructie van de ...

 • Uitspraak Nº 201407727/1/A1. Raad van State, 2015-06-10

  ...De stelling van [appellante] dat uit de bouwtekening van de woning volgt dat haar uitrit 3,3 m breed moet zijn, wordt niet ... college heeft terecht gesteld dat uit de bouwtekening volgt dat de carport bij de woning 3,3 m breed is en derhalve geen norm bevat voor de breedte ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 30 oktober 2012

  Bouwvergunning en (binnenplanse) ontheffing verleend voor legaliseren van terrasoverkapping en carport. Omstandigheid dat mogelijk sprake is van civielrechtelijke belemmering met evident karakter die aan verlening ontheffing in de weg staat, ten onrechte niet door verweerder in besluitvorming betrokken.

  ... ingediend voor het legaliseren van een terrasoverkapping en carport op het perceel [adres] te Margraten. Naar aanleiding van deze aanvraag ...De betreffende bouwwerken zijn illegaal zonder bouwtekening en constructietekening gebouwd. De carport is zonder toestemming aan ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 4 maart 2009

  Bij besluit van 29 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het bouwen van een carport op het perceel [locatie] te Zoetermeer (hierna: het perceel).

  ... [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het bouwen van een carport op het perceel [locatie] te Zoetermeer (hierna: het perceel). Bij besluit ...Volgens de bouwtekening heeft de carport een oppervlakte van 6,0 m bij 5,2 m. 2.1.1. Ingevolge het ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Almelo, 1 juli 2003

  er werd gebouwd in afwijking van deze bouwvergunning. Deze afwijking betrof het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning met grotere afmetingen dan vergund. Voorts werd geconstateerd dat bij deze woning een carport werd opgericht zonder dat hiervoor een bouwvergunning was verleend.

  ...Voorts werd geconstateerd dat bij deze woning een carport werd opgericht zonder dat hiervoor een bouwvergunning was verleend. Op 17 april 2002 heeft verzoeker gewijzigde bouwtekeningen bij verweerder ingediend. Op 3 mei 2002 heeft de Overijsselse ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 9 februari 2005

  Bij besluit van 25 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) onder verlening van vrijstelling als bedoeld in artikel 2.5.17, tweede lid, van de gemeentelijke bouwverordening en vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) in samenhang met artikel 20, eerste lid, aanhef en onder a ten

  ...] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een berging/carport op het perceel kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie [..], nummer ...De van de bouwvergunning deeluitmakende bouwtekening geeft, anders dan appellant betoogt, geen aanknopingspunt dat het bouwwerk ...

 • Uitspraak Nº 18/00529. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-04-24

  ... is eigenaar van de onroerende zaak, een hoekbungalow met een carport en een veranda (25 m²), uit het bouwjaar 1974 (hierna: de onroerende ... op de verbouwing van de onroerende zaak in 2001 (zie 2.2), de bouwtekening van deze verbouwing die in het taxatierapport is opgenomen en gelet op de ...

 • Uitspraak Nº 201409069/1/A1. Raad van State, 2015-09-30

  ...Nadien is door [appellant sub 1] een gewijzigde bouwtekening ingediend. Het gewijzigde bouwplan dat bij besluit van 30 januari 2014 is ...Ingevolge artikel 1.32 van de planregels wordt onder carport verstaan: een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal ...

 • Uitspraak Nº 18/00881. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-12-10

  ...De heffingsambtenaar is uitgegaan van de bouwtekeningen die bij de gemeente bekend zijn. Omdat de vloer minder dik is, heeft de ... . . Carport. . . Carport en garage. ...

 • Uitspraak Nº 201705329/1/R2 en 201807180/1/R2. Raad van State, 2019-08-07

  ...Op zijn perceel staat, naast een woning, een carport, een schuur en een tuinhuis met een totale oppervlakte van 312 m2. Het ...Deze schuur is, blijkens de bouwtekening bij de vergunning, direct naast de bestaande kassen gesitueerd. Gelet ...

 • Herziening van Raad van State, 31 december 2008

  Bij uitspraak van 9 februari 2005, in zaak nr. 200404557/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank van Arnhem van 23 april 2004, nr. 03/1659 bevestigd. De uitspraak van de Afdeling (hierna: de uitspraak) is aangehecht.

  ... en bouwvergunning is verleend voor het oprichten van een berging/carport aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel). In de uitspraak, voor ... het college in de bij de aanvraag van 13 juni 2002 behorende bouwtekening aanknopingspunt had moeten zien voor het oordeel dat de berging/carport ...

 • Uitspraak Nº 201605521/1/A1 en 201605522/1/A1. Raad van State, 2017-01-18

  ... met de oorspronkelijke situatie zoals weergegeven op de bouwtekening behorend bij de vergunning met kenmerk 20000432-450, teneinde de ... bijgebouw met een oppervlakte van ongeveer 126 m² en een berging/carport met een oppervlakte van 89 m². Zoals de rechtbank terecht heeft ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 1 april 2009

  Bij besluit van 28 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vernieuwen en vergroten van een garage/berging op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).

  ...Uit de van de bouwaanvraag deeluitmakende bouwtekening (hierna: de bouwtekening) volgt dat de goothoogte gemeten vanaf het peil ... bedraagt de totale oppervlakte van de garage, de berging en de carport op het zij- en achtererf van het perceel ongeveer 99 m². De rechtbank was ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 2403. Rechtbank Gelderland, 2016-11-10

  ...5.5 x 3 m)”. Verder staat vermeld dat tevens een ruime carport/berging op het terrein is gelegen. Als woonoppervlak wordt 75 m2 ...Er bevindt zich ook geen bouwtekening bij de overgelegde stukken waar dat uit kan worden opgemaakt. Voorts is ...

 • Uitspraak Nº 201508334/1/A1. Raad van State, 2017-05-03

  ... voor het bouwen van een berging en het dichtmaken van een carport ten behoeve van woonruimte aan de [locatie] te Eindhoven (hierna: het ...Bij het aanvraagformulier behoren enkele bijlagen, zoals een bouwtekening die blijkens stempels daarop ook reeds behoorde bij het besluit van 1 ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 11 september 2002

  ...2.1. Uit de bouwaanvraag van 4 juli 2000 en de overgelegde bouwtekeningen, behorend bij de verleende bouwvergunning van 20 oktober 2000 (BV 00094), ...Zij heeft geen betrekking op de door appellant gewraakte carport, de erfafscheiding en het onderheide terras, die op de bouwtekening als ...

 • Uitspraak Nº 200.191.985/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-07-03

  ... standpunt gesteld dat [geïntimeerde] is afgeweken van de bouwtekeningen en daarbij [appellanten] c.s. niet heeft gewaarschuwd voor de gevolgen ... moesten nog worden geïnstalleerd en de betimmering onder de carport en het stucwerk rondom de schuifpuien was nog niet gereed. Daarbij stonden ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 11 juli 2012

  Bij besluit van 27 december 2007 heeft het college [appellant sub 3] onder oplegging van een dwangsom gelast om de werkplaats, chalet, carport, houtopslag en overkapping op het perceel [locatie] te Waalre (hierna: het perceel) te verwijderen.

  ...] onder oplegging van een dwangsom gelast om de werkplaats, chalet, carport, houtopslag en overkapping op het perceel [locatie] te Waalre (hierna: het ... nu noch uit dit besluit noch uit de bij het besluit behorende bouwtekening en aanvraag blijkt dat de vergunning ziet op een watertappunt. De ...

 • Uitspraak Nº 201707776/1/A1. Raad van State, 2019-02-13

  ... 2016 vernietigd voor zover het betreft de erfafscheiding, de carport/pergola, de schuur en het houthok, en bepaald dat de rechtsgevolgen van ... [appellant] betoogt - de op de bij die vergunning behorende bouwtekening "vet" aangegeven lijn een erfafscheiding over de volle lengte van de ...

 • Uitspraak Nº C/09/556424 / HA ZA 18-780. Rechtbank Den Haag, 2020-02-12

  ... aan de verbouw van het voormalige gemaal en de bouw van een carport conform het ingediende plan, dat overigens strijdig is met het geldende .... Bij brief van 18 november 1996, met onder meer een bouwtekening van de nieuwe toestand, heeft [eiser] over de onder 2.2. bedoelde percelen ...

 • Uitspraak Nº 201702560/1/A1. Raad van State, 2018-09-12

  ... de kap (lessenaarskap wordt getoogde kap), de toevoeging van een carport en enkele meer gedetailleerde wijzigingen, zoals een wijziging van de ...Daartoe verwijzen zij naar een bouwtekening van de woning met daarin een door [appellant sub 1] en anderen opgenomen ...

 • Uitspraak Nº 201702833/1/R2. Raad van State, 2018-05-02

  ...Ook zonder kelder, die volgens de bouwtekening overigens niet bedoeld was voor het verstrekken van dranken en maaltijden, ... van [appellant sub 2], die deels wordt afgescheiden door een carport, ongeveer 10 m is, waardoor niet aannemelijk is dat als gevolg van deze ...

 • Uitspraak Nº AMS 15/2139. Rechtbank Amsterdam, 2015-12-18

  ...Aan de voorzijde is een grotere tuin (met carport) gerealiseerd dan aan de achterzijde, zodat de voortuin in wezen de ... realisering/oplevering van de woning zoals aangegeven op de bouwtekening. De rechtbank is van oordeel dat hieruit niet zonder meer blijkt dat het ...

 • Uitspraak Nº 200.153.805_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-10-16

  ... was hij via HPE (oud) eigenaar van perceel [perceelnummer 3] met carport zodat hij in al die hoedanigheden als enige kon bepalen bij wie de kosten ...De verwijzing naar een tekening (kennelijk een bouwtekening) met daarop handgeschreven aantekeningen “erfdbh” (productie 7 bij ...

 • Uitspraak Nº 201307903/1/R1. Raad van State, 2015-04-22

  ... sub 1] voor permanente woondoeleinden wordt gebruikt, een carport en een schuurtje. Uit het deskundigenbericht volgt dat het gebouw dat door ...Aan de door de aannemer dan wel architect op de bouwtekening geplaatste titel "bouw tuinkamer aan bestaand woonhuis" komt in dit ...