burgerlijk wetboek aruba

382 resultaten voor burgerlijk wetboek aruba

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 16/03712. Hoge Raad, 2017-10-13

  ... . . [de man],wonende op Aruba, . VERZOEKER tot cassatie, . ... een veelomvattend ontwerp-Aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba, met onder meer een herziening ...

 • Uitspraak Nº C/09/564916 / FA RK 18-9196. Rechtbank Den Haag, 2019-04-04

  ... om met [minderjarige] te verhuizen naar Aruba, onder de volgende voorwaarden:. . -. ... Artikel 1:253a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat in geval van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 01, 2013

  Arubaans recht. Zeerecht. Aansprakelijkheid van loodsen; vereiste van opzet of grove schuld. Art. 6:170 BWA. Art. 3 Nederlandse Loodsenwet. Concordantiebeginsel.

  ...advocaat: mr. J.W.H. van Wijk,. t e g e n. ARUBA PORTS AUTHORITY N.V.,. gevestigd in Aruba,. ...6:170 lid van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA), in het bijzonder ...

 • Uitspraak Nº 18/01762. Hoge Raad, 2020-02-14

  ... het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint ...3:200a – 3:200h van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao (hierna: BWC) is een ...

 • Uitspraak Nº C/09/513473 / FA RK 16-4842. Rechtbank Den Haag, 2016-08-19

  ... het kader van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (BW) verzocht:. . -. ... de minderjarige kinderen van partijen naar Aruba te verhuizen;. . -. aan haar ...

 • Besluit van 22 november 2011 tot wijziging van het Consulair besluit in verband met het uitoefenen van consulaire bevoegdheden op het terrein van de burgerlijke stand en het notariaat

  ... het overeenkomstig artikel 10:25, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek in ontvangst nemen, beoordelen en opmaken van een verklaring houdende ... wordt bekend gemaakt in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 03, 2010

  Arubaans recht. Openbare weg? Een weg kan als openbare weg worden aangemerkt wanneer de rechthebbende hieraan deze bestemming heeft toegekend, of wanneer de weg geruime tijd voor een ieder vrij toegankelijk is geweest. Op grond van de aldus ontstane bestemming moet de rechthebbende dulden dat het gewone verkeer daarvan gebruik maakt (vgl. HR 5 juni 1992, NJ 1992, 539).

  ...4. TRAC RENT A CAR N.V.,. 5. M.G. ARUBA FRIENDLY TOURS N.V.,. 6. ARUBA RENTAL CAR N.V.,. ...720 (oud) BW). Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten ...Het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht van Aruba ...

 • Cassatie van Hoge Raad, July 11, 2008

  Arubaanse zaak. Procesrecht; geschil over begroting van door een werknemer als gevolg van een hem overkomen arbeidsongeval geleden schade; vrijheid van de feitenrechter om al dan niet een deskundigenonderzoek te gelasten; gelet op het verloop van het processueel debat ten onrechte door de appelrechter buiten beschouwing laten van een rapport als in een te laat stadium van de procedure overgelegd.

  ...in de zaak van:. [Eiser],. wonende in Aruba,. EISER tot cassatie,. advocaat: mr. K.T.B. ...1614x van het oude Burgerlijk Wetboek van Aruba neergelegde zorgverplichting ...

 • Wet van 17 mei 2010 tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

  ... «de artikelen 98 tot en met 98c van het Wetboek van Strafrecht» ingevoegd: dan wel de artikelen ... het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint ..., eerste lid, onderdeel b, wordt «het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: het Burgerlijk Wetboek ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 29, 2010

  Arbeidsrecht. Arubaans recht. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin de ontbindende voorwaarde is opgenomen dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden als de werknemer de leeftijd van 62 bereikt. In die zin een gesloten stelsel dat uitsluitend voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voldoen aan het bepaalde in art. 1613x lid 2, onder a,b,c of d BWAruba geen opzegging na

  ...gevestigd in Aruba,. VERZOEKSTER tot cassatie,. advocaten: mr. D. ... bekend dat de Commissie Nieuw Burgerlijk Wetboek een voorstel in beraad heeft, inhoudende ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 22 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Aanpassingsregeling BES-wetten

  ...- Burgerlijk Wetboek: Het Burgerlijk Wetboek van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. - Gerecht in eerste aanleg en rechter in eerste aanleg: Gerecht in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 18, 2007

  Een valutaschuld of -verbintenis is een schuld, uitgedrukt in ander geld dan dat van het land waar de vordering moet worden voldaan. Zij is eigenlijk wanneer zij strekt tot betaling van geld dat geen wettelijke koers heeft in het land waar moet worden betaald. Zij is oneigenlijk (ook genaamd: een valutawaardeschuld) indien zij strekt tot betaling van geld van het land waar de betaling moet...

  ... het recht van de Nederlandse Antillen en Aruba. [appellante],. statutair gevestigd te Curaçao ...4.6 Op 1 januari 2002 is het huidige Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) in werking getreden (zie ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, January 09, 2008

  Artikel 1:401, lid 4 BW. In Aruba vastgestelde alimentatie. Wijzigingsverzoek niet onderbouwd.

  ... 2004 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, de door de vader met ingang van 2 juni 2004 te ... ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vóór de echtscheiding zijn [kind 1] en ... van artikel 1:233 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba zijn minderjarig zij die de ouderdom ...

 • Besluit van 23 december 2010, houdende wijziging van het Zeebrievenbesluit van Curaçao en Sint Maarten in verband met het recht van vestiging van ondernemingen in Curaçao en Sint Maarten

  ... e wordt «bedoeld in artikel 378 van het Wetboek van Koophandel van Curaçao» vervangen door: oeld in artikel 193 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao. 2. In onderdeel f wordt ... «in het Wetboek van Koophandel van Aruba» vervangen door: in Boek 8 van het Burgerlijk ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 18, 2005

  18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. R04/027HR JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], Malta, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J. Groen, t e g e n [Verweerster], gevestigd op Curaçao, Nederlandse Antillen, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, hierna: het gerecht, ingekomen verzoekschrift ... - op 1 januari 2002 - is het huidige Burgerlijk Wetboek van Aruba in werking getreden (zie voor ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 01, 2007

  Arubaanse zaak; familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over partneralimentatie na echtscheiding wegens overspel; limitering alimentatieverplichting, toepasselijkheid art. 1:157 lid 4-6 BWA, strekking van art. 25 Landsverordening overgangsbepalingen Nieuw BW; cassatie, beroep op de voet van art. 4 Cassatieregeling ontvankelijk onder sinds 1 augustus 2005 geldend recht wegens...

  ...in de zaak van:. [De man],. wonende te Aruba,. VERZOEKER tot cassatie,. advocaat: mr. K.T.B. ... voor het hof nog het oude Arubaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 05, 2010

  Arubaans recht. Rangwisseling van hypotheken. Misbruik van de uit art. 3:262 lid 1 BWA voortvloeiende bevoegdheid? Art. 3:13 BWA. (81 RO).

  ...in de zaak van:. 1. [Eiser 1],. wonende op Aruba,. 2. FURNITURE OUTLET CENTER N.V.,. gevestigd op ...3:262 Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 05, 2008

  Nationaliteitsrecht; toegewezen verzoek ex art. 17 RWN van op Curaçao tijdens minderjarigheid gewettigd kind waarvan t.t.v. de geboorte de vader de staat van Nederlander bezat (art. 1 WNI); toepasselijk recht; internationaal privaatrecht van de Nederlandse Antillen.

  ... van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift als ...De Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen van het ...3.11. Artikel 1:209 Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, overeenstemmend met ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 31, 2008

  Arubaanse zaak. Overeenkomstenrecht; fictieve overeenkomsten; nietigverklaring wegens strijd met de goede zeden van overeenkomsten die strekten tot belastingontduiking (81 RO).

  ...KH SUPERCENTER N.V.,. gevestigd te Aruba,. VERWEERSTER in cassatie,. advocaat: mr. J.W.H. ... de voet van artikel 3:40 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: NBWA) nietig zijn ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 19, 2008

  Arubaanse zaak. Onbevoegde vertegenwoordiging; ondertekening van pandakte door een daartoe gevolmachtigde? (81 RO).

  ...BESTBET INVESTMENTS N.V.,. gevestigd te Aruba,. EISERES tot cassatie,. advocaat: mr. M.J. van ...2.3. Voorop gesteld: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is in deze zaak niet van toepassing. Ik ...

 • Uitspraak Nº 04/800022-11. Rechtbank Limburg, 2017-02-21

  ... ten aanzien van mensen die in Turkije en op Aruba geworven werden en die vervolgens bewogen werden ... als kwalificatie bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht, het oplichtingsartikel. . ... (artikel 6:106, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). . Uit de onderbouwing van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 07, 2003

  7 november 2003 Eerste Kamer Nr. R02/094HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [verzoeker 1], 2. [verzoeker 2], 3. [verzoeker 3], 4. [verzoeker 4], en 5. [verzoeker 5], allen wonende op Aruba, VERZOEKERS tot cassatie, advocaat: mr. A.K. Oostlander-Vos, t e g e n [verweerder], wonende op Aruba, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. J.A. Meijer. 1. Het geding in...

  ...5. [verzoeker 5],. allen wonende op Aruba,. VERZOEKERS tot cassatie,. advocaat: mr. A.K. ... tegen (1) de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Aruba en (2) verweerder in cassatie - ... 1 januari 2002 is op Aruba het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) in werking getreden ...

 • Van kracht Rijksoctrooiwet 1995
 • Cassatie van Hoge Raad, February 24, 2006

  Arubaanse zaak. Onrechtmatige daad van een koper van aandelen op een openbare veiling jegens derden met een optierecht op deze aandelen?; beroep op optieverlening, derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, terughoudende toepassing van art. 6:2 lid 2 BWAr; eiswijziging?

  ...Arrest. in de zaak van:. 1. de Aruba vrijgestelde vennootschap COMMONWEALTH ... Aruba ingevoerde Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek(4) is ingegeven. Het subonderdeel betoogt ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 29, 2006

  Inhoudsindicatie volgt.

  ...gevestigd op Aruba,. VERWEERSTER in cassatie,. niet verschenen. 1. ...5:130 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek onmiddellijk de besluiten van de ...