buurweg

158 resultaten voor buurweg

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, February 13, 2013

  Feitelijk gebruik van een pad dat past bij het gebruik van het pad als buurweg levert bewijsvermoeden op. Tegenbewijs. Rechtsdwaling over erfdienstbaarheid niet van belang.

  ... dat zij partijen ter comparitie zal vragen hun stellingen toe te lichten ten aanzien van de vraag of de weg over [perceel 1] is bestemd tot buurweg alsook zal horen over het voornemen terug te komen op de bindende eindbeslissing dat de bewoners van [adres A, nr. 1] tot 2007 nooit van deze weg ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 03, 2012

  Recht van buurweg; art. 719 BW (oud). Oordeel hof dat recht van buurweg niet is bewezen, niet onjuist of onbegrijpelijk. Hof heeft niet miskend dat ongestoord bezit van recht van buurweg het voor tegenbewijs vatbare vermoeden oplevert dat van bestemming tot buurweg sprake is (vgl. HR 15 september 2006, LJN AX9402, NJ 2006/506). Stellingen en bewijsaanbod eiser ongenoegzaam.

  ... In cassatie is uitsluitend nog aan de orde de (door het hof afgewezen) vordering van [eiser] tot verklaring voor recht dat sprake is van een buurweg die loopt over het perceel van [verweerster] ten gunste van het perceel van [eiser] om met graafmachines, vrachtwagens en personenauto's van en naar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, April 03, 2013

  Recht van buurweg. Uitleg akte van levering. (geen) misbruik van recht. Door verplaatsing van erfafscheiding voldoet het achterpad niet langer aan de bepalingen daarover in de akte van levering van de woning. Doordat Gedaagde zich niet aan de in de akte van levering opgenomen en voor haar geldende bepalingen ten aanzien van het achterpad en de erfafscheiding houdt, handelt zij onrechtmatig jegens

  ... [adres2] en het pad gelegen aan de zuidwestzijde van de percelen waarop zijn gebouwd de panden [de panden], uitdrukkelijk zijn bestemd tot BUURWEGEN ten nutte en gebruike van de bewoners van het door omliggende straten omsloten bouwblok (…)”. De hiervoor bedoelde bepalingen sub 8 tot en met 12 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, January 20, 2010

  Burenrecht. Buurweg, mandeligheid, hanengekraai.

  ...I. Voor recht verklaart dat de heggen, de greppel en de oprit mandelig zijn, dan wel dat de oprit een buurweg is. II. [B] en [C] te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van het te wijzen vonnis er voor zorg te dragen dat de palen met planken en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 24, 2012

  Burenrecht, gebruik pad mag door nieuwe eigenaar beëindigd worden, zakelijk recht van overpad noch gevestigd noch ontstaan door verjaring, geen buurweg, geen gronden voor aanwijzing als noodweg, geen misbruik van recht

  ...Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat er geen buurweg is ontstaan en dat [geïntimeerde] geen misbruik van recht maakt omdat [appellante] voldoende mogelijkheden heeft om haar pand vanaf de [straatnaam ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, October 25, 2011

  buurweg

  ...[1] (perceel [A]) een buurweg in de zin van artikel 719 (oud) BW juncto artikel 160 Overgangswet is ontstaan op het perceel van [A-straat] nr. [2] (perceel [X]), één en ander ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 08, 2010

  Buurweg.

  ...8 De verdere beoordeling. 8.1.1. In het tussenarrest heeft het hof overwogen dat de vraag of er sprake is van een buurweg alleen ziet op het gedeelte van het pad dat loopt vanaf de ingang van de [weg] tot aan de inrit naar de garage van [geïntimeerde] en dat voor zover ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, May 19, 2009

  Buurweg; erfdienstbaarheid van weg.

  ...Als primaire grondslag heeft [W] aangevoerd dat er sprake is van een buurweg ter plaatse, als subsidiaire grondslag dat er sprake is van een erfdienstbaarheid die recht van weg geeft over het plaatsje van nummer 7. Dit heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, December 01, 2010

  Bestemming tot buurweg

  ...1. te verklaren voor recht dat het pad op het perceel, kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie E nummer 3897, een buurweg is in de zin van artikel 719 BW (oud) ten behoeve van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie E nummer 2844,. 2. [gedaagde] te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, August 13, 2012

  Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Buurweg blijft (vergelijkbaar met oude zakelijke rechten) gehandhaafd ondanks titelzuiverende werking van de ruilakte ex art. 82 lid 2 Wilg.

  ...Deze percelen worden ontsloten naar de openbare weg door middel van een buurweg over de percelen [C] (thans genummerd: [C]), [D] (thans genummerd: [D]), [E] (thans genummerd: [E]) en [F] (thans genummerd: [F]). 2.3. Aan ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, November 01, 2010

  Vordering tot verwijdering hek/belemmering buurweg. Buurweg in de zin van art. 719 BW (oud).

  ... doorgang belemmert vanaf het tegelpad aan de noordzijde van het [naam filiaal] aan de [adres] tot de aan [gedaagde] in eigendom toebehorende buurweg, te verwijderen en verwijderd te houden, één en ander of straffe van een dwangsom van. € 10.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] in gebreke ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Holland, February 06, 2013

  Mag buurman weg afsluiten? Geen openbare weg in de zin van artikel 4 lid 1 onder I van de Wegenwet. Uit het enkele feit dat de toegangsweg in het verleden niet (geheel) afgesloten is geweest, kan niet zonder meer worden opgemaakt dat sprake is van vrije toegankelijkheid en daarmee openbaarheid van die weg. Het gebruik van de weg door (uitsluitend) ‘bestemmingsverkeer’ is immers onvoldoende om de...

  ... te verklaren voor recht dat de onderhavige weg, gelegen op het perceel aan [adres 2], kadastraal bekend gemeente [kadastrale gegevens 2], een buurweg is in de zin van artikel 719 BW (oud) ten behoeve van het perceel gelegen in de nabijheid van [adres 1], kadastraal bekend gemeente [kadastrale ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, November 22, 2012

  erfdienstbaarheid, recht van overpad. Erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring? Onder de gegeven omstandigheden is onvoldoende bepaald wat de inhoud van een eventuele buurweg is om tot toewijzing van een vordering in kort geding strekkende tot vrij gebruik van het toegangsperceel over te gaan. Vorderingen afgewezen.

  ... vorderen – zakelijk weergegeven – primair gedaagden te gebieden iedere inbreuk op het recht van erfdienstbaarheid, althans het recht van buurweg van eisers met betrekking tot het recht van overpad op het toegangsperceel te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom en subsidiair ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, April 10, 2012

  Diverse kwesties met betrekking tot buurweg als bedoeld in art. 719 BW (oud).

  ... dat met betrekking tot het voormalige zandpad over het perceel van [appellanten] aan [adres], kadastraal [nummer], van (een bestemming tot) buurweg sprake is. [appellanten] heeft daarop afgezien van het doen horen van getuigen. Bij vonnis van 11 november 2009 heeft de rechtbank vervolgens in ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, January 02, 2012

  Is er op een stuk grond een recht van erfdienstbaarheid ontstaan door vestiging of verjaring? Of is er sprake van een buurweg ex artikel 719 BW (oud).

  ... de noord-oostelijke zijde van het perceel van [gedaagde] een recht van erfdienstbaarheid van overpad rust dan wel dat het stuk grond als een buurweg in de zin van artikel 719 BW (oud) dient te worden gekwalificeerd. Van der Klashorst-Smits maakt volgens [eiser] thans een inbreuk op het aan hem ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, September 07, 2011

  Gedaagde doet er terecht een beroep op dat de weg die hij van eiser gebruikt een buurweg is zoals die onder het oude recht kan ontstaan. Het gebruik van die buurweg geeft gedaagde niet het recht zelf, zonder overleg, tot asfaltering over te gaan. De vordering tot afsluiten van de buurweg afgewezen, die tot verwijderen van het asfalt toegewezen.

  ...Pak is firmant van Pak Aanhangwagens V.O.F. Kruiningen en onderneemt zelf geen activiteiten. De weg moet worden aangemerkt als een buurweg en was dit al vóór 1 januari 1992. De weg is door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ooit bestemd om tot buurweg te dienen. Ook de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, August 03, 2011

  Beoordeling of sprake is van een buurweg, dan wel van een noodweg, dan wel van onrechtmatig handelen of misbruik van recht door een meter van de breedte van het pad bij de tuin te voegen.

  ...3.1. [eisers] vorderen, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:. primair zal verklaren voor recht dat de weg een buurweg is en gedaagden zal verbieden feitelijk een inbreuk op deze weg te maken,. subsidiair de weg zal aanwijzen als een noodweg en gedaagden zal verbieden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, June 13, 2012

  Erfdienstbaarheid. Geen erfdienstbaarheid door vestiging. Evenmin erfdienstbaarheid door bestemming of door verkrijgende verjaring. Ten slotte geen sprake van buurweg. Alle vorderingen afgewezen.

  ... voor recht verklaart dat ter zake van de oprit naar het achtererf tussen de woningen aan de [adres] 5 en [adres] 3 sprake is van een buurweg in de zin van artikel 719 (oud) BW jo. artikel 160 BW;. steeds met veroordeling van [gedaagde] c.s. in de proceskosten. primaire vordering: ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 14, 2011

  De beide gedaagden zijn buren en hebben in 1968 garages achter hun woningen gebouwd. Naast hun woningen lag een braakliggend terrein van de gemeente. Zij hebben een strook grond op dat terrein gebruikt om langs hun woningen naar de garages achter hun woningen te rijden. Er ontstonden rijsporen. Over dezelfde strook grond heeft de gemeente in 1971 aan Essent een erfdienstbaarheid van weg verleend...

  ...b voor recht verklaart dat er geen buurweg is ontstaan ten aanz[adres]] te Gemert op de strook grond, die op de kadastrale kaart (productie 2 bij dagvaarding) is gearceerd (rb: de uitweg),. c ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, January 27, 2012

  Vrije toegang verlenen nu gerede kans bestaat dat er sprake is van een buurweg.

  ...2.3.1 Primair heeft [eiser sub 1 en eiseres sub 2] gesteld dat er sprake is van een buurweg. Krachtens artikel 719 (oud) Burgerlijk Wetboek (BW) jo. 160 Overgangswet is Aqua+ niet gerechtigd de buurweg te wijzigen door het perceel af te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, August 17, 2010

  Buurweg of noodweg (vereisten)

  ...4.1.7. Stellende dat perceel X moet worden aangemerkt als een buurweg, subsidiair een noodweg, meer subsidiair dat [geïntimeerden] jegens hem onrechtmatig handelen door het hem onmogelijk te maken zijn eigendom op ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 09, 2009

  Buurweg

  ...4.1.6. [geïntimeerde] heeft [appellant] in rechte betrokken en een verklaring voor recht gevorderd dat het pad een buurweg is ten behoeve van hem, zijn vrouw en degenen die zijn eigendom bezoeken, en dat [appellant] werd geboden de afrastering die hij op de buurweg heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, December 05, 2007

  Buurweg, erfdienstbaarheid.

  ... juli 2006 heeft de voorzieningenrechter overwogen dat [gedaagde c.s.] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de steeg is aan te merken als buurweg en geoordeeld dat [eiseres] geen erfafscheiding mag plaatsen en moet dulden dat [gedaagde c.s.] gebruik maakt van de steeg. 2.6. Op 19 maart 2007 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, March 09, 2010

  Erfdienstbaarheid door verjaring? Buurweg? Noodweg?

  ... heeft [W] zijn vordering vermeerderd, en wel in die zin dat hij thans subsidiair een verklaring voor recht vordert "dat er sprake is van een buurweg dat loopt over het kadastrale perceel [plaats] [nr.] ten gunste van o.a. kadastraal perceel [plaats] [nr.] om met graafmachines, vrachtwagens en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, August 18, 2010

  Wijziging buurweg ex art. 719 BW (oud) Vereiste van voldoende belang Misbruik van recht

  ...Bij notariële akte van 15 september 1959 is het pad bestemd tot buurweg. Hierna zal dit pad worden aangeduid als ‘de buurweg’. 2.4. Achter de percelen van [eisers] (langs de achtertuinen) loopt ook een pad, haaks op ...