bw 1 159

1340 resultaten voor bw 1 159

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, June 14, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Huur bedrijfsruimte. Totstandkoming huurovereenkomst. Contractsoverneming? Art. 6:159 BW.

  ... van [A] vof met VNI sprake kan zijn: zo er al sprake zou zijn geweest van een akte van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 BW dan zal dat, gelet op de in rov. 5.10 vermelde stellingen van [eiser], niet een akte tussen [A] vof en [B] B.V. hebben kunnen zijn. Op die grond, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, April 13, 2010

  Partneralimentatie in convenant met niet-wijzigingsbeding; dwaling; uitlegconvenant; limitering alimentatie oud geval. Art 1:159 lid 3 BW, Overgangswet bij art. 1:157 BW

  ...4.21 Het hof overweegt als volgt. In de alimentatieovereenkomst is een alimentatiebijdrage en een niet-wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 1:159 lid 1 BW met betrekking tot de overeengekomen alimentatie opgenomen. Op grond van artikel 1:159 lid 3 BW kan op verzoek van een der partijen de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, April 28, 2009

  wetsverwijzingen: BW 1:158, 1:159, 1:401 Alimentatie gewezen echtgenoten; alimentatieovereenkomst; wijziging van omstandigheden; beding van niet-wijziging?; systeem van art. 1:159 leden 1 en 2 juncto art. 1:401 BW; bewuste afwijking wettelijke maatstaven; vrijheid partijen; terughoudendheid rechter; maatstaven redelijkheid en billijkheid

  ...- de tussenbeschikking van deze rechtbank van 13 januari 2009;. - de brief met bijlagen van mr. Tjabringa van 12 februari ...gehouden, zoals bepaald in artikel 1:159 lid 3 BW. Bij de vaststelling van. bovengenoemd alimentatiebedrag is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 02, 2013

  Partijen zijn bij de vaststelling van de partnerbijdrage bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven. Voor een wijziging van deze partnerbijdrage dient artikel 1:159 lid 3 BW naar analogie te worden toegepast (HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 438). Het hof dient in het licht van het voorgaande te beoordelen of er sprake is van een zodanig ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat deze...

  ...Afdeling civiel recht. Uitspraak: 2 mei 2013. Zaaknummer: HV 200.117.889/01. Zaaknummer eerste aanleg: 115255 / FA RK 12-489. in de zaak in ... kunnen worden gezien als een non-wijzigingsbeding ex artikel 1:159 lid 1 en 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW), nu – zoals de rechtbank ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 03, 2011

  Partneralimentatie; samenleven als waren zij gehuwd; ingrijpende wijziging als bedoeld in art. 1:159 lid 3 BW

  ...Uitspraak : 3 augustus 2011. Zaaknummer : 200.083.141/01. Rekestnr. rechtbank : FA RK 10-3009. [appellant],. wonende te ...Ingrijpende wijziging; artikel 1:159 lid 3 BW. 9. De man stelt subsidiair dat de rechtbank ten onrechte heeft ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 27, 2012

  Art. 81 RO. Alimentatie. Niet-wijzigingsbeding in echtscheidingsconvenant. Verzoek tot wijziging op de voet van art. 1:159 lid 3 BW. Stelplicht.

  27 januari 2012. Eerste Kamer. 10/04687. EE/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Beschikking. in de zaak van:. [De ...1:159 lid 3 BW). 5. De vrouw heeft verweer gevoerd. Bij beschikking van 3 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 02, 2011

  Art. 81 RO. Alimentatieovereenkomst. Verzoek tot wijziging op de voet van art. 1:159 lid 3 BW.

  2 december 2011. Eerste Kamer. 10/03143. EV/MD. Hoge Raad der Nederlanden. Beschikking. in de zaak van:. [De ...1:159 lid 3 BW en voorts stellende dat sprake is van nietigheid van het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 24, 2011

  Familierecht. Verzoek tot wijziging van in echtscheidingsconvenant vastgestelde partner- en kinderalimentatie, en tot vernietiging van beding van niet-wijziging als bedoeld in art. 1:159 BW. Hof heeft devolutieve werking appel miskend door, na vernietiging beschikking rechtbank ten aanzien van de partneralimentatie, niet alsnog het subsidiaire verzoek van de man (tot nihilstelling van de...

  24 juni 2011. Eerste Kamer. 10/02597. RM/MD. Hoge Raad der Nederlanden. Beschikking. in de zaak van:. ...1:159 BW. De rechtbank heeft bij beschikking van 16 januari 2007 echtscheiding ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 27, 2012

  Partneralimentatie: gehoudenheid aan echtscheidingsconvenant (artikel 1:159 lid 3 BW). Het hof kan niet vaststellen dat sprake is van een wanverhouding tussen wat partijen bij het sluiten van het convenant voor ogen stond in relatie tot de huidige financiele situatie van de man. Voorts: te late nieuwe gronden.

  ...Zaaknummer : 200.093.787/01. Rekestnummer rechtbank : FA RK 11-217. [de man],. wonende te [woonplaats],. verzoeker in hoger beroep,. ... is een niet-wijzigingsbeding opgenomen als bedoeld in artikel 1:159 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW). Artikel 1:159 lid 3 BW bepaalt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, June 28, 2012

  Man en vrouw komen in 1996 een levenslange partneralimentatie met een niet-wijzigingsbeding overeen. Man doet in 2011 een beroep op het bepaalde in artikel 1:159 lid 2 BW. Hof: dit beroep is in strijd met de goede procesorde.

  Beschikking d.d. 28 juni 2012. Zaaknummer 200.096.142. HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN. Beschikking in de zaak van. [appellant],. ...1:159 lid 3 BW is opgenomen. Het hof onderschrijft hetgeen de rechtbank ter ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, October 11, 2012

  Naar het oordeel van het hof staat voldoende vast dat sprake is van een wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:401 lid 1 BW. Eveneens staat vast dat partijen niet schriftelijk een niet-wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 1:159 BW zijn overeengekomen, zodat reeds daarom een beroep van de vrouw op een dergelijk niet-wijzigingsbeding faalt. Voor zover de vrouw evenwel van mening...

  ...Eveneens staat vast dat partijen niet schriftelijk een niet-wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 1:159 BW zijn overeengekomen, zodat reeds daarom een beroep van de vrouw op een dergelijk niet-wijzigingsbeding faalt. Voor zover de vrouw evenwel van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, April 06, 2011

  Niet wijzigingsbeding (1:159, derde lid BW): alimentatieplichtige heeft niet aan zware stelplicht voldaan. Geslaagd beroep van de man op artikel 1:160 BW (samenwonen als waren zij gehuwd) slaagt.

  ...Zaaknummer : 200.073.783/01. Rekestnr. rechtbank : F2 RK 10-864. [appellant],. wonende te [woonplaats],. verzoekster, tevens ... een wijziging van omstandigheden, behoudens het bepaalde in artikel 159 lid 3 boek 1 BW.”. - bij beschikking van 4 april 2005 is ten laste van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 06, 2008

  Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over wijziging van alimentatie; beding van niet-wijziging, beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, ingrijpende wijziging van omstandigheden als bedoeld in art. 1:159 lid 3 BW; motivering, passeren essentiële stellingen.

  6 juni 2008. Eerste Kamer. Rek.nr. R06/164HR. RM/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Beschikking. in de zaak van:. [De ...1:159 lid 3 is bepaald (art. 4);. dat de man met ingang van 1 augustus 1997 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, March 27, 2007

  Man vraagt wijziging van partneralimentatie in convenant met niet-wijzigingsbeding o.g.v. art 1:159 lid 3 BW

  ...verweerster, verder te noemen "de vrouw",. procureur mr F.J. Boom. 1 Het geding in eerste aanleg. Het hof verwijst naar de beschikking van de ... aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden, zoals in artikel 1:159 lid 3 BW bepaald. (....)". 3.5 Bij verzoekschrift, ingekomen bij de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 01, 2009

  zware stelplicht in het kader van art. 1:159 lid 3 BW

  GERECHTSHOF TE AMSTERDAM. MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 1 december 2009 in de zaak met landelijk zaaknummer 200.035.889/01 van:. ... vastgelegd dat deze afspraak slechts met inachtneming van artikel 1:159 lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW) kan worden gewijzigd. Naar het hof begrijpt, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 11, 2011

  Familierecht. Verzoek tot wijziging partneralimentatie; omvang stelplicht alimentatieplichtige in het kader van art. 1:159 lid 3 BW; grenzen rechtsstrijd in appel. (81 RO)

  ...Het convenant (blz. 2) omvatte een niet-wijzigingsbeding als bedoeld in art. 1:159 lid 1 BW. 2. Op 17 juli 2008 heeft de man zich gewend tot de rechtbank te Alkmaar met een verzoek tot nihilstelling althans vermindering van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, June 21, 2011

  De man heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat hij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gehouden kan worden aan het convenant. Ook overigens niet gebleken van een wanverhouding al bedoeld in art. 1:159 lid 3 BW.

  ...Het geding in eerste aanleg. Bij beschikking van 12 mei 2010 heeft de rechtbank Leeuwarden het verzoek van de man tot ...Het oordeel van het hof. 6. Op grond van artikel 1:159 lid 3 BW kan ondanks een niet-wijzigingsbeding op verzoek van een der ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 08, 2006

  Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over wijziging van partneralimentatie die bij echtscheidingsuitspraak overeenkomstig een echtscheidingsconvenant is vastgesteld; beding van niet-wijziging, derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, ingrijpende wijziging van omstandigheden als bedoeld in art. 1:159 lid 3 BW (vervroegde pensionering na verslechterde arbeidsverhouding)

  8 september 2006. Eerste Kamer. Rek.nr. R05/123HR. JMH/RM. Hoge Raad der Nederlanden. Beschikking. in de zaak van:. [De ...1:159 lid 3 B.W. (..)". (iii) In het echtscheidingsvonnis van de rechtbank te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, October 12, 2010

  Wijziging van overeengekomen partneralimentatie, waarbij partijen een niet-wijzigingsbeding zijn overeengekomen. De rechtbank is van oordeel dat de man bij de indiening van zijn verzoek onvoldoende aan zijn stelplicht heeft voldaan, zodat niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 1:159, derde lid, BW, zoals deze bepaling in...

  ... niet bij rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden, behoudens het bepaalde in artikel 1:159, derde lid, Burgerlijk Wetboek (BW). Standpunt van de man. Ter zitting heeft de man gesteld dat er sprake is van een dusdanige inkomensachteruitgang ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, October 06, 2010

  Partneralimentatie; echtscheidingsconvenant; geen gebondenheid aan niet-wijzigingsbeding, redelijkheid en billijkheid; artikel 1:159 lid 3 BW.

  ...B. Beekman te Noordwijk. PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP. De man is op 1 maart 2010 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 1 december 2009 ... is gebleken van de gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 1:159, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW). Volgens de man is daarvan wel ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 04, 2008

  Partneralimentatie. Beding van niet-wijziging in echtscheidingsconvenant. Artikel 1:159 lid 3 BW. Wijziging op grond van arbeidsongeschiktheid van de man.

  ...Familiesector. Uitspraak : 4 juni 2008. Rekestnummer : 1509-D-07. Zaaknummer : 105.012.073/01. Rekestnr. rechtbank : FA RK 06-8725. ... dat om die reden sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 1:159 lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW). De man stelt voorts dat zijn financiële ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 23, 2005

  Niet -wijzigingsbeding in de zin van artikel 1:159 BW. Beding in dit geval niet schriftelijk gemaakt.

  ...procureur mr. J. Kok. PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP. De vrouw is op 16 maart 2005 in hoger beroep gekomen van een beschik-king van de rechtbank ...Partijen verklaren artikel 1:159 BW onverkort van toepassing, behoudens in geval van de noodzaak dat de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 13, 2008

  Partneralimentatie. Beding van niet-wijziging in echtscheidingsconvenant. Artikel 1:159 lid 3 BW. Nieuwe gezinssituatie van de man, zowel op zich als in samenhang met de consequenties daarvan, geen ingrijpende wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 1:159 lid 3 BW.

  ... naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding van niet-wijziging mag worden gehouden, als bedoeld in artikel 1:159 lid 3 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), kan het beding terzijde worden geschoven. In verband met de rechtszekerheid kan slechts in een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, November 09, 2010

  Conrtactsovername. Voldaan is aan de eisen van artikel 6: 159 lid 1 BW. Aan de medewerkingseis door de wederpartij (verhuurder) is door gedragjngen voldaan te weten: het accepteren van de huurpenningen van de nieuwe huurder, het overleg voeren over het beëindigen van de huurovereenkomst met de nieuwe huurder en het in rechte betrekken van de nieuwe huurder.

  ...Sector Kanton. Locatie. Zaaknummer : 334425 CV EXPL 3093/10. Uitspraak : 9 november 2010. Vonnis in de zaak van:. de stichting ...Een daarvoor benodigde akte als bedoeld in artikel 6: 159 lid 1 BW ontbreekt. Step Nederland was geen partij bij het tot stand komen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 13, 2011

  Artikel 1:159 lid 3 BW; niet wijzigingsbeding De vrouw heeft onvoldoende aangetoond dat zich een zodanige ingrijpende wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan dat het in hoge mate onbillijk zou zijn indien de man de vrouw aan het beding zou houden. De vrouw is in februari 2006 ziek geworden. Ten tijde van het sluiten van het echtscheidingsconvenant was de vrouw een jaar ziek. Het feit dat de

  ... 1 van het echtscheidingsconvenant, nu er sprake is van een dusdanige ingrijpende wijziging in de omstandigheden, zulks op de voet van artikel 1:159 lid 3 BW; en mitsdien. - te bepalen dat de onderhoudsverplichting van de man, zoals door partijen is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant, ...