dakdekker verweer

133 resultaten voor dakdekker verweer

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, June 11, 2013

  Art. 80a RO. Niet-ontvankelijkheid cassatieberoep. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BZ5960. In gevallen waarin de schriftuur na 1 oktober 2012 is ingediend en waarin niet alle onderdelen van de bewezenverklaring kunnen worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen, kan het verhandelde ttz. onder omstandigheden aanleiding zijn voor het oordeel dat een nieuwe behandeling van de zaak...

  ... klaagt dat het Hof ten onrechte niet heeft gereageerd op het (dakdekker)verweer dat geen sprake is geweest van 'wegnemen' noch van 'oogmerk van ...

 • Uitspraak Nº HD 200.149.826_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-10-20

  ... dakafdichting aangebracht is door een door IsoBouw geakkordeerde dakdekker. . . . De garantie omvat de volgende punten: ... . . 3.4. . Isobouw heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 25, 2010

  Art. 359.2 Sv, u.o.s. over begrip ‘ontuchtige handeling’ i.d.z.v. art. 246 Sr, tevens dakdekkerverweer. De Hoge Raad herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BC5969. Het Hof heeft ten onrechte nagelaten nader te motiveren waarom het van oordeel was dat de genoemde vraag bevestigend diende te worden beantwoord.

  ... dat de feitenrechter op grond van de jurisprudentie op zo een verweer - een zogenoemd dakdekkerverweer - ook vóór de wijziging van art. 359 Sv ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 25, 2006

  1. Uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking ex art. 322 Sr. 2. Voor valsheid in geschrift ex art. 225.1 Sr is enig gebruik van het geschrift niet vereist. Ad 1. Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen had verdachte de desbetreffende gelden onder zich omdat hij in zijn hoedanigheid van bezoldigd bestuurder van de ACP door zijn werkgever (ACP) als beheerder van die gelden was aangesteld. 's...

  ... heeft verzuimd uitdrukkelijk en gemotiveerd te beslissen op het verweer dat van valsheid in geschrift in de zin van art. 225, eerste lid, Sr geen ... erover dat het Hof heeft verzuimd te responderen op een gevoerd Dakdekker-verweer, inhoudende dat van valsheid in geschrifte geen sprake kan zijn ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 22, 2005

  Fiscale administratie- en bewaarplicht ex art. 52 AWR. De wetgever heeft daarbij het oog gehad op het vastleggen en bewaren van gegevens betreffende de vermogenstoestand van de administratieplichtige ex art. 52 AWR en van al hetgeen zijn bedrijf, beroep of werkzaamheid betreft, voorzover daaruit van het bestaan van rechten en verplichtingen van de administratieplichtige alsmede voor de...

  ...3.1. Het eerste middel klaagt dat het Hof het verweer dat de inleidende dagvaarding voorzover deze het onder 1 tenlastegelegde ... verweer mede had behoren aan te merken als een zogenaamd "Dakdekker-verweer". Een dergelijk verweer bestaat uit een door de verdediging ...

 • Uitspraak Nº 200.175.437_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-03-19

  ... c.s.] hebben als getuige doen horen [getuige 1] , de dakdekker die destijds de werkzaamheden aan het dak van [geintimeerden c.s.] heeft ...Dit had gezien het verweer van [appellant] - onder meer dat [dakpannenfabriek 2] hem heeft geschreven ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 05, 2001

  ...4.3. Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt samengevat:. "De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger ... Hof mijns inziens wel gehouden was omdat het hier een zogenaamd Dakdekker-verweer betreft, niet tot cassatie behoeft te leiden. Vgl. HR NJ 1982, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, October 26, 2005

  De rechtbank stelt voorop dat algemeen bekend is dat de toepassing van open vuur bij dakdekkerswerkzaamheden een aanziennlijk risico van brand met zich meebrengt. Dit wordt ook door partijen onderschreven. Dientengevolge rust op de uitvoerder van die werkzaamheden een bijzondere zorgplicht ter voorkoming vna brand. Daarbij dienen zodanige controle- en voorzorgsmaatregelen te worden genomen als...

  ...] opdracht gekregen tot het uitvoeren van dakdekkerswerkzaamheden betreffende het platte dak van de aanbouw van de woning van [betrokkene], ...3.3 [gedaagde] voert gemotiveerd verweer. Daarop zal, voor zover van belang, onder de beoordeling worden ingegaan. ...

 • Uitspraak Nº 200.179.216/01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-06-23

  ... geïntimeerde in incidenteel appel, . verweerder in het provisioneel verzoek, . hierna te noemen: [appellant] , . ...De VvE wenst dat [appellant] een dakdekker de toegang tot zijn dakterras verschaft teneinde deze gestelde lekkage op ...

 • Uitspraak Nº 16/659021-16 (strafzaak) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2017-02-15

  ... overeenkomt te sluiten tot het verrichten van werkzaamheden (dakdekkers- en schilderwerkzaamheden) die hij niet of niet volledig heeft uitgevoerd. ... geweest om hun standpunten ter staving van de vordering of tot verweer tegen de vordering aan te voeren en daarvan bewijs te leveren. . . ...

 • Uitspraak Nº 4966595 CV EXPL 16-3410. Rechtbank Limburg, 2017-06-28

  ... . . . . [eiser in conventie, verweerder in reconventie] h.o.d.n. [handelsnaam]. . met woonplaats ... voor rekening van de verhuurder gekomen kosten van een dakdekker, € 3.769,80 aan huurachterstand (met name het bestanddeel btw van de ...

 • Uitspraak Nº 6615209. Rechtbank Noord-Holland, 2018-07-25

  ...Hierbij waren aanwezig: [betrokkene A] (lid VVE), [dakdekker/adviseur] (dakdekker/adviseur), [voormalig eigenaar appartementsrecht A5] ... . . . . . 4 Het verweer en de voorwaardelijke tegenvordering . . . 4.1. . ...

 • Uitspraak Nº 200.192.008/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-05-30

  ... van (de rechtsvoorganger van) Bonarius in de functie van dakdekker. Op 3 november 2009 diende [appellant] met een collega werkzaamheden te ... kon Bonarius niet volstaan met het op dit punt door haar gevoerde verweer dat erop neerkomt dat zij de toedracht bij gebrek aan wetenschap betwist, ...

 • Uitspraak Nº 200.232.043. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-12-10

  ... [geïntimeerden] heeft de aannemer van [geïntimeerden] door een dakdekker werkzaamheden aan de dakconstructie van de woning, bestaande uit het ... . . . . 3.2. . Groendak heeft verweer gevoerd. . . . . 3.3. . Bij bestreden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, November 16, 2011

  brand dakdekker bewaarneming onrechtmatige daad art. 6:27 BW

  ...3 vrijwaring] met behulp van een brander dakdekkerswerkzaamheden uitgevoerd aan (de goot van) het dak van de loods. [ged. 1 hoofdzaak/ged. ...4.2. Gedaagden voeren verweer. 4.3. Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover van ...

 • Uitspraak Nº 200.136.385. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-08-16

  ... de oorzaak van de brand, volgens ASR ondeugdelijk werk van de dakdekker, volgens [appellant] mogelijk door een elektrische kachel die [de ... [appellant] hiermee de subrogatie zou willen betwisten, gaat dit verweer naar het oordeel van het hof niet op omdat subrogatie ingevolge artikel ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, Sector kanton, September 19, 2012

  Arbeidszaak. Ontbindingsverzoek door werknemer nadat werkgever diens functie heeft laten vervallen en aan werknemer een eerdere uitgeoefende functie als alternatief heeft aangeboden. Het handelen van werkgever kan, anders dan werknemer meent, aan de hand van de Mammoet/Stoof-criteria de toets der kritiek doorstaan. De andere argumenten waarop werknemer zich ter onderbouwing van de gevraagde...

  ...- het op 3 september 2012 ingekomen verweerschrift d.d. 31 augustus 2012 met bijlagen,. - de per faxbericht van 5 september ...Bij haar zijn thans 36 personen werkzaam, in hoofdzaak dakdekkers. b. [verzoekende partij], geboren op [datum], is vanaf [datum] bij ...

 • Uitspraak Nº C/10/518930 / HA ZA 17-76. Rechtbank Rotterdam, 2019-12-18

  ... . . . . 3.3. . Het verweer van Kewodak c.s. laat zich als volgt samenvatten: . - betwist wordt ...Op 31 augustus 2016 was dat ook zo. Ik had om 7:15u al dakdekkers gezien op het dak van de Hoogvliet. Om circa half 9 liet ik mijn hond uit. ...

 • Uitspraak Nº 200.220.716_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-03-19

  ... tussen appellant – [appellant] – als eiser in conventie, verweerder in reconventie, en geïntimeerden – gezamenlijk [geintimeerden c.s.] – ... [appellant] stelt dat werkzaamheden zoals het werk van de dakdekker, de nutsvoorzieningen en het werk van de loodgieter en de elektricien in ...

 • Uitspraak Nº C/01/321370 / EX RK 17-78. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-12-06

  ... tegen . . . . . . 1 [verweerster sub 1] , . . 2. [verweerster sub 2] , . beiden wonende ...] , haar zus [verweerster sub 2] , haar zoon [naam zoon] , en de dakdekker de heer [naam dakdekker] . . . . . 2.6. . ...

 • Uitspraak Nº C/02/328096 / HA ZA 17-174 en C/02/335647 / HA ZA 17-632. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-10-24

  ... . . 2.2. . . [naam A] voert verweer. . . . . 2.3. . Op de stellingen van ...dakdekkers staat onder het item "klimaat" onder andere het volgende: . . ...

 • Uitspraak Nº C/13/666995 / KG ZA 19-562. Rechtbank Amsterdam, 2019-06-25

  ...[gedaagde 1] en [gedaagde 2] hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide ... . Ik hoor daarom graag wanneer [naam] en de dakdekker komen om dit allemaal af te maken.”. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 207929 / HA ZA 17-430. Rechtbank Overijssel, 2018-06-20

  .... . . . De lasnaden zijn door de dakdekker nagelopen en extra afgekit, dit zijn de werkzaamheden voortvloeiend uit ... . . . 3.2. . . [B] voert verweer. Hij concludeert tot afwijzing van de vorderingen. Op zijn stellingen ...

 • Uitspraak Nº 7035818 VV EXPL 18-43. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-08-15

  ...Wellicht kunnen de dakdekkers mij hierbij helpen. Anders moet ik hulp inroepen van vrienden en deze zijn ... . . 3.2 . . [gedaagde] voert verweer. . . . . . . 4 De beoordeling . . ...

 • Uitspraak Nº C/05/317601 / HZ ZA 17-145. Rechtbank Gelderland, 2018-04-25

  ...Twee dakdekkers van Verkoelen, [Werknemer 1] (hierna: [Werknemer 1]) en [Werknemer 2] ... . . . 3.3. . Wim Bosman B.V. voert verweer. . . . . 3.4. . Op de stellingen van ...