dakdekkersverweer

24 resultaten voor dakdekkersverweer

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, December 06, 2010

  Vrijspraak van afpersing danwel heling. Dakdekkersverweer. Vrijspraak diefstal wegens te weinig bewijs. Veroordeling opzetheling

 • Cassatie van Hoge Raad, November 11, 2008

  Antilliaanse zaak. Het verweer stelt de reikwijdte van het in de tll en bewezenverklaring van feit 2 gebezigde, aan art. 350.1 SrNA ontleende begrip "ten verkoop in voorraad hebben" aan de orde. Het betreft een zogenoemd dakdekkersverweer, dat mede van feitelijke aard is. Een dergelijk verweer dient bij gegrondbevinding tot vrijspraak te leiden. Nu de bewezenverklaring van feit 2 bij...

  ...350, eerste lid, SrNA ontleende begrip "ten verkoop in voorraad hebben" aan de orde. Het betreft een zogenoemd dakdekkersverweer, dat mede van feitelijke aard is. Een dergelijk verweer dient bij gegrondbevinding tot vrijspraak te leiden. Nu de bewezenverklaring van feit 2 bij ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 11, 2008

  Antilliaanse zaak. Het verweer stelt de reikwijdte van het in de tll en bewezenverklaring van feit 2 gebezigde, aan art. 350.1 SrNA ontleende begrip "ten verkoop in voorraad hebben" aan de orde. Het betreft een zogenoemd dakdekkersverweer, dat mede van feitelijke aard is. Een dergelijk verweer dient bij gegrondbevinding tot vrijspraak te leiden. Nu de bewezenverklaring van feit 2 bij...

  ...350, eerste lid, SrNA ontleende begrip "ten verkoop in voorraad hebben" aan de orde. Het betreft een zogenoemd dakdekkersverweer, dat mede van feitelijke aard is. Een dergelijk verweer dient bij gegrondbevinding tot vrijspraak te leiden. Nu de bewezenverklaring van feit 2 bij ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 26, 2006

  1. Dakdekkersverweer als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt ex art. 359.2 Sv. 2. "Behulpzaam zijn ex art. 197a Sr. Het betoog van de verdediging is niet van louter feitelijke aard maar stelt daarnaast de rechtsvraag aan de orde of het incidenteel vervoeren naar een werkplek als i.c., kan worden aangemerkt als behulpzaam zijn bij het verblijf in NL ex art. 197a Sr. Daarmee is een...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 29, 2011

  HR: 81RO.

  ...Op deze leveringen is het 0-tarief OB niet van toepassing.". De wet noch jurisprudentie inzake het Dakdekkersverweer, ook niet HR 8 april 2008, LJN BC5969, NJ 2008/231, verplichtte het hof tot een uitgebreidere motivering met betrekking tot het gevoerde verweer ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 12, 2009

  Meststoffenwet en valsheid in geschrift. HR: art. 81 RO.

  ... "tot het bedrijf behorende landbouwgrond" is niet louter feitelijk van aard maar bevat een juridische vraag en vormt een zogenoemd Dakdekkersverweer. Ook vóór de invoering van art. 359, tweede lid, Sv was de rechter bij verwerping gehouden op een dergelijk verweer uitdrukkelijk in te gaan. 12. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 11, 2005

  1. 's Hofs oordeel dat verdachte wordt verweten dat hij zich heeft onttrokken aan zijn taak als schildwacht door in slaap te vallen en dat hij dus niet als schildwacht in de zin van het Wetboek van Militair Strafrecht is opgetreden, is onjuist noch onbegrijpelijk. 2. 's Hofs oordeel is juist dat art. 31.2 Wet militaire strafrechtspraak uitsluitend betrekking heeft op de militair die als...

  ...In zoverre faalt het middel. Ik laat daar of sprake is van een zogenaamd Meer en Vaart-verweer dan wel van een zogenaamd Dakdekkersverweer, in welk geval de eisen die aan een behoorlijke bewijsmotivering moeten worden gesteld, meebrengen dan op het verweer had moeten worden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 18, 2006

  Reikwijdte art. 359.2 Sv. HR herhaalt de algemene beschouwingen uit HR LJN AU9130. Het middel betreft "de verweren" die ter terechtzitting in appèl zijn gevoerd. Daarbij is niet nader aangeduid op welke verweren de klacht ziet. Aldus is niet met voldoende precisie aangegeven op welke met argumenten onderbouwde standpunten het middel het oog heeft.

  ...359a Sv,(16) een zgn. Meer en Vaart-verweer,(17) en een dakdekkersverweer(18) alsmede enig specifieke verweren met betrekking tot de betrouwbaarheid van een bewijsmiddel.(19) Ook kan worden gedacht aan de (zeer beperkte) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 18, 2006

  Reikwijdte art. 359.2 Sv. HR herhaalt de algemene beschouwingen uit HR LJN AU9130. Het middel betreft "de verweren" die ter terechtzitting in appèl zijn gevoerd. Daarbij is niet nader aangeduid op welke verweren de klacht ziet. Aldus is niet met voldoende precisie aangegeven op welke met argumenten onderbouwde standpunten het middel het oog heeft.

  ...359a Sv,(16) een zgn. Meer en Vaart-verweer,(17) en een dakdekkersverweer(18) alsmede enig specifieke verweren met betrekking tot de betrouwbaarheid van een bewijsmiddel.(19) Ook kan worden gedacht aan de (zeer beperkte) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 16, 2006

  Art. 359.2 Sv. HR herhaalt de algemene beschouwingen uit HR LJN AU9130. De pleitnotities houden een uitvoerige opsomming in van argumenten op grond waarvan de gewraakte getuigenverklaringen als onbetrouwbaar aangemerkt moeten worden. In het middel wordt echter niet met voldoende precisie aangeduid op welk(e) met argumenten onderbouwd(e) standpunt(en) de klacht het oog heeft.

  ...359a Sv,(23) een zgn. Meer en Vaart-verweer,(24) en een dakdekkersverweer(25) alsmede enig specifieke verweren met betrekking tot de betrouwbaarheid van een bewijsmiddel.(26) Ook kan worden gedacht aan de (zeer beperkte) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 09, 2003

  Onder binnendringen in een besloten lokaal als bedoeld in art. 138 Sr is mede begrepen het zich begeven op een balkon, zonder het bijbehorende pand te betreden.

  ...11. In het tweede middel wordt geklaagd over de verwerping van een (als een zogenaamd 'dakdekkersverweer' aan te merken) bewijsverweer. Gedoeld wordt op een verweer dat in de bestreden uitspraak als volgt is samengevat en verworpen:. "De raadsman van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 18, 2006

  Reikwijdte art. 359.2 Sv. HR herhaalt de algemene beschouwingen uit HR LJN AU9130. Het middel betreft "de verweren" die ter terechtzitting in appèl zijn gevoerd. Daarbij is niet nader aangeduid op welke verweren de klacht ziet. Aldus is niet met voldoende precisie aangegeven op welke met argumenten onderbouwde standpunten het middel het oog heeft.

  ...359a Sv,(16) een zgn. Meer en Vaart-verweer,(17) en een dakdekkersverweer(18) alsmede enig specifieke verweren met betrekking tot de betrouwbaarheid van een bewijsmiddel.(19) Ook kan worden gedacht aan de (zeer beperkte) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 07, 2006

  Antilliaanse zaak. OM-cassatie. Gelet op de tekst van art. 350.1 SrNA, waarin het onderdeel 'zonder klaarblijkelijke bestemming om weder te worden uitgevoerd' onmiskenbaar als beperking van de strafbaarheid van het invoeren is opgenomen, en in aanmerking genomen dat niets erop wijst dat de wetgever bedoelde beperking van de strafbaarheid eveneens van toepassing heeft willen laten zijn op het ten...

  ...Voor de overheid kon geen nadeel ontstaan.". 34. Volgens de steller van het middel is hier sprake van wat wel een 'dakdekkersverweer' wordt genoemd: een juridisch verweer over de uitleg van een term in de tenlastelegging die aan de wet is ontleend.(7) Daarbij heeft hij kennelijk ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 11, 2005

  1. 's Hofs oordeel dat verdachte wordt verweten dat hij zich heeft onttrokken aan zijn taak als schildwacht door in slaap te vallen en dat hij dus niet als schildwacht in de zin van het Wetboek van Militair Strafrecht is opgetreden, is onjuist noch onbegrijpelijk. 2. 's Hofs oordeel is juist dat art. 31.2 Wet militaire strafrechtspraak uitsluitend betrekking heeft op de militair die als...

  ...In zoverre faalt het middel. Ik laat daar of sprake is van een zogenaamd Meer en Vaart-verweer dan wel van een zogenaamd Dakdekkersverweer, in welk geval de eisen die aan een behoorlijke bewijsmotivering moeten worden gesteld, meebrengen dan op het verweer had moeten worden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 18, 2006

  Voor een veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is - voorzover hier van belang - vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen (HR NJ 2005, 448). Het hof heeft geoordeeld dat de door verdachte jegens verbalisanten X en Y gedane...

  ...Het verweer komt in elk geval in de buurt van wat onder de vóór 1 januari 2005 geldende bedeling wel een Dakdekkersverweer werd genoemd: een tegen de bewezenverklaring van de tenlastelegging gericht verweer dat niet louter feitelijk is, maar tevens een rechtsvraag aan de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 16, 2006

  Art. 359.2 Sv. HR herhaalt de algemene beschouwingen uit HR LJN AU9130. Het middel betreft "de verweren" die ter terechtzitting in appèl zijn gevoerd. Daarbij is niet nader aangeduid op welke verweren de klacht ziet. Aldus is niet met voldoende precisie aangegeven op welke met argumenten onderbouwde standpunten het middel het oog heeft.

  ...359a Sv,(16) een zgn. Meer en Vaart-verweer,(17) en een dakdekkersverweer(18) alsmede enig specifieke verweren met betrekking tot de betrouwbaarheid van een bewijsmiddel.(19) Ook kan worden gedacht aan de (zeer beperkte) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 16, 2004

  Faillissementsfraude; aannemen van betaling ex art. 344 Sr door gecedeerd krijgen van een vordering van de failliet op de Belastingdienst ter zake van teveel betaalde omzetbelasting. 1. Moment ontstaan belastingvordering. 2. Art. 24 lid 5 Invorderingswet 1990. Ad 1. Een belastingschuld of -vordering vloeit rechtstreeks voort uit de wet en bestaat zodra de daartoe gestelde voorwaarden zijn...

  ...Het tweede middel bevat de klacht dat het Hof heeft nagelaten op een zogenaamd 'dakdekkersverweer' een afzonderlijke beslissing te geven. Het komt mij voor dat de middelen zich lenen voor gezamenlijke bespreking. 4. Ten laste van verzoeker is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 06, 2007

  Art. 359.2 Sv. In appel is het verweer gevoerd dat het feit niet strafbaar is. Daarop had het hof ex art. 358.3 en 5 en art. 359.2 Sv op straffe van nietigheid bepaaldelijk een gemotiveerde beslissing dienen te geven. Nu zodanige beslissing ontbreekt, kan de bestreden uitspraak niet in stand blijven.

  ...: verdachte kan ten tijde van bewezenverklaarde feit niet op plaats misdrijf zijn geweest; HR 26 september 2006, NJ 2006, 541: dakdekkersverweer...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 22, 2005

  Afbeelding van een seksuele gedraging ex art. 240b.1 Sr. Het hof heeft vastgesteld dat het foto's betreft van een meisje tussen 7 en 12 jaar dat (vrijwel) naakt zodanig poseert en is afgebeeld dat haar vagina resp. haar schaamhaar uitdrukkelijk in beeld is gebracht. Voorts heeft het hof geoordeeld dat de door het meisje aangenomen houding een zodanige is dat daarmee kennelijk het opwekken van een

  ...(In wezen is hier dan sprake van een geslaagd Dakdekkersverweer.) Invloed op de kwalificatie heeft schrapping niet, evenmin als op de strafmaat. Ver- of terugwijzing na vernietiging kan achterwege blijven. 26. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 03, 2000

  ...141 Sr oplevert. 4.3. Dit verweer is een zogenoemd dakdekkersverweer waarop het hof uitdrukkelijk gemotiveerd dient te beslissen.5 Het bestreden arrest houdt hieromtrent evenwel niets in. Voorzover de steller van het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 23, 2003

  Gelet op het bepaalde in art. 53 lid 1 Wet op de accijns jo art. 8 lid 1 en art. 10 lid 1 AWR ontstaat de verplichting tot het doen van aangifte niet als gevolg van een uit de heffingswet voortvloeiende belastingschuld, maar door de uitreiking ex art. 6 lid 1 AWR van een aangiftebiljet. Daaraan doet het bepaalde in de art. 52a en 53a van de Wet op de accijns niet af.

  ... derde middel bevat de klacht dat het Hof (het middel noemt per abuis de Rechtbank) heeft nagelaten te beslissen op een zogenaamd 'dakdekkersverweer'; een bewijsverweer waarin de uitleg van een aan de wettelijke delictsomschrijving ontleend begrip aan de orde wordt gesteld. Gedoeld wordt op het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 25, 2003

  5 februari 2003 Strafkamer nr. 02605/01AG/IK Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 4 april 2001, nummer 22/001660-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande. 1. De bestreden uitspraak ...

  ...17. De beide middelen berusten op de gedachte dat een zogenaamd 'dakdekkersverweer' is gevoerd waarop een nadere beslissing genomen had moeten worden. De noodzaak een dergelijk verweer - de door de verdediging voorgestane uitleg van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 09, 2002

  ...9. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep. De Procureur-Generaal. bij de Hoge Raad der Nederlanden. 1 Een zgn. Dakdekkersverweer. Zie Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, p.669. 2 Vgl. HR NJ ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 13, 2001

  ...Op dit Dakdekkersverweer had volgens de steller van het middel expliciet gemotiveerd gerespondeerd moeten worden. 4. Ik meen dat die klacht niet kan slagen. Het Hof heeft in ...