doerga

20 resultaten voor doerga

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 6935104 eindvonnis 8-3-2019. Rechtbank Gelderland, 2019-03-08

  ... . . eisende partij in reconventie . . gemachtigde mr. M.R.S. Nagessersing-Doerga . . . . . Partijen worden hierna Trademark en Ergon genoemd. . . . . . 1 De procedure . . . ...

 • Uitspraak Nº 15/4806 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2017-03-29

  ...Blijkens het rapport van verzekeringsarts A.U. Doerga van 10 april 2014 heeft appellant aan deze verzekeringsarts opnieuw verteld dat hij laatstelijk werkzaam was in de groenvoorziening en onder meer ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 23, 2011

  Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen grondslag voor het standpunt van appellant dat hij op de datum in geding blijvend en duurzaam arbeidsongeschikt was. Geen aanleidingom de geduide functies voor appellant ongeschikt te achten.

  ...2. De verzekeringsarts A.U. Doerga heeft appellant in het kader van de beoordeling van zijn aanvraag om een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen op haar ...

 • Besluit van 23 september 2010, houdende wijziging van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen, Reglement verpleging ter beschikking gestelden en de Penitentiaire maatregel, in verband met regels over het bewaren en verstrekken van opgenomen telefoongesprekken (Besluit toezicht telefoongesprekken justitiële inrichtingen)

  ...Hiermee wordt een nadere uitwerking gegeven aan de beslissing van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM nr. 50210/99) in de zaak-Doerga van 27 april 2004 (LJN: AP1460, NJ 2004, 651). Het arrest heeft geleid tot het opnemen van een wettelijke grondslag voor het houden van toezicht op ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, August 09, 2011

  Paspportwet. Aanvraag ID-kaart terecht niet in behandeling genomen wegens weigering afstaan vingerafdrukken. Geen schending EVRM en IVBPR.

  ...Dit houdt mede in dat de wettelijke regeling voldoende toegankelijk en voorzienbaar moet zijn (zie het arrest van het EHRM, Doerga tegen Nederland, van 27 april 2004, LJN: AP1460). Tevens moet de beperking in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 02, 2007

  WAO-schatting.

  ...Daarbij heeft de Raad in aanmerking genomen dat de arts A.U. Doerga appellant blijkens haar rapportage van 17 oktober 2003 aan een tamelijk uitgebreid lichamelijk onderzoek heeft onderworpen. Doerga was van mening dat ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, May 04, 2011

  Toekenning WGA-vervolguitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen aanknopingspunten om het medisch oordeel van de bezwaarverzekeringsarts voor onjuist te houden. Geen urenbeperking noodzakelijk. Psychische klachten voldoende onderzocht. Geduide functies worden passend geacht.

  ...Blijkens het rapport van de arts Doerga van 30 augustus 2006 hield de urenbeperking in 2006 verband met een combinatie van chronische pijnklachten en een medisch verleden van een ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 23, 2010

  Weigering WIA-uitkering toe te kennen. De Raad is van oordeel dat het Uwv de geschiktheid van de aan de schatting ten grondslag gelegde functies in voldoende mate heeft gemotiveerd. Het Uwv heeft terecht vastgesteld dat appellante per 2 maart 2007 geen recht heeft op een WIA-uitkering.

  ...In dat verband is appellante onderzocht door de arts A. Doerga die in haar rapport van 1 november 2006 heeft vastgesteld dat er bij appellante sprake is van een hyperventilatie syndroom bij bronchiale ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, June 16, 2011

  Buiten behandelen stellen aanvraag verlenging geldigheidsduur nationaal paspoort. Vingerafdrukken. Artikel 8 EVRM.

  ... regeling voldoende toegankelijk en voorzienbaar moet zijn (zie het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) Doerga tegen Nederland, A.50210/99, van 27 april 2004). Tevens moet de beperking in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, July 04, 2012

  Eiser heeft op 29 september 2010 een nieuw reisdocument aangevraagd aan de balie van het Gemeenteloket. Een accountmedewerker Burgerzaken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht de aanvraag om afgifte van een reisdocument buiten behandeling gesteld, omdat eiser zijn vingerafdrukken niet wilde afstaan.

  ... dat de wettelijke regeling voldoende toegankelijk en voorzienbaar moet zijn (zie het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Doerga tegen Nederland). Tevens moet de beperking in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 27, 2011

  Het in strijd met art. 39 jo. art. 36 PBW opnemen van telefoongesprekken is geen vormverzuim begaan bij het voorbereidend onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv. Onder verwijzing naar de CAG overweegt de HR dat weliswaar moet worden aangenomen dat het opnemen van de door de verdachte gevoerde telefoongesprekken niet voldeed aan de daaraan ingevolge art. 8 EVRM te stellen eisen, maar bedoeld...

  ...Na de uitspraak van het EHRM in de zaak Doerga(2) heeft de wetgever voorzien in een wettelijke grondslag in artikel 39 Pbw. Het EHRM was in die zaak tot de conclusie gekomen dat de regeling die ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, August 29, 2011

  Verweerder stelt zich op het standpunt (kort weergegeven) dat het voorschrift dat een reisdocument is voorzien van vingerafdrukken is gebaseerd op de (EG) Verordening nr. 2252/2004 van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (Verordening). De Verordening heeft rechtstreekse werking en

  ... dat de wettelijke regeling voldoende toegankelijk en voorzienbaar moet zijn (zie het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Doerga tegen Nederland). Tevens moet de beperking in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, March 23, 2011

  Paspoort, afgeven en opslag vingerafdrukken, 8 EVRM, omvang van het geding. De omvang van het geding wordt beperkt door de rechtsgevolgen die de aanvraag van een paspoort en het daarop te nemen besluit maximaal kunnen hebben. Daarbij is van belang dat een belangrijk deel van de wetgeving die eiseres bestrijdt nog niet in werking is getreden. De door eiseres genoemde verstrekking aan derden, zoals

  ... regeling voldoende toegankelijk en voorzienbaar moet zijn (zie het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) Doerga tegen Nederland, A.50210/99, van 27 april 2004). Tevens moet de beperking in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 29, 2007

  OM-cassatie. Lijfsvisitatie 100% controles Schiphol o.g.v. art. 17 Douanewet. Hof heeft om doelmatigheidredenen vrijgesproken. Het eerste in het middel aangevallen oordeel van het hof komt erop neer dat het onderzoek dat hier heeft plaatsgevonden (te weten het schouwen van de natuurlijke holten van het onderlichaam van een niet verdacht persoon nadat deze zich had moeten ontkleden), gemeten naar...

  ...14 Kamerstukken II, 2005-2006, 30580, nr. 4, p. 13. 15 Vgl. bijv. EHRM 27 april 2004, NJ 2004, 651, m. nt. PMe (Doerga tegen Nederland), rov. 49, 50. 16 In dezelfde zin het in noot 2 genoemde rapport van de nationale ombudsman, p. 14. De nationale ombudsman is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 17, 2006

  Antilliaanse zaak. Fouillering o.g.v. bevel HovJ betreffende eenieder en elk voertuig vzv. aan bepaalde kenmerken is voldaan. Verdachte is kort na aankomst vanuit A'dam op de luchthaven Hato te Curaçao als inzittende van een auto ter controle staande gehouden. Bij onderzoek bleek hij het bewezenverklaarde geldbedrag bij zich te hebben en werd in de auto in een heuptasje een paspoort aangetroffen...

  ... NJ 1991, 523 (Kruslin en Huvig vs Frankrijk), EHRM NJ 2001, 459 (Kopp vs Zwitserland), EHRM NJ 1998, 506 (Halford vs VK), EHRM NJ 2004, 651 (Doerga vs Nederland). Huiszoeken, althans betreden van besloten plaatsen, was aan de orde in: EHRM NJ 1993, 485 (Funke vs Frankrijk) en EHRM NJ 2003, 452 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 17, 2010

  In hoger beroep is een IVA-uitkering ingevolge de Wet WIA naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% toegekend, en daarmee is in termen van uitkeringspercentage de maximaal haalbare WIA-uitkering aan appellant verstrekt. Derhalve is volledig aan zijn bezwaar tegemoet gekomen. Geen procesbelang. Niet-ontvankelijkverklaring. De aan appellant door zijn schoonzus verleende rechtshulp...

  ...Doerga, die heeft aangegeven dat appellant als gevolg van zijn aandoeningen maximaal 4 uur per dag kan werken en beperkt is ten aanzien van onregelmatige ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 24, 2010

  Intrekking WAO-uitkering. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Anders dan appellante is de Raad van oordeel dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat er geen aanleiding bestaat om te twijfelen aan de juistheid van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van het Uwv. Uit het feit dat ruim twee jaar na de in geding zijnde datum van 6 december 2007 een zogeheten WSW-indicatie is...

  ...1.2. In het kader van een WAO herbeoordeling heeft verzekeringsarts A. Doerga appellante onderzocht en haar medische arbeidsbeperkingen vastgelegd in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) van 20 juli 2007. De ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2010

  Weigering ziekengeld. Geschiktheid voor eigen werk. Geen aanleiding om de werkomschrijving in het rapport van 16 februari 2010 voor onjuist te houden en voorts is het rapport voldoende zorgvuldig tot stand gekomen. Het is arbeid die bij een soortgelijke werkgever voorkomt en de omschrijving komt overeen met de eerder vastgestelde werkanamnese van de bezwaarverzekeringsarts. Ten aanzien van de...

  ...2. Naar aanleiding van deze ziekmelding is betrokkene ingevolge de Ziektewet (ZW) op 23 september 2008 door arts A. Doerga en op 5 januari 2009 door bedrijfsarts E. von Bóné onderzocht. Laatstgenoemde is tot de conclusie gekomen dat betrokkene op en na 12 januari 2009 ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, March 12, 2007

  Vereniging van Surinaamse Nederlanders e.a. tegen de Staat over de 100%-controle op Schiphol op de vluchten uit Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en Venezuela. De 100%-controle houdt in dat passagiers, hun bagage, de vracht en het vliegtuig systematisch worden gecontroleerd op verboden goederen. Eisers vorderen de Staat te veroordelen de 100%-controle op Schiphol te staken en gestaakt te...

  ...6. Vereniging Van Surinaamse Ondernemers,. gevestigd te Paramaribo, Suriname,. 7. Mahenderpersad Jankie,. wonende te Nijmegen,. 8. Bisoen Doerga,. wonende te Rotterdam,. eisers,. procureur mr. A. Jankie,. tegen:. De Staat der Nederlanden (Ministeries van Justitie, Financiën en Defensie),. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, September 07, 2005

  3 jaar gevangenisstraf terzake Opiumwetdelicten Overwegingen ten aanzien van onder meer: - ontvankelijkheid officier van justitie; - redelijke termijn; - betrouwbaarheid deskundigen en bruikbaarheid van de in de EBI opgenomen telefoongesprekken van verdachte voor indirect bewijs.

  ...Het Doerga arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens ziet op de cautie. Een verdachte hoeft geen bewijs tegen zichzelf te leveren. Omdat aan mijn ...