doorzendplicht awb

138 resultaten voor doorzendplicht awb

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Algemene wet bestuursrecht
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, February 07, 2012

  Door rechtsmiddelverwijzing in uitspraak op bezwaar geen verschoonbare termijnoverschrijding. Het is aan eiser om beroep in te stellen. In casu geen doorzendplicht van verweerder aan rechtbank (6:15 Awb). Beroep niet ontvankelijk

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 22, 2011

  Belanghebbende is eigenares van een onroerende zaak welke behelst een melkveebedrijf met woning ,stallen, dubbele garage mestsilo en een sleufsilo. De rechtbank heeft belanghebbende niet-ontvankelijk in beroep verklaard. Het Hof oordeelt dat het schrijven van belanghebbende niet anders kan worden opgevat dan dat belanghebbende het niet eens is met de uitspraak op bezwaar. De gemeente heeft...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, February 25, 2010

  AC / voorlopige voorziening / gronden niet tijdig / geen doorzendplicht / strekking artikel 6:15 Awb Verzoeker heeft de gronden van het verzoek niet tijdig aan de vreemdelingenkamer verzonden. Per abuis zijn deze naar het faxnummer van de rechtbank Amsterdam, sector kanton verzonden. De kantonrechter is geen administratieve rechter, zodat op de sector kanton geen doorzendplicht rust (vergelijk:...

  ...Verzoeker beroept zich primair op de doorzendplicht van artikel 6:15 van de Awb en subsidiair stelt verzoeker zich op het standpunt dat de rechtbank als één en ondeelbaar moet worden aangemerkt. 8. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, October 08, 2003

  Brief van de betrokkene is ten onrechte aangemerkt als beroepschrift tegen de inleidende beschikking. Gelet op de expliciete inhoud van die brief kon deze niet anders worden verstaan dan als een verzetschrift. De officier van justitie had het ten onrechte bij hem ingediende verzetschrift behoren door te zenden aan de bevoegde rechtbank. Art. 6:15 Awb analoog toegepast. Doorzendplicht.

  ...Dat geldt derhalve ook voor het bepaalde in art. 6:15 Awb, dat een doorzendplicht bevat ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften, ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegde (administratieve) rechter. Echter, de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Arnhem, April 20, 2007

  Doorzendplicht / zorgvuldigheids- en fair play-beginsel Naar het oordeel van de rechtbank kan de aanvraag van eiser, gelet op zijn situatie, niet anders worden opgevat dan een aanvraag voor een verblijfsvergunning onder de beperking tot het wijzigen en verlengen van de geldigheidsduur van zijn oorspronkelijke verblijfsvergunning. Verweerder had naar het oordeel van de rechtbank die aanvraag -

  ...) dienen door te sturen naar de wel bevoegde instantie, op grond van artikel 2:3, eerste lid, van de Awb, welk artikel een dergelijke doorzendplicht regelt tussen verschillende bestuursorganen. 9. Verweerder heeft zich bij brief van 25 januari 2007 (desgevraagd) nader op het standpunt gesteld dat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, October 01, 2003

  art. 26 WAHV; art. 26a WAHV; Verzetschrift ingekomen bij het CJIB. Awb niet van toepassing op Hoofdstuk VIII van de WAHV, waarin de verzetprocedure is geregeld. In casu aansluiting gezocht bij art. 6:15 Awb, waarin de doorzendplicht is geregeld voor bij niet bevoegd instanties ingediende bezwaar- en beroepschriften. CJIB had derhalve verzetschrift moeten doorsturen naar het (toenmalige)...

  ...Dat geldt derhalve ook voor het bepaalde in art. 6:15 Awb, dat een doorzendplicht bevat ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften, ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegde (administratieve) rechter en tevens ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, January 31, 2001

  Het geschil betreft de navorderingsaanslag inkomstenbelasting 1989 met dagtekening 31 december 1994. De inspecteur maakt aannemelijk dat belanghebbende in 1989 in Nederland belastingplichtig was. Daarbij neemt het Hof in aanmerking dat belanghebbende strafrechtelijk veroordeeld is voor deelname in de periode van mei 1988 tot en met januari 1996 aan een organisatie met als oogmerk het binnen...

  ...Op de inspecteur rustte derhalve een doorzendplicht. Daaraan heeft hij evenwel niet voldaan en hij heeft daarentegen op 5 juni 2000 een als uitspraak aangeduid besluit genomen op het door de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Gravenhage, January 22, 2001

  Doorzendplicht / mandaat ambtelijke instanties. Gesteld moet worden dat gezien de situatie van Iraanse verzoeker en de in TBV 1999/22 beschreven procedure een aanvraag bij de korpschef meer voor de hand had gelegen. Het stond verzoeker echter vrij om een nieuwe asielaanvraag in te dienen en verweerder heeft deze aanvraag niet met toepassing van artikel 4:6 Awb buiten behandeling gelaten....

  ...doorsturen naar de wel bevoegde instantie - in dit geval de korpschef. Waar artikel 2:3 Awb een dergelijke doorzendplicht regelt tussen verschillende bestuursorganen, geldt deze toch zeker tussen ambtelijke instanties die door. eenzelfde bestuursorgaan zijn gemandateerd. ...

 • Uitspraak Nº 16/00538. Gerechtshof Amsterdam, 2018-01-11

  ...Op het moment (…) van belang was het nummer niet meer bij enig deel van de gemeente in gebruik. Er was dus geen doorzendplicht. (…) Op de site van de gemeente is het juist faxnummer vermeld.” . . . . . 2.15. . Tijdens de zitting in ...

 • Uitspraak Nº 18/2086. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-06-21

  ... maar wel conform de bij dat onbevoegde bestuursorgaan geldende voorschriften voor indiening en heeft het onbevoegde bestuursorgaan een doorzendplicht. Namens eiseres is meegedeeld dat de bereidheid bestaat het bezwaarschrift alsnog per fax of post toe te sturen, mits dan wel als datum van indiening ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 1504. Rechtbank Rotterdam, 2018-08-01

  ... het standpunt dat het beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat hier sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van de doorzendplicht als bedoeld in artikel 6:15 van de Awb. Daartoe verwijst verweerder onder meer naar de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats ...

 • Uitspraak Nº WAHV 200.159.701. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-08-16

  ...Op grond van de doorzendplicht van art. 6:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) had het CJIB deze brief volgens de gemachtigde moeten doorsturen aan de CVOM, ...

 • Uitspraak Nº 15/8152 WWB. Centrale Raad van Beroep, 2018-05-15

  ...Volgens appellante rustte dan op grond van artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op het college een doorzendplicht. Volgens appellante heeft het college haar willens en wetens in een ‘tussen-wal-en-schip’ situatie gebracht en was het voor haar niet mogelijk om ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 4981. Rechtbank Gelderland, 2017-06-02

  ... . . 14. Artikel 6:15 van de Awb voorziet niet in een doorzendplicht van beroepschriften naar de civiele rechter. Dit komt omdat een procedure bij de civiele rechter niet via een brief kan worden gestart; daar is een ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 2351. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-03-22

  ...Die doorzendplicht zag alleen op (het tweede bezwaar tegen) de aanslag afvalstoffenheffing, maar de rechtbank heeft - abusievelijk - aangegeven dat het doorgezonden ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, April 03, 2013

  Bevoegdheidsoverdracht beslissen visumaanvraag Visumcode Het Belgische consulaat heeft negatief beslist op de visumaanvraag van eiseres. Eiseres heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij verweerder, de minister van Buitenlandse Zaken. In geschil is of verweerder zich terecht onbevoegd heeft verklaard om van het bezwaar kennis te nemen.

  ...Eiseres meent tot slot dat verweerder op grond van artikel 6:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een doorzendplicht had en op grond daarvan het bezwaarschrift had moeten doorzenden naar de bevoegde autoriteiten. 3 Verweerder heeft hetgeen is aangevoerd gemotiveerd ...

 • Uitspraak Nº AWB - LEE 17 _ 1534. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-12-12

  ...De rechtbank Gelderland heeft een doorzendplicht op grond van artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), aldus eiser. . 4. Verweerder heeft aangevoerd dat de ingebrekestelling door ...

 • Uitspraak Nº 17/00469. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-03-13

  ... . . 4.13. Dat op grond van artikel 2:3 van de Awb op de Inspecteur een doorzendplicht rust, maakt het voorgaande niet anders. Die plicht geldt, behoudens wellicht uitzonderlijke stukken maar daarvan is het Hof in dit geval niet ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 4123. Rechtbank Gelderland, 2018-05-22

  ...Daarom kan haar niet worden tegengeworpen dat zij het formulier aan het college heeft gericht. Hoewel naar de letter van de wet de doorzendplicht van artikel 6:15 van de Awb niet van toepassing is op dit formulier, brengt de ratio van het artikel mee dat alle stukken die ter zake van het ...

 • Uitspraak Nº 16/4220 AW. Centrale Raad van Beroep, 2016-10-13

  ...Het is daarom niet vatbaar voor bezwaar en de doorzendplicht van artikel 6:15 van de Awb is niet van toepassing. . . 4. Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep niet slaagt. De ...

 • Uitspraak Nº 201506636/3/R2. Raad van State, 2015-11-25

  ...Hiermee heeft de gemeente voldaan aan haar wettelijke doorzendplicht op grond van artikel 6:15 van de Awb. Dit betoog van [opposant] faalt. . . 6.    Voor zover [opposant] wil betogen dat toen hij het ...

 • Uitspraak Nº 17_1085. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-07-04

  ...Indien de vermelding van de bezwaar- of beroepsinstantie onjuist is, zal de doorzendplicht die op grond van artikel 6:15 van de Awb op het onbevoegde orgaan rust en ook bij verzoeker is toegepast, voorkomen dat de onjuiste vermelding ...

 • Uitspraak Nº 17/3689 PW. Centrale Raad van Beroep, 2019-05-21

  ...Daarbij geldt een doorzendplicht naar het aangewezen college als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor zover de colleges onderling geen overeenstemming ...

 • Uitspraak Nº 15/00071. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-04

  ...De Raad van State heeft met gebruikmaking van zijn doorzendplicht van artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) deze geschriften doorgezonden naar het Hof. De inspecteur heeft een verweerschrift ...

 • Uitspraak Nº 18/00806. Hoge Raad, 2019-07-12

  ... betoogt dat het oordeel van het Hof dat belanghebbende wegens kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht geen beroep toekomt op de doorzendplicht van artikel 6:15 lid 3 Awb, onjuist en onbegrijpelijk is. . 2.4.1. Met zijn hiervoor in 2.2.2 weergegeven oordeel heeft het Hof ...