driepartijenovereenkomst

145 resultaten voor driepartijenovereenkomst

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 april 2013

  Is voldoende aannemelijk dat begin december 2011 partijen een driepartijenovereenkomst zijn aangegaan?

  ...4.3 Eurest heeft, samengevat, gevorderd dat de voorzieningenrechter SEB en FTD veroordeelt om haar verplichtingen uit de driepartijenovereenkomst die volgens haar is gesloten op 1 december 2011 na te komen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Eurest afgewezen en haar veroordeeld in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 19 maart 2013

  Geschil over economische eigendom van onverdeeld aandeel in pand. Opvolgende juridisch eigenaren mogelijk door contractsoverneming jegens economisch eigenaar gehouden tot levering juridische eigendom. Voor contractsoverneming is geen driepartijenovereenkomst nodig.

  ...Daaraan legt zij onder meer de stelling ten grondslag dat voor contractsoverneming een driepartijenovereenkomst vereist is. Van contractsoverneming kan gelet op dat vereiste in dit geval geen sprake zijn, aldus [ APPELLANTE ], nu [ geïntimeerde ] bij geen van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 januari 2008

  Verbintenissenrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat wegens beroepsfout bij advisering tot aangaan van driepartijenovereenkomst zonder te wijzen op de risico's in geval van faillissement; maatstaf. Faillissementsrecht; pauliana ex art. 47 F., doorbreking van paritas creditorum; heeft betaling aan schuldeiser van schuldenaar te gelden als 'voldoening door de schuldenaar' als bedoeld in art. 47?;

  ...(i) [Eiser] heeft als advocaat, in opdracht van [A] Holding BV (hierna: Holding) een driepartijenovereenkomst (hierna ook: de driepartijenovereenkomst) opgesteld. Deze overeenkomst is in april 1993 namens Holding, [B] BV (hierna: Accomodaties) en Beheer- en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 1 juni 2010

  Driepartijenovereenkomst. Vergoeding voor bemiddeling of sponsoring? Uitleg. Te kort schieten. Ingebrekestelling nodig? Beroep op ontbinding gerechtvaardigd. Rechtsgevolgen van ontbinding. Ongedaanmaking.

  ...2.1.1 een overeenkomst van november/december 1985 tussen Kunstijsbaan, de Gemeente en Kuwait (hierna: de driepartijenovereenkomst), waarvan de voor dit geding essentiële bepalingen luiden:. "(..) in aanmerking nemende:. dat Stichting [Kunstijsbaan] plannen heeft ontwikkeld voor ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 5 december 2012

  ICT-recht. Mislukte automatisering. Crediteursverzuim. De rechtbank oordeelt dat sprake is van een driepartijenovereenkomst ter zake van de ontwikkeling en oplevering van een webshop ten behoeve van eiseres en ziet geen aanleiding anders te oordelen dan de voorzieningenrechter op dit punt heeft gedaan. Aan het verweer van gedaagde sub 1 dat geen sprake is van vereenzelviging, wordt niet...

  ... 2011 dat MSH zich, anders dan tijdens de comparitie door ItsuitsIT is betoogd, op het standpunt stelt dat sprake is van een driepartijenovereenkomst tussen haar, ItsuitsIT en Koeka (zie r.o. 2.9). Verder stelt de rechtbank vast dat het eerste deel van de reconventionele vordering van ItsuitsIT in ...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 15 februari 2012

  Vordering in kort geding tot ontruiming van een woning toegewezen. Huisbewaarderschap. Voorop moet worden gesteld dat de aanduiding van partijen van hun rechtsverhouding niet beslissend is voor de vraag hoe die rechtsverhouding moet worden gekwalificeerd. De huisbewaringsovereenkomst moet worden gezien als een driepartijenovereenkomst tussen verhuurder, huurder en huisbewaarder, waarin de...

  ...De huisbewaringsovereenkomst moet immers worden gezien als driepartijenovereenkomst tussen verhuurder, huurder en huisbewaarder. Uitgangspunt van de wet is dat de huurder van woonruimte niet bevoegd is deze geheel aan een ander in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 1 augustus 2007

  Indeplaatsstelling of driepartijenovereenkomst. Opschorting. De Algemene bepalingen van de huurovereenkomst verplichten de verhuurder het gehuurde aan de huurder ter beschikking te stellen. De onderhavige overeenkomst is geen overeenkomst tot indeplaatsstelling (vgl. art. 7:307 BW), maar een driepartijenovereenkomst, die niet alleen de oude huurder verplicht om de nieuwe huurder feitelijk in

  ...Uit het in die akte geschrevene volgt immers genoegzaam dat sprake is van een driepartijenovereenkomst, die niet alleen [partij x] als zittende huurder verplicht om met ingang van 1 februari 2007 [gedaagde partij] feitelijk in de gelegenheid te stellen ...

 • Uitspraak Nº 200.195.686/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-05-29

  ... . . 2.6. . Op 15 juni 2012 hebben Van Lanschot, Netlijn en ABN Amro N.V. (hierna: ABN Amro) een driepartijenovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen:. . “(…). . . . -. . Van Lanschot is ...

 • Uitspraak Nº 5676386 \ CV EXPL 17-600. Rechtbank Overijssel, 2017-11-21

  ...Op 23 maart 2016 heeft [A] van [X] de bedrijfsauto gekocht. In dat kader is een driepartijenovereenkomst gesloten tussen [A] , [X] en Alphera. In deze overeenkomst is de koopprijs van de bedrijfsauto, de kredietsom en een betalingsregeling opgenomen. [A] ...

 • Uitspraak Nº 200.190.432/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-04-11

  ...(…)” . . . . (iii) Bij schriftelijke driepartijenovereenkomst van 1 februari 2010 (verder; de driepartijenovereenkomst) is Oosteinde door [geïntimeerde] geaccepteerd als door [A] nader genoemde meester . ...

 • Uitspraak Nº 200.189.799_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-01-10

  ..., een verklaring voor recht dat de door [geïntimeerde] op 2 april 2015 uitgesproken buitengerechtelijke ontbinding van de driepartijenovereenkomst tussen [appellant] , [Kantoren] en haarzelf rechtsgeldig is alsmede de veroordeling van [appellant] tot betaling aan haar van een bedrag van € ...

 • Uitspraak Nº 200.187.329/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-05-01

  ...Volgens [appellante] was sprake van een driepartijenovereenkomst en heeft Quipment nimmer voldaan aan haar verplichting om de BCT’s aan [appellante] te leveren. Op die grond ontbindt [appellante] in die brief op ...

 • Uitspraak Nº 200.143.908/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-11-15

  ... . . 4.7 . . Namens De Groot – en kennelijk met instemming van [D] – is voorgesteld een driepartijenovereenkomst aan te gaan die als allonge aan de oorspronkelijke huurovereenkomst zou worden gehecht en waarbij in de allonge naar een bijlage wordt verwezen die ...

 • Uitspraak Nº C/13/564315 / HA ZA 14-459. Rechtbank Amsterdam, 2016-05-11

  ... op grond van het voorgaande is dat de overeenkomst financiële dienstverlening moet worden aangemerkt als een driepartijenovereenkomst waarbij SBD vertegenwoordigd kan zijn geweest door LDD, maar die in elk geval tot stand is gekomen door de wijze waarop partijen de overeenkomst in ...

 • Uitspraak Nº C/10/492893 / KG ZA 16-40. Rechtbank Rotterdam, 2016-02-16

  ... . . - een “Factoring Agreement without Recourse” (hierna te noemen: de driepartijenovereenkomst) . . . . Deze overeenkomst is gesloten met ABN (aangeduid als: the CLIENT) en met Eni (aangeduid als: the SUPPLIER ). In ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 8 mei 2013

  "Driepartijengeschil" tussen Recreatieschap, (rechtsopvolger onder bijzonder titel V.), de voormalige huurder van "forellenplas" (eigendom van het recreatieschap) en de huidige huurder van de "forellenplas'.

  ...Aanvankelijk was het recreatieschap bereid om door middel van een erfpachtconstructie mee te werken aan een driepartijenovereenkomst met als doel dat via de transactie de huurachterstand werd voldaan en de forellenplas op uw kosten werd uitgediept op het niveau van de resultaten ...

 • Uitspraak Nº 200.184.861/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-08

  ... dezelfde dag gedane verzoek tot huisbewaring en de ondertekening door [appellant] van de “Verklaring huisbewaarder” een driepartijenovereenkomst tot stand is gekomen, waaruit voor Stadgenoot rechtstreekse verplichtingen jegens [appellant] voortspruiten. Hij doelt, zo begrijpt het hof, primair ...

 • Uitspraak Nº C/13/662947 / HA ZA 19-273. Rechtbank Amsterdam, 2020-03-11

  ... opdrachtnemers, een overeenkomst tot collegiale verkoop tot stand is gekomen, die kan worden gekwalificeerd als een driepartijenovereenkomst. Dat uiteindelijk de overeenkomst niet op schrift is gezet maakt dit niet anders. Voor deze overeenkomst geldt immers geen vormvereiste op basis van ...

 • Uitspraak Nº 7721459 UC EXPL 19-4323 HvW/971. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-07-29

  ...Voor die beoordeling is van belang dat partijen het erover eens zijn dat de financiële leaseovereenkomst (zie 2.1.) een driepartijenovereenkomst betreft die (onder meer) kwalificeert als huurkoop in de zin van titel 5A van boek 7A BW. De vraag wie daarbij als ‘de verkoper’ van de auto’s ...

 • Uitspraak Nº 4227939 CV 15-6383. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-12-01

  ...[gedaagde] stelt dat er sprake is van een driepartijenovereenkomst, te weten Quipment (leverancier), Grenkefinance en [gedaagde] . De overeenkomst is volgens [gedaagde] aangegaan op inititatief van Quipment die op ...

 • Uitspraak Nº 200.174.977_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-09-13

  ... betreft in het kader van dit geding niet waarom moet worden vastgesteld dat deze herfinancieringsovereenkomst een driepartijenovereenkomst is zoals [geïntimeerde] stelt (nr. 3.41 memorie van antwoord tevens memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appel en zijn derde grief). ...

 • Uitspraak Nº 200.177.425_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-09-13

  ...4.1 sub b). . . [appellant] merkt nog op dat deze herfinancieringsovereenkomst een driepartijenovereenkomst is (nr. 12 memorie van grieven). [geïntimeerde] Bouw c.s. stellen dat sprake is van twee zelfstandige overeenkomsten (nr. 6 op pag. 6 memorie van ...

 • Uitspraak Nº C/13/647992 / HA ZA 18-512. Rechtbank Amsterdam, 2019-09-04

  ... Promontoria heeft aangevoerd dat de rechtbank de gestelde contractsoverneming ten onrechte heeft gekwalificeerd als driepartijenovereenkomst. Dat leidt er volgens haar toe dat artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek (BW) hierop niet van toepassing is. . . . . 3.5. . ...

 • Uitspraak Nº C/10/436112 / HA ZA 13-1080. Rechtbank Rotterdam, 2015-11-11

  ... 2] ; zie het door [gedaagde 2] als productie 1 in het geding gebrachte registratieformulier ouder en gastouder alsmede de driepartijenovereenkomst en de plaatsingscontracten voor 2009 en 2010; - daarnaast heeft [eiser 2] een kinderopvangcontract gehad bij Max Kinderopvang; - gelet op genoemde ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 5 juni 2013

  Bij besluit van 12 april 2011 heeft het dagelijks bestuur aan [appellante] een schriftelijke aanwijzing in de zin van artikel 1.65 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: de Wko) gegeven.

  ... dat uit een inspectie van de GGD Amsterdam is gebleken dat [gastouderbureau] niet de kassiersfunctie uitoefent, nu uit de driepartijenovereenkomst die [gastouderbureau] met de vraag- en gastouders sluit, volgt dat de betalingen en facturatie niet door haar, maar door Gastouderland Nederland ...