eigenaarslasten

982 resultaten voor eigenaarslasten

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, May 14, 2013

  Verdeling eigenaarslasten van gemeenschappelijke woning samenwoners.

  ...Deels betreft het hypotheekrente die hij heeft betaald terwijl deze rente voor rekening van de vrouw kwam, deels betreft het eigenaarslasten en de terugbetaling van een verzekeringspremie. 3.14. Ook deze grief slaagt. Zoals hiervoor onder 3.12 uiteengezet diende de vrouw tot 1 november ...

 • Kort geding van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, November 05, 2012

  Ontbonden huwelijksgemeenschap; bevoegdheid van de voorzieningenrechter ter zake uitsluitend gebruik van de echtelijke woning. Uit artikel 3:172 BW in samenhang met artikel 6:10 BW volgt dat de echtgenoten in beginsel ieder voor de helft draagplichtig zijn voor de hypothecaire- en eigenaarslasten van de woning. Het betoog dat de redelijkheid en billijkheid meebrengt dat van de vrouw niet kan...

  ...2.4.De man betaalt zowel de hypothecaire als de eigenaarslasten van beide woningen. De vrouw levert hierin geen financiële bijdrage. 3.Het geschil. 3.1.De man vordert thans bij vonnis in kort geding, zover ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 14, 2010

  Verdeling waarde woning na einde samenleving en wijze berekening eigenaarslasten.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 28, 2011

  Nietigheid inleidende dagvaarding. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Verdeling gebruikers- en eigenaarslasten van gezamenlijk onroerend goed tussen partijen.

  ...11. De man is het niet eens met de veroordeling aan de vrouw € 4.500,- te betalen. De man stelt bereid te zijn de gebruikers- en eigenaarslasten voor de periode van 2 maart 2009 (de datum waarop de vrouw vertrok) tot 7 september 2009 (de datum waarop de man via zijn advocaat verzocht over te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 05, 2012

  Zijn afspraken die partijen maakten in het kader van een echtscheidingsprocedure over de verdeling van gebruikers- en eigenaarslasten, bevestigd door de rechtbank, aan te merken als onderdeel van de nevenvoorzieningen (artikel 827 Rv) of niet?

  ... de vrouw gehouden is de gebruikerslasten met betrekking tot de echtelijke woning te voldoen en de man en de vrouw gehouden zijn de eigenaarslasten van de woning ieder bij helfte te voldoen. 3. De vrouw bestrijdt het beroep van de man en verzoekt het hof de bestreden beschikking te bekrachtigen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, July 20, 2011

  Vraag wie van de partijen na echtscheiding en hangende de verdeling de lasten verbonden aan de hypothecaire geldlening en de eigenaarslasten moet voldoen.

  ...In het kader van deze vaststelling heeft de rechtbank onder meer overwogen dat de hypothecaire- en eigenaarslasten voor rekening van de man blijven. Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 06, 2007

  Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over de wijziging van partneralimentatie, verzoek tot aanmerking als alimentatie van door man betaalde en te betalen eigenaarslasten van voormalig echtelijke woning (hypotheekrente e.d.), fiscale overwegingen, onbegrijpelijk oordeel

  ...Daarbij heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat de man de eigenaarslasten (onder meer hypotheekrente) zal blijven voldoen van de door de vrouw bewoonde voormalige echtelijke woning ten bedrage van in totaal ƒ 3.302,-- per ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem, July 21, 2009

  Verstaansverplichting (bijv. dat een partij de eigenaarslasten van de echtelijke woning aan de bank betaalt) in beschikking voorlopige voorzieningen levert geen executeerbare titel op, art 822 Rv

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 06, 2006

  Inkomsten uit verhuur. Vaststelling huuropbrengst. Eigenaarslasten.

  ... kan bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag aan huurinkomsten rekening gehouden worden met de aan dit inkomen verbonden eigenaarslasten, zoals bijvoorbeeld kosten van brand/opstalverzekering, het eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting en de kosten voor groot onderhoud. Dit door ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, October 28, 2003

  Zolang de gemeenschappelijke woning niet is verdeeld (..) moeten de eigenaarslasten (rente en aflossing hypotheek, OZB-eigenaarsdeel, waterschapslasten en opstalverzekering) door partijen gezamenlijk worden gedragen. Voor de periode dat de man daar niet heeft gewoond, moet de vrouw aan de man een gebruiksvergoeding betalen.

  ... de gemeenschappelijke woning niet is verdeeld (en dat is naar het oordeel van het hof in de onderhavige periode het geval) moeten de eigenaarslasten (rente en aflossing hypotheek, OZB-eigenaarsdeel, waterschapslasten en opstalverzekering) door partijen gezamenlijk worden gedragen. Voor de periode ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, June 05, 2007

  Geïntimeerde, die destijds een vriendschappelijke relatie had met appellant, heeft een koop/aannemingsovereenkomst gesloten met betrekking tot een bouwterrein met daarop een (te realiseren) bebouwing te Almere (hierna: de woning), dat op 26 januari 1999 aan hem in eigendom is overgedragen. Kort na de oplevering is de woning te koop gezet en hebben partijen verbouwingswerkzaamheden verricht. Na...

  ...Na voltooiing daarvan is de relatie tussen partijen beëindigd en is [geïntimeerde] in de woning blijven wonen. De hypothecaire en eigenaarslasten zijn steeds door [geïntimeerde] voldaan. [geïntimeerde] heeft de woning op 24 juni 2003 verkocht en op 30 juli 2003 in eigendom overgedragen. Na ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 02, 2010

  Eiser was in gemeenschap van goederen gehuwd. Hij was samen met zijn ex-echtgenote eigenaar van een woning. De hypotheekschuld stond op naam van eiser en zijn ex-echtgenote. In 2005 is eiser in een huurwoning gaan wonen en is de ex-echtgenote in de woning blijven wonen. In 2006 is het huwelijk van eiser ontbonden. In 2009 heeft de ex-echtgenote de volledige eigendom van de woning verkregen. De ex-

  ... gesteld dat hij in 2006 reeds een bedrag van € 1.000 aan zijn ex-echtgenote heeft voldaan ter voldoening van de rente en dat hij de eigenaarslasten/gemeentelijke heffingen van de woning heeft betaald. Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat de rentebetaling voor een gedeelte, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, March 14, 2007

  Een woning verschaft aan haar bewoner niet alleen onderdak, een slaapplaats e.d., maar ook woongenot. Dat woongenot wordt ook bepaald door immateriele zaken als stand van de wijk, ruimte, uitzicht, afwezigheid van bedrijfsmatige activiteiten, van overlast en van conflicten met buren. De prijs van een woning is daarop afgestemd. Dat betekent dat de lasten van de eigenaar voor de woning in het...

  ...Als door onrechtmatig toegebrachte hinder dit immateriële woongenot in een zekere periode is verminderd, hebben de eigenaarslasten ten dele hun doel gemist (vgl. H 28 januari 2005, RvdW 2005, 19, Burger/Brouwer). Dit gedeelte van de eigenaarslasten komt als materiële schade voor ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 22, 2010

  Het College heeft naar aanleiding van de van appellante ontvangen informatie bij besluit van 23 januari 2007 de te verrekenen inkomsten uit verhuur vanaf 1 januari 2007 vastgesteld op € 228,41 per maand, uitgaande van een huurprijs van € 459,90 en een bedrag aan eigenaarslasten van € 231,49. Bij besluit van 16 april 2007 heeft het College - voor zover in dit geding van belang - het bezwaar tegen...

  ...Uitgaande van een aan de woning verbonden bedrag aan eigenaarslasten van € 225,--, zal alsdan met ingang van 1 januari 2007 een bedrag aan inkomsten uit verhuur van € 155,-- maandelijks met de bijstand van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, April 24, 2007

  Appellant is naast deelgenoot in de erfenis zelf eigenaar van de andere helft van perceel [perceel A], voor eenderde eigenaar van het perceel [perceel B] en voor tweederde eigenaar van het perceel [perceel C]. Appellant vordert schriftelijke vastlegging van een pachtovereenkomst tussen hemzelf als pachter en geïntimeerden als verpachters met betrekking tot de percelen. Hij stelt daartoe dat hij...

  ...Hij stelt daartoe dat hij in 1987 met [A.] is overeengekomen dat hij de percelen zou blijven pachten en dat hij als pachtprijs de eigenaarslasten, dat wil zeggen ruilverkavelings- en waterschapslasten zal betalen. De pachtkamer heeft de vordering afgewezen. 4.2 Tussen partijen staat vast dat ...

 • Uitspraak Nº 200 161 871_01 en 200 168 666_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-11-08

  ... te [plaats] uiterlijk op de datum transport – aan de man dient te voldoen de helft van de door de man vanaf 1 januari 2013 betaalde eigenaarslasten ten behoeve van de woning aan de [pand] te [plaats] , zijnde een bedrag van € 17.537,32 over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 april 2015 en ...

 • Uitspraak Nº 200.154.596. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-07-21

  ... van de door hem tussen 3 juli 2013 en het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking te betalen hypotheekrente en eigenaarslasten OZB. De vrouw dient over deze periode de gehele gebruikerslasten OZB voor haar rekening te nemen. 4.3 De vrouw is met acht grieven in hoger beroep ...

 • Uitspraak Nº 200.237.259/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-11-21

  ... van partijen op de peildatum 27 maart 2017 zal bepalen en voorts dat de verplichting van de vrouw tot betaling van de helft van de eigenaarslasten en de verplichting van de man tot betaling van een gebruiksvergoeding over en weer met gesloten beurzen worden voldaan. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/15/208320 / HA ZA 13-549. Rechtbank Noord-Holland, 2016-01-27

  ...De vordering tot betaling van € 59.998,02 zal dan ook worden toegewezen. . . . . Eigenaarslasten en huurinkomsten . . . . . . 4.14. . . [eiser] vordert vergoeding van de door hem betaalde en ...

 • Uitspraak Nº 200.216.780_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-01-15

  ... . - . de helft van de eigenaarslasten vanaf 1 april 2011, vermeerderd met de wettelijk rente over het tot en met maart 2014 verschuldigde bedrag vanaf 9 april 2014 tot de dag der algehele ...

 • Uitspraak Nº C-01-278839 - HA ZA 14-387. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-12-16

  ... conventie/eiser reconventie] vordert voorts dat de rechtbank bepaalt dat [eiseres conventie/verweerster reconventie] de helft van de eigenaarslasten van de voormalige echtelijke woning dient te dragen en dat zij tevens een gebruiksvergoeding aan [gedaagde conventie/eiser reconventie] verschuldigd ...

 • Uitspraak Nº 200.207.970/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-12-04

  ... . . -. de man veroordeeld om over de periode vanaf 1 oktober 2015 de helft van de eigenaarslasten van de gemeenschappelijke woning maandelijks aan de vrouw te voldoen totdat deze woning is verkocht en feitelijk geleverd aan een derde, en tot ...

 • Uitspraak Nº 200.250.527/01 en 200.256.533/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-10-08

  ... 4. te verklaren voor recht dat de eigenaarslasten van de woning, ook de niet structurele kosten voor noodzakelijk onderhoud en reparatie, voor rekening van elk van partijen komen, iedere voor de ...

 • Uitspraak Nº 200.199.709_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-10-16

  ...3:300 BW; . - te bepalen dat de vrouw jegens de man gehouden is de helft van de eigenaarslasten van de woning, bestaande uit de WOZ-belasting, de opstalverzekering en de hypotheekrente te vergoeden vanaf 29 oktober 2009 tot aan de datum waarop ...

 • Uitspraak Nº C/02/277581 / HA ZA 14-136. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2015-10-07

  ... . . . . . 3) de eigenaarslasten . . Deze lasten hebben betrekking op de belastingen en overige exploitatiekosten die Gebrs. Coster in de periode vanaf 15 november ...