eigenaarslasten woning

806 resultaten voor eigenaarslasten woning

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, May 14, 2013

  Verdeling eigenaarslasten van gemeenschappelijke woning samenwoners.

  ... andere door het hof in goede justitie vast te stellen termijn, de woning met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin gelegen te [a], ... rente voor rekening van de vrouw kwam, deels betreft het eigenaarslasten en de terugbetaling van een verzekeringspremie. 3.14. Ook deze grief ...

 • Kort geding van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, November 05, 2012

  Ontbonden huwelijksgemeenschap; bevoegdheid van de voorzieningenrechter ter zake uitsluitend gebruik van de echtelijke woning. Uit artikel 3:172 BW in samenhang met artikel 6:10 BW volgt dat de echtgenoten in beginsel ieder voor de helft draagplichtig zijn voor de hypothecaire- en eigenaarslasten van de woning. Het betoog dat de redelijkheid en billijkheid meebrengt dat van de vrouw niet kan...

  ... ter zake doende, twee onroerende zaken: de door de man bewoonde woning aan de [adress] te Kerkrade en de door de vrouw en de vier uit het ...2.4.De man betaalt zowel de hypothecaire als de eigenaarslasten van beide woningen. De vrouw levert hierin geen financiële bijdrage. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 14, 2010

  Verdeling waarde woning na einde samenleving en wijze berekening eigenaarslasten.

  ... terzake van hetgeen hij heeft voldaan voor de beveiliging van de woning (€ 448,-), CAIW (€ 1.348,95) en Waternet (€ 674,64);. IV de vrouw ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 06, 2007

  Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over de wijziging van partneralimentatie, verzoek tot aanmerking als alimentatie van door man betaalde en te betalen eigenaarslasten van voormalig echtelijke woning (hypotheekrente e.d.), fiscale overwegingen, onbegrijpelijk oordeel

  ... heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat de man de eigenaarslasten (onder meer hypotheekrente) zal blijven voldoen van de door de vrouw nde voormalige echtelijke woning ten bedrage van in totaal ƒ 3.302,-- per maand. 3.2 Bij het hiervoor in 1 ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem, July 21, 2009

  Verstaansverplichting (bijv. dat een partij de eigenaarslasten van de echtelijke woning aan de bank betaalt) in beschikking voorlopige voorzieningen levert geen executeerbare titel op, art 822 Rv

  ... en opvoeding van [het kind], alle kosten van de echtelijke woning, waar de vrouw met hun dochter in verbleef, zou betalen, waaronder ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, June 05, 2007

  Geïntimeerde, die destijds een vriendschappelijke relatie had met appellant, heeft een koop/aannemingsovereenkomst gesloten met betrekking tot een bouwterrein met daarop een (te realiseren) bebouwing te Almere (hierna: de woning), dat op 26 januari 1999 aan hem in eigendom is overgedragen. Kort na de oplevering is de woning te koop gezet en hebben partijen verbouwingswerkzaamheden verricht. Na...

  ... en weer aanspraak op vergoeding van de winst/overwaarde van een woning van [geïntimeerde] en van een boot van [appellant], aan welke woning en ...De hypothecaire en eigenaarslasten zijn steeds door [geïntimeerde] voldaan. [geïntimeerde] heeft de woning ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 02, 2010

  Eiser was in gemeenschap van goederen gehuwd. Hij was samen met zijn ex-echtgenote eigenaar van een woning. De hypotheekschuld stond op naam van eiser en zijn ex-echtgenote. In 2005 is eiser in een huurwoning gaan wonen en is de ex-echtgenote in de woning blijven wonen. In 2006 is het huwelijk van eiser ontbonden. In 2009 heeft de ex-echtgenote de volledige eigendom van de woning verkregen. De ex-

  ... premie volksverzekeringen naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 32.762 (aanslagnummer [nummer]), alsmede de daarbij gegeven ... heeft voldaan ter voldoening van de rente en dat hij de eigenaarslasten/gemeentelijke heffingen van de woning heeft betaald. Gelet op het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, October 28, 2003

  Zolang de gemeenschappelijke woning niet is verdeeld (..) moeten de eigenaarslasten (rente en aflossing hypotheek, OZB-eigenaarsdeel, waterschapslasten en opstalverzekering) door partijen gezamenlijk worden gedragen. Voor de periode dat de man daar niet heeft gewoond, moet de vrouw aan de man een gebruiksvergoeding betalen.

  ...Daaraan kan worden toegevoegd dat de voormalige echtelijke woning gelegen aan de [adres A] is verkocht en op 3 december 2001 is geleverd ... van het hof in de onderhavige periode het geval) moeten de eigenaarslasten (rente en aflossing hypotheek, OZB-eigenaarsdeel, waterschapslasten en ...

 • Uitspraak Nº 200.237.259/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-11-21

  ..., bepaald dat de taxateur de vrije verkoopwaarde van de echtelijke woning van partijen op de peildatum 27 maart 2017 zal bepalen en voorts dat de rplichting van de vrouw tot betaling van de helft van de eigenaarslasten en de verplichting van de man tot betaling van een gebruiksvergoeding over ...

 • Uitspraak Nº C-01-278839 - HA ZA 14-387. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-12-16

  ...[eiseres conventie/verweerster reconventie] de helft van de eigenaarslasten van de voormalige echtelijke woning dient te dragen en dat zij tevens een ...

 • Uitspraak Nº C/10/577903 / HA ZA 19-641. Rechtbank Rotterdam, 2020-01-22

  ... van de gemeenschap van goederen, indien de man de echtelijke woning kan financieren en de woning niet wordt verkocht aan een derde, en wel als ... k. te bepalen dat de gebruikerslasten en de eigenaarslasten van de voormalig echtelijke woning met ingang van de datum van registratie ...

 • Uitspraak Nº 200 161 871_01 en 200 168 666_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-11-08

  ...woning, staande en gelegen aan de [pand] te ( [postcode] ) [plaats] – dat: . ... de helft van de door de man vanaf 1 januari 2013 betaalde eigenaarslasten ten behoeve van de woning aan de [pand] te [plaats] , zijnde een bedrag ...

 • Uitspraak Nº C/09/552364 / HA ZA 18-486. Rechtbank Den Haag, 2018-12-05

  ... op 17 mei 2010 hebben partijen gezamenlijk (voor gelijke delen) een woning in eigendom verkregen aan de [adres] (hierna: de woning). De koopsom ... een bedrag van € 1.461,60 ter zake de helft van de eigenaarslasten van de woning, althans een bedrag door de rechtbank in goede justitie ...

 • Uitspraak Nº 200.207.970/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-12-04

  ... om over de periode vanaf 1 oktober 2015 de helft van de eigenaarslasten van de gemeenschappelijke woning maandelijks aan de vrouw te voldoen ...

 • Uitspraak Nº 200.216.780_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-01-15

  ...woning tot stand te brengen door ofwel mee te werken aan notariële overdracht ... . - . de helft van de eigenaarslasten vanaf 1 april 2011, vermeerderd met de wettelijk rente over het tot en met ...

 • Uitspraak Nº 200.159.978_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-02-09

  ... in de – aan hen in gemeenschappelijk eigendom toebehorende - woning aan de [adres] te [woonplaats] . De vermogensrechtelijke gevolgen van hun ... Gebruiksvergoeding van de woning (conventie) en hypotheek- eigenaarslasten verbonden aan de woning (reconventie). . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/09/557500 / HA ZA 18-850. Rechtbank Den Haag, 2019-06-05

  ... . . . . De woning . . . . . . 2.9. . Tot de ...Ten laste van de nalatenschap komen de eigenaarslasten van de woning, zoals de onroerendezaakbelasting en de ...

 • Uitspraak Nº C/05/256940 / ES RK 13-1036 en C/05/26471 / FA RK 14-1850. Rechtbank Gelderland, 2020-03-17

  ... . . Is er, vanuit de aanname dat de woning niet tot het vermogen van de vof behoort, volgens u een derde te vinden ... betrof en deze begin 2019 volledig is afgelost, zijn de eigenaarslasten van de woning zeer gering. Het gederfde woongenot is groter dan het bedrag ...

 • Uitspraak Nº C/15/222812 / HA ZA 15-127. Rechtbank Noord-Holland, 2016-08-03

  ... huurpenningen de uit het gebruik van de gemeenschappelijke woning voortvloeiende lasten en kosten, de premies voor schade- en/of ... . . de eigenaarslasten van de woning aan de [Adres 2] ; . . . de ...

 • Uitspraak Nº 200.117.289/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-09-30

  ... veroordelen om met ingang van 3 april 2012 en zolang de echtelijke woning niet is verkocht en geleverd aan de vrouw respectievelijk een derde, aan ...Daarnaast stelt zij dat de eigenaarslasten, makelaarskosten, taxatiekosten en onderhoudskosten voor rekening van ...

 • Uitspraak Nº 200.169.340_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-08-23

  .... . Vanaf 1 juni 2003 woonden partijen samen in de woning aan de [adres] te ( [postcode] ) [plaats] . Deze woning hadden zij ... en zij is nog steeds aansprakelijk voor de andere eigenaarslasten, terwijl zij de woning niet bewoont. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.154.596. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-07-21

  ... nog overeenstemming bereiken over een bedrag waarvoor de man de woning over zal nemen, dienen partijen de woning aan de [adres] te verkopen en de ... de echtscheidingsbeschikking te betalen hypotheekrente en eigenaarslasten OZB. De vrouw dient over deze periode de gehele gebruikerslasten OZB voor ...

 • Uitspraak Nº 200.184.940/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-03-13

  ... af te wijzen en subsidiair de man - ingeval van toedeling van de woning aan de vrouw - een ruime termijn van ten minste drie maanden te gunnen, te ... de vrouw voor de helft draagplichtig is ten aanzien van de eigenaarslasten van de echtelijke woning. . . . IV. Geïntimeerde ...

 • Uitspraak Nº 200.163.175/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-12-19

  ... . I toedeling van de woning aan de man met bepaling dat de man de helft van de overwaarde aan de vrouw ... . . . . Eigenaarslasten woning . . . . 18. In het vonnis van 21 mei 2014 is ...

 • Uitspraak Nº C/15/295965 / HA ZA 19-712. Rechtbank Noord-Holland, 2020-04-22

  .... Partijen zijn in ieder geval gezamenlijk eigenaar van een woning aan de [adres] te [plaats] (hierna: de woning). Op de woning rust een ... te betalen ter grootte van het aandeel van de man in de eigenaarslasten van de woning tot de datum dat zij de woning metterwoon zal hebben ...