erfrecht verjaring

126 resultaten voor erfrecht verjaring

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, August 08, 2007

  Erfrecht. Verjaring 4:54 Bw. Tussenbeidekomende persoon 4:62 lid 2 Bw. Verboden making 4:59 lid 2 Bw.

  ...3.3. De Stichting voert verweer. Zij beroept zich op verjaring en betwist de gestelde vereenzelviging. 3.4. Op de stellingen van partijen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, November 18, 2008

  Erfrecht, vaststellingsovereenkomst, geld ter beschikking gesteld voor onbepaalde tijd, verjaring, rente.

  ...Hij beroept zich op verjaring. Volgens [X.] levert de aangifte geen bewijs van de verjaring, maar wel ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, March 23, 2005

  - perikelen rond verdeling van een erfenis op basis van oud erfrecht en verjaring van een vordering van de boedel op een der deelgenoten. - Ook indien niet alle deelgenoten partij zijn in een procedure strekkende tot verdeling van een nalatenschap is eiser ontvankelijk in zijn vordering. Dit volgt uit art. 677 en 680 lid 5 Rv. - Een vordering tot terugbetaling van een lening van de erflater...

  ...[G.V.], 6. [kind 6], 7. [F.V.]. c. Blijkens de verklaring van erfrecht op 9 oktober 2002 verleden voor mr. Johannes Pieter Schmal, notaris te ...Voorts heeft [G.V.] zich beroepen op verjaring van de vordering tot terugbetaling, primair reeds tijdens het leven van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 15, 2013

  Art. 3, lid 1, letter b, Wet BRV. Art. 2, lid 6, AWR. Geregistreerd partnerschap voor de duur van één dag. Beroep op vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting van verdeling van de tot de gemeenschap van goederen behorende onroerende zaken. Wetsontduiking. Fraus legis.

  ..., omdat door het aangaan van een geregistreerd partnerschap het erfrecht luchtig omzeild en het successierecht, de overdrachtsbelasting en het ...a. boedelmenging, erfrecht of verjaring;. b. verdeling(6) van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap, waarin de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 15, 2013

  Art. 3, lid 1, letter b, Wet BRV. Art. 2, lid 6, AWR. Geregistreerd partnerschap voor de duur van één dag. Beroep op vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting van verdeling van de tot de gemeenschap van goederen behorende onroerende zaken. Wetsontduiking. Fraus legis.

  ..., omdat door het aangaan van een geregistreerd partnerschap het erfrecht luchtig omzeild en het successierecht, de overdrachtsbelasting en het ...a. boedelmenging, erfrecht of verjaring;. b. verdeling(6) van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap, waarin de ...

 • Uitspraak Nº C/09/501590 / HA ZA 15-1384. Rechtbank Den Haag, 2016-07-20

  ... . . . . Verjaring . . . . . . 4.7. . ...Het feit dat de vordering krachtens erfrecht is overgegaan op eiseres en de broer doet niets af aan de algemene regels ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, August 10, 2009

  Van het overlijden van de uitkeringsgerechtigde op 4 juli 2002 is geen melding gemaakt bij UWV. Tot 1 maart 2004 heeft UWV de Waz-uitkering doorbetaald. UWV heeft de onverschuldigd betaalde uitkering ten bedrage van € 24.698,87 van eiser (de zoon) teruggevorderd. De rechtbank overweegt dat uit de systematiek van de wet en de wetsgeschiedenis voortvloeit dat er op de dag na het overlijden van de...

  ...Op basis van de stukken, in het bijzonder de verklaring van erfrecht van 30 oktober 2002, en het verhandelde ter zitting stelt de rechtbank ... het Burgerlijk Wetboek, overweegt de rechtbank dat de verjaringstermijn voor het nemen van een terugvorderingsbesluit met betrekking tot ...

 • Uitspraak Nº 200.214.581_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-11-19

  ... notaris] ) een verklaring van executele en/of een verklaring van erfrecht (deze zijn voor zover hier relevant gelijkluidend en zijn overgelegd als ... is voor de ontstane schade, indien Aon een beroep doet op verjaring. . . . . 6.1.17. . Per ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, July 20, 2010

  Artikel 99 lid 10 van de Wet op het Notarisambt bepaalt dat geen rechtsmiddel openstaat tegen een beslissing van de kamer, waarbij het verzet tegen een beslissing van de voorzitter niet ontvankelijk of ongegrond is verklaard. Het hof verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen de beslissing van de kamer van toezicht.

  ... in zijn brief van 21 maart 2009 gaat over een verklaring van erfrecht van 5 april 1994 en het in die verklaring genoemde vruchtgebruik. 2.2. In ... dat over de verklaring niet meer geklaagd kan worden wegens verjaring. 3. Het verzet en het verweer daartegen. 3.1. Klager stelt, zakelijk ...

 • Uitspraak Nº C/02/321103 / HA ZA 16-677. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-02-15

  ... van erflaatster de notaris verzocht om een verklaring van erfrecht ter zake de nalatenschap van erflaatster op te stellen, hetgeen de notaris .... . . 3.3.1. Hoewel het beroep op verjaring eerst ter comparitiezitting is gedaan, heeft [Eiseres] hiertegen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, March 16, 2011

  Erfrecht; afwijzing verzoek tot betaling van een som ineens; zaak ex artikel 4:36 en 4:37 BW

  ... ten onrechte zijn verzoek heeft afgewezen op grond van verjaring. De kantonrechter heeft overwogen dat het in het onderhavige geval gaat om ...De verzoeker brengt daartegen in dat het nieuwe erfrecht van kracht is. De kantonrechter overweegt volgens de verzoeker ten ...

 • Van kracht Wet op belastingen van rechtsverkeer
 • Uitspraak Nº 200.164.263_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-02-21

  ... van [erflaatster] van 20 mei 2010, (2) een verklaring van erfrecht, verleden door notaris [notaris] te [standplaats] , van 24 oktober 2016 en .... . . . De verjaring, algemeen. . . . . 6.6.1. . ...

 • Uitspraak Nº 200.214.581_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-10-31

  ... [notaris] een verklaring van executele en/of een verklaring van erfrecht opgemaakt, waarin [echtgenoot van overleden zus] wordt aangewezen als ... schade, indien [verzekeringsmaatschappij] een beroep doet op verjaring. . . Per e-mailbericht van 10 december 2012 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 04, 2004

  4 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C02/314HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n DE GEMEENTE HEERLEN, zetelende te Heerlen, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres, advocaat: mr. J. Wuisman. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ...3.3.1 De rechtbank heeft het beroep van [eiseres] op verjaring verworpen en haar veroordeeld tot betaling aan de Gemeente van een bedrag ...In dat verband is met name gedacht aan vorderingen uit erfrecht waarvan in het algemeen kan worden gezegd dat het belang van een vlot ...

 • Uitspraak Nº C/13/592836 / HA ZA 15-782. Rechtbank Amsterdam, 2016-07-27

  ... zoon [kind 2] - en [pleegzoon] (hierna ook: de erfrechtprocedure). Advocaat aan de zijde van de eisers in die procedure was mr. M.A. ...Voor deze omstandigheden is het leerstuk van de verjaring geschreven. De kosten die [gedaagde] stelt te hebben gemaakt voor erflater ...

 • Uitspraak Nº 200.236.006/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-04-07

  ... 3.2 . Eisers 2, 3 en 4 hebben in de verklaring van erfrecht van 13 april 2010 aan eiser 1, [appellante1] , in verband met het bepaalde ...Daarom geldt volgens hen in dit geval de algemene verjaringstermijn van artikel 3:306 BW van twintig jaren en niet de kortere termijn van vijf ...

 • Uitspraak Nº C/05/357237 / HA RK 19-216. Rechtbank Gelderland, 2019-10-24

  ... dat de partner zich primair op het standpunt stelt dat hij door verjaring eigenaar is geworden van de woning en subsidiair een geldvordering op de ... [erfgenaam 7] laten weten dat zij geen gebruik maakt van haar erfrecht. Tijdens de mondelinge behandeling hebben [erfgenaam 1] en [erfgenaam 5] ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, December 16, 2009

  verjaring Na restitutie van in de oorlog vervreemd schilderij aan de erfgenaam van de vennoot die de kunsthandel na de oorlog alleen heeft voortgezet, vorderen de erven van (destijds) mede-vennoot een aandeel van de waarde van het schilderij. Op grond van de vennootschapsovereenkomst uit 1939 kunnen zij bij voortzetting van de onderneming aanspraak maken op het saldo van de kapitaalrekening van...

  ... van het schilderij, op grond van de Vof-akte en op grond van erfrecht. 3.3. [F] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor ...Verjaring. 4.4. Het meest verstrekkende verweer van [F] luidt vervolgens dat de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, January 09, 2013

  Korte samenvatting: erfrecht Bij vonnis in eerste aanleg is testament van erflater nietig verklaard. Vonnis is enkel voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Hangende het hoger beroep is legitimaris overgegaan tot incassering spaartegoeden behorende tot de nalatenschap van erflater. In hoger beroep in vonnis rechtbank vernietigd. testament erflater dient alsnog...

  ...Van Santvoort gevraagd om afgifte van een verklaring van erfrecht. Ook bij deze brief heeft mr. Kouwenaar een kopie gevoegd van het vonnis ...De erfgenamen hebben dientengevolge schade geleden. Van verjaring is geen sprake gelet op de aangetekende stuitingsbrief die mede namens de ...

 • Uitspraak Nº C/09/470077 / HA ZA 14-850. Rechtbank Den Haag, 2015-09-30

  ... . . . Gelet op de verjaringstermijn van 20 jaren na de datum van overlijden van de erflater, welke termijn ...erfrecht - is opengevallen geldt voor de inbreng van giften ingevolge de artikelen ...

 • Uitspraak Nº C-09-516409-HA ZA 16-949. Rechtbank Den Haag, 2018-09-26

  ... . . 2.58. . Volgens een verklaring van erfrecht d.d. 12 augustus 1998 (productie 146 bij dagvaarding) is [eiser] enig ... kunstwerken uit de collectie Bredius op grond van verkrijgende verjaring; . V. bovendien is er sprake van rechtsverwerking aan de zijde ...

 • Uitspraak Nº 200.252.262/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-02-25

  ... . . 1.58. . Volgens een verklaring van erfrecht van 12 augustus 1998 47 is [appellant] enig erfgenaam van [Y sr.] ., ... . . . . verjaring . . . . . 19. Tot slot overweegt ...

 • Uitspraak Nº C-09-553441-HA ZA 18-582. Rechtbank Den Haag, 2019-09-25

  ... notaris [de notaris 1] (de notaris) opgemaakte verklaring van erfrecht houdt het volgende in. Erflater heeft geen andere legitimarissen ...Het door de andere erfgenamen gedane beroep op verjaring kan onbesproken blijven. . . . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.211.901/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-08-06

  ... van moeder, alzo eventueel rekening te houden met het nieuwe erfrecht, maar zonder rekening te houden met het legaat sub II. (..) Ik bepaal dat ... verjaring van de vorderingen en die ook niet via gedwongen schuldverrekening ...