ex tunc toetsing

617 resultaten voor ex tunc toetsing

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 08, 2012

  - ontvankelijkheid - toetsing ex-tunc/ec-nunc - BMA - mantelzorg

  ... stelt dat het laatste BMA-advies van 11 juli 2012, gelet op de ex-tunc toetsing, niet in de beoordeling van het beroep kan worden betrokken. Dit ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, November 09, 2012

  In behandeling nemen. Ex tunc toetsing. Parkeren Eindhoven Airport. Samenvatting: Vervolg op de tussenuitspraak van 8 juni 2012, LJN BW7877. Verweerder heeft voldoende gemotiveerd waarom twee van de vier aanvragen niet in behandeling zijn genomen. Ten aanzien van de andere twee aanvragen oordeelt de rechtbank dat op basis van het recht (en het bestemmingsplan) dat gold ten tijde van de aanvraag,...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, July 06, 2012

  VOG docent MBO. Ex-tunc toetsing. De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder, in overeenstemming met de meest recente jurisprudentie, bij de beoordeling van het subjectieve criterium het tijdsverloop thans onvoldoende heeft kunnen achten. Beroep ongegrond. Verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.

  ...2.14 Verweerder heeft in het kader van de toetsing aan het subjectieve criterium een belangenafweging gemaakt en bij de ...De ex-tunc toetsing in beroep brengt met zich mee dat ook de voorzieningenrechter de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 16, 2007

  Klachtprocedure ex art. 41 Wet Bopz; ongegrond bevonden klachten tegen dwangbehandeling als bedoeld in art. 38 lid 5 Wet Bopz; beoordeling door de rechter op de voet van art. 41a: toetsing 'ex tunc' van de rechtmatigheid van dwangbehandeling en toetsing 'ex nunc' van de voortzetting, maatstaf; mogelijkheid tot schadevergoeding op grond van art. 41b. Cassatieberoep ontvankelijk ondanks verstreken...

  ... uitgesproken over (a) hetgeen zij als voorwerp van toetsing beschouwde, (b) het moment en (c) de wijze waarop die toetsing dient ... terughoudendheid in de toetsing en in de onderhavige zaak zowel ex tunc als ex nunc getoetst zou kunnen worden, nu de behandeling reeds was ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, January 11, 2011

  gebruik strijdig met bestemmingsplan, last onder dwangsom, toetsing ex tunc.

  ...Dat het in bezwaar zou moeten gaan om een toetsing ex tunc maakt dit niet anders nu er geen wijziging is in de feiten, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, September 11, 2007

  Beroep dat het beleid van UWV naar aanleiding van regeerakkoord en vooruitlopend op aanpassing Schattingsbesluit in strijd is met discriminatieverbod, wordt verworpen in verband met de ex tunc toetsing.

  ...De rechtbank is van oordeel dat dit betoog gelet op de ex tunc toetsing geen doel treft nu verweerders beleid dateert van na het ...

 • Hoger beroep van Raad van State, February 18, 2010

  Intrekking verblijfsvergunning regulier / ongewenstverklaring / 8 EVRM / ex-tunc toetsing Ingevolge artikel 79, eerste lid, van de Vw 2000 is Afdeling 3 van deze wet - en daarmee artikel 83, op grond waarvan de rechtbank bij de beoordeling van het beroep rekening dient te houden met feiten en omstandigheden die na het nemen van het bestreden besluit zijn opgekomen slechts van toepassing indien...

  ... de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat bij de toetsing van het besluit van 18 augustus 2008 aan artikel 8 van het EVRM betekenis ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, July 18, 2012

  In de Wwb is, anders dan in de Wij, niet voorzien in een (separate) intrekkingsbevoegdheid van het WLA of hieraan gelijk te stellen voorziening en de daarbij behorende intrekkingsgronden. Dit heeft in een aantal zaken geleid tot het oordeel dat in weerwil van artikel 78t, vijfde lid van de Wwb, nog dient te worden beslist aan de hand van de bepalingen in de Wij. Dat geldt ook in het onderhavige...

  ... in de Wwb, zich niet goed verdraagt met de rechterlijke toetsing, die in beginsel ex-tunc moet plaatsvinden. De rechtbank verwijst in dit ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, July 28, 2010

  Verlenging machtiging uithuisplaatsing aangehouden zaak (deelbeslissing). Toetsing ex tunc en ex nunc: zitting kinderrechter.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, May 27, 2009

  WWB, arbeidsverplichting, ontheffing Awb: toetsing ex tunc, med. gegevens over operatie ná besluit op bezwaar, medisch advies. Awb; Verweerder neemt nieuw primair besluit, inadequaat, nieuwe gegevens hadden bij besluit op bezwaar betrokken kunnen worden, proceskostenveroordeling

  ... niet ex nunc, zoals voorzien in artikel 7:11 van de Awb, maar ex tunc plaats te vinden. Verweerder baseert zijn standpunt op de aard van de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, February 12, 2010

  De rechtbank ziet geen aanleiding tot twijfel aan de juistheid van de door de benoemde deskundige op basis van de gedingstukken en zijn onderzoek gegeven beantwoording van de gestelde vragen. In vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (vgl. ABRS 28 juni 1999, JB 1999/219) ligt besloten dat de bestuursrechter het oordeel van een onafhankelijke door de...

  ... tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar en dat het een ex-tunc-toetsing betreft. De rapportage van de deskundige vormt immers een nader ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, September 11, 2012

  hoger beroep van een kg vonnis waarbij lijfsdwang is toegewezen ter zake van achterstallige alimentatie. De vrouw heeft in hoger beroep geen spoedeisend belang meer bij de voorziening omdat de alimentatie is voldaan (toetsing ex nunc). Vernietiging van het vonnis voor zover dat betrekking heeft op de periode na de betaling, bekrachtiging van het vonnis voor zover dat betrekking heeft op de...

  ... van die vraag is geen spoedeisend belang in appel vereist en is toetsing in appel ex tunc geïndiceerd. (Hoge Raad 31 mei 2002, NJ 2003, 343 met ...

 • Hoger beroep van Raad van State, March 07, 2007

  Vrijstelling mvv-vereiste / gezondheidstoestand / BMA-advies / ex-tunc toetsing Door te overwegen dat de minister zich niet in redelijkheid op dit standpunt heeft kunnen stellen en zich eveneens had dienen te beraden over de vraag of de vreemdeling zonder meer in staat kan worden geacht om de procedure tot het verkrijgen van een geldige mvv buiten Nederland af te wachten, gelet op het...

  ... bestreden besluit daadwerkelijk is opgetreden, kan gelet op de ex-tunc toetsing niet bij de beoordeling van het besluit van 13 oktober 2005 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 07, 2012

  Tussenuitspraak. Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering. Op nieuwe aanvraag is bijstand toegekend in de vorm van een geldlening. Bewijsstukken met betrekking tot de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien? Dat appellante geen verifieerbare gegevens heeft overgelegd kan haar niet worden aangerekend. Indien het dagelijks bestuur van oordeel was dat de reactie van...

  ... ten tijde van de totstandkoming van dat besluit, de zogeheten ex tunc toetsing. 3. In hoger beroep heeft appellante bestreden dat zij de op haar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, May 11, 2009

  6:13 Awb / stukken in beroep overgelegd, bij beoordeling betrekken De door eiser in beroep overgelegde loonstroken, voor zover deze zien op de periode van vóór het bestreden besluit, kunnen op grond van artikel 6:13 van de Awb bij de beoordeling van het beroep worden betrokken, nu eiser reeds in bezwaar had aangevoerd dat de middelen van referente wel voldoen aan het middelenvereiste. De door...

  ...De in beroep overgelegde loonstroken kunnen gelet op de ex-tunc toetsing niet bij de beoordeling worden betrokken. Verweerder gaat daarom ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, June 12, 2006

  Hofstadgroep / individueel ambtsbericht AIVD / vergewisplicht. Eiser maakt deel uit van de zogenaamde Hofstadgroep. Verweerder heeft op basis van een individueel ambtsbericht van de AIVD de verblijfsvergunning regulier van eiser ingetrokken en eiser ongewenst verklaard. De rechtbank oordeelt dat verweerder de inhoud van het betreffende ambtsbericht van de AIVD niet aan de bestreden besluiten

  ... om bij de beoordeling van deze vraag aan te sluiten bij het toetsingskader zoals neergelegd in de eerdergenoemde uitspraken van 17 februari 2006 en ...De uitspraak in de strafzaak kan, gelet op de ex tunc-toetsing in het bestuursrecht, enkel worden meegenomen in de beoordeling ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, April 13, 2011

  Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz, Dwangbehandeling (dwangmedicatie), Klachtindiening door inspectie, Toetsing ex nunc en ex tunc, Prijsgeven van machtiging door instelling (non usus)

  ... toetsen op zowel het moment van de beslissing van het ziekenhuis (ex tunc) als op het moment van het nemen van de rechterlijke beslissing (ex nunc). ... is allereerst de vraag of [verzoekster] op beide toetsingsmomenten onder het BOPZ kader viel. Dwangmedicatie is namelijk alleen mogelijk in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, February 14, 2011

  Regulier/leges/B1/9.6.1 Vc2000/buiten behandeling/bewindvoerder/artikel 3:2 Awb/artikel 8:72, vierde lid, Awb Voor zover verweerder al zou moeten worden gevolgd in zijn stelling dat handelingen van de bewindvoerder aan eiser moeten worden toegerekend, overweegt de rechtbank als volgt. Uit de brief van 7 september 2010 volgt dat de heer * de acceptgiro heeft aangemerkt als een vordering op eiser...

  ... brengt mee dat indien daartegen bezwaar wordt gemaakt, in bezwaar ex-tunc wordt getoetst of de aanvraag buiten behandeling gesteld had kunnen ...Omdat een dergelijk gebrek gelet op de ex-tunc-toetsing in bezwaar niet anders kan worden geheeld dan door het bezwaar gegrond te ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 22, 2011

  Nieuwe besluiten ter uitvoering van tussenuitspraak (BQ2501). Aan een aantal werknemers, die het VIS uitsluitend gebruiken voor communicatie met collega’s, is alsnog een VIS-unit toegekend. Bij de beoordeling van de vraag of de gevraagde voorzieningen moeten worden toegekend is bepalend of het VIS uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie met collega’s. De kosten zijn in dat laatste geval...

  ...Gelet op de door de bestuursrechter uit te voeren toetsing ex tunc had Uwv ook voor deze werknemers moeten onderzoeken in hoeverre de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, November 30, 2007

  Visum kortverblijf / vestigingsgevaar / onzorgvuldige voorbereiding / zelf in de zaak voorzien / finale geschillenbeslechting Eiseres, wonende in Marokko, heeft een visum voor kort verblijf aangevraagd voor bezoek van haar in Nederland wonende zuster en zwager. Deze aanvraag is afgewezen omdat eiseres het doel van haar bezoek onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, waardoor onvoldoende is...

  ... van belang - is neergelegd dat een van de fundamentele toetsingscriteria bij de beoordeling van een visumaanvraag de bestrijding van illegale ... ter zitting namens eiseres naar voren is gebracht, gelet op de ex tunc toetsing niet bij de beoordeling van het bestreden besluit kan worden ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, October 30, 2008

  De aanvraag van verzoeker tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel "uitoefenen gezinsleven conform artikel 8 EVRM" is afgewezen. Verweerder heeft het bezwaar kennelijk ongegrond verklaard omdat verzoeker niet in aanmerking komt voor vrijstelling van het mvv-vereiste op grond van de hardheidsclausule en omdat de stelling van verzoeker dat hij

  ...2.10 De ex-tunc toetsing in reguliere zaken verzet zich er niet tegen dat een in bezwaar ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, April 24, 2007

  Ongewenstverklaring / betrekken deskundigenrapport / artikel 8 EVRM / inmenging / belangenafweging De rechtbank volgt verweerder niet in zijn betoog dat de rechtbank niet bevoegd was een ter zake deskundige instantie in te schakelen, dat er sprake is van strijd is met de goede procesorde en dat het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, gelet op de ex tunc toetsing, niet bij de...

  ... slotte kan het onderzoeksrapport volgens verweerder, gelet op de ex tunc toetsing, niet bij de beoordeling worden betrokken. 3.1 De rechtbank volgt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, July 15, 2008

  Pardonregeling / bezwaar / ontvankelijkheid / besluit / feitelijke handeling / ex-tunc toetsing De ambtshalve weigering van verweerder om eiser een aanbod te doen in het kader van de eenmalige regeling is geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Het enkele feit dat de minuut een schriftelijk stuk is, maakt nog niet dat dit als een besluit kan worden aangemerkt. De...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Groningen, April 26, 2007

  Asiel / Afganistan / Hazara Betreft de afwijzing van een aanvraag asiel voor onbepaalde tijd op grond van art. 34, juncto 32, eerste lid, aanhef en onder c, Vw 2000, waarbij de grond voor verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, Vw 2000 is komen te vervallen. De rechtbank overweegt dat verweerder eisers etnische...

  ...In het kader van de ex tunc beoordeling stelt eiser zich op het volgende standpunt. Vaststaat dat de ...Toetsingskader. 2.4. Artikel 34 Vw 2000 luidt sinds 1 september 2004 als volgt:. "De ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Arnhem, October 01, 2007

  Moratorium / verlengingsaanvraag niet binnen redelijke termijn De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verleend onder de beperking 'alleenstaande minderjarige vluchteling' (AMV) van eiser is laatstelijk verlengd tot 16 maart 2004 (de datum waarop eiser de leeftijd van 18 jaar bereikte). De aanvraag van 5 januari 2004 van eiser om deze vergunning onder de beperking AMV te verlengen

  ...Gelet op de ex tunc toetsing in beroep kan het besluit- en vertrekmoratorium niet bij de ...