exceptie van onbevoegdheid

997 resultaten voor exceptie van onbevoegdheid

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector kanton, February 05, 2013

  In arbeidsovereenkomst overeengekomen arbitraal beding. Opgeworpen exceptie van onbevoegdheid van kantonrechter in kort geding. Kantonrechter acht zich bevoegd op grond van omstandigheden van het geval (artikel 1022 tweede lid jo. artikel 254 eerste en vierde lid jo. artikel 1051, tweede lid Rv). Op non-actiefstelling van een kinderarts naar aanleiding van een voorval tijdens een avonddienst met...

  ... naar het in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbitragebeding de exceptie van onbevoegdheid van de kantonrechter in kort geding ingeroepen. Amphia ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, December 04, 2012

  Gedaagde heeft in eerste aanleg een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Na verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank, heeft gedaagde bij die andere rechtbank niet opnieuw een advocaat voor haar doen stellen. Het na die verwijzing gewezen vonnis is een vonnis op tegenspraak waarvoor een appeltermijn geldt van drie maanden. Appeltermijn niet in acht genomen. Overschrijding beroepstermijn...

  ...b) [Trucks] Trucks is in die procedure verschenen en heeft een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen op de grond dat in haar algemene voorwaarden ...

 • Kort geding van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, December 04, 2007

  Exceptie van onbevoegdheid; artikelen 2, 5, 23 en 31 EEX-Vo; EVO; vaststellingsovereenkomst; kenmerkende prestatie; voorlopige maatregel?

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, January 17, 2012

  Incident. Exceptie van onbevoegdheid. In eerste aanleg is geen verweer gevoerd. Niettemin is het vonnis geen verstekvonnis, aangezien één van de gedaagden wel in de procedure is verschenen. De andersluidende overweging van de kantonrechter doet daar niet aan af.

  ... kamer voor burgerlijke zaken in het incident ter zake van de exceptie van onbevoegdheid in de zaak van:. 1. [appellante 1],. wonende te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, September 07, 2010

  Exceptie van onbevoegdheid; hoger beroep van tussenvonnis; niet-ontvankelijkheid in hoger beroep

  ... of Brides heeft bij incidentele conclusie geconcludeerd tot onbevoegdheid van de rechtbank. Nadat Très Chic de door House of Brides opgeworpen ... de rechtbank bij vonnis van 2 september 2009 in het incident de exceptie verworpen en in de hoofdzaak de zaak naar de rolzitting verwezen voor het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, February 22, 2011

  Exceptie van onbevoegdheid; hoger beroep van tussenvonnis; niet-ontvankelijkheid in hoger beroep

  ...ESB heeft bij incidentele conclusie geconcludeerd tot onbevoegdheid van de rechtbank op grond van artikel 1022 Rv. Savoir c.s. heeft daarop de door ESB opgeworpen exceptie van onbevoegdheid bestreden. De rechtbank heeft bij vonnis van 17 maart ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, December 20, 2006

  Exceptie van onbevoegdheid verworpen. Rechtbank Utrecht bevoegd o.g.v. art. 5 aanhef en onder lid 1 sub A Eex-Vo.

  ...- de dagvaarding. - de conclusie van antwoord tevens houdende exceptie van onbevoegdheid. - conclusie van antwoord. 1.2 Ten slotte is vonnis ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, April 09, 2008

  Voorwaardelijke exceptie van onbevoegdheid. Primair stelt gedaagde zich op het standpunt dat zij niet aan de overeenkomst is gebonden en dat daarom de rechtbank Haarlem bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Alleen voor het geval gedaagde toch gebonden zou zijn aan de overeenkomst voert gedaagde aan dat de rechtbank te Haarlem, op grond van het van de overeenkomst deel uitmakende

  ...verweerster in het onbevoegdheidsincident en in het incident ex art. 223 Rv in reconventie,. procureur mr. S.I. van ... conclusie van eis in reconventie allereerst een voorwaardelijke exceptie van onbevoegdheid voorgesteld en in reconventie eveneens een incidentele ...

 • Uitspraak Nº 200.216.570_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-12-10

  ... van grieven in de incidentele procedure betreffende de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter; . . - . de memorie van ... is geen afzonderlijke incidentele conclusie vereist en kan een exceptie van onbevoegdheid als bedoeld in art. 11 Rv worden gecombineerd met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, July 28, 2010

  Bevoegdheidsincident. De benaming ("bevoegdheidsincident" of "exceptie van onbevoegdheid") die eraan wordt gegeven, is op zichzelf niet van invloed op de beoordeling van het beroep op de onbevoegdheid. Het op art. 128 lid 3 Rv gegronde standpunt dat het recht om ten principale te antwoorden is komen te vervallen, omdat niet tegelijk met de exceptie ten principale is geantwoord,

  ...- de dagvaarding. - de incidentele conclusie strekkende tot onbevoegdheid" van de Nederlandse rechter. -\tde conclusie van antwoord in het ‘incident\xE2"... op onbevoegdheid geen ‘wettelijk incident’ is, maar een exceptie. Op grond van artikel 128 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, April 14, 2010

  Incidenteel vonnis Exceptie van (absolute) onbevoegdheid kantonrechter Objectieve cumulatie van vorderingen waarvan tenminste één aardvordering Artikel 94 lid 2 Rv Kantonrechter oordeelt in incident absoluut bevoegd te zijn. In hoofdzaak Eerst uitlating procespartijen betreffende voorstel tot doorverwijzing voor mediation.

  ...1.2 de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid;. 1.3 de conclusie van antwoord in het incident tot ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 07, 2006

  Bevoegdheidsincident; cassatieberoep door een appellant tegen het arrest waarin het hof hem ontvankelijk oordeelde in zijn tussentijds appel tegen een tussenvonnis waarin de rechtbank diens exceptie van onbevoegdheid vanwege arbitrale bedingen in toepasselijke algemene voorwaarden had verworpen; géén belang bij gegronde rechtsklacht (vgl. HR 17 maart 2006, nr. C05/031, RvdW 2006, 289) nu deze...

  ... van 2 oktober 2002 in het incident de door Kintetsu opgeworpen exceptie van onbevoegdheid verworpen en de hoofdzaak naar de rol verwezen voor ...

 • Uitspraak Nº C/03/217614 / HA ZA 16/130. Rechtbank Limburg, 2017-02-08

  ... - de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 11 Rv, met producties, . - de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, July 28, 2004

  Betreft effectenleaseovereenkomst Winstverdriedubbelaar. Gedaagde heeft de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. De onderhavige effectenleaseovereenkomst moet worden aangemerkt als een huurkoopovereenkomst. De rechtbank verwijst de zaak naar de sector kanton.

  ...[gedaagde] heeft de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen en gevorderd dat de rechtbank, sector civiel, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 17, 2006

  Bevoegdheidsincident, verwerping door de eerste rechter van de exceptie van onbevoegdheid op de voet van art. 1022 lid 1 Rv.; ontvankelijkheid cassatieberoep tegen uitspraak waarin appellant niet-ontvankelijk is verklaard in tussentijds appel, een tussenarrest?, strekking art. 401a lid 2 Rv.

  ... vonnis in een incident waarin de rechter een beroep op zijn onbevoegdheid verwerpt, is een tussenvonnis (vgl. HR 4 februari 2005, nr. C04/008, NJ ... voor tussenvonnissen waarbij een door de gedaagde opgeworpen exceptie van onbevoegdheid wegens arbitraal beding is verworpen en in de hoofdzaak ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, October 03, 2007

  Ktr. verklaart exceptie van onbevoegdheid gegrond. De enkele voorgedrukte verwijzing naar de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden maken niet dat de door verweerster gehanteerde algemene voorwaarden niet langer op de overeenkomst, waaronder de nadere overeenkomst, toepasselijk zijn.

  ...Teerenstra heeft daarop een incidentele conclusie houdende de exceptie van onbevoegdheid genomen. Daar heeft Basis bij incidentele ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, July 26, 2006

  exceptie van onbevoegdheid. verrichten van juridische bijstand.

  ...In het incident:. - incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid;. - conclusie van antwoord in het incident;. - akte ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 09, 2007

  Faillissementsrecht. Vordering van curator tegen gefailleerde uit onrechtmatige daad wegens het weigeren van medewerking (door het tekenen van een daarvoor vereiste volmacht aan de curator) om zijn aandeel in een in het buitenland opengevallen nalatenschap ten gunste van de boedel te laten komen; exceptie van onbevoegdheid; belang (81 RO).

  ...[Eiser] heeft vóór alle weren de exceptie van onbevoegdheid van de rechtbank opgeworpen en ten gronde de vordering ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, June 18, 2008

  Bevoegdheidsincident. Eiseres (Ned.bedrijf) vordert van gedaagde (Belgisch bedrijf) nakoming van de door hen gesloten mondelinge overeenkomst en doet een beroep op haar algemene voorwaarden met de daarin opgenomen forumkeuzebeding. Gedaagde werpt tijdig een exceptie van onbevoegdheid op, en stelt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is ogv art 23 EEX-Vo en art. 5 EEX-verdrag. Ogv art 23 EEX-V

  ...- incidentele conclusie houdende onbevoegdheidincident en tevens conclusie van antwoord,. - conclusie van antwoord in het ...exceptie van onbevoegdheid. 3.6 Voor alle weren heeft [gedaagde] een exceptie van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, November 11, 2008

  Het hof onderschrijft hetgeen de advocaat-generaal in bedoelde conclusie onder 3.4 tot en met 3.7 heeft overwogen ten aanzien van het beoordelingscriterium voor het antwoord op de vraag of een rechtsvordering, omdat zij betrekkelijk is tot een bepaalde overeenkomst, tot de kennisneming van de kantonrechter behoort (artikel 157 Rv. oud) en maakt die overwegingen en de daaraan verbonden conclusie (l

  ...39 aanhef en onder 2 RO oud) dan wel, indien de exceptie van onbevoegdheid niet (tijdig) is voorgedragen, de rechtbank op grond van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, June 22, 2005

  Nu op grond van het voorgaande niet kan worden aangenomen dat Rehau daadwerkelijk met de aanwijzing van de rechter te Varese (Italië) als uitsluitend bevoegde rechter heeft ingestemd, is geen rechtsgeldige forumkeuze tussen partijen tot stand gekomen. De door Induplas opgeworpen exceptie van onbevoegdheid treft dus geen doel. De rechtbank is ingevolge artikel 6 EEX-Vo bevoegd om van de...

  ...- een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens houdende voorwaardelijke oproeping in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, September 14, 2005

  De rechtbank te Gronau, Duitsland, is de bevoegde rechtbank om van de vordering van Movie Unlimited kennis te nemen. Aangezien deze bevoegdheid op grond van artikel 23 EEX-verordening exclusief is leidt het vorenstaande tot de slotsom dat de exceptie van onbevoegdheid terecht is opgeworpen en dat de rechtbank onbevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

  ...? Een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid;. ? Een incidentele conclusie van antwoord. Ten slotte ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, June 01, 2005

  De exceptie van onbevoegdheid is na een vrijwaringsincident opgeworpen. De vraag is of de rechtbank op grond van artikel 24 EEX-verordening bevoegd is.

  ...- de conclusie van antwoord, tevens houdende exceptie van onbevoegdheid, met één productie,. - de conclusie houdende beroep op ...

 • Uitspraak Nº 200.126.843-01 200.126.848-01. Gerechtshof Den Haag, 2015-12-18

  ...843a Rv tevens houdende exceptie van . onbevoegdheid in het incident (in zaak c, toev. Hof) (met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, September 30, 2009

  Internationaal bevoegdheidsincident art. 1074 Rv, art. II Verdrag van New York en art. 223 EEX-Vo. Eiser in incident beroept zich op een exceptie van onbevoegdheid en legt daarbij een door beide partijen ondertekende agentuurovereenkomst over, waarin een arbitrage- en forumkeuzebeding is opgenomen. Gedaagde betwist de schriftelijke overeenkomst omdat het door haar ondertekende stuk nooit met de...

  ...- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid,. - de incidentele conclusie van antwoord. 1.2. Ten ...