exceptio plurium litis consortium

128 resultaten voor exceptio plurium litis consortium

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 17 juli 2012

  Verdeling nalatenschap. Bevoegdheid rechtbank en hof artikel 96 Rv. Beroep op exceptio plurium litis consortium slaagt niet. Wijziging eis bij akte is te laat. Langlopende kwestie, geen inzichtelijke administratie, door wie dan ook. Rechtbank heeft gekozen voor praktische aanpak. Partijen hebben in de loop van de procedure een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze is niet onder invloed van...

  ...Het beroep op de exceptio plurium litis consortium. 15. [de zoon] heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 januari 2013

  Beroep op exceptio plurium litis consortium gehonoreerd in geschil over nalatenschap. Nicht (wiens vader vooroverleden is) procedeert in eerste aanleg tegen Oom en Tante (een broer en een zus van de vooroverleden vader van Nicht) over nalatenschap van haar opa. Het geschil betreft omvang van geldlening die opa aan de vader van nicht heeft verstrekt, de omvang van de legitieme portie van de nicht (

  ... [tante] heeft gedaan op de zogenoemde exceptio plurium litis consortium. 9.2.2.[tante] heeft ter ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 30 januari 2008

  doorhaling hypotheek, externe aansprakelijkheid vennoot v.o.f., exceptio plurium litis consortium.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28 september 2010

  Erfrecht. Exceptio plurium litis consortium

  ...Zij doen een beroep op de exceptio plurium litis consortium op de grond dat sprake ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 4 mei 2010

  Exceptio plurium litis consortium.

  ... de mogelijke toepasselijkheid van de exceptio plurium litis consortium aan de orde gesteld ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 7 november 2012

  Omzetting van spaarverzekering in beleggingsverzekering leidt tot benadeling van eiser. Aansprakelijk gestelde gedaagde betwist met eiser een bemiddelingsovereenkomst gesloten te hebben. Gedaagde was destijds bestuurder van Wings Hypotheken b.v. en heeft niet zelf met eiser gehandeld. Eiser moet zich wenden tot rechtsgevolgen van die besloten vennootschap. Rechtbank verwerpt die exceptio plurium...

  ...[gedaagde] beroept zich voorts op de exceptio plurium litis consortium: [eiser] had ook de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, 10 april 2009

  WVG, conservatoire beslag, onverdeeld aandeel, vervangende zekerheid, cessie en exceptio plurium litis consortium.

  ... heeft [Gedaagde] met een beroep op de exceptio plurium litis consortium aangevoerd dat [Eiseres] ...

 • Kort geding van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, 9 oktober 2008

  "exceptio plurium litis consortium", ondeelbare pachtovereenkomst.

  ... verweer doet [Gedaagde] een beroep op de exceptio plurium litis consortium. 3.1.1. Dit verweer ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 3 december 2008

  Sterfhuisconstructie aan de zijde van koper na bedrijfsovername en arbitraal geding; positie 'huisadvocaat' van koper; aantasting derdenhypotheken: onverplicht verleend en om niet?; beroep op exceptio plurium litis consortium en de positie van de vervolgens op de voet van art. 118 Rv. in het geding geroepen derden, goede procesorde; nadelige gevolgen van beslag op schip.

  ... [gedaagde 3] komt een beroep toe op de exceptio plurium litis consortium, nu niet alle volgens ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 6 september 2011

  Internationaal goederenvervoer over de weg. CMR artt. 23 en 29. Niet bewaakt parkeren geen grond voor doorbreking van de aansprakelijkheidsbeperking. Beroep op exceptio plurium litis consortium afgewezen.

  ... [X.] zich bij memorie van antwoord op de exceptio plurium litis consortium. Zij verzoekt Agio niet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 juli 2010

  Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep wegens het ontbreken van belang bij rechtsvordering betreffende een handelsnaam en merk en het terecht opwerpen van een exceptio plurium litis consortium; verweren ten principale; inhoudelijke beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil; geen sprake van excepties als bedoeld in art. 128 lid 3 Rv., zodat de appelrechter de verweren mocht...

  ... Electronic USA een beroep gedaan op de exceptio plurium litis consortium (hierna ook: de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 2 december 2005

  Geschil omtrent de ondeugdelijkheid van geleverde onkruidbestrijdingsmiddel voor de lelieteelt; aansprakelijkstelling door afnemer van leverancier en ingeschakelde spuiter; aansprakelijkheid voor hulppersonen, toerekening van fouten van leverancier aan de afnemer?, eigen schuld, vermindering vergoedingsplicht, reflexwerking?; hoger beroep in slechts een van beide zaken; exceptio plurium litis...

  ... heeft de door [verweerder] opgeworpen exceptio plurium litis consortium verworpen en de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, 9 januari 2008

  - exceptio plurium litis consortium; - meerdere eigenaren; - gevorderde verwijding bomen.

  ... had moeten worden ingesteld (ook wel de exceptio plurium litis consortium genoemd), slaagt. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 27 juli 2011

  Beroep op exceptio plurium litis consortium door gedaagde omdat zijn echtgenote mede-eigenaar zou zijn van de litigieuze woning.

  ... de incidentele vordering houdende exceptio plurium litis consortium. - de incidentele ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2010

  Incident. Exceptio plurium litis consortium ingeroepen op de grond dat tot betaling veroordeelde mede-gedaagde niet in het appel is betrokken. Afgewezen omdat in een dergelijk geval, waarin de eiser zijn vordering oorspronkelijk tot twee gedaagden richtte doch in appel alleen degene dagvaardt jegens wie de vordering werd afgewezen, en de andere, wel tot betaling veroordeelde, gedaagde ook zelf...

  ... geopend waarin zij de zogenaamde exceptio plurium litis consortium opwerpt, met conclusie ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 10 juli 2008

  Exceptio plurium litis consortium. Verliezende partij heeft tegen vonnis voor zover gewezen tussen haar en één wederpartij te laat hoger beroep ingesteld. Procedure over handelsnaam kan niet in hoger beroep uitsluitend tegen de andere wederpartij worden voortgezet.

  ... expliciet een beroep gedaan op de "exceptio plurium litis consortium" (hierna de exceptie). ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 26 juni 2009

  In deze zaak is geschil over de huur van onbebouwde grond. Gedaagde stelt dat er sprake is van een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW. De "exceptio plurium litis consortium".

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 26 juni 2009

  In deze zaak is geschil over de huur van onbebouwde grond. Gedaagde stelt dat er sprake is van een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW. De "exceptio plurium litis consortium".

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 23 juni 2010

  Erflater stelt bij testament haar nalatenschap onder bewind. Erfgenaam stelt dat bewindvoerder uit deze nalatenschap geld van hem heeft geleend, omdat de bewindvoerder dit heeft vermeld in zijn door die bewindvoerder opgestelde belastingaangifte. De bewindoverder is inmiddels overleden. Erfgenaam vordert van de echtgenote en erfgename van de bewindvoerder terugbetaling van het geleende bedrag....

  ...exceptio plurium litis consortium. 5.3. [gedaagde 1] heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 23 augustus 2006

  Exceptio plurium litis consortium. Het niet opmaken van een boedelbeschrijving. Aansprakelijkheid minderjarigen op grond van artikel 4:184, lid 2 BW en aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordiger op grond van artikel 4:212 BW.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 28 februari 2007

  Exceptio plurium litis consortium. Geen processueel ondeelbare rechtsverhouding. Bovendien levert zo'n rechtsverhouding geen grond op om een derde te dwingen zich als eiseres achter de vordering in de hoofdzaak te scharen. Vrijwaringsincident. Geen relatie die meebrengt dat derde gehouden is gedaagde in de hoofdzaak te vrijwaren.

  ..., beroept zij zich subsidiair op de exceptio plurium litis consortium en vordert zij dat de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2007

  Vordering tot nietigverklaring testament ingesteld tegen executeurs en niet tegen alle erven. Exceptio plurium litis consortium.

  ...c.s.] allereerst de exceptio plurium litis consortium opgeworpen op de grond ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 november 2006

  Geen eis in reconventie vereist. Exceptio litis plurium consortium. Niet blijkt dat niet verrekenen deelgenoten akkoord gaan met iedere wijze van verdeling. Onverdeeld laten i.v.m. bestemmingsplanwijziging.

  ...4.2.5. De exceptio plurium litis consortium is in eerste aanleg noch ...

 • Uitspraak Nº C-09-414499-HA ZA 12-293. Rechtbank Den Haag, 2016-09-21

  ... in de hoofdzaak beroepen op de exceptio plurium litis consortium en hebben zij verzocht ...

 • Uitspraak Nº 200.195.969/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-08-31

  ... allereerst een beroep gedaan op de exceptio plurium litis consortium. Ter onderbouwing ...