exclusiviteitsbeding

85 resultaten voor exclusiviteitsbeding

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 22 augustus 2012

  Exclusieve overeenkomst voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Overtreding exclusiviteitsbeding. Hoogte contractuele boete. Matiging.

  ...6.17. Resumerend oordeelt de rechtbank dat gedurende de periode 13 december 2010 tot en met 2 mei 2012 Eden het exclusiviteitsbeding heeft geschonden. Dit is een groot aantal keer geschied. 6.18. Alvorens in te gaan op de door Eden subsidiair aangevoerde argumenten met betrekking ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 19 mei 2010

  Schending relatie-/exclusiviteitsbeding gelet op uitleg term opdrachtgever, aanleiding tot matiging van de verschuldigde boete.

  ... werken zonder tussenkomst van [eiseres], welk beding door [eiseres] en [gedaagde] wordt aangeduid als relatie- respectievelijk exclusiviteitsbeding. 4.9. [eiseres] heeft zich op het standpunt gesteld dat [gedaagde] in strijd heeft gehandeld met het beding, nu zij haar werkzaamheden bij vtsPN met ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 1 februari 2011

  Opzegging dealerovereenkomst. Schadelijke gevolgen onrechtmatige opzegging dealerovereenkomst niet (geheel) weggenomen door rectificatie. Uitleg reikwijdte exclusiviteitsbeding.

  ...Het is volgens haar evident dat het exclusiviteitsbeding als opgenomen in artikel 2.1 uitsluitend betrekking heeft op de verkoop van nieuwe Mazda’s. 10.3 De Binckhorst heeft bij antwoordakte een kopie van ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Zwolle, Sector kanton, 22 maart 2012

  Huurrecht. Kort geding. Brachering winkelcentrum. Exclusiviteitsbeding. Anders dan verhuurder ingang wil doen vinden, geldt dat beding niet slechts tijdens de herontwikkeling van het winkelcentrum, maar heeft dat blijvende waarde. Verhuurder gebonden aan toezegging beheerder/vertegenwoordiger. Verbod tot uitvoering van huurovereenkomst met nieuwe/concurrerende huurder.

  ...b. [gedaagde partij] te gebieden zich te houden aan het met [eisende partij] gesloten exclusiviteitsbeding, een en. ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag;. II. [gedaagde partij] te verbieden enige winkelruimte in het winkelcentrum [X] ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 29 december 2010

  IPR. Toepasselijk recht op koopovereenkomst, gesteld exclusiviteitsbeding (een overeenkomst om niet te doen), gestelde overeenkomst tot reclameondersteuning, wettelijke rente en beroep op opschorting betalingsverplichtingen. Weens Koopverdrag, EEX-Verdrag, EVO-verdrag. Vgl. HvJ EG, 19 februari 2002, C-256/00, NJ 2004, 159 en HR 24 mei 1991, NJ 1991, 676.

  ...De rechtbank overweegt eerst het volgende. 4.11. Het beweerdelijk tot stand gekomen exclusiviteitsbeding dient te worden onderscheiden van de koopovereenkomst, waarbij het beding – indien overeengekomen – is te beschouwen als een verbintenis om niet ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem, 13 december 2005

  Afgebroken onderhandelingen. Exclusiviteitsbeding.

  ... die omstandigheden [appellante] minder gemakkelijk op exclusiviteit mocht vertrouwen en dus minder gemakkelijk een stilzwijgend exclusiviteitsbeding mocht worden aangenomen. Bovendien heeft [geïntimeerde] aangevoerd (en ook dat heeft [appellante] niet betwist) dat de door hem vertegenwoordigde ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 4 juli 2007

  afgebroken onderhandelingen, strijd met précontractuele goede trouw? schending exclusiviteitsbeding Partijen zijn in januari 2004 in onderhandeling getreden over de aankoop door eiseres -of een door haar nader te noemen meester- van het aan gedaagde in eigendom toebehorend winkelcentrum de Kalvertoren. Partijen zijn in dit verband een Letter of Intent (hierna: LOI) overeengekomen. De...

  ...- de geheimhoudingsverplichting, zie artikel 7,. - het in tijd beperkte exclusiviteitsbeding met de bepaling over de kostenverdeling voor het geval DB REI haar daaruit voortvloeiende verplichtingen schendt of zich gedurende deze periode uit ...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 27 september 2011

  Marktonderzoekbureau M. doet kijkonderzoek in Nederland in opdracht van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). SKO vordert een verbod voor M., haar directeur, een zusterbedrijf en het Duitse moederbedrijf om in het kader van een ander marktonderzoek eveneens elektronisch kijkonderzoek te doen in Nederland. In de overeenkomst tussen SKO en M. is een exclusiviteitsbeding opgenomen voor wat betreft het...

  ... van zijn functies te realiseren dat van hem als directeur van Intomart verlangd kan worden dat hij erop toeziet dat het exclusiviteitsbeding wordt nageleefd. Nu Intomart en [gedaagde 2] er ter zitting blijk van hebben gegeven dat zij de intentie hebben dat Intomart het exclusiviteitsbeding ...

 • Uitspraak Nº 200.206.351_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-06-05

  ... en met 3] medegedeeld dat zij de overeenkomst per direct ontbindt vanwege overtreding van de exclusiviteitsclausule en dat het exclusiviteitsbeding nog 10 jaar, “derhalve tot en met het kerstseizoen 2024/2025”, gehandhaafd blijft. . . . . 6.1.10. . In het ...

 • Uitspraak Nº 200.120.454/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-09-01

  ...- gesteld dat NHL op diverse wijzen tijdens het bestaan van de samenwerkingsovereenkomst het exclusiviteitsbeding heeft overtreden en dat NHL voorts onvoldoende middelen aan ICT B.V. beschikbaar heeft gesteld. Zij hebben daartoe aanvankelijk een verklaring voor ...

 • Uitspraak Nº 305253. Rechtbank Gelderland, 2016-09-09

  ... . . . . 2.3. Op 2 mei 2016 heeft [eiseres] [gedaagde] gewezen op het exclusiviteitsbeding in de franchiseovereenkomst. [gedaagde] heeft zich naar aanleiding hiervan aanvankelijk onder meer op het standpunt gesteld dat de ...

 • Uitspraak Nº 200.142.489. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-04-26

  ...In de samenwerkingsovereenkomst is een exclusiviteitsbeding opgenomen voor de duur van de overeenkomst, inhoudende dat partijen geen overeenkomsten met derden zullen aangaan met betrekking tot het verlenen van ...

 • Uitspraak Nº 200.183.401/01. Gerechtshof Amsterdam, 2020-05-12

  ... [geïntimeerde] onder meer aangevoerd dat IBIS (i) in 2009 een concurrerend product te koop heeft aangeboden in strijd met het exclusiviteitsbeding, (ii) in 2009 onvoldoende verkoopinspanningen heeft verricht in strijd met de contractuele inspanningsverplichting en (iii) na de beëindiging van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 19 december 2012

  vonnis

  ..."Ik ben betrokken geweest bij de besprekingen rondom de samenwerkingsovereenkomst. De bedoeling van het exclusiviteitsbeding was het vastleggen van de afspraak dat de in de samenwerkingsovereenkomst bedoelde HBO cursussen gelieerd aan het instituut techniek, door dit ...

 • Uitspraak Nº C/15/253365 / KG ZA 17-14. Rechtbank Noord-Holland, 2017-01-30

  ...Onderdeel van de franchiseovereenkomst is het exclusiviteitsbeding, neergelegd in artikel 10 lid 2 van de franchiseovereenkomst. Volgens [eiser] handelt Intertoys in strijd met dit exclusiviteitsbeding door zonder ...

 • Uitspraak Nº C-09-570754-HA ZA 19-305. Rechtbank Den Haag, 2020-04-08

  ..., in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst, in het bijzonder door in strijd met het exclusiviteitsbeding in artikel 1.1 van de licentieovereenkomst in Nederland producten te koop aan te bieden en te leveren, althans door daarbij behulpzaam te zijn en/of ...

 • Uitspraak Nº 17/02713. Hoge Raad, 2018-09-14

  ...Het hof verenigt zich met het oordeel van de rechtbank dat hiermee ook de exclusiviteitsbedingen zijn uitgewerkt. De exclusiviteitsbedingen beschermen [eiseres] gedurende de looptijd van de overeenkomsten tegen levering door Bast van het ...

 • Uitspraak Nº 200.112.090. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-06-23

  ... grondslag, samengevat, als volgt onderbouwd: - WIJD en Accor waren op grond van de Intentieovereenkomst gebonden aan het exclusiviteitsbeding van artikel 11 uit de Intentieovereenkomst, waarin Accor garandeert dat zij op basis van de reeds met DWA gesloten managementovereenkomst, ...

 • Uitspraak Nº 200.211.918/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-11-27

  ...] de hoofdhuurovereenkomst enkel en alleen heeft opgezegd om niet langer gebonden te zijn aan de drankafnameverplichting (exclusiviteitsbeding) in de onderhuurovereenkomst. Dit levert volgens Grolsch misbruik van recht van de opzeggingsbevoegdheid op doordat met het huurrecht een geldig ...

 • Uitspraak Nº 200.096.246-01T. Gerechtshof Den Haag, 2013-12-10

  ...Gelet op het bovenstaande heeft ook naar het oordeel van het hof Brink het exclusiviteitsbeding geschonden. Anders dan Brink naar voren brengt, doet daaraan niet af dat het bij Offertespiegels niet gaat om een nieuw, afzonderlijk ontwikkeld ...

 • Uitspraak Nº 200.182.957_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-08-22

  ... II. voor recht te verklaren dat [de vennootschap 1] het exclusiviteitsbeding van artikel 2.5 van de overeenkomst heeft geschonden; . III. [de vennootschap 1] te veroordelen om aan [appellant] tegen behoorlijk bewijs ...

 • Uitspraak Nº C/13/622775 / KG ZA 17-91. Rechtbank Amsterdam, 2017-03-24

  .... . . . . 3.2. . Helftheuvel stelt hiertoe het volgende. Intertoys dreigt het exclusiviteitsbeding in artikel 10 van de franchiseovereenkomst te gaan schenden door de in 2017 geplande ombouw van Bart Smit-winkels naar Intertoys-winkels. Daarnaast ...

 • Uitspraak Nº C/10/483919 / HA ZA 15-920. Rechtbank Rotterdam, 2018-07-11

  ... . . . . exclusiviteitsbeding en bedrijfsschade . . . . . . 4.20. . . In de overeenkomst van 2014 zijn in de artikelen 4 ...

 • Uitspraak Nº C/08/192425 / KG ZA 16-330. Rechtbank Overijssel, 2016-11-25

  ... . . . . 3.3. . . [gedaagde 1] handelt in strijd met het exclusiviteitsbeding alsmede het geheimhoudingsbeding als bedoeld in de artikelen 2 en 6 van de “Overeenkomst Levering en Afname Reststromen”. Hierdoor pleegt ...

 • Uitspraak Nº C-09-513053-KG ZA 16-751. Rechtbank Den Haag, 2016-08-17

  ...VVP wijst er in dit verband tevens op dat de Overeenkomst Postkantoor een exclusiviteitsbeding bevat, die het retailers onmogelijk maakt om eenzijdige wijzigingen in vergoedingen op te vangen door vergelijkbare diensten aan andere aanbieders te ...