exclusiviteitsovereenkomst

14 resultaten voor exclusiviteitsovereenkomst

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, January 30, 2013

  Projectontwikkeling. Exclusiviteitsovereenkomst projectontwikkelaar met makelaar. Toerekenbare tekortkoming. Eindbeslissing na uitvoerige getuigenverhoren.

  ... de contractuele afspraken tussen [Eiseres] en [Gedaagde] moeten worden uitgelegd, waarbij het in het bijzonder gaat om de exclusiviteitsovereenkomst van 1 juli 1999. Omdat de geschillen tussen partijen zich toespitsen op de uitleg van het in die overeenkomst gebezigde begrip exclusiviteit en op de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, May 17, 2006

  Exclusiviteitsovereenkomst

  ...DSP is een groothandel in onder meer auto-accessoires. Partijen hebben een exclusiviteitsovereenkomst gesloten, ingaande op 17 april 2001 en lopend tot en met 16 april 2004. Uit de exclusiviteitsovereenkomst worden de volgende bepalingen geciteerd:. ...

 • Uitspraak Nº C/03/222126 / HA ZA 16-349. Rechtbank Limburg, 2018-07-11

  .... Op 7 juli 2010 heeft Viewgres met Foshan een "exclusive importation and sales agreement" gesloten (hierna: de exclusiviteitsovereenkomst). Op basis van deze exclusiviteitsovereenkomst had Viewgres het exclusieve recht om de producten aan afnemers in Europa te verkopen. . . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, June 18, 2008

  "(...)"Factory Control is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, installeren en het bouwen van machines op het gebied van industriële automatisering. TMF is een bedrijf dat zich bezighoudt met het leveren van installaties voor het verpakken van levensmiddelen. Van Lieshout produceert levensmiddelen, meer in het bijzonder "snacks". "(..)" "(..)&qu

  ...Op 20 juli 2005 heeft de raadsman van Factory Control Van Lieshout en TMF gesommeerd de exclusiviteitsovereenkomst na te komen. Naar aanleiding van voornoemde sommatiebrief hebben Factory Control, Van Lieshout en TMF op 18 augustus 2005 een bespreking gevoerd. ...

 • Uitspraak Nº 200 157 410_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-08-23

  ... . Op enig moment is door [uitzendbureau] een exclusiviteitsovereenkomst (hierna: overeenkomst) opgesteld. . Deze overeenkomst is door [uitzendbureau] (niet voorzien van een schriftelijke handtekening) per ...

 • Uitspraak Nº C/01/338730 / HA ZA 18-656. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-08-28

  ...De samenwerking vond vanaf januari 2016 plaats op basis van een exclusiviteitsovereenkomst. Op de exclusiviteitsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Van Rooij van toepassing. Deze voorwaarden luiden onder meer als volgt:. . ...

 • Uitspraak Nº 17/00024. Hoge Raad, 2018-02-16

  ... . (iv) Op enig moment is door Protec een exclusiviteitsovereenkomst (hierna: ‘overeenkomst’) opgesteld. In de overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:. . . . “Artikel 1 ...

 • Uitspraak Nº 200.256.931_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-01-21

  ... . . december 2019 een exclusiviteitsovereenkomst met [de vennootschap 1] ligt voor het resort. . . . Daarnaast stellen wij vast dat het gebruikte fotomateriaal nog ...

 • Uitspraak Nº C/10/532451 / HA ZA 17-757. Rechtbank Rotterdam, 2019-03-13

  ... “Bijgaand tref je aan een eerste ruwe versie van de exclusiviteitsovereenkomst. Op jouw verzoek heb ik deze overeenkomst zeer eenvoudig gelaten en slechts beperkt tot de afspraken omtrent (i) reclame en (ii) de levering van ...

 • Uitspraak Nº 200.215.570/01 NOT. Gerechtshof Amsterdam, 2018-01-23

  ... In voornoemde e-mail is aangegeven dat [bank] (…) bij de acceptatie van een onderhands bod (…) haar bindende exclusiviteitsovereenkomst met Cliënten (het hof leest hier en verder: [klager 1] ) schendt en derhalve wanprestatie pleegt. (…) . . . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, June 22, 2011

  Opzeggen duurovereenkomst. Voldoende tijd geboden om de bedrijfsvoering aan te passen.

  ...Vanaf augustus 2006 besloot BP het. merk Duckhams uitsluitend via Maumo te distribueren (exclusiviteitsovereenkomst) (prod 4,. cva in conv). Maumo besluit dit aanbod te accepteren, mits BP wel een bijdrage betaalt aan. marketing van het merk Duckhams, zoals tot die ...

 • Cassatie van Hoge Raad, July 08, 2011

  EG-recht. Uitleg art. 5 onder a van verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, PbEG 1999, L 336/21-25, nadien gewijzigd (Groepsvrijstelling). Valt het tussen partijen overeengekomen exclusieve afnamebeding voor...

  ...2790/1999 aldus moeten worden uitgelegd dat op basis daarvan, voor de toepassing van de vrijstellingsregeling, een exclusiviteitsovereenkomst de in deze verordeningen gestelde tijdsgrenzen enkel mag overschrijden in het geval dat de leverancier aanvankelijk de eigenaar is zowel van de grond ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, August 01, 2001

  ...Eiseres heeft aangevoerd dat tussen de gemeente en Schreurs een exclusiviteitsovereenkomst is gesloten, als gevolg waarvan in de erfpacht- en koopovereenkomsten de motorbrandstoffenclausule wordt opgenomen en als gevolg waarvan het ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Amsterdam, December 20, 2007

  Van onrechtmatig handelen jegens derde sprake indien naast wetenschap dat wederpartij jegens derde wanprestatie pleegt, er bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden. Omstandigheden die zich voordoen in gevallen waarin een concurrent profiteert van wanprestatie jegens de wegens onrechtmatigheid agerende ondernemer zijn geen omstandigheden die profiteren onrechtmatig maken.

  ... heeft bij brief van 30 januari 2007 Waterwijs gesommeerd de waterkoelers te verwijderen uit de scholen waarmee Outdoor een exclusiviteitsovereenkomst heeft gesloten. Waterwijs heeft bij brief van 2 februari 2007 geantwoord niet in te zien op welke gronden zij onrechtmatig jegens Outdoor zou ...