executeur testamentair ontslaan

36 resultaten voor executeur testamentair ontslaan

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 23 mei 2013

  Verzoeker verzoekt om verweerder ex artikel 4:149 lid 2 BW te ontslaan als executeur en op de grond van artikel 4:164 lid 2 BW tevens te ontslaan als testamentair bewindvoerder. Toepassing van het wantrouwencriterium van het gerechtshof ’s Hertogenbosch (LJN AZ4506) leidt ertoe dat het ontslag als executeur zal worden verleend. Er zijn ook gewichtige redenen om ontslag als testamentair...

  ... en schoonbroer [schoonbroer sub 1]) tot executeur en bewindvoerder benoemd. [verweerder] heeft zijn ... bij voorraad, [verweerder] te ontslaan als executeur en als bewindvoerder en te ... ontslaan uit zijn hoedanigheid van testamentair bewindvoerder. Dat de verplichtingen van een ...

 • Uitspraak Nº 200.165.777/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-12-02

  ... . . . . [de executeur] , . in haar hoedanigheid van executeur in ... van de verzoekers om de executeur te ontslaan als executeur-testamentair en [verzoeker 6] en ...

 • Uitspraak Nº 200.165.777/02. Gerechtshof Den Haag, 2017-12-20

  ... zij, voor zover hier van belang, tot executeurs benoemd [executeur] en [appellante] . De ...] de enige overgebleven executeur-testamentair. . . . . 2.2. . ... om, kort gezegd, [appellante] te ontslaan als executeur-testamentair en [geïntimeerde 12] ...

 • Uitspraak Nº 200.266.383_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-01-30

  ... . . [testamentair bewindvoerder] , in haar hoedanigheid van ...] om [testamentair bewindvoerder] te ontslaan als testamentair bewindvoerder met gelijktijdige ...[testamentair bewindvoerder] benoemd tot executeur en testamentair bewindvoerder over het erfdeel ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Den Haag, 23 januari 2013

  Procedure rond executeur - testamentair in nalatenschap; - ontslag en benoeming - rekening en verantwoording

  ...kantoorhoudende te Noordwijk,. executeur in de nalatenschap van [betrokkene] (hierna: ...Primair:. I. Verweerder te ontslaan als executeur-testamentair;. II. Appellant te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 mei 2011

  (Art. 81 RO). Erfrecht/procesrecht. Ontvankelijkheid. Verzoek tot bevelen boedelbeschrijving (art. 672 Rv.). Ontslag executeur (op de voet van art. 4:149 lid 1, onder f, en lid 2 BW)? Hoger beroep tegen (eind)beschikking tijdig ingesteld? Gezag van gewijsde van eerdere beschikking op de voet van art. 672 Rv.?

  ... 1, [verweerster 1] (hierna ook: de executeur-testamentair) heeft benoemd tot ... executeur-testamentair en de notaris te ontslaan, met benoeming van notaris M.J. Meijer op de voet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, Sector kanton, 6 februari 2007

  Erfrecht. Artikel 4:149 BW: ontslag executeur-testamentair vanwege gewichtige redenen.

  ...[verweerder] heeft de dagvaarding als executeur-testamentair doen betekenen op zijn eigen adres. ...] als executeur-testamentair te ontslaan. Het verzoek van [verzoekers] zal mitsdien worden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 2 juni 2008

  Toepassing van het oude wettelijke kader (Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand) op een aanvraag van vòòr de wijzing van de Wet op de rechtsbijstand en de ingrijpende wijziging van dat besluit met ingang van 1 april 2006. Achterstallige alimentatieverplichtingen vormen geen bijzondere uitgave die de rechtzoekende gedwongen is te doen als gevolg van persoonlijke omstandigheden hemzelf of

  ... (verweer tegen de afzetting als executeur testamentair). Bij besluit van 30 augustus 2004 ... eiser als executeur testamentair te ontslaan. In het kader van de daarover gevoerde procedure ...

 • Uitspraak Nº 200.199.682/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-02-13

  ...Geïntimeerde wordt hierna als de executeur aangeduid. [appellanten] zijn bij dagvaarding van ... Ik verleen mijn executeur-testamentair het recht van bezit van mijn gehele nalatenschap ... te verzoeken de executeur te ontslaan, aan de erfgenamen de mogelijkheid zou bieden om ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 2 mei 2005

  Tussenbeschikking. Dochter van de overledene verzoekt het ontslag van haar tot executeur-testamentair benoemde broer wegens het zich onbehoorlijk gedragen en het weigeren informatie te verstrekken. Dat verweerder ter voorkoming van nieuwe grieven en zinloze procedures geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek tot inzage van de administratie over de voorgaande vijf jaar is naar het oordeel van de...

  ...[verweerder] is executeur testamentair. [verweerder] was bewindvoerder over ...[verzoekster] verzoekt [verweerder] te ontslaan als executeur testamentair. Zij voert daartoe ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 13 juni 2005

  Eindbeschikking in de onder LJN-nummer AT7917 gepubliceerde tussenbeschikking.

  ... dat er gronden zijn om [verweerder] te ontslaan als executeur testamentair. Haar verzoek wordt ...

 • Uitspraak Nº 200.249.247/01 en 200.255.681/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-23

  ...A. de Vries tot testamentair bewindvoerder. Dit bewind is ingesteld in het ... [J] is bij gemeld testament tot executeur benoemd. Hij heeft deze benoeming op 1 augustus ... om [F] wegens gewichtige redenen te ontslaan als bewindvoerder en wederom [verzoeker1] en ...

 • Uitspraak Nº 7184592 BR VERZ 18-245. Rechtbank Limburg, 2019-01-10

  ... 1987 heeft de erflater verweerster tot executeur van zijn nalatenschap benoemd. . . . ... te bepalen dat de testamentair-executeur volledige inzage zal verstrekken in de ... redenen om verweerster als executeur te ontslaan. Het verzoek onder 2 ter zake het ontslag van ...

 • Uitspraak Nº 5934916. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-02-20

  ... tot erfgenaam benoemd en tot testamentair bewindvoerder aangesteld haar dochters:. . ... op 3 november 2017, verzocht de executeur te ontslaan en daarbij diverse bescheiden ...

 • Uitspraak Nº 200.179.815/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-02-13

  ... handelende in haar hoedanigheid van executeur in de nalatenschap van voornoemde [X] , . ... sub 2 in diens hoedanigheid van testamentair executeur, de persoonlijke eigendommen (sieraden, ...ïntimeerde] om Jaquet als vereffenaar te ontslaan, aan de orde was. [appellanten] c.s. zijn als ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 13 november 2012

  Erfrecht. Verklaring voor recht herroeping Nederlands testament in later Portugees testament. Toepasselijk recht op uitleg Portugees testament. Ongrijpelijke herroepingsclausule in Portugees testament. Toepassing wisselspoorbepaling (artikel 69 lid 2 Rv) voor wat betreft het (primaire) verzoek tot ontslag executeur om gewichtige redenen en (subsidiair) verzoek te bepalen dat de executeur binnen...

  ... blijkens haar handelen het executeurschap heeft aanvaard;. c. geïntimeerde zal ontslaan ... Vijf) Dat hij aanwijst als executeur-testamentair zijn partner voornoemd, aan wie de taak toekomt ...

 • Uitspraak Nº 200.149.892/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-08-11

  ... 1] heeft de bij testament benoemde executeur-testamentair toezicht op de bedrijfsvoering van ... om [appellant] op staande voet te ontslaan, tegen de achtergrond van eerdere gedragingen van ...

 • Uitspraak Nº C/08/185954 / KG ZA 16-157. Rechtbank Overijssel, 2016-06-14

  ... hoedanigheid van gezamenlijk bevoegd testamentair bewindvoerder over de door [B] aan [C] en [D] ... aansprakelijkheid van de hypotheek te ontslaan. 4. De spaarvoorzieningPartijen verklaren dat zij ...De zus van [B] , [G] , is benoemd tot executeur. 2.8.In verband met het overlijden van [B] heeft ...

 • Uitspraak Nº C/10/470513 / HA ZA 15-189. Rechtbank Rotterdam, 2015-09-09

  ... laatste twee gezamenlijk te noemen: de executeurs). . . . . . . 1 De ... 3. [gedaagde3] en [gedaagde4] te ontslaan als executeur tevens afwikkelings-bewindvoerder, ... executeurs in hun hoedanigheid van testamentair bewindvoerder in rechte moeten worden betrokken. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 2 maart 2011

  Erfrechtzaak. Testament. Cautio socini. Aan de orde is de vraag of twee van de erfgenamen zich (zodanig) tegen enige bepaling in het testament of tegen de uitvoering daarvan hebben verzet dat eisers zich met vrucht op de cautio socini kunnen beroepen met als gevolg dat deze twee erfgenamen slechts in de legitieme worden gesteld. De rechtbank oordeelt als volgt. Het enkele feit dat een of meer...

  ...Als executeur heeft erflater bij zijn testament aangewezen mr. ... op grond van gewichtige redenen te ontslaan. Tijdens de mondelinge behandeling door de ... sub I, nu juist de uitleg van de testamentaire bepaling de basis vormt voor het debat tussen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 16 mei 2012

  Erfrecht. Verzoek ontslag testamentair executeur.

  ...verweerder,. strekkende tot het ontslaan van verweerder als executeur in de nalatenschap ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21 september 2010

  Erfrecht, ontslag executeur, gewichtige redenen, executeur was eerder bewindvoerder.

  ...als executeur te ontslaan, met nevenverzoeken. 2.2. Het ... hebben in hun testamenten een testamentair bewind ingesteld over hun vermogen. Bewindvoerder ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 20 november 2008

  Erflater heeft tot zijn erfgenamen benoemd zijn weduwe en Y, belanghebbende. De weduwe is benoemd tot executeur-testamentair. Y is de buitenechtelijke dochter van erflater. Tijdens zijn leven heeft erflater Y niet als zijn dochter erkend. Y heeft altijd bij haar moeder gewoond. De aanslag successierecht is opgelegd met toepassing van tariefgroep III. Met een beroep op artikel 8 van het Europees...

  ...(n) haar van die verplichting ontslaan De zakelijke lasten en belastingen en de kosten ...overeenkomstige toepassing. Executeursbenoeming; afwikkelingsbewind. 7 Beheers-executeur. I Ik ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 8 december 2005

  Afhandeling van een nalatenschap door de notaris als executeur.

  ..., hetzij als boedelnotaris, hetzij als executeur, benaderden met kwesties met betrekking tot de ... de notaris dat hij zich heeft laten ontslaan als executeur met de bewering dat hij zijn taak ...De notaris is benoemd als executeur-testamentair. [D] heeft de notaris op 11 februari 2002 bij ...