executie kort geding

5081 resultaten voor executie kort geding

 • Beoordeling vLex
 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 12 februari 2013

  Kort geding. Executiegeschil; schorsing executie toegewezen; voorwaarden instellen bodemprocedure; Nederlandse rechter bevoegd.

  ...[gedaagde] heeft toegezegd tot aan de vonnisdatum in ieder geval geen verdere executiemaatregelen te zullen treffen. Op 10 oktober 2012 waren ter zitting aanwezig aan de zijde van [eiser]: zijn vertrouwensman drs. K.H. Hagemans en diens partner ...

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 25 mei 2013

  Kort geding, executie schadevergoedingsmaatregel. Vordering tot schorsing vervangende hechtenis onder voorwaarde nakoming betalingsregeling afgewezen.

  ...2.7. Bij brief van 28 december 2012 heeft CJIB het verzoek van eiser afgewezen omdat de zaak ter executie aan de penitentiaire inrichting is aangeboden. 2.8. In verband met een opgelegde verhoging en betaling door een mededader in 2004 bedraagt de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 17 oktober 2012

  Huurzaak. Executie kort geding. Bevoegdheid kantonrechter

  ...uitspraak van. vonnis in kort geding. in de zaak van. [huurder]. wonende te ..., SVA te verbieden over te gaan tot executie van het verstekvonnis van 3 september 2012 totdat ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Gravenhage, 25 september 2012

  executie dwangsommen, opheffing beslagen

  ...) heeft [appellant] onder meer gevorderd de dwangsommen op te heffen althans te verminderen tot nihil en [geïntimeerde] te veroordelen de executie te staken en gestaakt te houden. Bij vonnis van 4 mei 2011 (hierna vonnis III) heeft de voorzieningenrechter [geïntimeerde] veroordeeld om de ...

 • Kort geding van Rechtbank Zwolle, 19 december 2012

  Schorsing executie arbitraal vonnis.

  ...3. Het geschil. 3.1. Deltion College vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:. primair:. de executie van het scheidsrechterlijk vonnis zal schorsen, voor zover het betreft de toegewezen stagnatieclaim van EUR 3.000.000,00, vermeerderd met BTW en ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Gravenhage, 17 januari 2012

  Executie-kort geding; schorsing tenuitvoerlegging onherroepelijk vonnis waarbij dwangsommen zijn opgelegd; voorgenomen executoriale verkoop woning ter inning van beweerdelijk verbeurde dwangsommen misbruik van bevoegdheid?

  ... aan bovenomschreven bevelen en hem gesommeerd binnen twee dagen € 21.000,- aan dwangsommen en € 851,62 aan proces-, exploot- en executiekosten te betalen. Op 18 februari 2011 is op verzoek van [appellant] executoriaal beslag gelegd op een aan [geïntimeerde] toebehorend appartementsrecht. 3. ...

 • Kort geding van Rechtbank Gelderland, Voorzieningenrechter, 19 april 2013

  Executiegeschil. Conventie: schorsing executie zolang niet in bodemprocedure is beslist dat dwangsommen zijn verbeurd. Reconventie: reeds geïncasseerde dwangsommen hoeven niet te worden terugbetaald. Wel veroordeling tot verwijdering van spullen van een bepaald terrein.

  ...De vermeerdering van eis behelst tal van vorderingen, terwijl het in de dagvaarding nog uitsluitend ging om een executiegeschil van beperkte omvang. De voorzieningenrechter zal de vermeerdering van eis in conventie en de producties 7 t/m 14 van de zijde van [eiseres] dan ook ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 25 juni 2010

  Staking executie. In dit kort geding is niet aannemelijk geworden dat eiser dwangsommen heeft verbeurd wegens overtreding van het eindvonnis.

  ...Daarin hebben zij – kort gezegd – een verbod gevorderd tot executie van het eindvonnis en een bevel tot opheffing van de executoriale beslagen die [gedaagde] ten laste van hen heeft gelegd. In die procedure is bij ...

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 23 januari 2013

  Kort geding, overheidsaansprakelijkheid, executie onherroepelijk opgelegde gevangenisstraf. Vorderingen eiser tot (gedeeltelijke) schorsing van executie afgewezen, aangezien voor eiser de rechtsgang bij de RSJ openstaat, niet kan worden vooruitgelopen op het nog niet ingediende gratieverzoek en ook overigens niet aannemelijk is geworden dat gedaagde onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld.

  ... aangevoerde gezinsomstandigheden heeft de advocaat-generaal, op basis van het door de medisch adviseur uitgebrachte advies, besloten de executie van de onderhavige straf op te schorten tot 1 oktober 2011.". 1.7. In september 2011 heeft eiser zich onder behandeling gesteld van drs. H. Evers ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 6 maart 2012

  Kort geding Schorsing executie dwangsommen na bestuursrechtelijke last. Heroverweging last.

  ...4.3.In het onderhavige geding heeft [geintimeerde] in eerste aanleg gevorderd dat de voorzieningenrechter de executie van de dwangsommen en proceskostenveroordelingen waarvoor de Gemeente onder gedaagde op 11 januari 2011 beslag heeft gelegd zal schorsen, althans de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 26 oktober 2010

  Incidentele vordering tot schorsing ex art. 351 Rv. na eerder executie kort geding is in beginsel in strijd met een goede procesorde".

  ...1. De gedingen in hoger beroep. In de zaak met zaaknummer ...niet is toegestaan tot executie van het vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 3 ... heeft gesteld voor de voldoening van – kort" gezegd – de onderhavige vordering, begroot op \xE2\x82"...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 27 november 2012

  In een eerder kort geding-vonnis is op vordering van de Dierenbescherming een handelaar in jonge hondjes verboden om voor een periode van vijf jaar in honden te handelen. Dit kort geding-vonnis is in hoger beroep vernietigd. De hondenhandelaar vordert vervolgens schadevergoeding van de Dierenbescherming op grond van de onrechtmatige (dreiging met) executie van het kort geding-vonnis, en op grond...

  ...advocaat: mr. P.P. Hoyng te Haarlem. Het geding. Het hof verwijst naar zijn arrest in het ... 1] en [geïntimeerde sub 3] gedagvaard in kort geding, en gevorderd – kort gezegd - dat ... heeft gehandeld door (te dreigen met) de executie van het kort geding-vonnis. Ten tweede stellen ...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 19 december 2012

  Verbod executie dwangsommen in kort geding. De rechtbank heeft een omgangsregeling vastgesteld met een dwangsom. De vrouw kwam deze niet na. De man heeft loonbeslag onder de vrouw gelegd teneinde door de vrouw verbeurde dwangsommen te incasseren. De man maakt geen misbruik van recht door de dwangsommen te executeren. Omdat wel aannemelijk is dat de vrouw door het loonbeslag niet meer in de...

  ... van 3 november 2010 zijn er voorts naar het oordeel van het hof geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden, op grond waarvan de executie van de beschikking niet kan worden aanvaard, of die meebrengen dat de man in redelijkheid geen gebruik mag maken van zijn recht tot executie. Anders ...

 • Kort geding van Rechtbank Leeuwarden, 2 november 2011

  Executie dwangbevel door gemeente: misbruik van bevoegdheid? Toetsing eventuele gebreken in dwangsombesluit voorbehouden aan bestuursrechter in procedure in beroep.

  ...1.2. Postma heeft op de bij dagvaarding vermelde gronden gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:. A. de executie van het dwangbevel d.d. 6 september 2011, alsmede de lopende rente, buiten effect stelt, althans schorst, totdat er onherroepelijk op het beroep van ...

 • Kort geding van Rechtbank Middelburg, Voorzieningenrechter, 1 maart 2011

  Geschil over executie van kort geding vonnis waarin dwangsom is opgelegd. De daarnaast gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen. Voor herstel van de tuin wordt nieuwe dwangsom opgelegd.

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, 24 oktober 2012

  Staking executie vonnis. Geen kennelijke misslag in vonnis. Geen noodtoestand. Geen misbruik van bevoegdheid executant.

  ...Op het genoemde registergoed heeft de bank het recht van hypotheek. Hierbij delen wij u mede de executie te zullen overnemen, krachtens het in artikel 509 lid 1 Rv gestelde. (…). Indien nodig gaat onze bank binnen zes maanden tot executie over. Dit ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Amsterdam, 24 januari 2012

  Procedure betreft vordering in kort geding tot verbod executie vonnis waarbij dwangsommen zijn opgelegd. Uitleg veroordeeld vonnis. Criterium. Voorshands niet aannemelijk dat sprake is van inbreuk op gebod tot vrijhouden tracé erfdienstbaarheid. Verbod executie vonnis.

  ... vonnis gedeeltelijk zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest [C] zal verbieden om executiemaatregelen te nemen om tot verhaal van het volgens [C] verbeurde bedrag van € 1.000,00 aan dwangsommen te komen, of van enig ander bedrag aan dwangsommen dat ...

 • Kort geding van Rechtbank Groningen, Voorzieningenrechter, 14 juli 2011

  Kort geding, Executiegeschil- misbruik van recht - belangenafweging - restitutierisico- staken executie

  ...II. de executie van het vonnis van 2 september 2009 te staken en gestaakt te houden;. III. een en ander op straffe van een dwangsom van € 350.000,00 indien de ...

 • Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, 22 januari 2013

  Verbod op executie van dwangsommen; opheffing van gelegde executoriale (derden)beslagen en executoriale aandelenbeslagen.

  ...Het standpunt van [eiser sub 1 c.s.]. 3.1. [Eiser sub 1 c.s.] vordert – na wijziging van eis - primair dat Prescan wordt bevolen de executie van de dwangsommen te staken en gestaakt te houden, voor zover deze executie betrekking heeft op de zin ‘Privatescan is markleider’ zoals deze is ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 9 oktober 2012

  Er ligt een veroordelend arrest van het hof Arnhem waarin eisers zijn veroordeeld om aan gedaagde A een schadevergoeding van € 36.900,00 te betalen, omdat zij aan gedaagde A een woning met aanbouw zonder bouwvergunningen hebben verkocht en daardoor aansprakelijk zijn voor de daaruit voor gedaagde A voortvloeiende schade. Om de executie van het arrest van het hof door gedaagde A tegen te houden...

  ... groot € 37.000,00, te verminderen met het bedrag dat [eisers in zaak 233842] ingevolge het tegen [gedaagde in zaak 233845] gevoerde executiegeschil voorlopig niet hoeven te voldoen en met bepaling dat door de gemeente betaalde dwangsommen ingevolge het sub a gevorderde in mindering komen op het ...

 • Kort geding van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, 8 augustus 2008

  Schorsing executie, lijfsdwang, alimentatie

  ... van alimentatieachterstand tot en met april 2008 van een bedrag van € 41.081,- onverminderd de reeds gemaakte en nog te maken kosten van executie, te vermeerderen met de kosten van de bewaring bij nadere staat op te maken.". In voormeld vonnis is, voor zover thans van belang, het volgende ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 9 november 2012

  Schorsing executie kort geding vonnis inzake verlaten en ontruimen van woonwagen/mobile home. De vraag is of woonwagen roerend of onroerend is. Gelet op vigerende jurisprudentie (o.m. Portacabin arrest; LJN: ZC2478 alsmede LJN: AQ7093) moet woonwagen in deze zaak als onroerend worden beschouwd. Executoriaal beslag is onder die omstandigheden niet mogelijk. Juridische misslag. Vordering wordt...

  ...Een uitgewerkt vonnis volgt zo spoedig mogelijk. Er wordt als volgt beslist:. De voorzieningenrechter:. schorst de executie van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 19 oktober 2012, gewezen onder zaak- / rolnummer 329898 KG ZA 12-663 totdat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 16 augustus 2011

  Kort geding. Burengeschil. Executie van dwangsommen onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

  ...Het geding in eerste instantie. In eerste aanleg is ... en beslist zoals weergegeven in het kortgeding-vonnis uitgesproken op 6 april 2011 door de ...5. In een executiegeschil als het onderhavige, waarbij het gaat om de vraag ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 3 januari 2012

  Kort geding over afspraken gemaakt i.v.m. executie vonnis.

  ...Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Autopride heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. (b)Nadat AAA Groep de executie van dat vonnis had opgestart, heeft Autopride een kort geding aangespannen bij de voorzieningenrechter in de rechtbank Maastricht. Ter zitting op 21 ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 17 juli 2012

  Opschorting executie kantonrechter vonnis. Vaststellingsovereenkomst gesloten na vonnis. Niet aannemelijk dat vonnis onder reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst valt.

  ...2.3. De kantonrechter heeft op 10 oktober 2011 een vonnis gewezen. Het dictum van dat vonnis luidt, voor zover voor dit executiegeschil van belang, als volgt:. “Veroordeelt Trend Wheels om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [gedaagde] te betalen:. - een bedrag van € 1.500,00 ...