executiekosten

639 resultaten voor executiekosten

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27 juli 2004

  In de onderhavige procedure vordert [geïntimeerde] in conventie veroordeling van [appellante] tot betaling van een hoofdsom van € 5.278,19, vermeerderd met proceskosten en executiekosten, en vermeerderd met wettelijke rente over de hoofdsom, de proceskosten en de executiekosten. In reconventie vorderde [appellante] aanvankelijk ontbinding van de incasso-overeenkomst terzake de vordering op...

  ...ïntimeerde] in conventie veroordeling van [appellante] tot betaling van een hoofdsom van € 5.278,19, vermeerderd met proceskosten en executiekosten, en vermeerderd met wettelijke rente over de hoofdsom, de proceskosten en de executiekosten. In reconventie vorderde [appellante] aanvankelijk ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 13 april 2006

  De gerechtsdeurwaarder heeft executiekosten in rekening gebracht, terwijl in het geheel geen executiekosten zijn gemaakt, en doet hiermee in ernstige mate afbreuk aan het gerechtvaardigde vertrouwen dat door het publiek in de gerechtsdeurwaarder als bekleder van een openbaar ambt wordt gesteld. Een boete wordt opgelegd.

  ...Uit het in het geding gebrachte exploot van derdenbeslag blijkt dat de deurwaarder aan klager € 1.405,56 aan "proces-, incasso- en executiekosten" in rekening heeft gebracht en daarnaast nog de kosten voor het beslag zelf ten bedrage van € 179,42. In deze zaak waren de proceskosten bepaald op ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16 oktober 2007

  De rechtbank heeft als uitgangspunt gehanteerd dat alleen die kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen die behoren tot kosten die [appellante] heeft moeten maken ter tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken tussen partijen. Dit uitgangspunt acht het hof juist. Dit betekent dat noch de proceskosten in de zin van artikel 237 lid 1 Rv, noch de nakosten in de zin van artikel 237...

  ...3.1. De grieven 1 tot en met 5 strekken ten betoge dat de rechtbank ten onrechte het bedrag van EUR 13.433,10 niet als executiekosten toewijsbaar heeft geacht, althans ten onrechte [appellante] niet in de gelegenheid heeft gesteld stukken over te leggen, bewijs heeft opgedragen dan ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 19 februari 2004

  Ter beantwoording ligt de vraag voor of gedaagden de door eiseres gevorderde executiekosten verschuldigd zijn. De rechter constateert evenwel dat in de wet en rechtspraak weinig aanknopingspunten te vinden zijn voor antwoorden op vragen als: Welke kosten vallen onder executiekosten en welke niet? Tot welke bedragen kunnen die executiekosten ten laste van de wederpartij worden gebracht? Onder

  ... nog overgegaan tot betaling van een aantal andere bedragen die zij aan Axa verschuldigd waren, waarna alleen nog open bleven staan: de executiekosten in verband met de tenuitvoerlegging door Axa van de Belgische notariële akte die Axa had begroot op € 27.831,90 en waarvan [gedaagden] de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 15 november 2006

  Het hof volgt Timmerman BV in haar opvatting dat - nu er sprake is van een hoger beroep waarin de nakosten die naar aanleiding van het vonnis in prima zijn gemaakt, aan de orde kunnen worden gesteld - de weg van art. 237 lid 4 Rv niet noodzakelijkerwijs behoeft te worden gevolgd. In zoverre kan Timmerman BV in dit deel van het gevorderde worden ontvangen. Evenwel blijkt uit de stellingen van...

  ... van de thans gevorderde kosten geen nakosten betreffen, doch verband houden met de executie van het vonnis in prima (en mitsdien executiekosten betreffen). Met betrekking tot executiekosten geldt dat deze een eigen regime volgen (art. 3:277 BW jo 474, 477 en 485 Rv), zodat deze kosten in het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 19 september 2007

  In deze huurzaak, waarin op 4 april 2007 een tussenvonnis werd gewezen, twisten partijen over de specificatie van de huurachterstand en de verrekening van door de huurder betaalde bedragen met de incasso- en executiekosten. Daarnaast is, aldus de huurder, de dagvaarding uitgebracht voor een te hoog bedrag. De kantonrechter is van oordeel dat zeker in het geval dat de deurwaarder die wordt...

  ...- informatiekosten € 2,97. - buitengerechtelijke kosten € 178,50. - na-salaris € 53,55. - reeds vervallen executiekosten € 122,88. DNU stelt dat de huurachterstand tot en met de maand juni 2007 € 811,15 bedraagt. Daarnaast is [opposant] nog de door de verhuizer ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 14 april 2004

  art. 26 WAHV; te laat verzet; dwangbevel; beroep op uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan niet-ontvankelijkverklaring achterwege moet blijven faalt. De in art. 26, tweede lid, WAHV bedoelde zekerheidstelling van al de kosten strekt niet verder dan de reeds verschenen kosten ten tijde van het doen van verzet. Nu de 53,38 euro executiekosten zijn gemaakt nadat het verzetschrift is...

  ... brief van 22 juli 2003 met bijlagen aannemelijk, dat aan kosten in rekening zijn gebracht (bij brief van 8 mei 2003 aangekondigde) executiekosten ad 53,38 Euro. Het hof is van oordeel dat de in art. 26a, tweede lid, WAHV bedoelde zekerheidstelling van al de kosten redelijkerwijs niet verder ...

 • Uitspraak Nº C/08/214460 / KG ZA 18-57. Rechtbank Overijssel, 2018-03-16

  ... proceskosten uit hoofde van het vonnis van 18 augustus 2015 en het arrest van 23 mei 2017, nakosten, betekeningskosten, reeds gemaakte executiekosten en kosten van het betekeningsexploot. Ook is aangezegd dat indien niet aan dat bevel voldaan zou worden, de executoriale titel(s) ten uitvoer ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 3 september 2008

  ''(..)'' Partijen zijn in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd geweest. Bij beschikking van deze rechtbank van 15 augustus 2001 - ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand op 24 oktober 2001 - is in hun huwelijk de echtscheiding uitgesproken. ''(..)'' ''(..)'' 2.3. Bij vonnis van 17 april 2007 in (door de vrouw aangespannen) kort geding van deze rechtbank is de man

  ... 17 april 2007 aan de man betekend en hem bevel gedaan om binnen twee dagen € 100.000,-- aan verbeurde dwangsommen en € 81,16 aan executiekosten te betalen. De vrouw heeft vervolgens beslag doen leggen op een aan de man toebehorende onroerende zaak. Bij vonnis van 19 juli 2007 heeft de ...

 • Uitspraak Nº 200.217.469. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-01-08

  ... geen concreet verhaal biedt, welke situatie naar verwachting op middellange termijn niet zal wijzigen.” en aan [Appellante] wegens executiekosten van € 2.859,02 plus € 600,34 btw in rekening gebracht, zodat het deurwaarderskantoor nog aanspraak maakte op € 1.721,43. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.220.910/01 GDW. Gerechtshof Amsterdam, 2018-04-24

  ... . . betekening € 82,75. . . executiekosten . € 3122,57. . . te voldoen € 27223,03. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/09/526781 / KG ZA 17/182. Rechtbank Den Haag, 2017-02-13

  ...In deze opgaven is telkens gespecificeerd weergegeven wat de hypotheekachterstand bedraagt en welk bedrag aan executiekosten verschuldigd is. Daarbij is steeds meegedeeld dat de bank alleen zal overgaan tot het intrekken van de veilingopdracht als de totale ...

 • Uitspraak Nº 6814004. Rechtbank Amsterdam, 2018-06-20

  ... . . . . . Het verzoek . . . TMD verzoekt de kantonrechter de gemaakte executiekosten die na de uitspraak zijn ontstaan te begroten op voormeld bedrag van € 978,32 en verzoekt voorts voor deze kosten een voor grosse uitgegeven ...

 • Uitspraak Nº 200.197.574. Gerechtshof Den Haag, 2017-03-28

  ... van 21 mei 2011 bepaalde bijdrage worden verhoogd met wettelijke indexeringen tot 21 mei 2014, moet de vader door de zoon gemaakte executiekosten aan hem vergoeden en is het de zoon terecht verboden tot (nadere) executie over te gaan inzake die wettelijke indexeringen en door hem gemaakte ...

 • Uitspraak Nº HD 200.160.526_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-12-15

  ..., aan [geïntimeerde] verschuldigd was de restant-hoofdsom van € 95.000,00, drie maanden extra rente ten bedrage van € 3.024,99, de executiekosten van de eerste aangezegde veiling die genoemd zijn in het kort geding vonnis van 6 december 2012 ten bedrage van € 5.292,97 en de proceskosten tot ...

 • Uitspraak Nº C-03-205973 - KG ZA 15-230. Rechtbank Limburg, 2015-06-01

  ...Wel heeft Woonnexxt Hypotheken B.V. op deze wijze de met een executoriale verkoop gepaard gaande executiekosten kunnen besparen. . . . . Anders dan Grobel VI B.V. betoogt, staat artikel 3:268 BW niet aan een dergelijke handelwijze van ...

 • Uitspraak Nº 4493053/15-29718. Rechtbank Den Haag, 2019-10-02

  ... ontvangen een bedrag van € 8.780,05 en aan het Invorderingsbedrijf heeft uitbetaald een bedrag van € 7.479,53, met verrekening van executiekosten. . . . . 2.7. In de factuur van het Invorderingsbedrijf van 20 juli 2015 aan [eiseres] is het volgende vermeld: . . ...

 • Uitspraak Nº 200.205.880/01 GDW. Gerechtshof Amsterdam, 2017-05-23

  ... Bij e-mail van 20 mei 2015 heeft klager de gerechtsdeurwaarder verzocht de in het exploot van 12 mei 2015 opgenomen executiekosten van € 122,18 te specificeren, meer in het bijzonder het niet te herleiden bedrag van € 45,63 (executiekosten van € 122,18 minus kosten ...

 • Uitspraak Nº C/16/398441 / HL ZA 15-231. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-01-11

  ... sub 3] hoofdelijk, des dat de één betalende, de anderen zullen zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling aan [eisers] van de executiekosten van € 1.399,71, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, . IV. ...

 • Uitspraak Nº 200.257.850/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-10-09

  ... van de titel - na de datum van nihilstelling werd voldaan aan de man te restitueren en dat de man niet gehouden is om executiekosten gelegen na de datum van de nihilstelling te voldoen. . . 3. De jongmeerderjarige verweert zich daartegen en verzoekt het hof, voor zover ...

 • Uitspraak Nº 200.224.344/01 GDW. Gerechtshof Amsterdam, 2018-06-19

  ...In het exploot is onder meer een bedrag van € 12,27 aan executiekosten opgenomen. De beslagvrije voet is vastgesteld op € 618,83. In het exploot is geen melding gemaakt van de inmiddels ontvangen betaling van € ...

 • Uitspraak Nº 16/661873-15 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-08-01

  ... ten laste gelegde, te weten een totaalbedrag van € 10.900,00 ter zake van materiële en immateriële schade, te vermeerderen met de executiekosten en de wettelijke rente. [aangeefster 2] De vordering van [aangeefster 2] strekt tot vergoeding van geleden schade ten gevolge van het onder 2 ten ...

 • Uitspraak Nº 4493937 CV EXPL 15-43418. Rechtbank Rotterdam, 2016-09-09

  ... . . Termijnen na maart 2010 incl. opslagkosten ad. € 450,12 € P.M. . . Executiekosten/informatiekosten tot op heden € 82,24. . . Betalingen in mindering ontvangen € 7.500. . . ...

 • Uitspraak Nº C/08/171890 / KG ZA 15-178. Rechtbank Overijssel, 2015-06-18

  ... voorzieningenrechter stelt vast dat de vrouw weliswaar stelt dat zij buitengerechtelijke incassokosten vordert, maar dat zij in feite executiekosten vordert. Indien een partij niet voldoet aan een veroordeling in een rechterlijke uitspraak, volgt uithet systeem van de wet dat deze partij ook de ...

 • Uitspraak Nº C/10/493122 / HA RK 16-30. Rechtbank Rotterdam, 2016-08-22

  ... met veroordeling van [gerequestreerde] in de kosten van deze procedure en onder de bepaling dat de kosten van deze procedure als executiekosten verhaald kunnen worden op de opbrengst van het te verkopen lidmaatschapsrecht. . . . . 3.2. . ING stelt er belang ...