fictief entrepot

15 resultaten voor fictief entrepot

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Wijzigingswet Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (aanpassing in verband [...] regelgeving alsmede enkele andere wijzigingen)
 • Cassatie van Hoge Raad, November 26, 1997

  ...Op grond van het Besluit administratieve controle fictief douane-entrepot 1967 (hierna: FEMAC) en het Be sluit administratieve ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 07, 2004

  In geschil is slechts nog het antwoord op de vraag of de uitnodiging tot betaling terecht is gedaan. Na cassatie spitst het geschil zich toe op de vraag of de belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat de litigieuze aanvoerverschillen verschillen waren tussen de op de aanvoerdocumenten vermelde hoeveelheden enerzijds en de feitelijk ingeslagen hoeveelheden anderzijds.

  ...Op grond van het Besluit administratieve controle fictief douane-entrepot 1967 (hierna: FEMAC) en het Besluit administratieve ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 15, 2005

  Activering suikerheffing. Voorraadwaardering. Goed koopmansgebruik.

  ...27 574, BNB 1991/359, FED 1991/943. 67 FEMAC staat voor fictief douane-entrepot met administratieve controle. Bij aankomst in Nederland ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, March 20, 2001

  De Tariefcommissie heeft geen reden te twijfelen aan het in het proces-verbaal geschetste verloop van het fraudepatroon bij het transport van de goederen met het genoemde carnet TIR. Er moet derhalve van worden uitgegaan dat deze goederen door de in het proces-verbaal genoemde handelingen in Nederland aan het douanetoezicht zijn onttrokken. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de...

  ... transport vanaf de plaats waar de T-shirts lagen opgeslagen, het fictief entrepot te Hoogstraten, tot aan douane post O. Wijze van frauderen. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 29, 2000

  ... in de landtank van belanghebbende, per zending op een in haar (entrepot)administratie opgenomen aanvoerverschillen-lijst. Aan belanghebbende was ... aan belanghebbende verleende vergunning inzake het houden van een fictief entrepot met administratieve controle en van zijn hiervóór onder 4.2 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, February 29, 2000

  ... aangifte is aan belanghebbende gegeven door de beheerder van het fictief entrepot met administratieve controle (hierna: Femac) waar de goederen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 06, 1996

  ... inzake het niet-zuiveren van documenten, vermis in entrepot en de vaststelling van de douanewaarde. Hierdoor is opnieuw de ... voor bepaalde douanegoederen, smokkel, fraude en vermis uit fictief entrepot (zie art. 129, lid 3, AWDA);. -bij wijze van kennisgeving van het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, August 24, 1999

  Belanghebbende maakt aanspraak op een integrale vergoeding van door haar geleden kosten van rechtsbijstand, stellende dat regels van communautair recht zijn geschonden. De Tariefcommissie wijst dit af. Uit de arresten van het Hof van Justitie, waaraan belanghebbende refereert, valt naar het oordeel van de Tariefcommissie slechts af te leiden dat een lidstaat in een civielrechtelijke procedure...

  ... magazijn opgeslagen en niet-communautaire goederen in het douane-entrepot. Vanuit deze opslagfaciliteiten werden de producten uitgeslagen en voor ...2.2. Aan belanghebbende zijn vergunningen fictief douane-entrepot verleend, respectievelijk op 2 maart 1987, nr. 6/78DV, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 01, 1995

  ... is op grond van het Besluit administratieve controle fictief douane-entrepot 1967 (hierna: FEMAC) en het Besluit administratieve ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, January 30, 2013

  Accijns. In geschil is of de beschikking doorlopende zekerheid ten behoeve van de verleende vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats terecht is genomen en op het juiste bedrag is vastgesteld. De rechtbank stelt vast dat ingevolge artikel 56, eerste lid, van de Wet op de accijns in alle gevallen het stellen van zekerheid kan worden verlangd en dat hiermee buiten de reikwijdte van artikel 16,

  ... tweede lid, onderdeel a van Richtlijn 2008/118 EG de erkend entrepothouder slechts zekerheid dient te stellen indien dit nodig is. In onderhavig ... hebben, maar er is wel sprake van, gelijk verweerder stelt, fictief voorhanden hebben. Hoewel dat fictief voorhanden hebben slechts van zeer ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 19, 2010

  Merkenrecht. Vraag of het met frisdrank afvullen van verpakkingen (blikjes) die zijn voorzien van een teken, moet worden aangemerkt als gebruik van dat teken in de zin van art. 5 lid 1(a) en/of (b) Merkenrichtlijn, ook indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening in opdracht van een ander ter onderscheiding van diens waren. ‘Rule of reason’-toets? Ook inbreukverbod indien waren uitsluitend...

  ... Unie) - die dan in de gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden - of moet ter zake een andere maatstaf ... dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot originele merkgoederen in de Gemeenschap worden binnengebracht die nog ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 28, 2004

  Uitlegging door het Hof van een nadere verklaring omtrent het voorwerp van beroep. Een begeleidende brief bij de uitnodigingen tot betaling bevat in dit geval geen zelfstandige beschikking. Geen behandeling door de Hoge Raad van de vraag of tegen een uitnodiging tot betaling van "landbouwheffing" beroep openstaat op het gerechtshof.

  ... inventarisatie door de douane van de in het desbetreffende douane-entrepot aanwezige goederen kennelijk slechts ertoe strekte de feitelijke grondslag ...De (fictief) benodigde tijd voor doorzending van het beroepschrift is in de meeste ...

 • Besluit van 23 december 2010 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten

  ...In het eerste lid is de zinsnede «accijnsgoederenplaats of een entrepot» vervangen door accijnsschorsingsregeling. In het huidige tweede lid is ...Er is dan bij overlijden immers geen sprake meer van fictief inwonerschap. . Artikel XVIII, onderdeel S (artikel 51 van het Besluit ...

 • Besluit van 19 juni 1996, houdende voorschriften omtrent de schrijfwijze van de Nederlandse taal (Spellingbesluit)

  ...Staatsblad 1996 394 43. entre nous entrepot entrepreneur entresol entropie enuntiatief enveloppe, envelop environment ... fibrillatie fibrilleren fibrine fibroom fibula fiche fichu fictie fictief fictionaliseren fictionaliteit fictioneel ficus fideel fidei¨-commis ...