fokker arrest

299 resultaten voor fokker arrest

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 200.235.299/01. Gerechtshof Amsterdam, 2020-02-25

  ... . . . . . arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 25 februari 2020 . . ... . tegen . . . . . . 1 FOKKER AIRCRAFT SERVICES B.V. . . en . . 2. FOKKER ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 mei 2013

  Vennootschapsbelasting. Art. 3.25 Wet IB. Art. 13ca, lid 1, Wet Vpb 1969. Tevergeefs bestreden oordeel dat sprake is van een onzakelijke lening. Beroep op art. 13ca, lid 1, Wet Vpb 1969, faalt reeds wegens verzaken stelplicht betreffende de waarde in het economische verkeer van de deelneming.

  3 mei 2013. nr. 11/05166. Arrest. gewezen op het beroep in cassatie van DD B.V. (voorheen: X Holding B.V.) ...Van informeel kapitaal wordt in dat arrest niet gesproken. Uit het Fokker II-arrest (HR 18 oktober 2002, nr. 37 413, na conclusie Groeneveld, LJN ...

 • Uitspraak Nº 200.121.566/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-12-15

  ...: 200.121.566/01Zaak-rolnummer rechtbank: 355176/HA ZA 10-1675 Arrest d.d. 15 december 2015 in de zaak van [appellant],wonende te [woonplaats], ... Dit arrest is gewezen door mrs. E.J. van Sandick, J.P. Fokker ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 oktober 2002

  ...P01/0762, betreffende na te melden aan Fokker Aircraft B.V. te Oude Meer (Schiphol-Oost), gemeente Haarlemmermeer ...De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht. 2. Geding in cassatie. De Staatssecretaris van Financiën heeft ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 juni 2011

  Vennootschapsbelasting. Artikel 15aj, lid 3, Wet Vpb 1969. Ontvoeging van een dochtermaatschappij in het zicht van haar liquidatie. Bedrijfswaarde van een schuld.

  Nr. 10/02283. 10 juni 2011. Arrest. gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z (hierna: ...15aj(3) Wet Vpb. en de Fokker-arresten bij faillissement pas afgewaardeerd kunnen worden als zij niet ...

 • Uitspraak Nº 200.106.838/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-09-08

  ...: 200.106.838/01Zaak-rolnummer rechtbank: 392675 HA ZA 11-1302 Arrest d.d. 8 september 2015 in de zaak van de stichting Stichting Verpleging en ...E.J. van Sandick, M.C.M. van Dijk en J.P. Fokker...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 27 december 2011

  Werknemer wiens gedrag ertoe heeft geleid dat leer- arbeidsovereenkomst aan hem is opgezegd veroordeeld tot terugbetaling van opleidingskosten. Zie ook: rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem, van 18 november 2009 (LJN BP 7561).

  GERECHTSHOF TE AMSTERDAM. EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. ARREST. in de zaak van:. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. VTOC “FOKKER” B.V.,. gevestigd te Oude Meer, gemeente Haarlemmermeer,. APPELLANTE IN ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2013

  Ontslag op staande voet wegens diefstal/verduistering in dienstbetrekking en langdurige afwijking van kassareglement.

  ...(zaaknummer 827948 rechtbank te Utrecht). Arrest in kort geding van de derde kamer van 21 mei 2013. in de [Eiseres]. ...Dit arrest is gewezen door mrs. H.M. Wattendorff, J.P. Fokker...

 • Uitspraak Nº 200.115.776. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2013-11-12

  ... . . . . arrest van de derde kamer van 12 november 2013 . . . . . ...L.F. Wiggers-Rust, M.F.J.N. van Osch en J.P. Fokker en is in tegenwoordigheid ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 6 april 2011

  Aansprakelijkheid bewindvoerders, verzuim schuldeisers op de lijst van voorlopige crediteuren te plaatsen, aan welke norm moet worden getoetst.

  ... standpunt verwijst Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen naar het arrest van de Hoge Raad van 19 april 1996, NJ 1996, 727. (Maclou) In genoemd ...Onder verwijzing naar HR 5 januari 1968, NJ 1968, 102 (Fokker/Zentveld) beroept [gedaagde] zich tenslotte op de beperkte beloning die ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 juli 2009

  Vennootschapsbelasting. Art. 15 Wet Vpb. Het onbetaald blijven van schulden van een dochtermaatschappij leidt tot een fiscaal relevante vermogensvermeerdering bij de moedermaatschappij op het moment dat de dochtermaatschappij binnen de fiscale eenheid ophoudt te bestaan.

  Nr. 08/03498. 10 september 2010. Arrest. gewezen op het beroep in cassatie van X Holding B.V. te Z (hierna: ... geen 'omstandigheden' voordoen zoals bedoeld in HR BNB 2003/44 (Fokker II)(3) die nopen tot winstneming, bij de fiscale-eenheidsmoeder, ter zake ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2013

  Tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling wegens ernstige schending van de informatieverplichting en de sollicitatieverplichting

  ...(insolventienummers rechtbank Almelo: R/130-131/11). arrest van de eerste civiele kamer van 14 februari 2013. inzake. [X],. wonende te ...Dit arrest is gewezen door mrs. Ch.E. Bethlem, H.L. Wattel en J.P. Fokker, en is op. 14 februari 2013 in het openbaar uitgesproken in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Arnhem, 23 februari 2005

  Vennootschapsbelasting. Door belanghebbende met een bank getroffen kredietregeling dwingt, gelet op de zogenoemde Fokkerarresten, niet tot winstneming op schuldverplichting

  ...De Hoge Raad heeft in de zogenoemde Fokkerarresten op deze regel de volgende uitzondering geformuleerd: indien vaststaat of ...het Fokker I-arrest van 14 juni 2000, BNB 2000/269 en het Fokker II-arrest van 18 oktober ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 24 maart 2005

  Vernietiging Europees octrooi Parteurosa c.s. voor zover voor Nederland verleend. Rechtsmacht Nederlandse rechter.

  ... TE 's-GRAVENHAGE, vijfde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van. 1. de vennootschap naar vreemd recht PARTEUROSA ...advocaat: mr PJ.M. Steinhauser te Amsterdam,. tegen. 1. FOKKER SPECIAL PRODUCTS B.V.,. gevestigd te Hoogeveen,. 2. FOKKER AEROSPACE B.V., ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 18 december 2012

  Overheidsaansprakelijkheidszaak: - geen sprake van onrechtmatige daad van de gemeente jegens BV X in de vergunningsfase. Mededeling gemeente is gedekt door formele rechtskracht besluit; - wel sprake van onrechtmatige daad van de gemeente jegens BV X in handhavigsfase, maar deze heeft geen schade tot gevolg gehad.

  ...zaaknummer gerechtshof 200.074.489. (zaaknummer rechtbank 266359). arrest van de derde kamer van 18 december 2012. in de zaak van. de besloten ...M.F.J.N. van Osch, H.C. Frankena en J.P. Fokker...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2013

  Afwijzing verzoek om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Borderline persoonlijkheidsstoornis. Onvoldoende aannemelijk dat appellante de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan en onbetaald laten van haar schulden onder controle heeft gekregen.

  ...(zaaknummer rechtbank Utrecht: 332153). arrest van de eerste civiele kamer van 21 maart 2013. inzake. [appellante],. ...Dit arrest is gewezen door mrs. A.S. Gratama, F.J.P. Lock en J.P. Fokker, en is op 21 maart 2013 in het openbaar ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 januari 2013

  Tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling, omdat stelselmatig en langdurig de uit die regeling voortvloeiende informatie- en sollicitatieplicht niet naar behoren is nagekomen

  ...(insolventienummer rechtbank Almelo: 11/606 R). arrest van de eerste civiele kamer van 17 januari 2013. inzake. [appellante],. ...Dit arrest is gewezen door mrs. F.J.P. Lock, J.P. Fokker en A.S. Gratama, en is op 17 januari 2013 in het openbaar uitgesproken in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 1 augustus 2001

  Fokker-uitspraak: geen winstneming voor totaal van de schuldenlast waaraan rechtspersoon op moment van intreden staat van insolventie feitelijk niet meer zal kunnen voldoen (vrijvalwinst). De inspecteur stelt zich, evenals in de procedure het jaar 1998 waarin de Hoge Raad inmiddels arrest heeft gewezen, op het standpunt dat in 1999 dan wel 2000 vaststaat dat de uiteindelijke vrijval van...

  ... gesproken over 'nevenwerkzaamheden' en wordt verwezen naar het arrest BNB 1986/259, heeft de resolutie niet het oog op regelmatige ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Amsterdam, 12 juli 2011

  Kort geding, werknemer arbeidsgeschikt voor zijn eigen functie?

  ...zaaknummer gerechtshof 200.086.484. (zaaknummer rechtbank 740451). arrest in kort geding in het incident en in de hoofdzaak van de vijfde civiele ...Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. Fokker, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 oktober 2011

  Colportagewet is niet van toepassing op kleine ondernemers. Overeenkomst onder invloed van dwaling tot stand gekomen.

  ...zaaknummer gerechtshof 200.063.368. (zaaknummer rechtbank 597761). arrest van de vijfde civiele kamer van 11 oktober 2011. inzake. de besloten ...Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. Fokker...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 13 september 2011

  Gemeente mag, hangende hoger beroep bij de besturrsrechter tegen administratiefrechtelijk terugvorderingsbesluit, betaalde uitkering bij dwangbevel invorderen. Overgangsrecht 4e tranche Awb.

  ...zaaknummer gerechtshof 200.078.983. (zaaknummer rechtbank 198131). arrest van de vijfde civiele kamer van 13 september 2011 (bij vervroeging). ...Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. Fokker, H.F. Frankena en M.F.J.N. van Osch en is in tegenwoordigheid van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 16 augustus 2011

  Geen kennelijk onredelijk ontslag WSW-werknemer na bedreiging arbo-arts en weigering passende functie.

  ...zaaknummer gerechtshof 200.045.753. (zaaknummer rechtbank 596519). arrest van de vijfde civiele kamer van 16 augustus 2011 (bij vervroeging). ...Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. Fokker, M.F.J.N. van Osch en W. Duitemeijer en in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 23 augustus 2011

  (Stuiting van) verjaring. Ontvangsttheorie.

  ...zaaknummer gerechtshof 200.081.126. (zaaknummer rechtbank 666711). arrest van de vijfde civiele kamer van 23 augustus 2011. inzake. [appellante],. ...Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. Fokker, I.A. Katz-Soeterboek en M.F.J.N. van Osch en is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 26 juli 2011

  Loonvordering toegewezen o.g.v. artikel 12 Wet Minimumloon en Minimumvakantietoeslag; gezag van gewijsde ontbindingsbeschikking?; Uitvoerbaar bij voorraad verklaard m.b.t. achterstallig loon c.a. tot datum ontslagaanzegging op staande voet.

  ...zaaknummer gerechtshof 200.065.284. (zaaknummer rechtbank 614865). arrest van de vijfde civiele kamer van 26 juli 2011. inzake. de besloten ...Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. Fokker...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 23 augustus 2011

  Afrekening tussen hervormde gemeente en predikant. Taak rechter nadat kerkelijk orgaan met rechtsprekende taak zich heeft uitgesproken.

  ...zaaknummer gerechtshof 200.059.889. (zaaknummer rechtbank 234140). arrest van de vijfde civiele kamer van 23 augustus 2011. inzake. de kerkelijke ...Dit arrest is gewezen door mrs. J.P. Fokker, P.L.R. Wefers Bettink en H. Wammes en is in tegenwoordigheid van de ...