fuwadef

23 resultaten voor fuwadef

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, February 19, 2007

  Fuwa, normfunctie. Ministerie van Defensie, fuwasysteem "fuwadef-2000". Afwijken van advies Commissie vereist extra motivering. Terughoudende rechterlijke toets.

  ...Verweerder heeft eisers functie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 gewaardeerd met behulp van het functiewaarderingssysteem fuwadef-2000 (verder: fuwadef). Deze waardering leidde aanvankelijk tot een totaalscore van 39 punten, waarmee een inschaling van de functie in functieschaal ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, April 11, 2005

  [...] De rechtbank dient te beoordelen of verweerder voor de definitieve vaststelling van eisers functie in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van het (nieuwe) systeem van FUWADEF (artikel 5 (nieuw) van het BBAD). [...] Eisers grief dat verweerder door de late vaststelling van de functie in strijd met de rechtszekerheid zou hebben gehandeld, leidt evenmin tot een ander oordeel. Blijkens

  ...Bij brief van 5 juni 2003 heeft verweerder eisers functie volgens het op 1 januari 1997 van kracht geworden functiewaarderingssysteem FUWADEF, vastgesteld in hoofdgroep IV, niveaugroep d (functieschaal 11). Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 8 juli 2003 bezwaar gemaakt bij ...

 • Uitspraak Nº 15/6596 AW. Centrale Raad van Beroep, 2016-08-11

  ... 25 mei 2010 verrichte werkzaamheden met behulp van het functiewaarderingssysteem defensie (FUWADEF) gewaardeerd op het niveau van salarisschaal 6. Bij besluit van . 13 oktober 2014 is appellant met ingang van 25 mei 2010 bevorderd naar ...

 • Uitspraak Nº 16/3430 MAW. Centrale Raad van Beroep, 2017-03-16

  ... door appellant gedane verzoek is de door appellant voorgestelde functiebeschrijving gewaardeerd aan de hand van het functiewaarderingssysteem FUWADEF en is aan de functie de rang van [naam rang 2] verbonden. Bij het bestreden besluit heeft de minister het besluit van 19 maart 2013 herroepen voor ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, February 25, 2008

  In dit geding staat de vraag centraal of verweerders besluit eiser niet te bevorderen tot de naast hogere rang op juiste gronden berust. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. Beroep ongegrond.

  ... rang voor het marinepersoneel dient de conversietabel, die onderdeel uitmaakt van het functiewaarderingssysteem Defensie (hierna: FUWADEF) geraadpleegd te worden. Uit deze conversietabel, in samenhang bezien met de in het Handboek FUWADEF opgenomen indelingsstructuur, kan worden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, February 25, 2008

  In dit geding staat de vraag centraal of verweerders besluit eiser niet te bevorderen tot de naast hogere rang op juiste gronden berust. De rechtbank is van oordeel dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten aan eisers functie niet de rang van sergeant toe te kennen. Beroep ongegrond.

  ... rang voor het marinepersoneel dient de conversietabel, die onderdeel uitmaakt van het functiewaarderingssysteem Defensie (hierna: FUWADEF) geraadpleegd te worden. Uit deze conversietabel, in samenhang bezien met de in het Handboek FUWADEF opgenomen indelingsstructuur, kan worden ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 02, 2012

  Tussenuitspraak. Waardering functie. Gelijkheidsbeginsel. Door appellante zijn de stellingen van de minister dat in dit geval geen sprake is van gelijke gevallen gemotiveerd betwist. Nu de minister deze stellingen op geen enkele manier met bewijsstukken heeft gestaafd kunnen deze niet (zonder meer) als juist worden aanvaard. Ook indien de stellingen van de minister correct zouden zijn, valt niet...

  ...4.3. De minister heeft allereerst aangevoerd dat voormelde functie bij BOSCO is gewaardeerd volgens de normering van Fuwadef 2000, terwijl de functie van appellante is gewaardeerd volgens de normering van Fuwadef 2004. De Raad is evenwel gebleken dat de normeringen voor de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, March 28, 2012

  Weigering toekenning van pensioendragende toelage, naast de bezoldiging, is strijd met goed werkgeverschap.

  ...Deze functiebeschrijving is vervolgens gewaardeerd aan de hand van het functiewaarderingssysteem FUWADEF en aan de functie is de rang van kapitein verbonden. Tegen de besluiten tot beschrijving en waardering van de functie heeft eiser geen bezwaar ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 29, 2010

  Afwijzing verzoek bevordering tot luitenant-kolonel. Schadevergoeding voor het overschrijden van de redelijke termijn. De Raad deelt het standpunt van de minister dat de rechtbank ten onrechte het standpunt heeft ingenomen dat de minister het verschil in uitkomst van de functie-waarderingsonderzoeken door V en B gemotiveerd moet kunnen verklaren. Dit verschil kan namelijk niet worden verklaard,...

  ...Dit is het geval, nu L bij zijn functie-waarderingsonderzoek gebruik heeft gemaakt van het systeem Functiewaardering Defensie (hierna: FUWADEF), waarbij de berekende somscore volgens FUWADEF van 50 via een conversieoverzicht is overgezet naar de FAK-score van 410. Ten tijde in dit geding van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, January 19, 2011

  De militaire functie van eisers, waarvoor slechts een voorlopige functiebeschrijving geldt, is slechts indicatief gewaardeerd. De militaire commandant was daarom jegens eisers niet gehouden tot een herwaardering van die functie over te gaan. Het uitblijven van de aangekondigde evaluatie van de functie is in strijd met goed werkgeverschap. In de beroepsprocedure van eisers heeft verweerder geen...

  ... functiebeschrijvingen en geen uitslagen van een functiewaardering aan de hand van de bij Defensie gebruikelijke functiewaarderingsmethodiek (fuwadef) bevinden. Er is geen scoreprofiel volgens fuwadef van de aan de beide functies verbonden gezichtspunten beschikbaar. Voorts ontbreekt enig ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, June 18, 2007

  AMAR; In dit geding staat de vraag centraal of verweerders besluit eiser niet te bevorderen tot de naast hogere rang op juiste gronden berust. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten aan eisers functie niet de rang van adjudant-onderofficier toe te kennen. Beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt. Beroep is ongegrond.

  ... rang voor het marinepersoneel dient de conversietabel, die onderdeel uitmaakt van het functiewaarderingssysteem Defensie (hierna: FUWADEF) geraadpleegd te worden. Uit deze conversietabel, in samenhang bezien met de in het Handboek FUWADEF opgenomen indelingsstructuur, kan worden ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 26, 2008

  De enkele omstandigheid dat de collega van appellant ten onrechte is ingedeeld in salarisschaal 8 brengt dus voor de staatssecretaris niet de verplichting met zich appellant ook in die schaal in te delen.

  ... persoonlijke titel geen grondslag heeft in de regelgeving en bovendien in strijd is met de regelgeving, nu daarbij niet het normeringstelsel FUWADEF in acht wordt genomen. 4. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep naar voren hebben gebracht overweegt de Raad als volgt. 4.1. De Raad ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 07, 2010

  Functiewaardering. Dynamiek van de werkzaamheden. Keuzevrijheid. Kader. Kennis en inzicht. Vaardigheid. Aard van de contacten. Doel van de contacten. Alles overziende is de Raad van oordeel dat de aangevallen uitspraak, met uitzondering van de bepalingen omtrent proceskosten en griffierecht, moet worden vernietigd, evenals het bestreden besluit en dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit

  ...1.2. De functie is met toepassing van het functiewaarderingssysteem FUWADEF voorlopig gewaardeerd, met als resultaat een indeling in hoofdgroep II, niveaugroep d (somscore 31 punten; salarisschaal 6). Bij besluit van 12 ...

 • Besluit van 22 september 1997, houdende wijziging van het Inkomstenbesluit militairen en het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

  ... Algemeen Personeelsbeleid van 5 november 1996 is overeenstemming bereikt over het door Defensie ontwikkelde functiewaarderingssysteem Fuwadef. Het systeem Fuwadef is opgebouwd uit twee modules, te weten het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde Fuwasys voor burgerfuncties ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, May 26, 2009

  Functiewaardering. Niet gezegd kan worden dat de door verweerder vastgestelde waardering als onhoudbaar moet worden aangemerkt.

  ...3.3 De waardering is tot stand gekomen met het functiewaarderingssysteem FUWADEF (2004). Volgens de handleiding bij dit systeem is bij kenmerk 1 (aard van de werkzaamheden) een score 5 eerst van toepassing indien sprake is van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, February 10, 2010

  Kapitein Klu, werkzaam in een zogeheten knelpuntfunctie (luchtverkeersleiding), wordt niet in beschouwing genomen bij een sollicitatie naar een functie met een "algemeen"-codering in de naasthogere rang buiten zijn eigen functiegebied, omdat hij in zijn functie onmisbaar wordt geacht. De mogelijkheden om in zijn eigen functiegebied door te stromen naar een functie in de naasthogere rang

  ... worden bij de genoemde werkgevers veel hogere salarissen geboden dan de Klu in het militaire rangenstelsel en met functiewaardering volgens Fuwadef kan bieden. Ondanks extra inspanningen van de Klu om meer militairen tot luchtverkeersleider op te leiden is steeds weer gebleken dat de uitstroom ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 26, 2008

  Functietoewijzing aan militair van de Koninklijke Marine; geen bevordering tot adjudant-onderofficier, hoewel die rang voor personeel van andere krijgsmachtdelen aan de functie verbonden is. Geen strijd met artikel 27, vierde lid, AMAR en geen strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het gemaakte onderscheid (conversietabel met dubbele brackets) dient er toe salarisverschillen tussen personeel van de...

  ...Bij de rangstoe- kenning worden de uitkomsten van de toepassing van het functiewaarderingssysteem FUWADEF en het bijbehorende normeringsstelsel gehanteerd. Deze uitkomsten zijn vastgelegd in formatieadviezen, waarin rekening wordt gehouden met de binnen ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 22, 2007

  Score bij functiewaardering. Voldoende motivering?

  ...4.3. Volgens het toepasselijke functiewaarderingssysteem FUWADEF 2000 wordt het kenmerk: effect van de werkzaamheden gedefinieerd als: de mate van invloed die de werkzaamheden hebben op de omgeving van de functie ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 20, 2006

  Is functiewaardering houdbaar? Verschil van mening over waardering op tweetal kenmerken. Normfunctie als vergelijkingsmateriaal?

  ...Bij besluit van 19 december 2003 is met toepassing van FUWADEF de waarderingsuitkomst van deze functie vastgesteld op hoofdgroep IV, niveaugroep b. Daarbij hoort indeling in salarisschaal 9. Bij besluit van 30 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 27, 2008

  Functiewaardering. In de in rechte vaststaande beschrijving van appellants (organieke) functie staat met zoveel woorden dat appellant gebonden is aan werkafspraken, voorschriften en regels. De toegekende score is naar het oordeel van de Raad dan ook geheel in overeenstemming met hetgeen in de functiebeschrijving is opgenomen.

  ...1.2. Bij besluit van 22 september 2003 heeft de staatssecretaris met toepassing van het functiewaarderingssysteem FUWADEF, versie 2000, de functie van appellant gewaardeerd met 39 punten en ingedeeld in hoofdgroep III, niveau d, hetgeen overeenkomt met salarisschaal 8. ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 27, 2008

  Functiewaardering. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat de toetsing van de inhoud van de functiewaardering volgens vaste rechtspraak beperkt is tot de vraag of gezegd moet worden dat deze op onvoldoende gronden berust. Dit betekent dat pas tot vernietiging kan worden overgegaan indien de waardering als onhoudbaar moet worden aangemerkt. Daarvoor is ontoereikend de enkele omstandigheid...

  ...2.2. Bij het besluit op bezwaar van 11 juli 2005 heeft de staatssecretaris met toepassing van het functiewaarderingssysteem FUWADEF, versie 2000, de (organieke) functie van appellant, conform het advies van de Commissie van Advies Bezwaren Functiewaar-dering (hierna: CABF), ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 12, 2008

  Toetsing van inhoud van functiewaardering beperkt tot de vraag of gezegd moet worden dat deze op onvoldoende gronden berust. Verschil van inzicht met betrekking tot de plaats en de taken.

  ... gehandhaafd bij het bestreden besluit van 24 januari 2005, heeft de staatssecretaris met toepassing van het functiewaarderings-systeem FUWADEF, versie 2000, de functie van appellant gewaardeerd met 50 punten en ingedeeld in hoofdgroep IV, niveaugroep d, hetgeen overeenkomt met salarisschaal ...

 • Besluit van 12 april 2005, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de inkomsten van burgerlijke ambtenaren bij het Ministerie van Defensie (Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie) en tot wijziging van enkele besluiten in verband met technische wijzigingen

  ... door de zwaarte van de functie van de ambtenaar, zoals genormeerd in het door Onze minister vastgestelde functiewaarderingssysteem defensie (FUWADEF). In het vierde lid wordt tot uitdrukking gebracht dat in geval de ambtenaar een andere functie bij wijze van tijdelijke waarneming uitoefent de ...