fuwaprov

12 resultaten voor fuwaprov

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 5 maart 2007

  FUWAPROV. Omzetting van een functie onder een nieuw functiehuis. Het uitgangspunt van de omzettingsoperatie is geweest dat de nieuwe functie hetzelfde schaalniveau heeft als de oude functie. Dit wordt het één op één omzetten genoemd. Op die regel is één uitzondering mogelijk, namelijk in de situatie waarin in het verleden zwaardere taken zijn opgedragen en een functiewaarderingstraject is...

  ...In verband met de invoering van een samenhangend sectoraal systeem van functiewaardering, beloning en beoordeling, Fuwaprov genaamd, per 1 januari 2005, heeft verweerder op 20 juli 2004 besloten tot een nieuw functiehuis voor de organisatie van de Provincie Noord-Brabant. ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 26 november 2009

  Na reorganisatie definitieve boventalligheid. Ontslag. De Raad stelt vast dat appellant ten tijde van het plaatsingsgesprek verwikkeld was in een al enige tijd slepend conflict met gedeputeerde staten over de omzetting van zijn functie als seniorbeleidsmedewerker (schaal 13) naar de Fuwaprov-functie van projectleider A (schaal 11), dat ook heeft geleid tot uitval wegens ziekte. (...). In de,...

  ... al enige tijd slepend conflict met gedeputeerde staten over de omzetting van zijn functie als seniorbeleidsmedewerker (schaal 13) naar de Fuwaprov-functie van projectleider A (schaal 11), dat ook heeft geleid tot uitval wegens ziekte. In oktober 2005 waren er wel weer benutbare mogelijkheden om ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 9 juli 2009

  Functiewaardering. De grieven van appellanten in hoger beroep richten zich tegen de score 3 voor elk van de kenmerken 3: effect van de werkzaamheden, 7: complexiteit van de beslissingen, 8: effect van de beslissingen en 13: aard van de contacten 3, 7, 8 en 13. De Raad zal zich, anders dan de rechtbank die heeft overwogen of de aangevochten scores terecht zijn toegekend, beperken tot de...

  ...Ter uitvoering van het door alle provincies van toepassing verklaarde functie-beschrijving- en functiewaarderingssysteem Fuwaprov is met ingang van 1 februari 2004 de Procedureregeling methodische functiewaardering van de provincie Zeeland in werking getreden. Op grond van die ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 9 juli 2009

  De Raad onderschrijft niet het oordeel van de rechtbank dat de extra taken die aanvankelijk aan de CBA-functie waren toebedeeld ten onrechte niet zijn verdeeld over andere functies. De Raad is anders dan de rechtbank, van oordeel dat appellanten toereikend hebben gemotiveerd waarom het vervallen van de functie CBA er niet toe heeft geleid dat alle medewerkers die ofwel in de functie CBA, ofwel in

  ...1.1. In 2004 is in het Interprovinciaal Overleg overeengekomen dat voor alle provincies het functiewaarderingssysteem Fuwaprov zal worden ingevoerd. Betrokkene vervulde tot 1 januari 2005 de functie van Coördinator wegenbouwprojecten. In verband met de invoering van Fuwaprov ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 11 januari 2008

  De rechtbank stelt vast dat verweerder bij de toewijzing van de functie van Adviseur Middelen A een discretionaire bevoegdheid toekomt. In dit geding dient derhalve de vraag te worden beantwoord of verweerder na afweging van de in aanmerking komende belangen in alle redelijkheid de voornoemde functie aan eiser heeft kunnen toewijzen. De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat eiser

  ...In het kader van de invoering van het nieuwe systeem van functie-beschrijvingen en -waardering (Fuwaprov) per 1 juli 2004 heeft verweerder bij het opstellen van de nieuwe functiebeschrijvingen de oude bestaande functiebeschrijvingen, welke ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 september 2008

  Herplaatsingskandidaat na reorganisatie.

  ... gesteld dat hij per 16 november 2004 in het kader van de procedureregeling methodische functiewaardering Provincie Utrecht (hierna: Fuwaprov) in de functie van [nieuwe functienaam ] is geplaatst. Deze functie bevat volgens appellant een ander samenstel van taken dan de functie van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 9 juli 2009

  De Raad onderschrijft niet het oordeel van de rechtbank dat de extra taken die aanvankelijk aan de CBA-functie waren toebedeeld ten onrechte niet zijn verdeeld over andere functies. De Raad is voorts, anders dan de rechtbank, van oordeel dat appellanten toereikend hebben gemotiveerd waarom het vervallen van de functie CBA er niet toe heeft geleid dat alle medewerkers die ofwel in de functie CBA,...

  ...1.1. In 2004 is in het Interprovinciaal Overleg overeengekomen dat voor alle provincies het functiewaarderingssysteem Fuwaprov zal worden ingevoerd. Betrokkene vervulde tot 1 januari 2005 de functie van [naam functie]. In verband met de invoering van Fuwaprov is hij bij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 26 juni 2006

  Toewijzing functie na invoering van nieuw systeem van functiebeschrijvingen en - waarderingen. Het besluit ontbeert een deugdelijke motivering.

  ...1.2. Met ingang van 1 juli 2004 is een nieuw systeem van functiebeschrijvingen en -waarderingen, genaamd Fuwaprov, ingevoerd bij de provincie Zuid-Holland. Als gevolg hiervan zijn alle functies binnen de provincie opnieuw beschreven en gewaardeerd. Hierbij zijn ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 26 juni 2006

  Het geschil spitst zich toe op de vraag of verweerder na afweging van de in aanmerking komende belangen in alle redelijkheid de functie van Adviseur Middelen A aan eiser heeft kunnen toewijzen. Hiervan is volgens de Rechtbank niet gebleken. Beroep ongegrond, geen proceskostenveroordeling.

  ...1.2. Met ingang van 1 juli 2004 is een nieuw systeem van functiebeschrijvingen en -waarderingen, genaamd Fuwaprov, ingevoerd bij de provincie Zuid-Holland. Als gevolg hiervan zijn alle functies binnen de provincie opnieuw beschreven en gewaardeerd. Hierbij zijn ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 25 januari 2007

  Toewijzing functie na invoering nieuw systeem van functiebeschrijvingen en -waarderingen. De rechtbank is van oordeel dat niet gebleken is dat verweerder na afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid deze functie aan eiseres heeft kunnen toewijzen.

  ...1.2. Met ingang van 1 juli 2004 is een nieuw systeem van functiebeschrijvingen en -waarderingen, genaamd Fuwaprov, ingevoerd bij de provincie Zuid-Holland. Als gevolg hiervan zijn alle functies binnen de provincie opnieuw beschreven en gewaardeerd. Hierbij zijn ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 30 november 2007

  Besluit boventalligverklaring kan geen stand houden nu niet is vast komen te staan dat de geambieerde functie niet passend is dan wel dat niet binnen een jaar aan de functie-eisen kan worden voldaan. Twijfel is niet voldoende om betrokkene boventallig te verklaren.

  ...2.14 In zijn uitspraak van 13 juni 2006 heeft de voorzieningenrechter er al op gewezen dat uit de fuwaprov beschrijving, en wat er ook op verweerders intranet heeft gestaan, die beschrijving acht de rechtbank leidend, van de functie Medewerker B (AC06) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 26 juni 2006

  Toewijzing functie na invoering nieuw systeem van functiebeschrijvingen en -waarderingen. De rechtbank is van oordeel dat niet gebleken is dat verweerder na afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid deze functie aan eiseres heeft kunnen toewijzen.

  ...1.2. Met ingang van 1 juli 2004 is een nieuw systeem van functiebeschrijvingen en -waarderingen, genaamd Fuwaprov, ingevoerd bij de provincie Zuid-Holland. Als gevolg hiervan zijn alle functies binnen de provincie opnieuw beschreven en gewaardeerd. Hierbij zijn ...