garantieovereenkomst

113 resultaten voor garantieovereenkomst

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 4 juli 2012

  Concerngarantie. Garantieovereenkomst tot stand gekomen? Besluit RvC van garant tot machtiging aan bestuurder, in licht van overige omstandigheden, bepalend. Garantie overgedragen aan nieuwe verhuurder. Omvang garantie: uitleg overeenkomst en verhouding met huurprocedure bij kantonrechter tegen huurder.

  ...Volgens de notulen is de hierboven geciteerde concept-garantieovereenkomst aangehecht. 2.6. Op 1 oktober 2007 heeft Blijdorp met Aprisco een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten ter zake het onderhavige hotel. Deze ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 21 maart 2012

  Toewijzing vordering tot nakoming van een garantieovereenkomst, die door een niet-bevoegde bestuurder is gesloten. Vennootschap gebonden aan garantieovereenkomst, omdat wederpartij redelijkerwijs heeft mogen aannemen dat de vennootschap de garantieovereenkomst had bekrachtigd.

  ...2.4. Door NVB is een garantieovereenkomst opgesteld, waarin - voor zover van belang - het volgende is opgenomen:. "GARANTIEOVEREENKOMST. DE ONDERGETEKENDEN. I [gedaagde],. gevestigd te: ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2010

  Internationale garantieovereenkomst tussen een Nederlandse bank en een provinciale overheid uit Kazachstan. De Kazachse provincie stond garant voor de afbetaling van een lening die de bank aan een Kazachse ondernemer had verstrekt. De bank roept de garantie in en de provincie weigert te betalen. Internationale bevoegdheid, forumkeuze voor Nederlandse rechter, toepasselijk recht, rechtskeuze voor...

  ...(iii) Bij dagvaarding van 27 augustus 2003 heeft ING Almaty Oblast in rechte aangesproken en uit hoofde van de garantieovereenkomsten betaling gevorderd van een bedrag van € 6.310.230,53, alsmede een verklaring voor recht dat Almaty Oblast is tekortgeschoten in de nakoming van de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 9 januari 2008

  Garantieovereenkomst. Tussenpersoon aansprakelijk geacht, aangezien handtekening niet is geverifieerd. Geen eigen schuld verzekeringsmaatschappij, nu deze mocht afgaan op mededeling van de tussenpersoon dat zij de handtekening gecontroleerd had.

  ...[gedaagde] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad € 14.049 aan schadevergoeding voortvloeiende uit een thans vernietigde garantieovereenkomst uit hoofde waarvan een bedrag ad € 13.900,- is uitgekeerd, alsmede een bedrag ad € 149,- aan onverhaalbare afsluitprovisie, te vermeerderen met ...

 • Uitspraak Nº C/13/650933 / HA ZA 18/695. Rechtbank Amsterdam, 2019-07-31

  ...[eiser 1] c.s. heeft deze brief (hierna: de garantieovereenkomst) ondertekend. De garantieovereenkomst bevat, voor zover van belang, de volgende tekst: . . . Hierbij doen wij u de nadere ...

 • Uitspraak Nº C/13/650935 / HA ZA 18-697. Rechtbank Amsterdam, 2019-07-31

  ...[eiser 1] c.s. heeft deze brief (hierna: de garantieovereenkomst) ondertekend. De garantieovereenkomst bevat, voor zover van belang, de volgende tekst: . . . Hierbij doen wij u de nadere ...

 • Uitspraak Nº C/13/650934 / HA ZA 18-696. Rechtbank Amsterdam, 2019-07-31

  ...[eiser] heeft deze brief (hierna: de garantieovereenkomst) ondertekend. De garantieovereenkomst bevat, voor zover van belang, de volgende tekst: . . . Hierbij doen wij u de nadere ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 december 2007

  Gedaagde heeft pand gekocht, maar kreeg dit niet gefinancierd. Nationale Borg-maatschappij heeft ten behoeve van de verkoper een bedrag overgemaakt op de derdenrekening van de notaris. Nationale Borg-maatschappij vordert dit bedrag van gedaagde op grond van tekortschieten van gedaagde van zijn verplichtingen uit de garantieovereenkomst.

  ...2.3 In een door [gedaagde] en namens subgemachtigde [naam subgemachtigde] op 2 januari 2003 getekende garantieovereenkomst (hierna: de garantieovereenkomst) staat onder meer - voor zover van belang - het volgende vermeld:. "(..). Opdracht van koper aan gevolmachtigde tot ...

 • Uitspraak Nº C/02/281474 / HA ZA 14-347. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2015-12-02

  ... 2.4. . . Tussen DPP, althans haar rechtsvoorgangster DPP Vastgoed Groep B.V., en de eigenaren zijn garantieovereenkomsten" gesloten; zogenaamde “Nettorendementgarantie Grand Hotel Ter Duin Burgh-Haamstede”. In de overwegingen bij deze overeenkomst is opgenomen: “(\xE2\x80"...

 • Uitspraak Nº C/10/473385 / HA ZA 15-323. Rechtbank Rotterdam, 2016-10-19

  ... . . . . . . Garantieovereenkomst . . . . . 2.6. . . Tussen Energie Concurrent, Greenchoice, Eneco Retail, EET en Eneco Holding is op ...

 • Uitspraak Nº 200.211.982_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-02-18

  ...Mosadex heeft, bij een achterstand in betalingen van ruim € 200.000,-- met [Beheer] en [geïntimeerde] op 19 mei 2014 een Garantieovereenkomst gesloten. . . . De Garantieovereenkomst (prod. 7 bij inl. dagvaarding) luidt, voor zover relevant: . . ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 13 mei 2008

  Het beroep op artikel 3:36 BW reeds niet omdat [appellant sub 1] niet heeft gesteld, althans toegelicht, dat zij op enig moment (bij het aangaan van de financieringsovereenkomst met Rabobank Betuwe) op basis van enig door de Rabobanken opgewekt vertrouwen inzake het lot van de bankhypotheek heeft gehandeld. Een dergelijke stelling zou overigens de vraag oproepen hoe zij zich verhoudt met de...

  ... kan nog worden toegevoegd dat in de onder 3.3 van het bestreden vonnis bedoelde, bij akte van 29 september 1995 vastgelegde, garantieovereenkomst tussen Rabobank Dodewaard ("de bank ter ene zijde") en de Rabobank Kesteren-Opheusden ("de bank ter andere zijde"), onder meer het volgende is ...

 • Uitspraak Nº C/10/473385 / HA ZA 15-323. Rechtbank Rotterdam, 2018-10-31

  ... . . in conventie en voorwaardelijke reconventie . . . Uitleg art. 8.5 Garantieovereenkomst . . . . . 2.1. . Bij het tussenvonnis van 19 oktober 2016 is Eneco in de gelegenheid gesteld om EC in de ...

 • Uitspraak Nº C/03/211427 KG ZA 15-489. Rechtbank Limburg, 2015-10-22

  ... . . . . 2.4. . In het licht van voorgaand overleg is op 19 mei 2014 een garantieovereenkomst tot stand gekomen met, onder andere, de navolgende inhoud: . . . . “ONDERGETEKENDEN: . . . ...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 12 maart 2013

  Stichting Orfeos is erfpachter van het muziekmakerscentrum MuzyQ. Voor de financiering van de bouw van MuzyQ heeft Stichting Orfeos leningen afgesloten bij FGH van in totaal € 26.150.000,-, waarvoor de Gemeente zich garant heeft gesteld. FGH heeft in 2010 een beroep gedaan op deze garantie. De Gemeente heeft sindsdien wel de rente voldaan, maar niet de aflossingen. FGH heeft aangekondigd tot...

  ...2.3. De Gemeente, Stichting Orfeos en FGH hebben op 23 augustus 2007 een overeenkomst gesloten (hierna te noemen: de Garantieovereenkomst), waarin de Gemeente zich garant stelt voor de nakoming van de uit de leningovereenkomst voor Stichting Orfeos voortvloeiende financiële ...

 • Uitspraak Nº 4603874 en 4908185. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-12-07

  ...In de garantieovereenkomst is onder meer vermeld dat deze eindigt uiterlijk 1 april 2015. Verder wordt als notaris [naam notariskantoor] in [vestigingsplaats] genoemd. Ook is ...

 • Uitspraak Nº 200.176.779_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-10-17

  ...In dit concept, genaamd “garantieovereenkomst”, is als tegenzekerheid voor [appellante] voor de door [appellante] te stellen bankgarantie een tweede recht van hypotheek voorzien voor een ...

 • Uitspraak Nº C/17/143711 / HA ZA 15-259. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-09-28

  ...Bedoeling van die overeenkomst was dat de Gemeente zich jegens WTR verplichtte met de geldgever van WTR een garantieovereenkomst aan te gaan en dat WTR zich verplichtte om (onder meer) aan de Gemeente hypothecaire zekerheid te verstrekken. Uit het Raadsbesluit van 29 april 1975 ...

 • Uitspraak Nº 5181159 cv 16-6446. Rechtbank Limburg, 2017-04-26

  ...Lees de Algemene polisvoorwaarden goed door.” . . . . . 2.3. . Op de garantieovereenkomst zijn de als productie 8 bij de dagvaarding en als productie 9 bij de conclusie van antwoord overgelegde algemene voorwaarden van toepassing. In deze ...

 • Uitspraak Nº 200.205.710/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-07-03

  ... van de sleepovereenkomst op 17 september 2014 een Letter of Guarantee (hierna ook, in navolging van partijen: de garantie of de garantieovereenkomst) aan Kim Heng afgegeven. Deze is ondertekend door [geïntimeerde] . Bij facturen van 15 en 20 november 2014 heeft Kim Heng in totaal USD ...

 • Uitspraak Nº AWB 20/2117. Rechtbank Den Haag, 2020-07-09

  ...Ter onderbouwing daarvan heeft zij een garantieovereenkomst van 16 oktober 2019 overgelegd, gesloten tussen referent en [Naam 3] van het bedrijf ‘[naam onderneming 2]’. Uit deze garantieovereenkomst blijkt ...

 • Uitspraak Nº C/09/553419 / KG ZA 18-505. Rechtbank Den Haag, 2018-06-27

  .... Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden tussen partijen. In dat verband heeft Uniforce op 7 april 2016 een "model garantieovereenkomst Uniforce concept" en een "verklaring" doen toekomen aan de Belastingdienst. . . . . 2.9. . Bij brief van 2 mei 2016 ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Gravenhage, 31 januari 2012

  diverse samenhangende overeenkomsten in kader van strategisch samenwerkingsverband inkoop/levering duurzame energie, verbod opzegging zolang aandelenbelang bestaat, dwangsom in KG ongelimiteerd

  ... van diensten (hierna: dienstenovereenkomst), een overeenkomst van contra-garantie, vrijwaring en zekerheidsverstrekking (hierna: garantieovereenkomst), een aandeelhoudersovereenkomst inzake Groene Energie Administratie B.V. (hierna: aandeelhoudersovereenkomst) en een overeenkomst van koop en ...

 • Uitspraak Nº 200.156.640_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-08-16

  ...[appellant] wijst erop dat [geïntimeerde] geen door hem getekend exemplaar van de gestelde garantieovereenkomst kan overleggen en dat [geïntimeerde] zich uitsluitend beroept op een niet ondertekend aanvraagformulier garantiestelling en contragarantie d.d. ...

 • Uitspraak Nº 200.265.859/02 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2020-03-18

  ...Op 13 november 2019 hebben [E] c.s. en [A] c.s. voorts een door Dekker opgestelde vrijwarings- en garantieovereenkomst ondertekend. . . . . 2.2 . Bij brief van 18 november 2019 heeft Dekker, onder verwijzing naar de beschikking van 12 ...