geheimhouding gemeentewet

230 resultaten voor geheimhouding gemeentewet

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Gemeentewet
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 28 maart 2013

  Wob. Verhouding artikelen 25 en 55 Gemeentewet en Wob, Belanghebbende bij oplegging geheimhouding?

  ... van dit document, omdat hierop door het college de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet (Gemw) van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 7 december 2012

  Gemeentewet. Geheimhouding. Wet openbaarheid van bestuur. Rechterlijke toetsing. Zelf in de zaak voorzien. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode heeft met toepassing van artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd op de conceptnotitie gemeentelijk accommodatiebeleid. De wijze waarop verweerder van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt kan...

  ... verweerder met toepassing van artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd op de conceptnotitie gemeentelijk ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, 11 april 2013

  Verweerder heeft terecht het verzoek om verstrekking van stukken op grond van de Wob afgewezen. Verweerder heeft besloten tot geheimhouding. Artikel 55 van de Gemeentewet vormt het toetsingskader.Deze bepaling geeft een bijzondere openbaarmakingsregeling in een formele wet, waarvan moet worden aangenomen dat deze uitputtend is. De regeling strekt er naar het oordeel van de rechtbank toe te...

  ... worden verstrekt nu het gaat om een stuk ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 55 van de Gemeentewet. 4. De rechtbank ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 9 juli 2012

  Wob. Verzoek om openbaarmaking van de volledige tekst van de Nota kostenverhaal bodemsanering van 19 november 1996 en het Convenant tussen de Staat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem van 1995 dient tevens opgevat te worden als een verzoek opheffing geheimhouding op grond van artikel 55 Gemeentewet van bijlagen 1 en 2 van de Nota kostenverhaal. Verweerder heeft de Nota...

  ... stukken genoemd in de bijlage heeft verweerder verzocht om geheimhouding op de voet van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij ... een verzoek opheffing geheimhouding op grond van artikel 55 Gemeentewet van bijlage 1 en 2 van de Nota kostenverhaal. 2.2 Bij brief van 9 juli ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 1 september 2008

  verzoek om openbaarmaking rapport op grond van artikel 10 van de WOB - op rapport rust geheimhouding ogv artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet - verhouding tussen artikel 10 van de Wob en artikel 25 van de Gemeentewet - afwijzing verzoek berust op onjuiste grondslag

  ... lid, onder e, van de Wob en het feit dat op het BMC-rapport geheimhouding rust. Eiser heeft hiertegen bezwaar gemaakt. 1.3 Bij besluit van 3 januari ... de gemeenteraad op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet op 16 april 2007 is bekrachtigd. Beoordeling van het geschil. 3.1 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 28 april 2009

  Verzoek, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om verstrekking van alle documenten uit de periode van 1 december 2004 tot 1 november 2006 met betrekking tot het Kringloopbedrijf Vught en het contract voor de afvalverwerking door de gemeente ’s-Hertogenbosch, door verweerder gedeeltelijk afgewezen. Beroep niet-ontvankelijk voor zover het is gericht tegen de, hangende de...

  ... te maken welke documenten van het zogenoemde geheimhoudingsdossier geen betrekking hebben op eisers verzoek en welke documenten alsnog ..., documenten betreffen waarop ingevolge de Gemeentewet geheimhouding rust. Abusievelijk is ten aanzien van een aantal documenten ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 april 2008

  Art. 25 Gemeentewet. Blijkens de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van art. 25 Gemeentewet is de strekking van het voorschrift dat op de stukken melding wordt gemaakt van de opgelegde verplichting tot geheimhouding, dat van meet af aan duidelijk is dat het om stukken gaat waarvan de inhoud geheim moet blijven. Uit de tekst van art. 25.2 Gemeentewet noch de wetsgeschiedenis valt op te maken...

  ... en in strijd met de bepalingen van artikel 25 van de Gemeentewet aan [betrokkene 1] mededelingen gedaan over de aard en strekking van een ... gemaakt dat de inhoud van (dat deel van) dat rapport onder geheimhouding aan hen ter beschikking was gesteld.". 3.2. Deze bewezenverklaring steunt ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 april 2008

  Art. 25 Gemeentewet. Blijkens de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van art. 25 Gemeentewet is de strekking van het voorschrift dat op de stukken melding wordt gemaakt van de opgelegde verplichting tot geheimhouding, dat van meet af aan duidelijk is dat het om stukken gaat waarvan de inhoud geheim moet blijven. Uit de tekst van art. 25.2 Gemeentewet noch de wetsgeschiedenis valt op te maken...

  ... en in strijd met de bepalingen van artikel 25 van de Gemeentewet aan [betrokkene 1] mededelingen gedaan over de aard en strekking van een ... gemaakt dat de inhoud van (dat deel van) dat rapport onder geheimhouding aan hen ter beschikking was gesteld.". 3.2. Deze bewezenverklaring steunt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11 juli 2003

  Nu op 5 juni 2001 door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25 van de Provinciewet, welk artikel een uitputtende regeling geeft inzake openbaarmaking en geheimhouding, welke als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wet Openbaarheid van Bestuur (het hof verwijst hierbij naar de vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het...

  ... met de in artikel 25 van de Provinciewet verwoorde geheimhoudingsplicht zijn gemoeid, het algemeen belang vergt dat overtreding van artikel 272 ... State met betrekking tot het gelijkluidende artikel 25 van de Gemeentewet), de geheimhouding van het Concept Statenvoorstel nr.56/01A en het ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Voorzieningenrechter, 2 februari 2012

  geheimhouding op grond van artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet, omvang toetsing bestuursrechter, geen zwaarwegend spoedeisend belang Een verzoek om een voorlopige voorziening als het onderhavige komt niet snel voor toewijzing in aanmerking omdat een dergelijke voorziening een zeer verstrekkend en onomkeerbaar karakter heeft. Voor een zo verstrekkende beslissing is in beginsel slechts...

  ... gemeentelijk accommodatiebeleid (conceptnotitie) geheimhouding toe te passen. Verzoeker heeft tegen het bestreden besluit bezwaar ...Op grond van de artikelen 25 en 86 van de Gemeentewet dient de besluitvorming in de openbaarheid plaats te vinden en dient deze ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 26 oktober 2005

  Bij besluit van 10 maart 2003, medegedeeld bij brief van 6 mei 2003, heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) met toepassing van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd inzake het tussentijds verslag van het tweede halfjaar 2002 van de Betaald Voetbal Organisatie Emmen (hierna: de BVO), de bevindingen van het accountantskantoor Van

  ... het college) met toepassing van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd inzake het tussentijds verslag van het tweede ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 mei 2004

  WOB verzoek om openbaarmaking van de notulen van een achter gesloten deuren gehouden raadsvergadering, waarbij op grond van artikel 23 lid 4 van de Gemeentewet tot niet openbaarmaking van het verslag was beslist. Rechtbank: Openbaarmakingsregeling ex artikel 23 van de Gemeentewet heeft een uitputtend karakter.Verweerder heeft eisers verzoek in het kader van de WOB terecht "slechts"

  ... van 6 mei 2002 af te geven ex artikel 23, vierde lid van de Gemeentewet. 2. Verweerder heeft eisers bezwaar niet-ontvankelijk verklaard voor zover het bezwaar gericht was tegen de handhaving van de geheimhouding van de beraadslagingen, ofwel tegen het niet opheffen daarvan ex artikel ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Zwolle, Voorzieningenrechter, 15 maart 2012

  Verzoek voorlopige voorziening; niet-ontvankelijkverklaring verzoek, gericht tegen het door de Raad genomen geheimhoudingsbesluit; afwijzing verzoeken, gericht tegen het besluit tot geheimhouding van stukken en tegen de afwijzing van het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 25 Gemeentewet; artikelen 1:2 en 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Niet ter discussie staat dat...

  ... 22 februari 2012 door de Raad van Deventer van het geheimhoudingsbesluit van 5 februari 2012 is niet-ontvankelijk. Die bekrachtiging is, naar het ... de stukken, met toepassing van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, geheim te houden, te schorsen. Volgens vaste rechtspraak is de ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Assen, 3 april 2003

  Bijzondere openbaarmakingsregeling. Verhouding art. 25 en art. 55 Gemeentewet. Afwijzing Wob-verzoek van individueel gemeenteraadslid om afschriften van stukken betreffende de financiering en schuldsanering van de betaald voetbalorganisatie Emmen op de grond dat de Wob terzijde wordt geschoven door de ex art. 55 Gemeentewet aan de raadsleden opgelegde geheimhoudingsplicht terzake. Uit de...

  ...Onder verwijzing naar artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet heeft verweerder de raadsleden omtrent de ter inzage gelegde stukken ... de ingevolge artikel 55 van de Gemeentewet opgelegde geheimhoudingsplicht in de weg staat. Standpunten partijen. Volgens verzoeker is de aan de ...

 • Uitspraak Nº 201607077/1/A3. Raad van State, 2017-11-15

  ... alle 'geheime' documenten die zijn opgenomen in het geheimhoudingsregister of die daarin zouden moeten zijn opgenomen. . . 3.    Bij ... het college met toepassing van artikel 55 of artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd, zodat de Wob niet van toepassing is op die ...

 • Uitspraak Nº 201708141/1/A3. Raad van State, 2018-12-05

  ... heeft verklaard en het verzoek van [appellant sub 1] om de geheimhouding van het gespreksverslag op te heffen, heeft afgewezen. . . Bij ... geheimhouding als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet. Na overleg met de huidige fractievoorzitters heeft hij besloten de ...

 • Uitspraak Nº AWB 17_1595. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-05-28

  ... lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - verzocht om geheimhouding van het rapport. De rechtbank heeft bij beslissing van 23 maart 2017 dit ... december 2014 heeft het college op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10, tweede lid, onder e en g van de Wob, ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 1083. Rechtbank Noord-Holland, 2017-04-19

  ... I) heeft verweerder op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van documenten in het dossier “intern ...

 • Uitspraak Nº 20-000743-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-04-24

  ..., welke raadsinformatiebrief met bijlagen onder oplegging van geheimhouding van 4 maart 2013 tot en met 7 mei 2013 ter inzage was gelegd voor leden ... Art. 25 lid 2 en 3 van de Gemeentewet luiden, voor zover hier van belang:. “2. Op grond van een belang, ...

 • Uitspraak Nº HAA 18/336. Rechtbank Noord-Holland, 2019-06-21

  ... slot wijst eiser erop dat nu de door verweerder opgelegde geheimhouding niet in de eerstvolgende raadsvergadering is bekrachtigd, deze is komen te ... opgelegd op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet ten aanzien van het eerdergenoemde PwC rapport (hierna: het ...

 • Uitspraak Nº HAA 17/3850. Rechtbank Noord-Holland, 2019-06-21

  ... van 12 juni 2017, respectievelijk 20 juni 2017 besloten geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet op te leggen ten ...

 • Uitspraak Nº LEE 16/4178. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-08-31

  ... gedeeltelijk gegrond te verklaren en door te besluiten om de geheimhouding ten aanzien van het gespreksverslag niet op te heffen. . . . ... geen stuk is als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet. Eiser meent dat verweerder de wet niet mag gebruiken om een gesprek ...

 • Uitspraak Nº UTR 16/2278-T2 en UTR 16/5898-T. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-07-03

  ... . Geheimhouding op grond van de Gemeentewet . . 5. Eiseres 1 voert aan dat ...

 • Uitspraak Nº UTR 16/2278-E en UTR 16/5898-E. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-02-21

  ... onrechte niet heeft opgevat als verzoek om opheffing van de geheimhouding die op grond van de Gemeentewet is opgelegd wat de geheime delen van de ...

 • Uitspraak Nº 200.234.442. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-21

  ...De Gemeente heeft namelijk - met een beroep op opgelegde geheimhouding - niet de ongecensureerde versie van de brief van 30 juni 2015 overgelegd. ... weg, een en ander in overeenstemming met artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet. Deze wettelijke regeling bevat de mogelijkheid om geheimhouding op te ...