gerechtelijke brief

6185 resultaten voor gerechtelijke brief

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, February 14, 2006

  Betekening inleidende dagvaarding. 1. De opvatting is onjuist dat indien de appèlrechter, anders dan de rechter in eerste aanleg, oordeelt dat de inleidende dagvaarding niet rechtsgeldig is betekend, de appèlrechter de zaak ex art. 423.2 Sv naar de eerste rechter dient te verwijzen. 2. Een akte van uitreiking - gehecht aan het dubbel van de op 11-4-01 gedateerde dagvaarding - houdt in dat op 9-4-0

  ... - houdt in dat op 9 april 2001 tevergeefs is geprobeerd een gerechtelijke brief uit te reiken op verdachtes GBA-adres waarna het origineel van dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, January 17, 2007

  Nu er geen objectief aanknopingspunt is dat X niet in het belang van betrokkene zal handelen, is hij naar het oordeel van de rechtbank in deze geschikt als curator. Verweerders hebben onvoldoende met concrete feiten en/of schriftelijke stukken onderbouwd dat X de belangen van betrokkene niet op de juiste wijze zal behartigen. De enkele verwijzing, in een door verweerder [naam verweerder],...

  ... verwijzing, in een door verweerder [naam verweerder] opgestelde brief naar een gerechtelijke procedure in of omstreeks het jaar 2001 waarbij X ...

 • Uitspraak Nº 20-001963-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-11-21

  .... . . . Een proces-verbaal van gerechtelijke sectie van verbalisant [verbalisant 5] voor zover dit - zakelijk .... . . . V: Heb je dat briefje (het hof: een briefje met daarop een door [verdachte] genoteerd kenteken) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 16, 2005

  ''...Het meest vergaande verweer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tegen de vordering van Boels is zijn stel-ling dat hij niet verschuldigd is omdat de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht door hem bij brief van 5 juli 2005 is ontbonden. Boels heeft (de gronden voor) deze (buiten-gerechtelijke) ontbinding betwist, zodat thans niet duidelijk is of de...

  ...Tevens is er ook nog geen antwoord gegeven op de brief van 15 januari. Wanneer wij hierop antwoord hebben ontvangen en de ...Boels heeft (de gronden voor) deze (buiten-gerechtelijke) ontbinding betwist, zodat thans niet duidelijk is of de ...

 • Uitspraak Nº 15/00219. Hoge Raad, 2015-12-15

  ... blijkt dat verdachte op 21 januari 2013 geweigerd heeft de gerechtelijke brief in ontvangst te nemen. Het hoger beroep is eerst op 19 september ...

 • Uitspraak Nº 08-996090-14 (P). Rechtbank Overijssel, 2020-04-06

  ... geen verdrag van toepassing is dat ziet op de uitreiking van gerechtelijke stukken. Wel dienen voor berechting in Nederland de bepalingen van het ... rekening gehouden worden met de overkomstduur van de gerechtelijke brief (in het geval van Nieuw-Zeeland 5-7 werkdagen, aldus PostNL op haar ...

 • Uitspraak Nº 08-993127-16 (P). Rechtbank Overijssel, 2020-04-06

  ... ook rekening gehouden worden met de overkomstduur van de gerechtelijke brief (in het geval van Liechtenstein 5-7 werkdagen, aldus PostNL op haar ...

 • Uitspraak Nº 15/840071-13. Rechtbank Noord-Holland, 2016-07-08

  ... van uitreiking op 2 juni 2016 ter griffie is betekend en per gewone brief – met een toelichting en een vertaling in de Engelse taal – door het ... van een andere lidstaat bevinden, voor hen bestemde gerechtelijke stukken rechtstreeks over de post toe. 2. Toezending van gerechtelijke ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, October 08, 2012

  Vrijspraak van bedrieglijke bankbreuk. De stelling van verdachte dat de rechten van schuldeisers niet zijn verkort kan niet worden weerlegd nu het opsporingsonderzoek geen inzicht biedt in de geldstromen. Geen rekeningafschriften opgevraagd. Duiding tenlastelegging: impliciet primair 343, onder 4, impliciet subsidiair 342, onder 3 Sr. Bewezenverklaring subsidiair. Termijn van berechting meer dan 8

  ... voor zover hier van belang, vermeld dat een afschrift van de gerechtelijke brief op 24 maart 2009 is verzonden aan het aan ommezijde vermelde adres ...

 • Uitspraak Nº 13/799 WWB. Centrale Raad van Beroep, 2015-12-29

  ...Bij brief van 14 januari 2015 heeft mr. R. Kuijer, advocaat, namens appellant een ... dat het CJIB op 18 september 2008 heeft getracht een gerechtelijke brief met nummer 850206448 aan appellant uit te reiken. De inhoud van deze ...

 • Uitspraak Nº 14/03250. Hoge Raad, 2015-11-03

  ... van diens woongemeente, op de dag van aanbieding van de gerechtelijke brief en tenminste vijf dagen nadien als ingezetene in de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 10, 2012

  Art. 588.2 Sv. Verzending inleidende dagvaarding naar buitenlands adres van verdachte. Noch de akte uitreiking behorende bij de inleidende dagvaarding, noch de kopie van het register voor aangetekende verzendingen houdt in dat de inleidende dagvaarding naar het adres van verdachte in Curaçao is verzonden. Daaruit volgt dat de inleidende dagvaarding niet is betekend overeenkomstig art. 588 Sv (vgl.

  ... voorts in de verklaring van de Officier van Justitie "dat de gerechtelijke brief op 18 juni 2009 als gewone brief is verzonden naar het aan ommezijde ...

 • Uitspraak Nº 14/01887. Hoge Raad, 2015-12-22

  ... van diens woongemeente, op de dag van aanbieding van de gerechtelijke brief en tenminste vijf dagen nadien als ingezetene in de ...

 • Uitspraak Nº 451913 / HA RK 17-287. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-01-26

  ... van verzoeker is achtergelaten is, waarin stond dat hij de gerechtelijke brief (de oproeping) kon afhalen, waarna verzoeker ter zitting gezegd ...

 • Uitspraak Nº C/01/336107 / HA ZA 18-457. Rechtbank Oost-Brabant, 2020-06-03

  ... en alle andere buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke kosten, zijn niettegenstaande een andersluidende rechterlijke voorziening .... De vrouw eist beide geldleningen bij aangetekende brief van 13 maart 2017 op en stelt een termijn van een maand voor voldoening ...

 • Uitspraak Nº C/09/532822 / HA ZA 17-541. Rechtbank Den Haag, 2018-08-29

  ... . - . de brief van de zijde van de Staat, houdende bezwaar tegen de door [eiser] bij akte ... Staat bereid is tot nader overleg, dan wel aanstuurt op een gerechtelijke procedure. . . . . 2.17. . Bij brief van 2 ...

 • Uitspraak Nº C/08/219683 / KG ZA 18-180. Rechtbank Overijssel, 2018-08-09

  ... . . . . . 2.10. . Bij brief van 8 augustus 2016 heeft de toenmalige advocaat van Dealerdirect namens ... tijdsspanne, zullen wij namens onze cliënte de nodige gerechtelijke maatregelen nemen, dit zonder verdere verwittiging.(…). ” . . ...

 • Uitspraak Nº 17/04062. Hoge Raad, 2019-01-29

  ... van diens woongemeente, op de dag van aanbieding van de gerechtelijke brief en tenminste vijf dagen nadien als ingezetene in de ...

 • Uitspraak Nº 03/866225-14. Rechtbank Limburg, 2017-07-07

  ... sticker met de tekst “extra”, een bakje met elastiekjes en een briefje met enkele telefoonnummers aangetroffen. . . . . ... Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op ...

 • Uitspraak Nº C/09/504274 / KG ZA 16-100. Rechtbank Den Haag, 2016-05-04

  ...met producties 1 tot en met 38; - de brief van 21 maart 2016 van Basic Holdings aan Ruby Decor c.s. met een verzoek ... op een aantal sfeerhaarden en promotiematerialen en deze in gerechtelijke bewaring doen geven. 2.14. Bij brief van 25 januari 2016 heeft Basic ...

 • Uitspraak Nº 03/720839-13. Rechtbank Limburg, 2017-07-07

  ... sticker met de tekst “extra”, een bakje met elastiekjes en een briefje met enkele telefoonnummers aangetroffen. . In het zaakdossier ... Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op ...

 • Uitspraak Nº 03/721664-13. Rechtbank Limburg, 2017-07-07

  ... sticker met de tekst “extra”, een bakje met elastiekjes en een briefje met enkele telefoonnummers aangetroffen. . In het zaakdossier ... Het geschrift, zijnde de brief van het Hoofd van de Centrale Gerechtelijke Identificatiedienst, d.d. 10 april 2014, Aanvullend proces-verbaal op ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 19, 2013

  Slagende betekeningsklacht appeldagvaarding. HR vernietigt de bestreden uitspraak voor zover in cassatie aan de orde onder verwijzing naar de conclusie van de AG.

  ... de afzender en is op 13 september 2010 een afschrift van de gerechtelijke brief verzonden naar het adres [b-straat 1] te Veendam, zijnde - volgens ...

 • Uitspraak Nº 16/01993. Hoge Raad, 2017-09-19

  ...In het dossier bevindt zich een akte van uitreiking gerechtelijke brief van 7 juli 2015, waarin is vermeld dat de verdachte afstand heeft ...

 • Uitspraak Nº 03/661161-16. Rechtbank Limburg, 2019-04-03

  ... Uit de akte van uitreiking blijkt dat de gerechtelijk brief op 25 februari 2019 niet aan verdachte is uitgereikt op het (door ...Uit voormelde akte van uitreiking blijkt verder dat dat de gerechtelijke brief met de akte van uitreiking op 6 maart 2019 is teruggezonden aan de ...