goed werkgeverschap artikel

2030 resultaten voor goed werkgeverschap artikel

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, March 27, 2012

  Werknemer schoonmaakbedrijf stelt dat hem tijdens diensttijd op de werkplek een arbeidsongeval is overkomen (val van een trap) als gevolg van oververmoeidheid, wegens teveel uren werken (overtreding Arbeidstijdenwet) en slechte arbeidsomstandigheden. Bewijslevering op meerdere punten. Omkeringsregel niet van toepassing. Artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) biedt in het onderhavige geval geen...

  ... beoordeeld moet worden op de voet van artikel 7:658 BW. Indien de vordering op deze grondslag ... op “gebruik en billijkheid” dan wel op goed werkgeverschap in het algemeen rustende ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, January 07, 2010

  Bij op non-actiefstelling wordt aan de werknemer een (tijdelijk) verbod opgelegd zijn werkzaamheden te verrichten. Er bestaat geen wettelijke basis voor deze maatregel. De rechtmatigheid ervan wordt getoetst aan de beginselen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Kernvraag is dan ook of gedaagde zich als goed werkgever heeft gedragen door eiser op non-actief te stellen. Daarbij geldt dat...

  ...Je bent slecht in staat om een goede werk- en klantsfeer te creëren, in je aanpak met ...- Wekelijkse breuklijst (op artikel- en afdelingsniveau). - THT-borging. - Cyclisch ... aan de beginselen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Kernvraag is dan ook of ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, Sector kanton, October 25, 2011

  Arbeidsrecht: artikel 7:611 BW inzake het goed werkgeverschap is niet rechtstreeks van toepassing op de verhouding tussen inlener en uitzendkracht. Wel reflexwerking.

  ... werkgever gezegd dat er allemaal goederen van deze werkgever bij hem in huis stonden en zij ... wel als een goed werkgever in de zin van artikel 7:611 BW te gedragen. Een uitzendkracht mag ...:611 BW is bepaald omtrent het goed werkgeverschap toepassing mist op de rechtsverhouding die tussen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, December 10, 2008

  Artikel 22 WOR en concessieovergang openbaar vervoer. Gaat ondernemingsraad bij een concessieovergang mee over naar de opvolgend ondernemer? Kosten van voeren rechtsgeding door OR. Goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW.

  ... vordering ten grondslag dat op grond van artikel 22 WOR de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk ...Ook de eisen van goed werkgeverschap brengen met zich dat Arriva de OR ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector kanton, February 05, 2013

  In arbeidsovereenkomst overeengekomen arbitraal beding. Opgeworpen exceptie van onbevoegdheid van kantonrechter in kort geding. Kantonrechter acht zich bevoegd op grond van omstandigheden van het geval (artikel 1022 tweede lid jo. artikel 254 eerste en vierde lid jo. artikel 1051, tweede lid Rv). Op non-actiefstelling van een kinderarts naar aanleiding van een voorval tijdens een avonddienst met...

  ... overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.5.3. AMS door het Scheidsgerecht voor het ... doet voorts een beroep op het beginsel van goed werkgeverschap en wijst op zijn belangen bij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, September 10, 2008

  De zaak handelt over de vraag of werkgever op grond van artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW aansprakelijk is voor de schade die werknemer heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van een hem overkomen ongeval in de uitoefening van zijn werkzaamheden (val van ladder). Vastgesteld wordt dat werkgever niet tekortgeschoten is in de zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer, zodat werkgever

  ... [E.J.K.], was dat er een overtreding van artikel 16 lid 10 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 ... ongeval een rolsteiger te plaatsen omdat het goed kon met een ladder. In dat verband heeft hij het ... specificering is van het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW, is het niet logisch dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, November 18, 2009

  Geen aansprakelijkheid werkgever op grond van artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW voor werknemer overkomen ongeval. Werknemer heeft zonder daartoe opdracht te hebben gekregen onnodig en gelet op omvang, gewicht en constructie van het apparaat, op onverantwoorde wijze dat apparaat verplaatst, dat is gekanteld. Werknemer is onder het gekantelde apparaat terecht gekomen en heeft daar letsel aan...

  ...op grond van de artikelen 7:658 en 7:611 BW aansprakelijk gesteld voor de ... zijn handen moet gebruiken en hij zou minder goed in staat zijn om zijn eigen werkzaamheden en ... specificering is van het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW, is het niet logisch dat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, December 19, 2007

  Uitgangspunt is dat ook een arbeidsovereenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Ingeval van schriftelijke aanvaarding is voorts vereist dat de aanvaarding de aanbieder heeft bereikt, waarbij heeft te gelden dat, indien de aanvaarding de aanbieder niet of niet tijdig bereikt tengevolge van een omstandigheid die in de risicosfeer van de aanbieder ligt, de overeenkomst wordt geacht tot...

  ... van het opzegverbod bij ziekte (artikel 7: 670 lid 1 BW), moet immers het herroepen van ... 629 BW uit te komen en dus als in strijd met goed werkgeverschap (artikel 7: 611 BW). Daarbij moet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, Sector kanton, January 21, 2010

  Artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap)en 7:632 lid1 sub d BW (verrekening wegens te veel betaald loon). De werknemer heeft op enig moment na indiensttreding de beschikking gekregen over een bestelauto van de werkgever. Schriftelijke afspraken zijn hierover niet gemaakt. De auto van de werkgever is niet verwerkt in het salaris en de salarisstroken. Bij afrekening bij einde van het dienstverband...

  ... de wettelijke verhoging als bedoeld in artikel 7:625 BW, een en ander te vermeerderen met de ...op enkele punten niet goed gegaan. De vakantiedagen zijn niet goed berekend ... op basis van het criterium goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 BW Strandheem ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, April 23, 2008

  Geschil voortvloeiend uit een beëindigingsovereenkomst, omdat bij de onderhandelingen en totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst niet is gesproken over de vraag of werkneemster tot einde dienstverband al dan niet nog werkzaamheden diende te verrichten. Kantonrechter acht het gelet op de omstandigheden in strijd met regels van goed werkgeverschap om achteraf beroep te doen op artikel 7:627...

  ... bewijsaandraagplicht, zoals omschreven in artikel 111 lid 3 Rv. Dit brengt mee, dat het ter zake ... strijd moet worden geacht met de regels van goed werkgeverschap dat [gedaagde] achteraf een beroep ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, March 29, 2006

  Werknemer is als gevolg van een hem op 13 augustus 2003 overkomen ongeval op de bedrijfsvloer arbeidsongeschikt geworden. Vastgesteld is dat geen specifieke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen die betrekking hebben op een ongeval zoals dat wat werknemer is overkomen. Uit het rapport van de arbeidsinspectie blijkt dat werkgeefster als overtreding wordt aangerekend dat er geen maatregelen...

  ...2.6 Conform artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet heeft Westo ... in feite een nadere specificering is van het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW, is het niet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, Sector kanton, February 15, 2007

  Schending verplichting tot goed werkgeverschap. Daarmee doet zich een situatie voor waarop artikel 7:653 lid 3 BW doelt, ook al komt uiteindelijk het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. De werkgever kan daarom aan het concurrentiebeding geen rechten ontlenen.

  ... heeft Webers zich niet gedragen zoals een goed werkgever betaamt. De kantonrechter is daarom van ... dat zich een situatie voordoet waarop artikel 7:653 lid 3 BW doelt, ook al komt uiteindelijk ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, October 14, 2009

  Werkneemster vordert vergoeding voor tijdens ziekte opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen en beroept zich daarvoor op de Europese richtlijn 2003/88/EG en het arrest van het Hof van Justitie EG van 20 januari 2009 (Schultz-Hoff). De kantonrechter wijst de vordering (grotendeels) toe, waarbij artikel 7:635 lid 4 in verbinding met artikel 7:638 BW naar de ratio van de richtlijn wordt uitgelegd.

  ...Artikel 9 lid 1 van deze CAO bepaalt onder meer: ‘Als ... van deze verhoging heeft [gedaagde] geen goede gronden aangevoerd, zodat de verhoging wordt ... strijd met de eisen die het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW stelt en is in de gegeven ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, February 27, 2008

  Werkgever verhoogt aantal uren werkneemster vanaf 2003 steeds op tijdelijke basis van 10 uur en 45 minuten per week naar (tenslotte) 22 uur en 15 minuten per week in januari 2006. Werkneemster wordt op 26 juli 2006 (chronisch) ziek. Werkgever deel werkneemster op 12 december 2006 mee dat de tijdelijke ophoging vervalt en werkneemster vanaf 28 december 2006 weer 10 uur en 45 minuten per week...

  ...Artikel 4.2 van de CAO zegt over doorbetaling loon ...] van mening dat Atrium niet handelt als goed werkgeefster door het aantal arbeidsuren niet te ... in strijd heeft gehandeld met goed werkgeverschap. 4.1 De primaire vordering zal worden afgewezen, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, November 18, 2009

  Werkgever ontslaat werknemer aan het eind van de rechtsgeldig overeengekomen proeftijd, omdat hij voor de functie waarin hij was aangesteld niet geschikt was bevonden. Werknemer vordert schadevergoeding omdat werkgever niet als goed werkgever zou hebben gehandeld.De kantonrechter wijst de vordering af, omdat er in dit geval geen ruimte is voor een rechterlijke toetsing van het oordeel van...

  ... gehandeld in strijd met de eisen van het goed werkgeverschap door tot op het laatst van de ...Torex was dan ook, ingevolge artikel 7:676 Burgerlijk Wetboek (BW), in beginsel ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, February 19, 2008

  Werknemer vordert primair verklaring voor recht dat arbeidsovereenkomst nog bestaat en doorbetaling van loon en subsidiair schadevergoeding wegens strijd met goed werkgeverschap dan wel wanprestatie wegens het niet aanvragen van een ontslagvergunning door werkgeefster waardoor werknemer 6 maanden WW misloopt. Het hof neemt aan op grond van de schriftelijke finale kwijting van werknemer en...

  ... ook niet een ontslag met wederzijds goedvinden gewild. Hij was wel bereid mee te werken aan het ... € 3.733,08 terzake schadevergoeding ex artikel 7:611 BW;. Meer subsidiair: betaling van een ... als handelen in strijd met goed werkgeverschap in de zin van artikel 7:611 BW. De vorderingen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, January 10, 2013

  De rechtbank is van oordeel dat sprake was van een dienstongeval in de zin van artikel 7.1 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA). Een causaal verband tussen het ongeval en eisers arbeidsongeschiktheid ontbreekt echter, zodat verweerder terecht heeft overwogen dat eiser geen recht heeft op een periodieke aanvullende uitkering op grond van artikel 7.19 van de NRGA. Verder...

  ... Nadat partijen toestemming als bedoeld in artikel 8:57 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ... sprake is van schending van het beginsel van goed werkgeverschap. Artikel 7:611 BW is niet – ook ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, April 19, 2006

  In het licht van de vaststaande feiten, met name het gegeven dat het betreffende aanbod aan [geïntimeerde] en een aantal collega's is gedaan in het werkoverleg van 12 juni 2003 en het feit dat onbetwist vaststaat dat er tijdens het werkoverleg op 11 september 2003 geen bezwaren meer bestonden bij het personeel (waaronder [geïntimeerde]) tegen de wijziging van het Personeelsreglement, handelde de...

  ... hof zodanig in strijd met het bepaalde in artikel 7:611 BW (in dit geval het goed werkgeverschap) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, Sector kanton, May 31, 2012

  Arbeidszaak. Op artikel 7:658 BW gegronde vordering van postbezorgster, die tijdens de postbezorging na regenval op een particulier terrien uitglijdt en haar enkel breekt. Omdat de postbezorgster ervaren en op de hoogte was van het belang van goed schoeisel, werkgever instructies heeft gegeven en kortingsbonnen voor schoeisel ter beschikking heeft gesteld, er sprake was gebruikelijk weer en het...

  ... overkomen ongeval op grond van artikel 7:658 en/of 7:611 BW;. - TNT zal veroordelen tot ... van partijen is met wederzijds goedvinden per 1 augustus 2010 geëindigd. j. Bij brief van ... had TNT uit hoofde van goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 BW een behoorlijke ...

 • Uitspraak Nº 6826984 KK EXPL 18-346. Rechtbank Amsterdam, 2018-05-22

  ...De eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) brengen mee dat ...

 • Uitspraak Nº 8240533 UV EXPL 19-344 JH/1050. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-02-19

  ... is de vraag of Arbo Unie op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) over dient te ...

 • Uitspraak Nº 8078932 \ CV EXPL 19-3444. Rechtbank Overijssel, 2019-10-18

  ... jouw arbeidsovereenkomst, op grond van artikel 2.9 lid 1 van de cao MBO. Jouw dienstbetrekking ... handelt daarmee in strijd met de eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek ...

 • Uitspraak Nº 200.213.356/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-08-07

  ... kennelijk onredelijk is in de zin van artikel 7:681, lid 2 aanhef en sub a (oud) BW (valse of ... dan wel of de opzegging in strijd is met het goed werkgeverschap. Volgens [appellant] heeft Wyser ...

 • Uitspraak Nº 7936300 VV EXPL 19-63. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2019-10-10

  ... tot betaling van een schadevergoeding ex artikel 7:611 BW ten bedrage van € 81.000,- bruto; . ..., op grond van de vereisten van goed werkgeverschap. [eiser] is 100% arbeidsongeschikt ...

 • Uitspraak Nº 8057444 / CV EXPL 19-41283. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-31

  ... conclusie van antwoord in het incident ex artikel 223 Rv, tevens houdende conclusie van antwoord ... Nobel ten opzichte van [eiser] in strijd met goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW heeft ...