handyside case

11 resultaten voor handyside case

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 15 november 2011

  Piranha. AIVD. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2002). Toetsing van door de AIVD vergaard bewijsmateriaal. HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR LJN AV4122 m.b.t. de toetsing van onderzoek verricht door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het Hof heeft, gelet op het ambtsbericht van de AIVD het verzoek van de verdediging om alle door de AIVD opgenomen gesprekken tussen

  ...The right to an adversarial trial means, in a criminal case, that both prosecution and defence must be given the opportunity to have ...In de "leading case" Handyside overwoog het EHRM ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting:. "Article ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 5 december 2006

  Verdachte wordt vervolgd wegens valsheid in geschrift en computervredebreuk. Hij heeft een boek geschreven waarin hij gewag maakt van een door hem als 'gat' betitelde mogelijkheid van misbruik van het vertrouwen waarop het bancaire systeem van automatische incasso ten dele is gebaseerd en de handelingen beschrijft die nodig zijn om gelden te incasseren zonder dat daaraan een factuur ten grondslag

  ... and the technical means they use (see, mutatis mutandis, the Handyside judgment cited above, p. 23, § 49 in fine). In the present case the Court ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 maart 2013

  Vrijspraak politicus van groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De verdachte was lijsttrekker van een plaatselijke politieke partij. Na een politiek debat is hij geïnterviewd door AT5. Dat interview is, in verkorte vorm, uitgezonden. De verdachte liet zich uit over homoseksualiteit. De vrijheid van meningsuiting is voor een politicus, in het kader van het door artikel 10 EVRM...

  ...236, r.o. 49, Handyside en EHRM 23 april 1992, NJ 1994/102, r.o. 42):. The Court recalls that the ...43):. In the case under review Mr Castells did not express his opinion from the senate ...

 • Uitspraak Nº 200.271.428. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-02-25

  ...EHRM 7 december 1976 (Handyside) en 8 juli 1986 (Lingens/Oostenrijk). . De vrijheid van ... with European supervision, whose extent will vary according to the case. Where, as in the instant case, there has been an interference with the ...

 • Uitspraak Nº 22-005123-11. Gerechtshof Den Haag, 2015-04-30

  ... the discretionary judgment of the parties to the conflict, in most cases there would be a tendency for the conflict to be minimized by the parties ... Zie bijvoorbeeld EHRM 7 december 1976, NJ 1978/236 ( Handyside...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juni 2011

  1. Art. 10 EVRM. Eerdere civielrechtelijke veroordelingen. Strafrechtelijke vervolging noodzakelijk in een democratische samenleving? 2. Art. 261.3 Sr. Ad 1. HR: het Hof heeft geoordeeld dat een strafrechtelijke veroordeling van verdachte gerechtvaardigd is ter bescherming van de belangen van de aangevers. Daarbij heeft het Hof de aard en de reikwijdte van de door de civiele rechter uitgesproken...

  ... do is to look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was 'proportionate to the legitimate ... fall within one of the exceptions provided for in paragraph 2 (Handyside judgment of 7 December 1976, Series A no. 24, p. 21, par. 43; NJ 1978, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 24 september 2010

  Verdachte en zijn medeverdachten zijn op 6 april 210 het terrein van de ambassade van Iran in Den Haag binnengedrongen. Onder feit 1 primair wordt verdachte verweten dat hij op 6 april 2010 tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk geweld heeft gepleegd tegen de beschermde goederen van de internationaal beschermde ambassadeur van Iran in Nederland. Subsidiair wordt hem verweten dat hij...

  ...71. As a result, in the present case the extent of the margin of appreciation is reduced, since what is at ...180. 47 EHRM 7 december 1976, appl. nr. 5493/72 (Handyside v. Verenigd Koninkrijk). 48 EHRM 30 januari 1998, appl.nr. 19392/92. 49 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 december 2009

  Art. 10.16 Telecommunicatiewet; vergunningstelsel. Beroep op art. 10 EVRM jo. art. 19 IVBPR: recht op ‘freedom of expression’, i.c. bestaande in het verzorgen van radiouitzendingen. Beperking van genoemd recht, als gevolg van het handhavend overheidsoptreden dient in het concrete geval te voldoen aan art. 10.2 EVRM gestelde eisen. In ’s Hofs oordeel ligt besloten dat het de i.c. bij wet voorziene

  ... what is strictly required to protect the legitimate interest." (Handyside vs. United Kingdom, 7-12-1976, Application No. 5493/72, para. 49 ECHR, R. ...10-1) is applicable in the present case. What has to be determined is the scope of its application. 60. The ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 juli 2008

  Kort geding; onrechtmatige overheidsdaad (Telegraaf-zaak); journalistieke bronbescherming; gebruik van bijzondere opsporingsbevoegheden ten opzichte van journalisten door de AIVD; in de WIV 2002 neergelegde geheimhoudingsplicht; weigering procespartij om inlichtingen te verstrekken; vertrouwelijke kennisneming van stukken door de rechter; in art. 8 lid 2 en 10 lid 2 EVRM genoemde uitzonderingen.

  ..."The Court reiterates its settled case-law, according to which the expression "in accordance with the law" not ...24, NJ 1978, 236, Handyside/Verenigd Koninkrijk, rov. 48. 6 Uit vele uitspraken noem ik: EHRM 10 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 19 april 2005

  Belediging kroonprins en zijn echtgenote en beschadiging/onbruikbaarmaking kledingstukken omstanders door zakje met verf naar gouden koets te gooien. 1. Op de in art. 111 en 112 Sr strafbaar gestelde misdrijven zijn van toepassing de in Titel XVI van Boek II Sr onderscheiden wijzen waarop de aldaar strafbaar gestelde vormen van belediging kunnen worden aangedaan. De extra bescherming tegen...

  ..."60. The Court's task in this case has to be seen in the light of these principles. What are at stake are the ...5 Zie bijv. EHRM 7 december 1976 (Handyside), NJ 1978, 236; EHRM 8 juli 1986 (Lingens), NJ 1987, 901; EHRM 24 mei ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 16 november 2001

  ...This provision was therfore, in their opinion, not applicable to the case. Like the Commission, however, the Court takes the view that the economic ...Vol. 163. 79. Zie in dit verband EHRM 7 december 1976 (Handyside), A Vol. 24. 80. Zie ook Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 638-639 en meer ...