hoger beroep tussenbeschikking

2423 resultaten voor hoger beroep tussenbeschikking

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 16, 2013

  Huwelijksvermogensrecht; huwelijkse voorwaarden; vergoedingsrechten; natuurlijke verbintenis. Procesrechtelijk: intrekking hoger beroep tegen tussenbeschikking; vermeerdering van verzoek in hoger beroep na afwijzing van gelijkluidend verzoek in eerste aanleg; vermeerdering van verzoek in hoger beroep na intrekking van hetzelfde verzoek in eerste aanleg.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, October 16, 2012

  Beschikking is deels tussenbeschikking en deels eindbeschikking. Hoger beroep tussenbeschikking niet-ontvankelijk. Hoger beroep eindbeschikking geen belang.

  ...Grief 1 van de man faalt derhalve. Eindbeschikking, tussenbeschikking. 3.5.1. De vrouw heeft aangevoerd dat de man voor de periode tot 1 september 2012 geen belang heeft bij het hoger beroep nu de echtscheiding op 1 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, November 02, 2010

  Hoger beroep tussenbeschikking niet-ontvankelijk. Doorbrekingsjurisprudentie geldt voor een tussenbeschikking niet

  ...4.2 Ingevolge artikel 358 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan van tussenbeschikkingen hoger beroep slechts tegelijk met dat van de eindbeschikking worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Deze rechterlijke openstelling ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, October 18, 2011

  Ontvankelijkheid hoger beroep na tussenbeschikking.

  ... van de Hoge Raad van 23 januari 2004, NJ 2005, 510 en 17 december 2004, NJ 2005, 511 waarin is bepaald dat de rechter ook na een tussenbeschikking op een binnen de beroepstermijn gedaan verzoek van een partij, na de wederpartij te hebben gehoord, alsnog kan bepalen dat beroep tegen een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, March 14, 2013

  Eind of tussenbeschikking?

  ...Subsidiair is verzocht een bijzonder curator te benoemen. 6. Bij tussenbeschikking van 22 februari 2012, in het dictum gedateerd op 22 januari 2012, heeft de rechtbank een raadsonderzoek gelast. Ter voldoening aan de gegeven ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 19, 2011

  Voortzetting van tussenbeschikking van 16 maart 2010 LJN BQ2269. Schending informatie- en medewerkingsplicht door verzekerde?

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, March 03, 2010

  Artikel 1:160 BW. (Opengesteld) hoger beroep tegen tussenbeschikking houdende opdracht tegenbewijs. Vernietiging en terugverwijzing naar de rechtbank.

  ... rechtens) tegen de stelling dat zij sinds 3 januari 2006 samenleeft met [B.] als waren zij gehuwd en bepaald dat tegen deze tussenbeschikking hoger beroep kan worden ingesteld. Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 23, 2012

  Art. 81 RO. Voorlopige alimentatie bepaald ; geen tussenbeschikking maar deelbeschikking. Hoger beroep niet-ontvankelijk nu het eerst tegelijk met de eindbeschikking is ingesteld; art. 358 Rv.

  ... Breda van 28 oktober 2008 (tussenbeschikking), 28 april 2009 (tussenbeschikking) en 21 oktober ... de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan ... niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn hoger beroep van de beschikking van de rechtbank ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 05, 2012

  Omgang. Tussenbeschikking: tijdelijke omgangsregeling met verwijzing naar een mediator. Ambtshalve schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van de regeling als opgenomen in de bestreden beschikking.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 09, 2008

  voortgezet gebruik echtelijke woning, omgangsregeling, uitkering tot levensonderhoud, verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde, bepaling behoefte alimentatiegerechtigde, betrekken bonus bij netto gezinsinkomen, bepaling draagkracht alimentatieplichtige, gemiddelde bonus over zes jaren, ingangsdatum uitkering tot levensonderhoud, misbruik van procesrecht, niet-ontvankelijkheid hoger beroep tegen...

  ... niet-ontvankelijk worden verklaard in dit verzoek, omdat ingevolge artikel 358 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van tussenbeschikkingen slechts hoger beroep kan worden ingesteld tegelijk met dat van de eindbeschikking tenzij de rechter anders bepaalt, hetgeen hier niet het geval is. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, August 17, 2010

  ontvankelijkheid tussenbeschikking

  ...4.1. De man stelt primair dat de vrouw niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar hoger beroep omdat van tussenbeschikkingen slechts tegelijkertijd met de eindbeschikking hoger beroep kan worden ingesteld. De bestreden beschikking is een tussenbeschikking omdat, aldus de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 07, 2008

  Hoger beroep tegen tussenbeschikking ontvankelijk nu daartoe toestemming is verleend; ouderschapsonderzoek gelast.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, May 11, 2012

  Tussenbeschikking in een hoger beroep ex artikel 315 Fw met betrekking tot de afkoop van een levensverzekering (artikel 22a Fw).

  ...Beschikking in hoger beroep ex artikel 315 lid 1 Fw van 11 mei 2012. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, May 09, 2012

  Afstamming; tussenbeschikking; DNA-onderzoek.

  ...bepaalt dat de griffier een afschrift van deze tussenbeschikking aan de deskundige zal toezenden;. bepaalt dat partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld hun mening over het rapport aan het hof kenbaar te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, May 22, 2012

  Bij tussenbeschikking vrouw toegelaten tot leveren van tegenbewijs door bewijsstukken en/of getuigen tegen vermoeden dat zij en partner samenleven als waren zij gehuwd in de zin van artikel 1:160 BW; vrouw daarin niet geslaagd.

  ...G.H. Zijlstra te Amersfoort. 1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep. 1.1 Het hof heeft op 2 februari 2012 een tussenbeschikking gegeven. 1.2 Ter griffie van het hof is op 23 februari 2012 binnengekomen een brief van mr. Zijlstra van dezelfde datum met als bijlage een akte met ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, October 13, 2011

  Moeder ontvankelijk in haar appel tegen tussenbeschikking, gezag en omgang. Niet waarheidsvinding maar het inschatten van risico's voor kinderen staat voorop.

  ...Mr. Verhoeven heeft een pleitnotitie overgelegd. De beoordeling. De ontvankelijkheid van de tussenbeschikking. 1. Partijen zijn het erover eens dat de moeder ook ten aanzien van de beslissing van de rechtbank over de omgangsregeling, welke een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 22, 2007

  Deelbeschikking. Verhuizing kinderen naar buitenland en inschrijving op school aldaar. Het verzoek voorlopige voorzieningen opgevat als hoger beroep tegen tussenbeschikking.

  ...Voorts verzoekt de moeder als voorlopige voorziening gedurende het raadsonderzoek zoals door de rechtbank bij tussenbeschikking is bevolen:. - de moeder toestemming te verlenen om (het hof begrijpt: tezamen met de minderjarigen) zonder toestemming van de vader (voorlopig) te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 26, 2008

  Tussenbeschikking omgang; hoger beroep niet-ontvankelijk.

  ...N. Sprengers. PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP. De moeder is op 23 november 2007 in hoger beroep gekomen van een tussenbeschikking van 24 augustus 2007 van de rechtbank 's-Gravenhage. De vader heeft op 14 februari 2008 een verweerschrift ingediend. Van de zijde van de moeder zijn ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, April 21, 2009

  ontvankelijkheid in hoger beroep; tussenbeschikking

  ...De bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, betreft derhalve een tussenbeschikking. Weliswaar heeft de rechtbank in het lichaam van de bestreden beschikking overwogen dat het verzoek van de man om limitering van zijn ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, July 17, 2012

  Vervolg op tussenbeschikking van 23 augustus 2011; is de verplichting tot het verschaffen van partneralimentatie geëindigd omdat de onderhoudsgerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd?

  ...1.2. Het hof verwijst naar en neemt over hetgeen is opgenomen in zijn tussenbeschikking van 23 augustus 2011 (hierna: de tussenbeschikking). Bij die beschikking is, onder aanhouding van elke verdere beslissing op het daarin onder 3.2 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 14, 2012

  Voortzetting na tussenbeschikking. Gezamenlijk gezag. De ouders hebben baat bij de door Jeugdzorg ingezette begeleiding.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 01, 2010

  Hoger beroep tegen deskundigenbenoeming (DNA-onderzoek verwekkerschap); tussenbeschikking, niet ontvankelijk.

  ...4.2 Ingevolge het bepaalde in artikel 358 lid 4 Rv kan van tussenbeschikkingen alleen hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd met de eindbeschikking, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Onder een tussenbeschikking wordt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, November 15, 2012

  Ten tijde van de tussenbeschikking van 29 maart 2012 was de (voormalige) echtelijke woning nog niet verkocht en was niet duidelijk over welk vermogen partijen zouden kunnen beschikken. Nu staat vast dat de opbrengst van de verkoop van de woning € 146.722,03 bedroeg, waarvan partijen ieder de helft hebben ontvangen. De behoefte van de vrouw aan een door de man te betalen bijdrage in de kosten van...

  ...4.3 Uitspraken in een verzoekschriftprocedure kunnen worden onderscheiden in eindbeschikkingen, tussenbeschikkingen en de combinatie van beide, de deelbeschikkingen. Van een eindbeschikking is sprake indien de rechter in zijn uitspraak met een uitdrukkelijk dictum ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, January 16, 2008

  Terugkomen op bij tussenbeschikking eerder ingenomen standpunt door houding wederpartij (art. 22 Rv.). Uitvoerige beoordeling positie van de stiefvader.

  ...procureur mr. A.H. van Haga. HET VERDERE PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP. Het hof verwijst voor het verloop van het geding naar zijn tussenbeschikking van 23 mei 2007, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd. Bij die beschikking heeft het hof de behandeling van de zaak ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, July 12, 2012

  Bij tussenbeschikking is de man toegelaten tot bewijs van zijn stellingen. Vast staat dat de vrouw zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van de man heeft geuit aan de Raad voor de Kinderbescherming, aan Bureau Jeugdzorg en aan de huisarts (de vrouw heeft dat ook erkend) en een relevant deel van de beschuldigingen ook heeft geuit naar een derde. Als niet door de vrouw bestreden staat...

  ...M.M. Schoots te Naarden. 1. Het verdere verloop van het geding in het principaal en het incidenteel hoger. beroep. 1.1 In de tussenbeschikking van 12 juli 2011 heeft het hof de man tot bewijslevering toegelaten. 1.2 Ter zitting van dit hof van 27 oktober 2011 heeft de man twee getuigen doen ...