ing gunning

71 resultaten voor ing gunning

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, February 06, 2008

  Verrekening in de zin van artikel 54 Faillissementswet? De curator in het faillissement van de vennootschap heeft een vordering jegens de banken ingesteld op grond van artikel 54 lid 1 Fw. De rechtbank dient te beoordelen of sprake is van verrekening in de zin van dit artikel. De curator heeft gesteld dat dit het geval is en heeft daartoe betoogd, dat de notarissen (een deel van) de...

  ...Ter onderbouwing van zijn stelling heeft de curator onder meer gewezen op het arrest ING/Gunning q.q. van de Hoge Raad van 19 november 2004, NJ 2005/199. In dit arrest heeft de Hoge Raad onder meer geoordeeld, dat indien een debiteur van de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, June 02, 2004

  Faillissementsrecht; Partijen stellen de vraag aan de orde of artikel 54 Fw eraan in de weg staat dat de bank de telefonische bijschrijving van ƒ 2.020.972,36 met valutadatum 3 september 1996 op de rekening-courant 46.65.17.401 van Quality Ice Cream heeft verrekend met de debetstanden op deze rekening-courant en op de rekeningnummers 42.69.08.139 en 42.69.54.009. De rechtbank overweegt dat...

  .../ Rabobank) en van het hof Arnhem (25 maart 2003, rolnr. 02/134, ING / Gunning q.q.) artikel 54 Fw eraan in de weg staat dat een bank girale betalingen door derden op een rekening-courant van een later gefailleerde cliënt van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 07, 2010

  Insolventiezaak. Curator vordert op grond van art. 54 lid 1 Fw terugbetaling van vóór faillissement van een b.v. aan banken betaalde verkoopopbrengst van onroerende zaken. De (bijna een jaar later gefailleerde) b.v. was met die opbrengst gecrediteerd op rekeningen bij de banken. Het hof: die creditering heeft geen schuld van de banken aan de b.v. tot gevolg gehad, omdat partijen hebben bedoeld...

  ...4.10 Het arrest van de Hoge Raad in de zaak ING Bank/mr. Gunning q.q. (HR 19 november 2004, NJ 2005, 199, JOR 2005, 19) waarop de curator zich beroept, kan niet tot andere oordelen leiden dan hierboven gegeven. Dat ...

 • Uitspraak Nº 200.239.716/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-09-03

  ... . . . . 5.7. . Volgens de curator klopt deze redenering niet omdat in zijn visie uit het arrest ING/Gunning q.q. (HR 19 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3137, NJ 2005, 199) volgt dat "hypothetische rechtshandelingen, door Faber1aangeduid als 'gebeurtenissen ...

 • Uitspraak Nº 200.209.050/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-01-22

  ...3.4, HR 19 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3137 (ING/Gunning q.q.), rov. 3.8 en HR 3 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR1943 (Mendel q.q./ABN Amro), rov. 3.3.1). De bank kan de aldus ontstane schuld in beginsel ...

 • Uitspraak Nº 18/01846. Hoge Raad, 2018-11-23

  ...3.4, HR 19 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3137 (ING/Gunning q.q.), rov. 3.8 en HR 3 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR1943 (Mendel q.q./ABN Amro), rov. 3.3.1). De bank kan de aldus ontstane schuld in beginsel ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 19, 2004

  19 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/189HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: ING BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: mrs. B. Winters en H.J.A. Knijff, t e g e n Mr. Pieter Marius GUNNING, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van ELMA VASTGOED EDE B.V. en ELMA VASTGOED VEENENDAAL B.V., wonende te Arnhem, VERWEERDER in cassatie,

  ...ING BANK N.V.,. gevestigd te Amsterdam,. EISERES tot cassatie,. advocaat: mrs. B. Winters en H.J.A. Knijff,. t e g e n. Mr. Pieter Marius GUNNING, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van ELMA VASTGOED EDE B.V. en ELMA VASTGOED VEENENDAAL B.V.,. wonende te Arnhem,. VERWEERDER ...

 • Uitspraak Nº C/08/179407/HA ZA 15-620. Rechtbank Overijssel, 2017-03-22

  ... . . . . 5.14 . De door ING gevolgde, zoals gezegd op zich onorthodoxe, handelwijze om te geraken tot gunning van de aandelen [B] aan een derde, kan voor DHD en Ulpia niet als een verrassing zijn gekomen. ING heeft, toen in die laatste twee weken van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 14, 2011

  Faillissementsrecht. Overeenkomstenrecht; opzegging kredietovereenkomst met vennootschap door bank zonder dat opzegging wordt geëffectueerd; faillissement vennootschap; vraag of (i) wel of geen opzegging van de kredietovereenkomst heeft plaatsgevonden, (ii) de bank een aantal zekerheden waarop zij aanspraak maakt onverplicht heeft doen vestigen, (iii) de bank een jegens de nieuwe, onbetaalde...

  ...4.39. Ook in ING/Gunning q.q.(71) stond de kwestie van toepassing van Mulder q.q./CLBN centraal. De hypotheekbank had afstand gedaan van haar hypotheekrecht onder de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Omzetting stil pandrecht in vuistpand, art. 3:236 lid 1 BW. Brengen in de macht van de pandhouder, feitelijke handeling, geen toepassing art. 42 Fw. Verrekening; schuldoverneming voor faillissement? Art. 54 Fw.

  ...Hij vindt hierbij onder meer steun in het arrest ING/Gunning q.q. Toch zijn er in de rechtspraak ook gevallen aan te wijzen waarin een door de partij opgevoerd 'als..dan'-argument wel door de rechter is ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, April 08, 2009

  Vlak voor faillissement wordt chaletpark verkocht. De opbrengst wordt naar de bank overgemaakt. Beroep op art. 54 en 47FW verworpen. Verwijzing naar relevante jurisprudentie.

  ...Verwezen wordt naar HR 19 november 2004, NJ 2005/119 (ING/Gunning q.q.). Nu de bank wist dat na de verkoop van het park direct het faillissement zou volgen, hetgeen ook is gebeurd, was zij niet te goede trouw, zodat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 17, 2012

  Faillissement. Pand. Stil pandrecht op toekomstige vorderingen rekeninghouder als gevolg van stortingen gelden door derden op bankrekening? Betoog dat deze vorderingen (voldoende) rechtstreeks voortvloeien uit rekening-courantverhouding om onder voordien gevestigd stil pandrecht te kunnen vallen, ongegrond. Gelijke maatstaf van art. 3:239 lid 1 BW en art. 475 Rv. Oordeel hof dat bank niet te...

  ... geven dan in de hiervoor behandelde rechtspraak,(29) blijkens de bevestiging van de Hoge Raad van de eerdere jurisprudentie het arrest ING/Gunning q.q.(30). 3.32 Blijkens het voorgaande wordt de vraag of een schuldeiser te goeder trouw was, beantwoord door te bezien of deze wist dat de ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem, March 25, 2008

  Evenmin kan [appellant] de bank en de notaris verwijten dat zij na het verstrijken van de termijn van beraad op 30 maart 2007 om 17.00 uur de ontvangst van het, gezien meergenoemde voorwaarde nog ontbrekende, bedrag van € 25.485,71 niet hebben afgewacht. Evenals de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat [appellant] en [persoon A] in elk geval op 29 maart 2007 – de datum van de e-mail van

  ..., voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende (voorlopig) oordeelt dat de gunning en de overdracht zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding onbevoegd zijn geschied, dat de overdracht op een ongeldige titel heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, January 11, 2011

  Geschil tussen curator en bank inzake verrekening van een verpande vordering (artikel 53 en 54 Fw), onrechtmatige daad, selectieve betalingen, kennelijk onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 lid 1 en lid 7 BW). Beroep op verjaring.

  ...Derhalve is artikel 54 Fw hier niet van toepassing. Het verschil met HR 19 november 2004, JOR 2005/19 (ING/Gunning q.q.) is dat in casu geen gelden door de koper van de verpande goederen op de rekening van de kredietnemer zijn gestort. De opbrengst is immers ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, September 25, 2007

  Bank verrekent opbrengsten van door pandgever onbevoegd verkochte zaken. Pandhouder vordert het desbetreffende bedrag van de bank. Hof: een van de verrekeningen door de bank valt onder de delictsomschtijving van artikel 417bis Wetboek van Strafrecht althans is onzorgvuldig jegens de pandhouder. Die verrekening is (daardoor) bovendien in strijd met de openbare orde, althans naar maatstaven van...

  ... hier van toepassing is de in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde regel (zie onder meer zijn arrest van 19 november 2004 inzake ING/Gunning q.q., NJ 2005, 199), dat wanneer een debiteur (Lodi) van de later gefailleerde (Landtrans) een schuld aan deze voldoet door storting op diens ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, June 11, 2008

  Failissementsrecht. Artikel 53 en 54 Fw. Schuldoverneming door bank in zicht van faillissement. Bank niet te goeder trouw geacht.

  ...Hoofdregel - volgens de (strikte) leer van de Hoge Raad, en onder meer bevestigd in het arrest ING/Gunning q.q. (JOR 2005/19) - is dat indien het debetsaldo van de bankrekening van de schuldenaar is verminderd (in casu door betaling van de koopsom van Taxi ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 05, 2008

  Faillissementsrecht. Pandrecht op vordering; verrekening; vervolg op HR 6 februari 2004, nr. C02/197, NJ 2004, 266 (81 RO).

  ...BW en AA 1984, p. 220 e.v. m.nt. PvS. 16 Vgl. HR 19 november 2004, NJ 2005, 199 m.nt. PvS en JOR 2005, 19 m.nt. A. Steneker (ING/ Gunning q.q). Steneker verdedigt in zijn noot onder 7 en 8 dat ook in het geval dat andere schuldeisers geen nadeel ondervinden van een door de bank ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, Voorzieningenrechter, July 04, 2008

  Aanbesteding. Inschrijving conform eisen, nu eisen slechts zagen op ontwerp op hoofdlijnen.

  ...Dat ontwerp wordt pas gemaakt na gunning. Voorafgaand aan de gunning behoeft slechts een voorlopig ontwerp te worden ingediend, waaruit op hoofdlijnen blijkt hoe aan de vraagspecificatie zal ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, February 03, 2010

  Notaris heeft deel van een aan hem opgedragen executieverkoop opgedragen aan andere notaris. Opdrachtgevende notaris is aansprakelijk gesteld voor schade die zijn opdrachtgever heeft geleden in verband met de uitvoering van deze opdracht. In deze vrijwaringszaak is aan de orde of de door deze notaris ingeschakelde notaris jegens de opdrachtgevende notaris aansprakelijk is. Eigen schuld. Kosten...

  ...1. Het veilingschema, advertentie, volmacht;. 2. Het proces-verbaal van inzet en afslag, eventuele aktes de command, gunning, kwijting, enz. 3. Het contact met ING Bank N.V. Uw kantoor zal zorgdragen voor:. 1. Het plaatsen van de advertentie (aanplakken indien plaatselijk ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, May 13, 2009

  notaris; beroepsfout; eigen schuld; handelsrente

  ...De opbrengst bedroeg € 620.000,00. Op 21 september 2006 heeft ING aan [gedaagde] bericht dat tot gunning kon worden overgegaan. f. Bij faxbericht van 1 november 2006 heeft ING [gedaagde] als volgt bericht:. "Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 27, 2004

  27 februari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/268HR JMH/MD Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: INDONESIAN TRADE & DISTRIBUTION CENTRE B.V.,gevestigd te Rotterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. R.G.E. de Vries, thans mr. J.G. Pherai, t e g e n ING VASTGOED FINANCIERING N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. D. Stoutjesdijk. 1. Het...

  ...3.000.000,-, welk bod door [betrokkene 1] namens ING is uitgebracht. 2.7. Op 21 januari 1999 is het registergoed aan ING geleverd, na gunning en betaling van de verkoopprijs. 3. Procesverloop. 3.1. Bij inleidende dagvaarding van 14 juni 1999 heeft ITDC ING gedagvaard voor de rechtbank te ...

 • Uitspraak Nº C/05/312888/KG ZA 16-580. Rechtbank Gelderland, 2016-12-19

  ... . meer subsidiair . . bepaalt dat de veiling slechts doorgang kan vinden onder de voorwaarde van gunning, waarbij een bodemopbrengst van € xxxxx ( niet ingevuld, de voorzieningenrechter ) dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen ander bedrag ...

 • Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, June 12, 2013

  Bezwaar tegen gunningscriteria. Rechtsverwerking. Geen bezwaar maken tegen eerste gunningsbeslissing.

  ... om binnen 48 uur na de datum van het vonnis, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen datum, de voorlopige gunning in te trekken en voor zover gunning reeds heeft plaatsgevonden en/of ter zake reeds een overeenkomst is gesloten, de Dienst verbiedt uitvoering te ...

 • Uitspraak Nº 200.219.219. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-02-25

  ...De aandelen behoorden tot de gunning op de veiling toe aan Participaties (100%). DHD en Ulpia houden op hun beurt samen 99,3% van de aandelen in het kapitaal van Participaties. ...

 • Uitspraak Nº C/08/220589 / HA ZA 18-328. Rechtbank Overijssel, 2019-02-13

  ... tot betaling van € 1.065.773,00 in verband met een onbetaald gelaten factuur en schade die Tebezo heeft geleden door de verlate gunning door de provincie, een verklaring voor recht dat Tebezo bouwtijdverlenging toekomt en een veroordeling tot retournering van de door Tebezo gestelde ...