Internationale arbitrage

250 resultaten voor Internationale arbitrage

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 200.197.079/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-02-18

  ... . a. Context . b. De arbitrageprocedure . c. Standpunt Russische Federatie . d. Oordeel hof . . ... een buitenlandse investeerder en de Russische Federatie aan internationale arbitrage kunnen worden onderworpen. De FLIT is in werking getreden na ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 13, 2012

  Art. 81 RO. Arbitrage. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter.

  ... om de vraag of een arbitraal beding in de weg staat aan de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter. 1. Feiten en procesverloop (1). ...Hierop is [A] een Fenex-arbitrageprocedure gestart tegen [verweerster]. De arbiters hebben zich bij tussenvonnis ...

 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, December 19, 2012

  Opzegging internationale distributieovereenkomst. Gedaagde gevestigd op Cyprus. Partijen zijn in de overeenkomst arbitrage overeengekomen. Voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 31 EEX-Vo? Toetsing aan de in het Van Uden-Déco Line-arrest geformuleerde voorwaarden. Geen "voorlopige of bewarende" maatregelen. Ontbreken "reële band".

  ... zullen worden voorgelegd aan arbiter in Londen, Engeland, welke arbitrage onderworpen is aan de ICC Arbitration rules. 2.4. Bij brief van 29 oktober ...

 • Uitspraak Nº 200.216.570_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-12-10

  ... is opgericht bij het Protocol nopens de rechtspositie van internationale militaire hoofdkwartieren, ingesteld uit hoofde van het Noord-Atlantisch ... wordt opgelegd in contracten in beginsel te voorzien in arbitrage. . . . . . 3.3.4 . ...

 • Uitspraak Nº C/09/477160 / HA ZA 15-1. Rechtbank Den Haag, 2016-04-20

  ... Voorwerp en doel van de ECT en de aard van het internationale recht 5.19 . . Oordeel ander scheidsgerecht 5.20 ... van hun investeringen opleverde, heeft elk van gedaagden een arbitrage aangevraagd op de voet van artikel 26 lid 4 onder b van de ECT en het ...

 • Kort geding van Rechtbank Utrecht, October 21, 2009

  Internationale bevoegdheid. Kort geding. Arbitrageclausule. Toepassing van Hof van Justitie van EG, 17 november 1998, NJ 1999/339 (Van Uden/Deco-Line) en HR 6 februari 2004, JBPr 2004/23 (Maas/Petermann). Eiser is een Nederlandse vennootschap. Gedaagde is een Duitse vennootschap. Zaak betreft een internationale handelszaak. Bevoegdheidsvraag moet daarom worden beantwoord aan de hand van EEX-Verord

  ...Bombardier voert daartoe aan dat partijen arbitrage conform de regels van de International Chamber of Commerce te Parijs (ICC ....3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het gaat om een internationale handelszaak en dat de gedaagde gevestigd is in een EG-lidstaat, waardoor ...

 • Uitspraak Nº 200.247.923_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-01-24

  ... zaaknummer [zaaknummer] van 16 augustus 2017, met als plaats van arbitrage [plaats 1] (Zwitserland), in Nederland ten laste van [verweerster] ten ...Bij internationale arbitrages doet deze situatie zich volgens [verzoekster] niet voor nu de ...

 • Uitspraak Nº C/13/567933 / HA ZA 14-653. Rechtbank Amsterdam, 2015-03-04

  ... overeenkomsten) bevatten nagenoeg gelijkluidende arbitrageovereenkomsten. Deze bepalen dat geschillen zullen worden beslecht door middel van ...In een internationale arbitrage kan een minderheid echter zijn mening in een afzonderlijk ...

 • Uitspraak Nº 200.260.561. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-01-14

  ... project is niet afgemaakt, Mammoet Salvage heeft een internationale arbitrage over het Pico project gewonnen en een opgestart wegens het ...

 • Uitspraak Nº 200.170.351/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-04-25

  ... overeenkomsten) bevatten nagenoeg gelijkluidende arbitrageovereenkomsten. Deze bepalen dat geschillen zullen worden beslecht door middel van ...In een internationale arbitrage kan een minderheid echter zijn mening in een afzonderlijk ...

 • Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  ... overheidsopdrachten (PbEG L 1994, 336) of uit andere internationale overeenkomsten waaraan de Europese Unie is gebonden. J In het opschrift ...de vertegenwoordiging in rechte van een cliënt in een arbitrage- of bemiddelingsprocedure in een lidstaat van de Europese Unie, in een ...

 • Uitspraak Nº 200.247.010/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-10-22

  ... daarbij beroepen op het onder 2.3 en 2.8 genoemde (TAMARA-)arbitragebeding. . . . . 3.3. De rechtbank heeft zich in het ...8:63 lid 3 BW – als een (internationale) overeenkomst van goederenvervoer per spoor moet worden aangemerkt ...

 • Uitspraak Nº 200.144.308/02. Gerechtshof Den Haag, 2016-12-06

  ... in de Overeenkomst bepaalde tijd te worden voorgelegd in een ICC-arbitrage. Dit heeft geresulteerd in meerdere internationale arbitrale ...

 • Uitspraak Nº C/10/520361 / HA ZA 17-148. Rechtbank Rotterdam, 2018-03-21

  ...Volgens Interfeed is zij met [eiseres] een arbitrageovereenkomst overeengekomen (clausule 23 van de “Rider clauses”) die voldoet aan de ... De bestaande internationale regelingen op het terrein van het internationaal privaatrecht sluiten de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 05, 2008

  Arbitrage. Vernietiging arbitraal vonnis; ondertekening; dissenting opinion van de arbiter die niet heeft ondertekend geen onderdeel van het vonnis.

  ...(ii) De desbetreffende overeenkomst bevat een arbitrageclausule, ingevolge welke geschillen zullen worden beslecht door middel van ... oordeel miskent dat genoemde wetsbepalingen - a fortiori in internationale arbitrages als de onderhavige gelet op de omstandigheid dat de ...

 • Uitspraak Nº C/10/537301 / HA ZA 17-988. Rechtbank Rotterdam, 2018-06-27

  ... buiten Nederland woonplaats heeft, is hier sprake van een internationale zaak en dient de rechtbank ambtshalve te beoordelen of zij bevoegd is. . ...Volgens haar zijn partijen namelijk arbitrage overeengekomen. Dit baseert Distri Rail op haar stelling dat op haar ...

 • Uitspraak Nº HD 200.153.899/01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-06-23

  ... is op 13 oktober 2009 een uitspraak gewezen door het Internationale hof van Arbitrage van de ICC in verband met de door die rechtsvoorganger ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, August 19, 2009

  Tussen partijen staat vast dat eisers schade lijden door de problemen die zij ondervinden in verband met de door Denemarken en Duitsland aan traditionele zeezeilschepen gestelde veiligheidseisen. De vorderingen tegen de staat afgewezen.

  ...2.2. Op schepen die internationale reizen maken is het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van ... Gedaagde had echter, bijvoorbeeld door middel van internationale arbitrage, moeten proberen om de beide landen op andere gedachten te brengen. ...

 • Uitspraak Nº 200.212.770. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-11-05

  ... uitzonderingen (onbevoegd verklaring wegens bestaan van een arbitrage-overeenkomst of wegens het ontbreken van internationale rechtsmacht) - de ...

 • Uitspraak Nº 200.107.432/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-06

  ... bindend advies overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. . . . . . . 2.4 . ... onbevoegd heeft verklaard, hetzij wegens het ontbreken van internationale rechtsmacht, hetzij wegens het bestaan van een arbitrage-overeenkomst, ...

 • Uitspraak Nº 18/00318 en 18/00319. Gerechtshof Amsterdam, 2020-05-12

  ... . . “SUBJECT: Domestic Dutch Index Arbitrage – NPA No. [nummer] A. Introduction The purpose of this NPA is to ... verweerder op basis van gegevens van het door hem gehouden (internationale) derdenonderzoek bij [dienst] . Hieruit leidt verweerder af dat [dienst] ...

 • Uitspraak Nº C/10/502148 / HA ZA 16-512. Rechtbank Rotterdam, 2017-12-13

  ... geschillen uit hoofde van de bevrachting en het cognossement is arbitrage te Londen overeengekomen. . . . . . 2.2. . ... Aangezien gedaagden in Duitsland zijn gevestigd moet de internationale bevoegdheid van de rechtbank worden vastgesteld met inachtneming van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 28, 2005

  28 januari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/253HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de rechtspersoon naar Iraans publiek recht DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION OF THE MINISTRY OF DEFENCE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, gevestigd te Teheran, Iran, EISERES tot cassatie, advocaten: mrs. H.A. Groen en M.W. Scheltema, t e g e n de vennootschap naar Engels recht

  ... eiseres (in conventie tevens verweerster in reconventie) in de arbitrage overeenkomstig het ICC-Reglement onder nr. 7373 te vernietigen en IMS te ... dat een door hem/haar gesloten overeenkomst die voorziet in internationale arbitrage ongeldig is. Deze regel geldt ook in de situatie dat het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, February 28, 2008

  Yukos. Verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van Russische arbitrale vonnissen die door de Russische gewone rechter zijn vernietigd. Artikel V lid 1 aanhef en onder e Verdrag van New York 1958.

  ... met beginselen van een behoorlijke procesorde en met de in (internationale) arbitrage geldende uitgangspunten omtrent de vernietiging van arbitrale ...

 • Uitspraak Nº 200.248.376/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-09-10

  ... Leidos op 16 juni 2009 overeenkomstig het arbitraal beding een arbitrage aanhangig gemaakt bij de International Chamber of Commerce (hierna: ICC). ... omdat toewijzing in strijd zou zijn met de Nederlandse en internationale openbare orde en dat tijdens de arbitrage op recht op een eerlijk proces, ...