Internationale school

1188 resultaten voor Internationale school

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 22 februari 2012

  Geschil tussen stichting voor openbaar primair onderwijs en ouders over door de ouders niet betaalde schoolfee. Overeenkomst tot betaling schoolfee nietig wegens strijd met artikel 40 Wpo. Vordering in conventie van de stichting strekt tot nakoming van deze nietige overeenkomst en kan dus niet worden toegewezen. In reconventie is de grondslag onverschuldigde betaling. Door de nietigheid van de...

  ...De Dr. [school], een basisschool, valt onder deze stichting en heeft een Nederlandse ling en een internationale afdeling. De internationale afdeling wordt gevoerd onder de naam Arnhem ...

 • Uitspraak Nº 200.103.657/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-11-17

  ... . . . . 1 de stichting Groningse Schoolvereniging, . . gevestigd te Groningen, . hierna: de stichting ...De school bestaat uit een reguliere basisschool en een internationale afdeling. Het doel van de vereniging is " het ondersteunen van het ...

 • Uitspraak Nº C/09/503181 / FA RK 16-145 en C/09/509536 / FA RK 16-3006. Rechtbank Den Haag, 2016-07-04

  ... .  vanaf heden tot 1 oktober 2013 op woensdag na school tot 18.00 uur en eenmaal in de veertien dagen op zaterdag van 9.00 uur tot ... de minderjarige niet geworteld is in Nederland, maar in een internationale omgeving. De minderjarige kan moeiteloos in drie talen – Spaans, Engels ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 17 oktober 2012

  Vaststelling zorgregeling: onvoldoende draagvlak voor een co-ouderschap en vaststelling kinderalimentatie.

  ... de jongste minderjarige deze nog bezoekt - tot dinsdagochtend naar school dan wel de crèche, waarbij de man de minderjarigen ophaalt en naar school ... kennelijk vinden in plaatsing van de minderjarigen op een internationale school. Zij hebben beide een internationale achtergrond en willen voor de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 22 februari 2012

  Onderscheid studie overeenkomst en zorgovereenkomst.

  ...Steenbergen-van Straten,. tegen. de stichting. STICHTING INTERNATIONALE SCHOOL EERDE,. gevestigd te [woonplaats],. gedaagde,. advocaat mr. A. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 maart 2012

  Partneralimentatie; effectieve nationaliteit; Zuidafrikaans recht van toepassing op alimentatiegeschil; geen terugbetaling teveel ontvangen alimentatie

  ... partijen hebben hun halve leven en het grootste deel van hun schoolgaande leven in Zuid-Afrika doorgebracht. Zij zijn niet geworteld in de ... rentebetaling daarop is niet aangetoond en de kosten van de internationale school van de kinderen zijn zeer hoog. Volgens de vrouw kunnen de kinderen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 17 december 2008

  Vervangende toestemming voor de moeder om te verhuizen naar Egypte wordt geweigerd. Juridische duiding van een bruidsgave.

  ... heeft de man verklaard dat hij de kinderen iedere woensdag naar school bracht en dat hij ze naar sportclubs en zwemles bracht, dat hij met ze ... inteert op zijn vermogen om zijn deel van de kosten van de internationale school te betalen, van hem niet kan worden verlangd dat hij voor betaling ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 25 april 2012

  Spreektijd ter zitting. Gezag na scheiding en vaststelling zorgregeling. Uitvoerige motivering waarom het gezag in dit geval alleen aan de vader wordt opgedragen. Internationale aspecten.

  ...; een keer per veertien dagen van donderdag na de kinderopvang/uit school dan wel vanaf 17.30 uur als de minderjarige niet naar de kinderopvang ... om te overleggen over manieren om de verbinding met de internationale gemeenschap en Engelse taalontwikkeling buiten school te borgen. De moeder ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 januari 2009

  Alimentatie overeenkomst - bewust afwijken van de wettelijke maatstaven; geen wilsgebreken. Terugbetaling alimentatie.

  ... van de minderjarige te verhogen met de kosten van de Internationale School van de minderjarige zijnde een bedrag van € 416,- per maand. 3. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 31 december 2009

  Eiseres heeft terecht aangevoerd dat verweerder de opdracht van de rechtbank niet juist heeft uitgevoerd. Uit het betoog van de gemachtigde van verweerder volgt dat dit is veroorzaakt door een persisterend onjuiste opvatting over de ruimte die verweerder nog had na de uitspraak van de rechtbank. Ingevolge zijn betoog is verweerder er namelijk vanuit gegaan dat zij mocht beslissen wat haar goed...

  ... de weigering om eiseres een vergoeding toe te kennen voor het schooljaar 2001/2002 voor het vervoer van haar zoon [zoon] naar de Internationale ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 18 december 2012

  Eiseres was voor de tewerkstelling woonachtig binnen 150 km van de Nederlandse grens. Volgens verweerder komt zij daarom niet in aanmerking voor toepassing van de 30%-bewijsregel. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van horizontale discriminatie waarvoor geen rechtvaardigingsgrond bestaat. Het vereiste van de 150-kilometergrens vormt een ontoelaatbare inbreuk op het EU-recht.

  ...Hij wijst daarbij met name op de kosten van internationale scholen. Het staat de werkgever echter vrij om ook wanneer het 30%-forfait ... de kinderen dus daadwerkelijk gebruikmaken van een internationale school, kan de werkgever de kosten van die school nog steeds belastingvrij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 8 november 2012

  Belanghebbende heeft verzocht om toepassing van de zogenoemde 30%-regeling. De rechtbank oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op toepassing van die regeling, omdat hij –kort gezegd- in de periode voorafgaand aan zijn tewerkstelling in Nederland niet woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens. Belanghebbendes betoog dat de grens van 150 kilometer een...

  ...Hij wijst daarbij met name op de kosten van internationale scholen. Het staat de werkgever echter vrij om ook wanneer het 30%-forfait ... de kinderen dus daadwerkelijk gebruikmaken van een internationale school, kan de werkgever de kosten van die school nog steeds belastingvrij ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 3 juli 2012

  Is er sprake van samenleving als bedoeld in artikel 1:160 BW? Hof: nee. Passeren bewijsaanbod.

  ...Viljoen en medewerkers van de school van [kind 2] in Zuid-Afrika. Het hof gaat aan het bewijsaanbod voorbij, ... huren voor € 1.695,- per maand, dat [kind 2] naar een internationale school gaat, dat zij paarden hebben met alle hoge kosten van dien en dat ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 7 maart 2012

  De vreemdeling betoogt terecht dat de arresten Ruiz Zambrano en Dereci ook betekenis hebben in een geval als het hare, waarin de kinderen, als minderjarige burgers van de Unie, zich buiten het grondgebied van de Unie bevinden. Uit voormelde arresten volgt dat het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten ten minste het verblijf van die burger op...

  ... in aanmerking genomen dat de kinderen in Indonesië een internationale school bezoeken en de Indonesische taal niet machtig zijn, terwijl de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 13 maart 2012

  Vervangende toestemming voor verhuizing naar het buitenland; hoofdverblijfplaats.

  ... tot juli 2011 hebben de kinderen onderwijs gevolgd op een internationale school in Nederland. 2.5. Onmiddellijk na het wijzen van de bestreden ...

 • Uitspraak Nº 23-002874-15. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-04

  ... 1969 te zorgen dat voornoemde jongere als leerling van een school, stond ingeschreven. . . . . Voor zover in de ...Deze verplichting is ingegeven door het internationale recht op onderwijs voor elk kind en tevens op één van de doelstellingen ...

 • Uitspraak Nº 200.172.307_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-09-06

  ... fees for both your children at the [woonplaats] International school ( [School] ).”. . . [appellant] dienstverband ... zo lang zij onderwijs volgen, subsidiair zolang zij op de (internationale) basisschool zitten dan wel het (internationale) voortgezet onderwijs ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 19 april 2011

  Internationale aspecten van kinder- en partneralimentatie. De vrouw woont met de kinderen in Indonesië. De man woont en werkt in Taiwan.

  ...], [kind 1] en [kind 2] zitten in Indonesië op een internationale school. 22. Uit het rapport van het IJI volgt dat het bezoeken van een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 april 2011

  Internationale Kinderontvoering en gezagsuitoefening - Nederlandse rechter onbevoegd ten aaanzien van het verzoek tot teruggeleiding minderjarigen van Duitsland naar Nederland (artikel 12 HKOV) - Nederlandse rechter onbevoegd ten aanzien van het verzoek inzake gezag, hoofdverblijfplaats en inschrijving op Nederlandse school (artikel 8 Brussel IIbis) - afwijzing verzoek om behandelplaats van...

  ...Zaaknummer: 381819. Datum beschikking: 20 april 2011. Internationale kinderontvoering en gezagsuitoefening. Beschikking op het op 15 november ... het geval was - de minderjarigen eind 2010 ook in Duitsland naar school te laten gaan. Dit brengt mee dat de minderjarigen al ruim voorafgaand aan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 10 december 2007

  Echtscheiding; vernieting van convenant verzocht op grond van ontbreken van wilsovereenstemming, misbruik van omstandigheden of dwaling en/of strijd met wettelijke maatstaven. Verzoek afgewezen.

  ... zij, zolang de man in het buitenland verblijft, de langere schoolvakanties (vanaf ongeveer twee weken) bij hem door zal brengen, althans een regeling ... voor [minderjarige] om naar deze specifieke school (internationale school) te gaan. De man is van mening dat het beter voor [minderjarige] ...

 • Uitspraak Nº 201802051/1/A2. Raad van State, 2019-01-23

  ...Een van deze scholen is de school voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: vmbo-school). Op deze school is tevens een afdeling Internationale Schakelklassen (hierna: ISK) aanwezig. . . 2.    Artikel 85a, ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 23 november 2012

  Bijdrage ZVW, ingehouden op pensioen. Woonlandfactor. Recht op zorg in woonland (Frankrijk) ten laste van Nederland. Voor de toepassing van artikel 28 van Vo 1408/71 is doorslaggevend krachtens welke wettelijke regeling - de Nederlandse of (ook) de Franse - appellant rechthebbende is op een pensioen of rente. Niet in geschil is dat appellant geen werkzaamheden meer uitoefent en dat appellant...

  ... tot zijn pensionering in 2000 in Frankrijk gewerkt aan een internationale school. Gedurende deze periode heeft hij als Nederlands ambtenaar loon ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 10 mei 2012

  Inkomstenbelasting, bron van inkomen. De rechtbank is van oordeel dat de (internet)handel in postzegels voor belanghebbende geen bron van inkomen vormt, nu in 2006 - objectief gezien- redelijkerwijs geen winst was te verwachten. Belanghebbende heeft geen businessplan gemaakt en had geen actief beleid om klanten te verwerven. De omzet dekte, ook in 2004 en 2005, de jaarlijkse exploitatiekosten...

  ... behoorde en leed aan een autistische stoornis, op een internationale school te plaatsen met speciale begeleiding. Aftrek van die kosten als ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 9 juni 2010

  De verleende vervangende toestemming aan de moeder voor de schoolkeuze voor de minderjarige. Artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek.

  ... wenst te maken en zijn verzoek te bepalen dat de moeder de schoolkosten van de [naam school I] volledig dient te voldoen, indien het hof zijn ... voor het schooljaar 2009-2010 aan te melden voor de internationale afdeling van het [naam school II] te Oegstgeest, althans voor een andere ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, 10 augustus 2009

  De moeder, bij wie het kind verblijft, vraagt op de voet van artikel 1:253a BW vervangende toestemming om met het kind naar haar echtgenoot in Duitsland te verhuizen. Een afweging van alle omstandigheden van het geval brengt mee dat aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend, nu dat in het belang van het kind de meest wenselijke beslissing is.Een aspect dat de rechtbank uitdrukkelijk in

  ...), een voorstadje van [D.], waar [de minderjarige] voor het schooljaar 2009/ 2010 inmiddels is ingeschreven op de '[X-school]'. In de Duitse ...Dat de beide ouders de internationale school in [D.] ideaal vinden voor [de minderjarige] en liever hadden ...