Internationale school

1188 resultaten voor Internationale school

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 09/748013.12 (engelse versie). Rechtbank Den Haag, 2017-12-15

  ... that article 21a of the Law on International Crimes [Wet internationale misdrijven] (hereafter: 'Wim'), entered into force on a April 2012, which ... and teachers were arrested during these kinds of meetings in schools. Parents and children were forced to report each other. 23 The writer ...

 • Uitspraak Nº 201802051/1/A2. Raad van State, 2019-01-23

  ...Een van deze scholen is de school voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: vmbo-school). Op deze school is tevens een afdeling Internationale Schakelklassen (hierna: ISK) aanwezig. . . 2.    Artikel 85a, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, May 10, 2012

  Inkomstenbelasting, bron van inkomen. De rechtbank is van oordeel dat de (internet)handel in postzegels voor belanghebbende geen bron van inkomen vormt, nu in 2006 - objectief gezien- redelijkerwijs geen winst was te verwachten. Belanghebbende heeft geen businessplan gemaakt en had geen actief beleid om klanten te verwerven. De omzet dekte, ook in 2004 en 2005, de jaarlijkse exploitatiekosten...

  ... behoorde en leed aan een autistische stoornis, op een internationale school te plaatsen met speciale begeleiding. Aftrek van die kosten als ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 23, 2012

  Bijdrage ZVW, ingehouden op pensioen. Woonlandfactor. Recht op zorg in woonland (Frankrijk) ten laste van Nederland. Voor de toepassing van artikel 28 van Vo 1408/71 is doorslaggevend krachtens welke wettelijke regeling - de Nederlandse of (ook) de Franse - appellant rechthebbende is op een pensioen of rente. Niet in geschil is dat appellant geen werkzaamheden meer uitoefent en dat appellant...

  ... tot zijn pensionering in 2000 in Frankrijk gewerkt aan een internationale school. Gedurende deze periode heeft hij als Nederlands ambtenaar loon ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 09, 2010

  De verleende vervangende toestemming aan de moeder voor de schoolkeuze voor de minderjarige. Artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek.

  ... wenst te maken en zijn verzoek te bepalen dat de moeder de schoolkosten van de [naam school I] volledig dient te voldoen, indien het hof zijn ... voor het schooljaar 2009-2010 aan te melden voor de internationale afdeling van het [naam school II] te Oegstgeest, althans voor een andere ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, August 10, 2009

  De moeder, bij wie het kind verblijft, vraagt op de voet van artikel 1:253a BW vervangende toestemming om met het kind naar haar echtgenoot in Duitsland te verhuizen. Een afweging van alle omstandigheden van het geval brengt mee dat aan de moeder vervangende toestemming wordt verleend, nu dat in het belang van het kind de meest wenselijke beslissing is.Een aspect dat de rechtbank uitdrukkelijk in

  ...), een voorstadje van [D.], waar [de minderjarige] voor het schooljaar 2009/ 2010 inmiddels is ingeschreven op de '[X-school]'. In de Duitse ...Dat de beide ouders de internationale school in [D.] ideaal vinden voor [de minderjarige] en liever hadden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 20, 2011

  Internationale kinderontvoering Nadat het gerechtshof 's-Gravenhage op 23 februari 2011 (LJN: BR0262) de beslissing van de rechtbank d.d. 25 maart 2010, waarbij de moeder toestemming is verleend om met de minderjarigen naar Spanje te verhuizen heeft vernietigd, heeft de vader de minderjarigen op 28 februari 2011 zonder toestemming van de moeder met zich meegenomen naar Nederland. De moeder vraagt

  ... Bedrijfsvoering en Juridische Zaken, Afdeling Juridische en Internationale Zaken, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, belast met de taak ... gevraagd tot plaatsing van de minderjarigen op de internationale school in Nederland. Een beslissing op dit verzoek is, in afwachting van een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, November 30, 2011

  Burgerlijk Wetboek: art. 3:40, art. 3:53 lid 2 Wet op het primair onderwijs art. 13, art. 40 Zaak betreffende de Groningse Schoolvereniging. Art. 40 Wet op het primair onderwijs stelt als strikte regel dat toelating van een leerling tot het basisonderwijs niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders en dat daaromtrent volkomen transparantie moet bestaan. In deze...

  ...tegen. 1. de stichting. DE STICHTING GRONINGSE SCHOOLVERENIGING,. gevestigd te Groningen,. gedaagde in conventie,. 2. de vereniging. DE ...De school bestaat uit een reguliere basisschool en een internationale afdeling. Het doel van de vereniging is "het ondersteunen van het ...

 • Uitspraak Nº 201802051/2/A2. Raad van State, 2019-07-24

  ...Een van deze scholen is de school voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: vmbo-school). Op deze school is tevens een afdeling Internationale Schakelklassen aanwezig, die bezocht wordt door leerlingen woonachtig in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, April 16, 2012

  anbi status. Bij het antwoord op de vraag of eiseres met haar werkzaamheden voor minstens 90% het algemeen belang dient, dienen ook de inkomsten te worden betrokken die eiseres ontvangt van een aan haar gelieerde stichting waaraan eiseres kosteloos een pand ter beschikking heeft gesteld, welk pand vervolgens aan derden wordt verhuurd.

  ... op het standpunt gesteld dat één instelling, de stichting internationale school voor wijsbegeerte, gelijk is te stellen aan eiseres en dat een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, January 27, 2010

  Verdachte wordt vrijgesproken van bedrieglijke bankbreuk en onttrekking van zaken aan een gelegd beslag en veroordeeld voor eenvoudige bankbreuk (art. 350 Sr.) en oplichting (art. 326 Sr.),(meermalen gepleegd), tot een gevangenisstraf van acht maanden en twee weken onvoorwaardelijk. en toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen. Het hof heeft wegens overschrijding van de redelijke...

  ... aangehouden en bleven zijn kinderen onderwijs volgen op een internationale school . Verdachte heeft nog aangevoerd dat zijn hoge uitgaven goeddeels ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, February 22, 2002

  ... de kinderen) hebben gedurende de periode van uitzending een internationale school in Zwitserland bezocht. Voorafgaande aan zijn uitzending heeft F, ...

 • Uitspraak Nº C/10/596560 / FA RK 20-3428. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-07

  ... gedurende één weekend per twee weken van vrijdag uit school (dan wel vanaf 17:00 uur als er geen school is) tot zondag 19:00 uur bij ... niet noodzakelijk zijn, omdat de minderjarigen altijd op internationale scholen hebben gezeten en nu extra ondersteuning nodig hebben omdat ze op ...

 • Besluit van 22 juni 2020, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

  ... die over een gebouw dat, of inrichting die in gebruik is bij een school of een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair ...De scholen die in de volksmond ook wel internationale scholen worden genoemd zijn bekostigde afdelingen van reguliere scholen in ...

 • Uitspraak Nº 13-1807 AW. Centrale Raad van Beroep, 2015-06-12

  ... heeft geoordeeld dat appellante voor de periode waarin zij voor een school in Duitsland heeft gewerkt, op goede gronden niet als betrokkene is ... zij werkte voor de school in Duitsland in strijd is met het internationale recht, in het bijzonder het Unierecht. De uitsluiting is in haar ogen een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, April 27, 2011

  Oorspronkelijk gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek met ouderschapsplan / kinderconvenant. Het kinderconvenant is gesloten na mediation in het kader van een door de vader gestarte teruggeleidingsprocedure. De moeder had de minderjarige zonder toestemming van de vader meegenomen naar Nederland. Het kinderconvenant houdt kort gezegd in: een afwisselend verblijf bij de vader in de Verenigde...

  ... zullen in januari 2010 in overleg bezien waar [de minderjarige A] school zal bezoeken. Komen zij daar in onderling overleg of door tussenkomst van ...[de minderjarige A] zal alsdan de internationale school bezoeken, het ene schooljaar bij de vader (thans in [woonplaats A] ...

 • Uitspraak Nº NL18.15067 en NL18.15069. Rechtbank Den Haag, 2018-09-14

  ... dat het niet getuigt van een dringende behoefte aan internationale bescherming dat eisers geen asiel hebben gevraagd in andere (EU)-landen ... voor zover eiser zich beroepen op de bejegening van hun kinderen op school in Oekraïne. . . 8. De asielaanvragen van eisers zijn terecht ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, April 23, 2008

  Samenlevingsovereenkomst. Onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd voor conclusie dat de overeenkomst een onzedelijk karakter heeft en dus nietig is. Aansluitend bij de bedoeling van partijen kan niet de conclusie worden getrokken dat de feitelijke samenleving van partijen een vereiste is voor de inwerkingtreding van de overeengekomen bepalingen. Niet gebleken dat de...

  ... geval gedurende vijf jaar totdat de jongste dochter [B] de internationale school in Eindhoven heeft afgemaakt, alle kosten van de kinderen voor zijn ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Assen, October 11, 2001

  ... door haar hoogbegaafde minderjarige zoon [zoon] van de Internationale School in Eerde, afgewezen. Namens verzoekster is bij brief van 10 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, Sector kanton, January 29, 2013

  Additionele kosten naast collegegeld heffen van studenten toegestaan? Beroep op verjaring vordering studenten door Hotelschool in strijd met maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

  ...Schoolgeld ad € 522,= over vier jaar;. Outdoor-activity ad € 312,= over vier ... per jaar een bijeenkomst in de school, waarvoor alle grote internationale hotelketens worden uitgenodigd. De studenten kunnen deze bijeenkomsten als ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 30, 2004

  Aftrek kosten huurwoning in Nederland als beroepskosten. Woonplaats in Nederland?

  ...2.3. In Nederland ontvingen de schoolgaande kinderen van belanghebbende onderwijs aan een internationale school. Daar ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Amsterdam, September 30, 2004

  Verzoeker, een in Zuid-Afrika geboren man met de Nederlandse nationaliteit, heeft een aanvraag voor een financiële ondersteuning voor het studiejaar 2002-2003, een zogenoemde VISIE-beurs, ingediend bij de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic).De Nuffic heeft die aanvraag, namens verweerder, afgewezen. Verzoeker heeft opnieuw een VISIE-beurs

  ... VISIE-beurs, ingediend bij de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic). Bij besluit van 25 februari ...1 schooljaar voor het volgen van onderwijs was ingeschreven aan een school of ...

 • Uitspraak Nº 16/1372 WWAJ. Centrale Raad van Beroep, 2018-06-20

  ... vervolgonderwijs, van 1991 tot medio 1995 de middelbare agrarische school (levensmiddelentechnologie) en van 1995 tot medio 1999 de Internationale ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 29, 2004

  Bijzondere bijstand voor studiekosten. Betrokkene heeft geen voldoende processueel belang bij het hoger beroep en dit wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

  ..., bijzondere bijstand veleend voor het cursusgeld van de Internationale School ( f 33.250,-). In verband met onder andere hoogbegaafdheid heeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, February 20, 2008

  Bij besluit van 14 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Alkemade het bestemmingsplan "Rijpwetering" vastgesteld.

  ...Specifiek:. - Het streekplan staat het realiseren van een internationale school (…) nabij Ockenburg niet in de weg. De gewenste bebouwing op ...