Internationale school

1188 resultaten voor Internationale school

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 17 augustus 2012

  Weigering Wajong-uitkering. Geen ingezetene. Het Uwv is terecht tot het oordeel gekomen dat appellante op de dag dat zij 17 jaar oud werd, geen ingezetene was. Uit de onder 3.2 genoemde arresten van de Hoge Raad van 21 januari 2011 (LJN BP1466) en 4 maart 2011 (LJN BP6285) vloeit evenwel voort dat de beoordeling die het Uwv tot dit oordeel heeft geleid, heeft plaatsgevonden aan de hand van...

  ... dat appellante een Nederlandse basisschool en een internationale middelbare school heeft bezocht en steeds het voornemen heeft gehad naar ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 23 december 2009

  Ouderlijk gezag. Geschil inzake verplaatsing woonplaats minderjarige naar buitenland. Belangenafweging. Vervangende toestemming; invulling omgangsregeling met vermelding van telecommunicatieve contacten.

  ... in die van de vader en subsidiair te bepalen dat er een internationale omgangsregeling zal gelden waarbij de moeder de minderjarige driemaal per ... spreekt geen Nederlands (meer), gaat naar een internationale school en wordt internationaal opgevoed. 11. Verder is uit de stukken en het ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 25 maart 2010

  De Centrale Raad van Beroep verklaart zijn uitspraak LJN: BJ4366, 16-07-2009, 06/6499 AW en 08/2362 AW, als vervallen.

  ... ten onrechte stelt dat de dochter van appellant de Internationale School heeft bezocht en daarmee ook de daaraan verbonden gevolgtrekking ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 8 juli 2009

  IPR. Toepasselijk recht. Internationaal verdelingsprobleem: verzoek tot aanhouding wordt door het hof gepasseerd: partijen hebben voldoende gelegenheid gehad om de zaak in onderling overleg te regelen. De beschikking van de rechtbank bevat een genoegzame regeling, namelijk een verwijzing naar een boedelnotaris.

  ... ruim € 74.000,-- bruto heeft en dat de minderjarige een internationale school bezoekt waarvoor de kosten € 2.700,-- per jaar bedragen. 15. De ...

 • Uitspraak Nº VK-16/14644 en VK-16/14720 en VK-16/14706. Rechtbank Den Haag, 2016-08-04

  ... “In rurale gebieden verlaat het overgrote deel van de meisjes school vroegtijdig in de leeftijd tussen 12 en 14 jaar, vaak vanwege druk vanuit ... . . “Afghanen die werkzaam zijn bij een internationale organisatie of met buitenlandse troepen worden geïdentificeerd, lopen het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 18 juli 2008

  Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV), artikel 12 eerste lid en de Uitvoeringswet. Termijn van 1 jaar verstreken; worteling van minderjarige in Nederland. Het hof stelt voorop dat ingevolge artikel 12, eerste lid HKOV, in verbinding met artikel 11, eerste lid, aanhef en onder a van de Uitvoeringswet bij dit verdrag, behoudens het...

  ...Afdeling Juridische en Internationale Zaken van het Ministerie van Justitie,. belast met de taak van Centrale ... kind] spreekt de Nederlandse taal goed, hij gaat in Nederland naar school en hij heeft in Nederland vriendjes. [het kind] leeft in gezinsverband met ...

 • Uitspraak Nº 22-005123-11. Gerechtshof Den Haag, 2015-04-30

  ... de complexiteit van de strafzaken en de daaraan verbonden internationale aspecten in de arresten niet volstaan kan worden met de klassieke ...Er waren verschillende scholen in verschillende gebieden. Per school was er iemand verantwoordelijk. [verdachte 3] coördineerde de scholen. In ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2002

  ... 31 augustus 1998 tot 30 augustus 2000 had afgesloten met de Internationale School te [..] (Marokko). De vrouw is in Marokko gaan werken, doch heeft ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 3279. Rechtbank Noord-Holland, 2017-12-21

  ...Namens eiser sub 5 is verschenen [naam 1] , rector van de school. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, ... van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken, en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2005

  Het Hof acht aannemelijk dat belanghebbende deel uitmaakte van een samenwerkingsverband dat erop was gericht om grote bedragen aan liquiditeiten te onttrekken aan vennootschappen waarvan de aandelen waren verkocht aan een op de Bahama's gevestigde Ltd en die liquiditeiten naar bankrekeningen in belastingparadijzen te doen afvloeien. Navorderingsaanslagen voldoende gemotiveerd met over...

  ...De fakturen hebben onder meer betrekking op schoolgeld ad f. 33.600 voor zoon qqq, cursusgelden ad f. 186.000 (5x f. 37.200) voor ..."Overmakingen waar wij over spraken zijn:. Voor qqq:. Internationale .. School. a-weg. (00 31 telnr). Bank 00 00 00 000. Faktuur nr 9000000. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 16 november 2004

  Artikel 21 is te beschouwen als een opdracht aan de Centrale Autoriteit om te zorgen dat het omgangsrecht verwezenlijkt kan worden, en geeft de man niet een zelfstandig recht op omgang ingevolge het Verdrag, noch een zelfstandige rechtsingang bij de rechtbank. [Zie in dit verband de toelichting bij het Verdrag in het Rapport Explicatif de Mlle. Elisa Pérez-Vera, Chapitre IV, "droit de visite&

  ... Nederland zal worden gebracht, zij in [plaats] naar de internationale school zal gaan en [naam minderjarige] en de man recht hebben op omgang ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 1 april 2009

  Vervangende toestemming om te verhuizen naar het buitenland met minderjarige kinderen; belangenafweging. Vergeefs appel vader.

  ...Beide kinderen volgen onderwijs aan [de school] en worden internationaal opgevoed. Rekening houdend met hun leeftijd en ... de kinderen weinig moeite hebben om te wennen op een nieuwe internationale school in Istanbul en om daar hun sociale contacten weer op te bouwen. 9. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 9 mei 2007

  Overzichtelijke indeling en uitwerking van partneralimentatiekwestie: samenwonen alimentatiegerechtigde, neveninkomsten alimentatiegerechtigde, bijstandsnorm, draagkracht man. Geen hoger beroep voorlopige voorziening.

  ... in de gezondheidszorg en zij gaat, in dit verband, ook naar school. Een en ander brengt een tijdbelasting voor de vrouw met zich mee van ...De vrouw heeft verklaard dat haar zoon op een internationale school zit, dat zij hem volledig onderhoudt en dat hij geen uitkering ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 7 april 2006

  Echtscheiding - eenhoofdig gezag - hoofdverblijfplaats minderjarige - omgangsregeling - kinderalimentatie.

  ... een fulltime baan heeft, maar dat hij een juf van de internationale school, welke school de minderjarige tot zijn vertrek uit Nederland heeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 15 oktober 2009

  minderjarigen door de vrouw onrechtmatig naar het buitenland gebracht; geen contact tussen de vader en de minderjarigen; vrouw nodigt man uit in het buitenland contact te hebben; belangen minderjarigen uiteindelijk het meest gediend bij contactherstel; contactherstel echter slechts aan de orde onder deskundige begeleiding; geografische afstand maakt contactherstel op korte termijn moeilijk...

  ...Zij voelen zich thuis in [plaats B] en bezoeken een internationale school. Zij voelen zich geaccepteerd en gewaardeerd en hun zelfvertrouwen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 maart 2010

  Weigering structurele subsidie in het kader van het Cultuurplan 2009-2012 van de gemeente Rotterdam. Verweerder heeft handhaving weigering mogen baseren op het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

  ...school, en internationalisering. Daarbij moeten zij kiezen voor één of meer van ... voor de functies “presentatiefunctie opera” en “internationale festivals” met bijdragen aan de beleidsthema’s cultuurparticipatie, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 11 april 2003

  ... wonen en het niet meer noodzakelijk is dat de kinderen naar internationale scholen gaan. Voor de bepaling van de behoefte van de kinderen is onder ... in het buitenland, waaronder de kosten van de internationale school. Vaststaat dat de kinderen niet meer in het buitenland verblijven en dat ...

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Voorzitter, 16 juni 2005

  Bij besluit van 2 september 2004 heeft de gemeenteraad van Almere het bestemmingsplan "Waterwijk" vastgesteld.

  ... plandeel ten minste tot de zomervakantie van 2006 bij de Internationale School in gebruik zal blijven. Niet gebleken is dat vooruitlopend op de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Leeuwarden, 20 juli 2004

  3.1 In geschil is het antwoord op de vraag of de schoolgelden in aftrek gebracht kunnen worden bij de berekening van het belastbaar inkomen uit werk en woning.

  ...januari 19. en . augustus 19.. Zij gaan naar een internationale school voor basisonderwijs. Aan schoolgelden heeft de belanghebbende over ...

 • Uitspraak Nº 200.225.063/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-12-04

  ...Toen de schoolfotograaf daar langskwam voor de jaarlijkse schoolfoto’s was het tegelijkertijd de ... de Awgb, een beroep gedaan op beschermende bepalingen uit internationale verdragen. Die bieden evenwel geen verdergaande voorschriften dan de Awgb. ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Leeuwarden, 27 januari 2003

  1. Awb: Niet horen van kinderen in procedure omtrent overplaatsing naar ander AZC is niet in strijd met art. 12.2 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. 2. Materieel: Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening primair besluit tot overplaatsing asielzoekers van Ameland naar een Asielzoekerscentrum elders. Overplaatsing verzoekers op grond van art. 7 Regeling verstrekkingen...

  ...12 lid 2 van het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind (hierna het IVRK) door de kinderen ... moeten zij als gevolg van de bestreden besluiten halverwege het schooljaar naar een andere school verhuizen. Niet alleen geeft dit sociale problemen, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 13 maart 2002

  ...[zoon] woont sedert 1 september 2000 bij hem en zit op de Internationale School. De vader heeft voor deze school gekozen omdat daar veel aandacht ...

 • Uitspraak Nº 09/748013.12. Rechtbank Den Haag, 2017-12-15

  ... strafkamer belast met de behandeling van zaken betreffende internationale misdrijven . . . . Parketnummer: 09/748013-12 . ...Alle EPRP-leden moesten naar school komen om zich bekend te maken. De kebeles gebruikten een megafoon om te ...

 • Uitspraak Nº C/09/510144 / FA RK 16-3290. Rechtbank Den Haag, 2016-06-30

  ... Datum beschikking: 30 juni 2016. . . Internationale kinderontvoering . . . . Beschikking op het op 29 april 2016 ...Zijn wens daarbij was dat de minderjarigen het schooljaar zouden afmaken in België. Volgens de moeder zijn vervolgens in het ...

 • Uitspraak Nº AWB 15/20522. Rechtbank Den Haag, 2016-03-23

  ...Op school werd eiser gepest door zijn medeleerlingen. Toen eiser ongeveer negen jaar ... vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (Opvangrichtlijn) in werking getreden (Stb. 2015, 292). 5. ...