intrekken verblijfsvergunning

554 resultaten voor intrekken verblijfsvergunning

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, April 03, 2013

  3.86 Vb 200. 3 en 8 EVRM. Procesbelang. Veelplegersregeling. Misdrijven. Rechtszekerheidsbeginsel. Somalië. Intrekken verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd en opleggen inreisverbod voor de duur van 10 jaar.

  ... besluit van 6 december 1994 heeft verweerder eiser een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd verleend als bedoeld in artikel 33 van de ... aan artikel 3:86 van het Vb 2000, waarin de voorwaarden voor het intrekken van de vergunning zijn neergelegd. Deze voorwaarden zijn derhalve ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, June 06, 2012

  Beroepsaansprakelijkheid advocaat; zonder ruggespraak of opdracht cliënt intrekken van bezwaarschrift tegen verblijfsvergunning. Tijdig geklaagd (6:89)? Causaal verband - zou bezwaar gehonoreerd zijn? - en omvang schade

  ...Zij beschikte vanaf 15 september 2000 over een verblijfsvergunning voor regulier verblijf voor bepaalde tijd onder de beperking ... [gedaagde] de maatregel van berisping opgelegd wegens het intrekken van het bezwaarschrift zonder daartoe strekkende opdracht van [eiseres]. ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Haarlem, February 22, 2013

  Beoordeeld dient te worden of de gevolgen voor eiseres bij het niet verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het middelenvereiste te dienen doelen. Eiseres heeft in dit kader aangevoerd dat verweerder in de belangenafweging niet heeft meegewogen dat referent en de minderjarige kinderen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, dat...

  ... de aanvraag van eiseres tot het verlengen van een verblijfsvergunning regulier voor het doel “verblijf bij echtgenoot” afgewezen en de ... en of de gevolgen voor eiseres bij het niet verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning niet onevenredig zijn in verhouding tot de met ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, November 11, 2009

  Wetsartikelen: artikel 18, eerste lid, aanhef en onder c, Vw, B1/5.3.3. Vc, artikel 26 Vw, artikel 8 EVRM Trefwoorden: intrekken verblijfsvergunning, onjuiste gegevens, 8 EVRM, voortgezet verblijf Samenvatting: Met ingang van 26 oktober 2006 is aan eiser een verblijfsvergunning toegekend onder de beperking uitoefening van gezinsleven conform artikel 8 EVRM bij [A]. Uit een DNA-onderzoek blijkt...

  ... 2007 is aan eiser met ingang van 26 oktober 2006 een verblijfsvergunning toegekend met de beperking van uitoefening van gezinsleven conform artikel ... beoordeelt eerst het beroep voor zover dat is gericht tegen het intrekken van de verleende verblijfsvergunning. Dit beroep is bij de rechtbank ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, Gravenhage, August 30, 2012

  Verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘verblijf bij echtgenote’ met terugwerkende kracht ingetrokken en aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning afgewezen. Het bestreden besluit levert geen schending van artikel 20 van het VWEU op. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat referente, die (onder meer) de Nederlandse nationaliteit heeft,

  ... besluit) heeft verweerder de aan eiser verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘verblijf bij echtgenote ... verblijfsvergunning met terugwerkende kracht tot die datum mogen intrekken. De omstandigheid dat eiser nu een arbeidsovereenkomst heeft, doet er niet ...

 • Hoger beroep van Raad van State, April 13, 2010

  Prejudiciële vraag / associatiebesluit 1/80 / intrekking verleende verblijfsvergunning met terugwerkende kracht Staat artikel 6, eerste lid, eerste streepje, van besluit nr. 1/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de ontwikkeling van de Associatie, mede gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, eraan in de weg dat, in een situatie waarin geen sprake is van frauduleuze...

  ... wijziging van de beperking van een aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd afgewezen en deze verblijfsvergunning ... van een Turkse werknemer met terugwerkende kracht intrekken vanaf het tijdstip dat niet langer werd voldaan aan de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, December 05, 2006

  Intrekken verblijfsvergunning / Verbreken samenwoning vormt aanwijzing dat relatie is verbroken. Verweerder was op grond van artikel 18, eerste lid, aanhef en onder f, van de Vw 2000, bevoegd tot het intrekken van de verleende vergunning aangezien door het beëindigen van de samenwoning op die datum niet meer wordt voldaan aan de beperking waaronder de vergunning is verleend. Of verweerder...

  ... ingediend om wijziging van de aan hem verleende verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 onder de ... is of verweerder op basis daarvan heeft kunnen overgaan tot het intrekken van de aan eiser verleende vergunning. Daarbij zijn de volgende wettelijke ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, January 15, 2007

  Intrekken verblijfsvergunning / onjuiste gegevens / geloofwaardigheid verklaringen collega's De door verzoeker ten tijde van zijn tweede asielaanvraag overgelegde stukken dienen te worden opgevat als bewijsstukken van door hem reeds eerder aangevoerde feiten of omstandigheden betreffende zijn werkzaamheden op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Afghanistan. Met betrekking tot die...

  ... 2006 een aanvraag ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Verweerder heeft de aanvraag bij besluit van 2 ...

 • Cassatie van Rechtbank 's-Gravenhage, Roermond, February 22, 2007

  Intrekken verblijfsvergunning / terugwerkende kracht / onjuiste gegevens Aan eiser is bij besluit van 25 oktober 1996 een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) verleend, met ingang van 20 september 1994, geldig tot 20 september 1995, onder gelijktijdige verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot 20 september 1997. Deze vvtv is per 20 september 1997 omgezet in een...

  ... dit besluit heeft verweerder de aan eiser verleende verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, als bedoeld in artikel 33 van de ... de verblijfsvergunning niet met terugwerkende kracht kunnen intrekken tot 20 september 1994. De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 32, ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, April 06, 2006

  Voortgezet verblijf / intrekken verblijfsvergunning / vrijstelling mvv-vereiste / hardheidsclausule. Eisers hebben de Surinaamse nationaliteit. Verweerder heeft op goede gronden de verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 'verblijf bij partner' ingetrokken. Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de aangevoerde feiten en...

  ... 2003 een aanvraag ingediend tot het wijzigen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verleend onder de beperking 'verblijf bij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, November 01, 2012

  Eiseres heeft bij haar aanvraag in 2005 een ongehuwdverklaring overgelegd, terwijl eiseres op dat moment niet ongehuwd was. De vraag is of daarmee sprake is van het verstrekken van onjuiste gegevens, dat ten tijde van de intrekking van de verleende verblijfsvergunning aan eiseres kan worden tegengeworpen. De rechtbank is van oordeel dat de intrekking van de aan eiseres verleende...

  ... besluit) heeft verweerder de aan eiseres verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘verblijf bij partner ... ook uit het hiervoor weergegeven beleid blijkt, de ratio van het intrekken van een op onjuiste gegevens gebaseerde verleende verblijfsvergunning is ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Gravenhage, November 20, 2008

  Verblijfsvergunning asiel / Intrekken vergunning wegens onjuiste gegevens / Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van moeder wegens verstrekken van onjuiste gegevens bij haar toelating als vluchteling in 1997. Onjuiste gegevens over wie haar kinderen waren en over haar inreis in Nederland. Tijdens nader gehoor op 16 november 2000...

  ... 2001 is deze status van rechtswege aangemerkt als een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Verweerder heeft eiseres op 13 maart 2007 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, May 26, 2011

  Nu uit het onder 3.4 overwogene blijkt dat de beantwoording van de vraag of bij de ongewenstverklaring door verweerder is uitgegaan van het juiste toetsingskader onlosmakelijk samenhangt met de beantwoording van de vraag of verweerder de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht heeft mogen intrekken, heeft eiser niettemin belang bij de beantwoording van deze laatste vraag, die alleen kan...

  ...Bij besluit van 17 december 2009 is de verblijfsvergunning onder de beperking “verblijf bij Nederlandse echtgenote […]” per 27 ... de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht heeft mogen intrekken, heeft eiser niettemin belang bij de beantwoording van deze laatste vraag, ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, November 20, 2009

  Verweerder heeft de aanvraag tot verlenging van de verblijfsvergunning mogen afwijzen nu eiser onjuiste gegevens heeft verstrekt. Verweerder mocht de eerder verleende verblijfsvergunning ook om deze redenen intrekken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich, onder verwijzing naar de inhoud van de verslagen van de gehoren op 13 mei en 25 november 2008, op het standpunt kunnen...

  ... ingediend tot het verlengen van de aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel “verblijf bij partner ... eerder verleende verblijfsvergunning ook om deze redenen mogen intrekken per 6 november 2006 nu de intrekking op dezelfde juridische grondslag ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Utrecht, July 23, 2010

  Intrekking verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verblijf bij echtgenote / verstrekken onjuiste gegevens huwelijk Eiser is in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor verblijf bij echtgenote A per 28 april 2003. Deze vergunning is ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met de datum waarop zij is verleend wegens het verstrekken van onjuiste...

  ...Bij laatstgenoemd besluit heeft verweerder de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking “verblijf bij echtgenote ... met terugwerkende kracht per 28 april 2003 heeft kunnen intrekken. 2.31 Ook wat verder is aangevoerd, kan niet leiden tot het oordeel dat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, December 09, 2009

  Verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel ‘verblijf bij echtgenote, middelenvereiste, beroep gegrond In geschil is de vraag of verweerder de verblijfsvergunning van eiser heeft kunnen intrekken vanwege de omstandigheid dat referente ten tijde van verlening van de verblijfsvergunning niet zelfstandig over voldoende middelen van bestaan beschikte. Verweerder heeft de intrekking...

  ... van 10 juli 2007, verzonden op 17 juli 2007, eisers verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel “verblijf bij echtgenote ... voor of verweerder de verblijfsvergunning van eiser heeft kunnen intrekken vanwege de omstandigheid dat referente ten tijde van verlening van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Arnhem, March 10, 2009

  Bij besluit van 26 juni 2006 heeft verweerder de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van eiser op grond van artikel 35, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 ingetrokken. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser in de besluitvorming nooit heeft aangegeven dat hij medeverantwoordelijkheid draagt voor de in de periode 1992-1998 door de militie Jumbush-i-Milli begane...

  ... (hierna: het bestreden besluit) heeft verweerder de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van eiser op grond van artikel 35, eerste lid, ...12. De rechtbank overweegt dat nu het intrekken van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd een voor eiser ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, August 17, 2011

  Dat eiseres onjuiste gegevens heeft verstrekt is echter op zich onvoldoende om de intrekking te rechtvaardigen. Bepalend is of verweerder bij bekendheid met de juiste gegevens de verblijfsvergunning zou hebben verleend. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het asielrelaas van eiseres voor zover betreft haar homosexualiteit en de ondergane martelingen verzonnen is, gelet op de...

  ... 2006 een aanvraag ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Verweerder heeft de aanvraag bij besluit van 9 ... zijn beslissing tot intrekking gebaseerd op het “Voorstel intrekken verblijfsrecht” van de korpschef van het regionaal politiekorps Noord-en ...

 • Hoger beroep van Raad van State, December 13, 2006

  Intrekking ambtshalve verleende verblijfsvergunning regulier Redelijke wetstoepassing brengt met zich dat bij een intrekking van een ambtshalve verleende verblijfsvergunning regulier de aan de beoordeling of een vreemdeling in aanmerking komt voor het ambtshalve verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voorafgaande asielaanvraag wordt aangemerkt als de oorspronkelijke

  ... aan [vreemdeling] (hierna: de vreemdeling) verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd ingetrokken. Bij besluit van 2 januari 2006 ... gelezen in samenhang met artikel 19 van die wet, bevoegd tot het intrekken van een ambtshalve verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde ...

 • Hoger beroep van Raad van State, October 09, 2009

  Intrekking verblijfsvergunning regulier die in rechte vaststaat / artikel 7 van besluit nr. 1/80 kan niet in beoordeling worden betrokken / mvv-vereiste / nieuwe beperkingen / begin van bewijs noodzakelijk De minister klaagt terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat, anders dan in voormelde rechtbankuitspraak van 22 oktober 2007 waarin de rechtmatigheid van de intrekking van de...

  ...1/80) omdat de aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met terugwerkende kracht is ingetrokken en hij ... de vreemdeling heeft betoogd dat het met terugwerkende kracht intrekken van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in strijd is met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Almelo, November 26, 2008

  Vreemdelingenbewaring / einde Schengenvisum niet van rechtswege Eiseres is volgens verbalisanten werkend aangetroffen bij een WAV-controle. De rechtbank overweegt dat een staande- en/ of aanhouding in het kader van de Wav, gelet op bestendige jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), in onderhavige procedure niet ter beoordeling staat. Eiseres beschikte

  ... de Wav heeft gehandeld en verweerder dientengevolge de verblijfsvergunning mocht intrekken, kan daarom in deze procedure in het midden blijven. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Dordrecht, November 09, 2004

  Intrekking verblijfsvergunning / onjuiste gegevens / vertrouwensbeginsel. De rechtbank acht het niet strijdig met het vertrouwensbeginsel dat verweerder na de verlening van de verblijfsvergunning nader onderzoek heeft ingesteld naar de gestelde nationaliteit van eiser. Het bekend worden van nieuwe informatie met betrekking tot de nationaliteit van eisers reisgenoot, met wie eisers...

  ... vergunning tot verblijf zonder beperkingen - thans een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd - , welke laatstelijk is verlengd tot 2 juni ... hiervan de aan eiser verleende verblijfsvergunning heeft kunnen intrekken. Eisers beroep op bescherming van 'family life' als bedoeld in artikel 8 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Rotterdam, November 02, 2006

  Intrekking verblijfsvergunning / onjuiste gegevens / wijziging geboortejaar. Verweerder heeft de aan de eiseres verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 'gezinsvorming met echtgenoot' met terugwerkende kracht per 18 december 1998 ingetrokken, nu eiseres bij haar aanvraag geen melding heeft gemaakt van de omstandigheid dat de arrondissementsrechtbank van...

  ... dat zij in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning onder de beperking 'voortgezet verblijf'. Bij besluit van 5 februari 2002 ... derhalve met terugwerkende kracht per 18 december 1998 kunnen intrekken. 5.1. In geschil is voorts de vraag of de intrekking van de aan eiseres ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, December 05, 2005

  Afghanistan / klemmende redenen van humanitaire aard. Door zich te onttrekken aan de militaire dienst heeft eiser zich als (politiek) tegenstander van de Taliban gemanifesteerd, waardoor aannemelijk is dat hij in de bijzondere negatieve aandacht van de Taliban is komen te staan. De wijze waarop de Taliban tegenstanders van hun bewind bejegenen valt onder het begrip vervolging wegens...

  ... bezwaar aangemerkt als aanvragen tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Bij besluiten van 23 januari 2003 heeft ... asiel voor bepaalde tijd niet binnen drie jaar intrekken. Verwezen wordt naar het Tussentijdsbericht Vreemdelingencirculaire ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, November 17, 2006

  Intrekking vot asiel / artikel 35 Vw 2000 / onjuiste gegevens moeten onomstotelijk vast staan / geen doorslaggevende betekenis conclusies taalanalyse. Verweerder heeft de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van eiser, van Sudanese nationaliteit, ingetrokken. Verweerder heeft uitsluitend op basis van twee taalanalyses geconcludeerd dat eiser onjuiste gegevens heeft verstrekt...

  ... verlengd en met ingang 14 mei 2001 omgezet naar een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Bij besluit van 6 februari 2006 heeft ...Gelet op de ingrijpende gevolgen van het intrekken van een eenmaal verleende verblijfsvergunning kan verweerder uit het ...