juridisch woordenboek

120 resultaten voor juridisch woordenboek

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 6 maart 2013

  Conclusie PG: A-G Niessen heeft conclusie genomen in de volgende zaak. Belanghebbende drijft samen met zijn zoon een tuindersbedrijf. De activiteiten bestaan uit het kweken van planten in potten en uit het snoeien van bomen en struiken voor de verkoop van snijgroen. Deze bomen en struiken staan reeds vele jaren in de volle grond op twee percelen. Het geschil in cassatie betreft de vraag of...

  ...4.18 Het juridisch woordenboek vermeldt onder 'vruchten':(22). Vruchten (art. 3:9 BW), ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 maart 2013

  Conclusie PG: A-G Niessen heeft conclusie genomen in de volgende zaak. Belanghebbende drijft samen met zijn vader een tuindersbedrijf. De activiteiten bestaan uit het kweken van planten in potten en uit het snoeien van bomen en struiken voor de verkoop van snijgroen. Deze bomen en struiken staan reeds vele jaren in de volle grond op twee percelen. Het geschil in cassatie betreft de vraag of...

  ...4.18 Het juridisch woordenboek vermeldt onder 'vruchten':(22). Vruchten (art. 3:9 BW), ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 31 januari 2006

  Aanwijzing AFM om te staken met het uitgeven schuldbrieven. Uit artikel 1 en 3 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 volgt niet dat uitsluitend rechtspersonen effecten kunnen uitgeven. Aanbieding buiten besloten kring.

  ...Voorts is aangevoerd dat blijkens het Juridisch woordenboek uitsluitend sprake kan zijn van obligaties als deze door een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, 7 mei 2003

  ...In de dertiende uitgave van het Groot Woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale staat aangegeven dat vervreemding ...In de zesde druk van Fockema Andreae's juridisch woordenboek staat ver-meld dat vervreemden synoniem is aan 'in andere ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Voorzieningenrechter, 11 juli 2008

  Vrijheid van meningsuiting en de grens die daaraan in artikel 10 lid 2 EVRM wordt gesteld.

  ...In het woordenboek Van Dale, heeft collusie de betekenis van: "1 (juridisch) heimelijke ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 5 april 2013

  Overgang van onderneming in de zin van art. 7:663 BW; voortzetting dienstverband met verkrijgende partij. Werknemer in dienst van personeelsvennootschap maar tewerkgesteld bij tot hetzelfde concern behorende andere vennootschap, wier onderneming wordt overgedragen. Richtlijnconforme uitleg van “werkgever” (art. 7:663 BW) in licht van art. 3 Richtlijn 2001/23/EG. Bedoeling van wetgever; algemene...

  ... die permanent bij deze vennootschap zijn tewerkgesteld, juridisch een andere vennootschap van het concern als werkgever hadden. 1.9 In zijn ... toelaat, kan dan ook niet (steeds) alleen aan de hand van woordenboek worden bepaald. Daarbij zullen ook andere overwegingen een rol kunnen ...

 • Uitspraak Nº 19-129 en 19-161. Rechtbank Limburg, 2019-04-08

  ...(hierna: de Afdeling) van 9 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2953) juridisch mogelijk. De nieuwbouw ter grootte van de bestaande bouw wordt aangemerkt ...In Van Dales Groot woordenboek wordt ‘vervangende’ gedefinieerd als ‘de plaats innemen van’. Naar ...

 • Uitspraak Nº 20-003765-17. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-09-25

  ... plaats, gedragingen, voorwerpen en gegevensdragers, die in twee juridische varianten aan het hof zijn voorgelegd, te weten – kort gezegd – I. het ... voor zijn daden en dat de woorden 'spijt' en 'berouw' in het woordenboek van verdachte niet lijken voor te komen. . Bij zijn beslissing over ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 8 juli 2002

  ... van Strafrecht - op grond van rechtspraak van de Hoge Raad juridisch wellicht verdedigbaar is, maar in het algemeen spraakgebruik niet zo wordt verstaan (zie Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1999, bladzijde 3695; vergelijk ook "krikken" ...

 • Uitspraak Nº 15/00905. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-04-13

  ... . . . . 4.11. . Het Groot Woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale geeft als betekenis van .... De stelling van belanghebbende dat hij geen juridisch eigenaar was van de aan zijn afnemers verkochte accijnsgoederen ...

 • Uitspraak Nº Awb 15/1673. Rechtbank Overijssel, 2015-12-02

  ...Dit is juridisch niet toegestaan, aldus eisers. Verweerder stelt in zijn verweerschrift, ... ten eerste aansluiting bij de uitleg die in het Van Dale woordenboek aan de term ‘afgerond’ wordt gegeven, te weten: ‘zijn volle vorm ...

 • Uitspraak Nº 6055039 EJ VERZ 17-190 (H.K.). Rechtbank Noord-Holland, 2017-08-03

  ... woord ‘werkstation’ een beschrijvende term is die in een woordenboek te vinden is, staat daar tegenover dat de betekenis die deze term volgens ..., in die zin dat de ondernemingen door (potentiële) klanten in juridisch dan wel economisch opzicht aan elkaar gelieerd worden, reëel. Dit geldt ...

 • Uitspraak Nº C/10/552017 / HA ZA 18-562. Rechtbank Rotterdam, 2019-06-05

  ... gerezen, reden waarom [gedaagde] zich tot LKA heeft gewend voor juridisch advies. [gedaagde] heeft op dit punt geen verweer gevoerd. De kosten van ...Volgens het Van Dale-woordenboek moet daaronder worden verstaan: “een evenredig aandeel in winst of ...

 • Uitspraak Nº 201504635/1/A1. Raad van State, 2016-06-29

  ...Dat de toelichting geen juridisch bindend onderdeel van de Verordening ruimte is, zoals [appellant] en ... bij het algemeen spraakgebruik of het "Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal", omdat daarin geen definitie van het begrip ...

 • Uitspraak Nº 201506308/1/R4. Raad van State, 2016-04-26

  .... . 2. Het plan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor de wijk Middelwatering. . . Het beroep ...Volgens het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal is een steiger een (oorspronkelijk houten) ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 1734. Rechtbank Amsterdam, 2017-04-12

  ...Onder vernieuwen wordt zoals dat door het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal wordt omschreven, verstaan: het oude vervangen. ... . Coll: BG. . . . . . Bijlage juridisch kader . . . Artikel 2.1 Wabo. . 1. Het is verboden ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 8303. Rechtbank Den Haag, 2020-04-10

  ..., ook hierbij is geen sprake van één feitelijke handeling die juridisch gezien bestaat uit meerdere activiteiten die vergunningplichtig zijn op ...” geen aansluiting te worden gezocht bij Van Dale, groot woordenboek van de Nederlandse taal, nu daarvan in het bestemmingsplan een definitie ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 10 april 2013

  Bij besluit van 22 mei 2012, kenmerk 22, heeft de raad het bestemmingsplan "Eibergen, Centrum 2011" (hierna: het plan) vastgesteld.

  ...Overwegingen. Het plan. 1. Het plan beoogt een actueel juridisch-planologisch kader te bieden voor het centrumgebied van de kern Eibergen. ... heeft in dit verband onder verwijzing naar het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal gesteld dat de praktijkruimte voor verschillende ...

 • Uitspraak Nº 201400843/1/R3. Raad van State, 2015-09-23

  ... gebied, een verantwoording van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ...Volgens Van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal, wordt onder "seizoenarbeider" verstaan arbeider in ...

 • Uitspraak Nº 201507739/1/A1. Raad van State, 2016-12-07

  ... het algemeen bestuur niet af, omdat de nota van zienswijzen geen juridisch bindend onderdeel is van het bestemmingsplan. Het algemeen bestuur wijst ... kiosk kan worden aangemerkt, aangezien in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal niet limitatief is opgesomd wat in een kiosk wordt ...

 • Uitspraak Nº 200.197.762-01. Gerechtshof Den Haag, 2016-10-11

  ...Uit het hiervoor weergegeven juridisch kader volgt evenwel . dat een levenslange gevangenisstraf niet ... weer laten deelnemen aan het maatschappelijk leven) (Van Dale woordenboek). Vgl.: Murray “102. The Court observes that the principle of ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juni 2013

  Artikel 3 AWR. Artikel 5 en 11 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003. Beroep in cassatie afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, Wet RO.

  ... als het door belanghebbende ingenomen standpunt in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar is, gelet op de stand van de jurisprudentie en ...39 Zie 4.12. 40 Vgl. 4.24. 41 Zie 4.13. 42 Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, verstaat onder 'ressorteren': 'onder een gezags- ...

 • Uitspraak Nº 201505599/1/R4. Raad van State, 2016-03-16

  ...Het bestemmingsplan bevat een actuele juridisch-planologische regeling voor het buitengebied van de gemeente Ridderkerk. ...In het Van Dale Groot woordenboek is ambachtelijk gedefinieerd als "1. (als) van een ambachtsman; 2. tot het ...

 • Uitspraak Nº AK_18_1197. Rechtbank Overijssel, 2019-04-01

  ... . . . . Juridisch kader . . . . 2. Artikel 2.1, eerste lid, onder c, ... wordt gezocht bij de omschrijving in Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. De in de aanvraag opgenomen projectomschrijving ...

 • Uitspraak Nº 7134255 CV EXPL 18-4891. Rechtbank Limburg, 2020-04-29

  ...Zo wordt een tractor in het woordenboek Van Dale gedefinieerd als: gemotoriseerd voertuig voor het trekken van ... tussen partijen leidt is voor beide partijen vervelend, maar is juridisch gezien geen reden om deze op te heffen. Het subsidiair gevorderde dient op ...