jurisprudentie eigen

25405 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 18, 2010

  In geschil is de boete bij een naheffingsaanslag omzetbelasting die het gevolg is van een niet betaalde suppletie-aangifte. De inspecteur verwijt belanghebbende opzet omdat uit het doen van suppletie-aangifte bleek dat belanghebbende wist dat hij nog omzetbelasting moest afdragen. Het hof verwijst naar de eigen jurisprudentie: uitspraken van 21 november 2007 en 15 april 2008 ( LJN BC 3164 en LJN...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Maastricht, September 26, 2012

  Verblijfsrichtlijn / familieleden die niet gezamenlijk met Unieburger in andere lidstaat hebben verbleven alvorens naar land van herkomst te reizen / artikel 8 EVRM. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat het behoud van rechten krachtens het EU-recht van de eigen onderdanen na terugkeer in eigen land uitsluitend strekt zolang er een directe relatie bestaat tussen het...

  ...Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (hierna: Hof) volgt dat het behoud van rechten krachtens het EU-recht van de eigen onderdanen na terugkeer in eigen land uitsluitend strekt zolang er een ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, June 06, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. Geen nieuwe feiten en omstandigheden.

  ..."herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, November 08, 2004

  Bij beschikking van 7 september 2004 heeft de minister van Justitie de uitlevering van eiseres aan Turkije toegestaan. Eiseres vordert in kort geding gedaagde te veroordelen om haar niet uit te leveren aan Turkije. Zij voert aan dat de beslissing om haar uit te leveren aan Turkije onrechtmatig is, omdat de minister handelt in strijd met artikel 3 juncto artikel 1 EVRM en artikel 3 VN Verdrag...

  ...3.1. Vooropgesteld wordt dat de Minister volgens vaste jurisprudentie een eigen verantwoordelijkheid heeft om al dan niet tot uitlevering te ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 08, 2008

  Intrekking WAO-uitkering. Voldoende medische grondslag. Geschikt geacht voor eigen werk. Naar vaste jurisprudentie van de Raad brengt geschiktheid voor de maatgevende functie in beginsel met zich dat geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

  ... het Uwv overwogen dat appellant in staat wordt geacht zowel zijn eigen, maatgevende, arbeid als een aantal theoretische functies volledig te ...Naar vaste jurisprudentie van de Raad brengt geschiktheid voor de maatgevende functie in beginsel ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, June 06, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuwe feiten of omstandigheden.

  ..."herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". Verzoeker ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, May 30, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

  ..."herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, June 06, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. Geen nieuwe feiten of nieuwe omstandigheden.

  ... op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie". Verzoekster is van mening dat haar aanspraken bij de ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, May 30, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

  ... op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie". Verzoekster is van mening dat haar aanspraken bij de ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, March 04, 2009

  Verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden afgewezen. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.

  ..."herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". Verzoeker ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, May 30, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 25, 2010

  Intrekking WAO-uitkering uitsluitend gebaseerd op de geschiktheid voor het eigen werk van printplaatmonteur. Terugvordering. In vaste jurisprudentie het uitgangspunt besloten ligt dat de Raad het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel pleegt te volgen. Dit kan onder meer anders zijn als zich de bijzondere situatie voordoet dat uit de reactie...

  ... het werk bij Multibedrijven hervat voor 15 uur per week, niet in het eigen werk, maar in de functie van machinebediende. 1.2. Bij besluit van 19 ... van 19 oktober 2004 stelt de Raad voorop dat in zijn vaste jurisprudentie het uitgangspunt besloten ligt dat de Raad het oordeel van een ...

 • Kort geding van Rechtbank Rotterdam, September 30, 2010

  aanbestedingsrecht; niet ondertekende eigen verklaring is een gebrek in de inschrijving dat zich op grond van artikel 2.14.4 ARW 2005 en gelet op nationale en internationale jurisprudentie leent voor eenvoudig herstel; achtergrond eigen verklaring van artikel 2.14 ARW 2005 is beperking van transactiekosten; aanbesteder krijgt door de eigen verklaring een redelijke mate van zekerheid dat de...

  ... van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen. verklaring-“R”, inzake:. - zijn inschrijving in het beroeps- / ... 2.14.4 ARW 2005 en gelet op nationale en internationale jurisprudentie, leent voor eenvoudig herstel. 4.3.1. Volgens Krinkels is herstel van het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, July 20, 2012

  Trefwoorden:appellabel besluit, concretiserende bas, algemeen verbindend voorschrift Wetsartikelen: artikel 7:1, eerste lid, van de Awb en artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Awb, de Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank-en Horecawet Eiseres heeft verweerder verzocht om een examenbevoegdheid te verkrijgen om Verklaringen Sociale Hygiëne te kunnen afgeven. Verweerder heeft deze brief...

  ... wat het rechtskarakter van de Regeling is, zijn in de jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 6 juni 2007 van het College van Beroep ... toetsing voorliggende regelgeving is, moet de rechtbank deze dus op eigen merites beoordelen aan de hand van in de jurisprudentie ontwikkelde ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, July 04, 2008

  Schadevergoeding voor gemaakte kosten van rechtsbijstand in de bezwaarfase in verband met onrechtmatige besluiten. Aansluiting bij de jurisprudentie van de civiele rechter. Kosten redelijk? Ten onrechte geen vergoeding van de interne kosten (in de vorm van inzet van eigen medewerkers van eisers bedrijf) gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad.

  ...De door eiseres geclaimde schade wegens inzet van eigen personeel in het kader van de bezwaarprocedure tegen Uwv, ad € ... van de schade dient te worden aangesloten bij de jurisprudentie van de civiele rechter. Daaruit kan worden afgeleid dat de kosten van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 25, 2011

  Richtlijn 2004/38/EG / familieleden gemeenschapsonderdaan / artikel 56 en 20 VWEU / artikel 8 EVRM. Nu niet aannemelijk is gemaakt dat referente op enig moment een periode van drie maanden of langer samen met eiser in Spanje heeft verbleven, is sprake van recht op verblijf zoals bedoeld in artikel 6 van de Richtlijn. De jurisprudentie van het Hof dat aan de gezinsleden van de naar de eigen...

  ... in een andere lidstaat werk heeft gezocht en terugkeert naar de eigen lidstaat, hij zijn partner mag meenemen. 3.2 Verweerder heeft in zijn ...Uit jurisprudentie van het Hof kan weliswaar worden afgeleid dat, indien sprake is van ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, August 24, 2011

  VORDERING IN KORT GEDING VAN TOEGELATEN INSTELLING EX ART. 70 WONINGWET TOT ONTRUIMING DOOR DE ZOON VAN DE DOOR ZIJN OVERLEDEN MOEDER GEHUURDE WONING Zoon is voornemens een vordering ex artikel 7:268 lid 2 BW in te stellen. Voorzieningenrechter overweegt dat in kort geding de ontruiming van het gehuurde kan worden bevolen indien evident is dat de achterblijver niet aan de criteria van genoemde...

  ... als duurzaam worden bestempeld, aangezien volgens vaste jurisprudentie de samenwoning van ouders met hun meerderjarige kinderen als aflopend moet ... van wie mag worden verwacht dat ze op korte termijn op eigen benen gaan staan en zelfstandig gaan wonen. Voor hen is de regeling van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 03, 2010

  Weigering WIA-uitkering toe te kennen. Voldoende medische grondslag. Naar vaste jurisprudentie van de Raad (onder meer LJN ZB8069 en BF6694) rechtvaardigt geschiktheid voor eigen werk in beginsel de vooronderstelling dat van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) geen sprake is. Naar het oordeel van de Raad geldt deze vooronderstelling eveneens...

  ... zich op het standpunt gesteld dat appellante geschikt is voor haar eigen werk en subsidiair voor drie aan haar voorgehouden andere functies. 1.5. ...3.3. Naar vaste jurisprudentie van de Raad (onder meer LJN ZB8069 en BF6694) rechtvaardigt geschiktheid ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, May 30, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

  ..."herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". Verzoeker ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, April 10, 2009

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. Geen nieuwe feiten of nieuwe omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

  ...eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden”. ...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, May 30, 2008

  Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

  ..."herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, January 31, 2012

  Intrekking aanvullende bijstand. Terugvordering. De rechtbank heeft de Svb terecht gevolgd in zijn standpunt dat appellante als economisch niet-actieve burger van Polen aan de Richtlijn 2004/38/EG in ieder geval al vanaf januari 2007 geen verblijfsrecht meer kon ontlenen. In de omstandigheden waarin appellante ten tijde hier van belang verkeerde, kon zij aan artikel 18 van het EG-Verdrag niet het

  ... de toegepaste matiging heeft de Svb naar het oordeel van de Raad de eigen onvolkomenheid in het onderzoek betreffende de aanvraag voldoende ... dat appellante heeft gedaan op de zogenoemde zesmaanden-jurisprudentie van de Raad verworpen. De Raad verwijst naar de overweging van de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, November 12, 2009

  Eiser raakt als fietser betrokken bij een verkeersongeval waarbij hij wordt aangereden door een taxi en ernstig letsel oploopt. Eiser verleent ten onrechte geen voorrang aan taxichauffeur, die hem pas op het laatste moment ziet en niet meer tijdig kan stoppen. Gedaagde (WAM-verzekeraar) erkent 50% aansprakelijkheid op grond van artikel 185 WVW en "50%-regel". Eiser vordert volledige...

  ...Omdat sprake is van eigen schuld aan de zijde van [eiser] dient een deel van de schade voor diens ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, July 08, 2010

  Rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan? De Nederlandse echtgenote van eiser heeft gebruik gemaakt van het recht op vrij verkeer binnen de gemeenschap. De ratio van de jurisprudentie van het Hof van Justitie is dat de eigen onderdaan niet door eventuele beperkingen bij de terugkeer met zijn of haar partner vanuit het gastland naar het land waarvan hij onderdaan is, van mag worden weerhouden

  ... B10/5.3.2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000) en jurisprudentie van het HvJEG (onder andere de uitspraken van 7 juli 1992, C-370/90, ... het familie- of gezinslid - ongeacht diens nationaliteit - van een eigen onderdaan, die met dit familie- of gezinslid in een andere lidstaat op ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 29, 2012

  Toekenning (halve) financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto. Er bestaat geen aanleiding de onder de Wvg tot stand gekomen jurisprudentie met betrekking tot een vervoersvoorziening niet van toepassing te achten voor de Wmo. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college rekening kon houden met het feit dat appellante voor de korte afstanden is gecompenseerd door de...

  ... grote actieradius van 50 km, vergoedingen voor aanpassingen aan de eigen auto, oprijplaten om de scootmobiel in de eigen auto te kunnen vervoeren ... ziet geen aanleiding deze onder de Wvg tot stand gekomen jurisprudentie niet van toepassing te achten voor de Wmo. 4.5. Niet gebleken is dat de ...