jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 201701996/1/A3. Raad van State, 2018-03-14

  ... worden aangenomen dat deze hoeveelheid cocaïne uitsluitend voor eigen gebruik was. Hij verwijst hierbij naar de uitspraak van de Afdeling van 11 ... De rechtbank ziet, uitdrukkelijk in afwijking van bestaande jurisprudentie, geen grond om er bij een aangetroffen hoeveelheid van meer dan 0,5 g ...

 • Uitspraak Nº 03/864013-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ...De redenering dat sprake is van een eigen misdrijf als bron, en derhalve van een kwalificatie uitsluitingsgrond, is ... die afkomstig zijn uit eigen misdrijf is volgens vast jurisprudentie het enkele verwerven of voorhanden hebben van de gelden niet voldoende om ...

 • Uitspraak Nº 8085193 CV EXPL 19-43421. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-24

  ... daarin te mogen tussenkomen, dat wil zeggen dat een derde dan een eigen vordering instelt die zich richt tegen beide (alle) partijen in de ak. Daarbij geldt naar vaste jurisprudentie als uitgangspunt dat een partij kan vorderen te mogen tussenkomen indien ...

 • Uitspraak Nº 10/681256-16. Rechtbank Rotterdam, 2018-06-13

  ...Uit de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (verder: EHRM) volgt dat ... de betrokkene autonoom kan functioneren en de mogelijkheid heeft eigen keuzes te maken. Uit de jurisprudentie volgt dat het EHRM per concreet ...

 • Uitspraak Nº c18/158672/FT RK 15-1474. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-08-19

  ... verlies € 949.000 -/- € 946.000 -/- . Eigen Vermogen € 3.065.000 -/- € 2.116.000 -/- . Werkkapitaal ...Biesheuvel, FIP 2010/4 (met daarin genoemde jurisprudentie...

 • Uitspraak Nº 19/00051. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-10-17

  ... het hele jaar 2015 in [woonplaats] (België) en heeft daar een eigen woning. Hij heeft in 2015 in totaal een bedrag van € 10.269 aan renten ... niet relevant voor de toepassing van de EU-rechtelijke jurisprudentie als hiervoor bedoeld. Het gaat erom of in het woonland sprake is van ...

 • Uitspraak Nº 20-000573-18. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-05-04

  ...Op grond van bestendige jurisprudentie voor medeplegen moet daarbij sprake zijn van een nauwe en bewuste ... moet volgen, nu het voorhanden hebben van gelden uit eigen misdrijf voor 1 januari 2017 niet gekwalificeerd kan worden als witwassen. ...

 • Uitspraak Nº 200.249.195_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-05-12

  ... d) Op 13 februari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 3.805,92 aan ...

 • Uitspraak Nº 200.245.512_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-05-12

  ... d) Op 13 januari 2012 heeft Dexia naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 1.430,36 aan ...

 • Uitspraak Nº BK-15/00654. Gerechtshof Den Haag, 2016-04-06

  ... . . “5. Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (vgl. Hoge Raad 26 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2132 en ...Voorts volgt uit deze jurisprudentie dat met een eigen bijdrage uitsluitend rekening kan worden gehouden indien sprake is van een ...

 • Uitspraak Nº 17/00560. Gerechtshof Den Haag, 2018-05-08

  ...Dit mag op eigen tempo. De te verrichten werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de ... . . 14. Volgens vaste jurisprudentie is sprake van een zelfstandig uitgeoefend beroep, indien de werkzaamheden ...

 • Uitspraak Nº 17/5137 ANW. Centrale Raad van Beroep, 2019-06-19

  ... verzekeringsarts bezwaar en beroep, te meer daar uit vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep kan worden afgeleid dat de s bezwaar en beroep in beginsel mag varen op zijn eigen oordeel. Uit die jurisprudentie blijkt voorts dat de verzekeringsarts ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juni 2013

  Vennootschapsbelasting. Artikel 13 Wet Vpb 1969. Toepassing van de deelnemingsvrijstelling op deelnemingsdividenden. Geen compartimentering bij gebrek aan daartoe strekkend wettelijk overgangsrecht.

  ...Ook indien ervan wordt uitgegaan dat in de jurisprudentie van de Hoge Raad waarnaar de wetgever verwijst, regelcompartimentering ... laten gelden voor bepaalde gevallen daarentegen, en bovendien op eigen gezag bepalen hoe die afgeschafte wet hoelang nog voor welke gevallen moet ...

 • Uitspraak Nº 13/650536-17. Rechtbank Amsterdam, 2019-11-12

  ...De door de verdediging aangehaalde jurisprudentie is immers niet van toepassing. . . . . . . ... worden bewezen dat sprake is van geldbedragen die afkomstig zijn uit eigen misdrijf. . . . . . 4.3 . Het ...

 • Uitspraak Nº 201509218/1/A2. Raad van State, 2016-07-13

  ... als advocaat aan [appellant] toegevoegd, waarbij aan [appellant] een eigen bijdrage van € 193,00 is opgelegd. . . Bij besluit van 12 mei ...Aldus kan in zoverre aansluiting worden gezocht bij de jurisprudentie van het EHRM over de uitleg van deze verdragsbepaling. Het EHRM heeft in ...

 • Uitspraak Nº 02/820573-14. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-07-19

  ... . Onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2842) heeft de raadsman betoogd dat de ... aanzien van het bewezen geachte witwassen van het door verdachte uit eigen misdrijf verworven geldbedrag van € 337.938,00 dat hij contant van zijn ...

 • Uitspraak Nº 05/861768-13. Rechtbank Gelderland, 2018-02-22

  ...Hij heeft het door eigen misdrijf verkregen geld contant opgenomen, dure auto’s geleased en ... hebben van goederen uit eigen misdrijf levert volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geen strafbaar handelen op. Dat er in het geval van ...

 • Uitspraak Nº 201810116/1/A2. Raad van State, 2019-11-20

  ... regelingen (hierna: de Awir) bij de fiscale jurisprudentie leidt volgens [appellante] tot een ongerechtvaardigd onderscheid tussen ... een pleegzorgvergoeding is ontvangen en inwonende, meerderjarige eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die jonger zijn dan 27 jaar en ...

 • Uitspraak Nº HD 200.157.542_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-07-07

  ...Volgens het Waterschap is het verder vaste jurisprudentie dat de zorgplicht van een waterschap niet zo ver gaat dat een ieder altijd ... Een waterschap hoeft echter niet steeds uit eigen beweging te onderzoeken of een ingeland last heeft van te hoge of te lage ...

 • Uitspraak Nº C/16/458097 / KG ZA 18-187. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-06-08

  ... te komen is op grond van artikel 1 jo artikel 10 Aw en de jurisprudentie van de Hoge Raad vereist dat het werk een “eigen, oorspronkelijk ...

 • Uitspraak Nº C.03 / 224252 / HAZA 16-461. Rechtbank Limburg, 2020-03-25

  ... is dat [pachter 1] moet worden gekwalificeerd als de economische eigenaar die bij een beëindiging van de pacht anders dan door de onteigening ... kosten van wederbelegging in onroerend goed is volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad alleen dan plaats indien het onteigende onroerend goed ...

 • Uitspraak Nº 03/703603-08. Rechtbank Limburg, 2015-07-17

  ...De beschikkingsmacht over de soft- en harddrugs in zijn eigen woning wordt volgens vaste jurisprudentie verondersteld aanwezig te zijn. ...

 • Uitspraak Nº 17/05021. Hoge Raad, 2018-10-12

  ...3.73). [eiser] kan derhalve in verband met eigen schuld slechts aanspraak maken op vergoeding van twee derde deel van die ... [B]/Dexia past de Hoge Raad bij de billijkheidscorrectie de jurisprudentie toe die ziet op de eigen aansprakelijkheid van een financieel adviseur (te ...

 • Uitspraak Nº 2951157 / CV EXPL 14-2169. Rechtbank Den Haag, 2015-11-11

  ... zijn opgeworpen waarover niet reeds in de hiervoor genoemde jurisprudentie van de Hoge Raad en het hof Amsterdam - dan wel in de daarna uitgesproken ...Nu die gemachtigde naar eigen zeggen optreedt voor vele duizenden afnemers, en het stellingen betreft ...

 • Uitspraak Nº 17 _ 462. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-11-30

  ...Verweerder verwijst ter onderbouwing van de WOZ-waarde naar het eigen verkoopcijfer van het bedrijfsobject [naam bedrijfsobject] . Het ... . . 20. Volgens vaste jurisprudentie dient de beoordelende instantie zelfstandig – op grond van een eigen ...