jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 4 november 2009

  Intrekking WAO-uitkering. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Met betrekking tot de gestelde noodzaak van een urenbeperking is de Raad van oordeel dat het Uwv in het onderhavige geval genoegzaam heeft gemotiveerd waarom een urenbeperking niet is geïndiceerd. De Raad heeft voorts, evenmin als de rechtbank, aanknopingspunten gevonden voor het oordeel dat appellant met inachtneming van...

  ... diezelfde datum is appellant voor 19 uur per week herplaatst in de eigen functie. 1.3. In het kader van een herbeoordeling in verband met het per 1 ...5.4. Volgens vaste jurisprudentie – zie de uitspraak van de Raad van 18 december 1998, LJN ZB8069 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 19 mei 2009

  Verweerder heeft bij de toepassing van artikel 69 Zvw een eigen verantwoordelijkheid om vast te stellen waar iemand woont. Ingevolge jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is onder de lidstaat waar iemand woont slechts te verstaan de lidstaat waar hij zijn gewone woonplaats behoudt en waar zich ook het gewone centrum van zijn belangen bevindt (Arrest van het Hof...

  ...Dit houdt in dat verweerder een eigen verantwoordelijkheid heeft om vast te stellen waar iemand woont. Ingevolge jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (het Hof) is onder ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 26 maart 2010

  Bahaddar, vervangend Congolees paspoort, artikel 3 EVRM, Burundese nationaliteit Naar het oordeel van de rechtbank diende eiseres haar gestelde Congolese nationaliteit reeds ten tijde van haar eerste asielaanvraag met onderliggende stukken te onderbouwen en kan het overgelegde Congolese paspoort, aangezien dit niet eerder is overgelegd, niet als nieuw gebleken feit en omstandigheid worden...

  ...3. Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling, onder meer de uitspraak van 24 januari 2009 (LJN: ... heeft gewijzigd, doet hieraan niet af en dient voor haar eigen" rekening en risico te komen. 6.\tUit vaste jurisprudentie van de Afdeling \xE2\x80"...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 9 januari 2009

  Weigering WAZ-uitkering. Dubbel beroep. Geschikt voor diverse loondienstfuncties. Beperkingen juist vastgesteld. Medisch onderzoek zorgvuldig. Ook informatie afkomstig van de behandelend sector is in de oordeelsvorming betrokken. Juiste omvang van de maatgevende arbeid. Een verzekerde wordt in beginsel gehouden aan hetgeen hij of zij bij eerste arbeidskundig onderzoek heeft verklaard omtrent de...

  ... Lijst van 4 november 2003, weliswaar ongeschikt is voor het eigen werk, maar nog wel in staat is diverse loondienstfuncties te vervullen. ... expliciet niet langer gehandhaafd in het licht van de jurisprudentie die sedertdien met betrekking tot de algemene aspecten van het CBBS tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, 20 maart 2013

  Eindvonnis in “Safe Haven” zaak. Vervolg op Rb. Haarlem, LJN: BW9858 Ten aanzien van de Bank: De Rechtbank stelt de schade vast van de individuele beleggers vast op € 1.735.780,72 en de vordering van die beleggers van wie de rechtbank heeft vastgesteld dat de Stichting als lasthebber is opgetreden op € 1.191.764,73. Aldus bedraagt de totale vordering van de Stichting c.s. op de Bank € 2.927.545,45

  ...in de gelegenheid gesteld om per belegger te onderbouwen dat de eigen schuld op een kleiner aandeel dan 50% dient te worden gesteld, dan wel dat ... 50% moet worden vastgesteld op grond van door haar genoemde jurisprudentie waaruit zou voortvloeien dat tekortschieten van professionele financiële ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 8 mei 2009

  Eigen risicodrager WAO. Bij bestreden besluit is aangegeven dat werkgeefster de uitkering van de werkneemster moet betalen zolang deze nog geen vijf jaar heeft geduurd. De Rechtbank vernietigt het bestreden besluit, omdat appellant het toestemmingsbesluit (om eigen risico drager te worden) niet aangetekend heeft verzonden komt, en ingevolge vaste jurisprudentie van de Raad, het risico dat het...

  ... appellant aan de werkgeefster medegedeeld dat zij per 1 juli 2004 eigen risicodrager voor de WAO is geworden en op grond van artikel 75a van de ... niet aangetekend heeft verzonden komt, ingevolge vaste jurisprudentie van de Raad, het risico dat het besluit de werkgeefster niet heeft bereikt ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 26 september 2008

  Intrekking WAO-uitkering. Juistheid vastgestelde belastbaarheid. Geschiktheid eigen werk. Wat betreft de ingebrachte rapporten van Psychosofia verwijst de Raad naar de vaste jurisprudentie ter zake van gegevens afkomstig van dit instituut. Afwijzing verzoek om inschakeling van een deskundige.

  ... verwijst de Raad naar zijn bij partijen bekende vaste jurisprudentie ter zake van gegevens afkomstig van dit instituut. Aldus is voor de Raad ..., evenmin reden om ervan uit te gaan dat appellante voor haar eigen werk niet geschikt is. 6. De aangevallen uitspraak komt daarom voor ...

 • Uitspraak Nº C/09/540872 / HA ZA 17-1048. Rechtbank Den Haag, 2019-05-01

  ... eerlijk proces en het recht op leven van hun echtgenoten en van hun eigen recht op familieleven. Zij houden gedaagden – die zij tezamen in ... van legal opinions en door hen overgelegde Nigeriaanse jurisprudentie uitgelaten over de inhoud van het relevante Nigeriaanse recht dat in deze ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 maart 2013

  Conclusie PG: A-G Niessen heeft conclusie genomen in de volgende zaak. Belanghebbende heeft drie maanden in Nederland gewerkt terwijl hij in Duitsland woonde en is daarna naar de Verenigde Staten (hierna: de VS) geëmigreerd. In geschil is of belanghebbende op grond van Europese jurisprudentie recht heeft op vermindering van het belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland met het negatieve...

  ... (hierna: de VS) is geëmigreerd, op grond van Europese jurisprudentie recht heeft op vermindering van het belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland met het negatieve eigenwoningsaldo voor zijn in Duitsland gelegen eigen woning, ook nu hij niet heeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 25 april 2000

  Onderscheid in bijdrage tussen gehuwden en ongehuwden t.a.v. zak- en kleedgeld gerechtvaardigd en derhalve niet in strijd met art. 26 Bupo dan wel art. 1 GW; evenmin strijd met deze artt. t.a.v. "vrijlating eigen bijdrage". Beroep tegen ongegrondverklaring van bezwaren tegen besluiten inhoudende de eigen bijdrage, geldend voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998....

  ...b. eisers betalen reeds een aantal jaren een eigen bijdrage op grond van de AWBZ, die ingevolge de oude regeling maximaal ƒ ...Naar vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (zie b.v. de uitspraken van 8 oktober 1987 ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/7030. Rechtbank Rotterdam, 2019-02-08

  ... . a. een gebouwd eigendom; . b. een ongebouwd eigendom; . c. een gedeelte van een in ... € 1.200.000,- en dat op grond van vaste jurisprudentie het eigen transactiecijfer de beste indicatie vormt voor de waarde in het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 28 maart 2013

  Met verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 19 december 2012, LJN: BY6772, is de rechtbank van oordeel dat artikel 5, eerste lid, van de Wet kinderopvangtoeslag (Wko) niet in de weg staat aan een schenking door de gastouder van een bedrag ter grootte van de eigen bijdrage. De rechtbank concludeert dan ook dat verweerder ten onrechte het standpunt heeft ingenomen dat eiser geen eigen...

  ...Volgens verweerder heeft eiser per saldo geen eigen bijdrage betaald en daarmee geen kosten gemaakt als bedoeld in de Wet ...13. Het betoog van verweerder slaagt. 13.1. Volgens vaste jurisprudentie bestaat geen aanspraak op kinderopvangtoeslag, indien geen sprake is van ...

 • Uitspraak Nº 201604566/1/A2. Raad van State, 2016-09-28

  ... van het Burgerlijk Wetboek en in aansluiting daarop naar de jurisprudentie van de Hoge Raad (uitspraak van 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:32). . ... Protocol volgt niet dat, bij het reguleren van het gebruik van de eigendom, in de in artikel 6.3 van de Wro bedoelde gevallen een tegemoetkoming in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 augustus 2008

  Conclusie PG Art. 220, onderdeel a, Gemeentewet; onroerendezaakbelastingen, gebruikersbelasting; pand in aanbouw. Belanghebbende is eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde van een pand in aanbouw. Zij wordt aangemerkt als gebruiker van het pand in aanbouw en heeft derhalve een aanslag onroerendezaakbelastingen gebruikersbelasting ontvangen. In geschil is of degene die het genot heeft...

  ...Het betreft een aanslag in de eigenarenbelasting, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening ... metterdaad bezigen van de onroerende zaak houdt volgens de jurisprudentie niet meer in dan dat de onroerende zaak op een wijze wordt gebezigd, die ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 augustus 2008

  Conclusie PG Art. 220, onderdeel a, Gemeentewet; onroerendezaakbelastingen, gebruikersbelasting; pand in aanbouw. Belanghebbende is eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde van een pand in aanbouw. Zij wordt aangemerkt als gebruiker van het pand in aanbouw en heeft derhalve een aanslag onroerendezaakbelastingen gebruikersbelasting ontvangen. In geschil is of degene die het genot heeft...

  ...Het betreft een aanslag in de eigenarenbelasting, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening op ... metterdaad bezigen van de onroerende zaak houdt volgens de jurisprudentie niet meer in dan dat de onroerende zaak op een wijze wordt gebezigd, die ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 augustus 2008

  Conclusie PG Art. 220, onderdeel a, Gemeentewet; onroerendezaakbelastingen, gebruikersbelasting; pand in aanbouw. Belanghebbende is eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde van een pand in aanbouw. Zij wordt aangemerkt als gebruiker van het pand in aanbouw en heeft derhalve een aanslag onroerendezaakbelastingen gebruikersbelasting ontvangen. In geschil is of degene die het genot heeft...

  ...-zaakbelastingen Almere 1999 en een aanslag in de eigenarenbelasting, als bedoeld in onderdeel b van genoemd artikellid voor de onroerende zaak ... heb betoogd, zie ik geen aanleiding om wijziging van deze jurisprudentie te bepleiten. 4.4 Derhalve faalt het middel. 5. Conclusie. Deze conclusie ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 20 november 2001

  Weigeren gedoogverklaring is in casu niet gericht op rechtsgevolg. Melding door eiseres (woningstichting) bij verweerder, dat zij voornemens is nevenactiviteiten te verrichten (55% deelneming van een door haar op te richten beheermaatschappij in twee andere ondernemingen, nl. een makelaarskantoor en een hypotheekkantoor). Eiseres verzoekt verweerder tevens om toestemming voor deze...

  ..., eerste lid, BBSH duidelijkheid kan verkrijgen ten aanzien van zijn eigen rechtspositie ziet de rechtbank aanleiding om de jurisprudentie van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 16 januari 2013

  Europees recht: - De EC veroordeelt een rechtspersoon voor kartelafspraken in de tijd dat zij nog niet bestond. De nationale rechter moet de EC hierin volgen en die rp veroordelen tot schadevergoeding ogv een OD die zij niet zelf kan hebben gepleegd. - Als de EC een kartel voor de hele EER aanneemt zonder een specifiek nationaal project onderzocht te hebben, kan (volgens ons) behoudens...

  ... de vennootschap onroerende zaken en intellectuele eigendomsrechten kan verkrijgen, houden en vervreemden en commerciële activiteiten kan ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, 30 november 2012

  Sluiting woning op grond van artikel 13b van de Opiumwet vanwege de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Ter onderbouwing van zijn standpunt dat hij op basis van artikel 13b van de Opiumwet bevoegd is om handhavend op te treden heeft verweerder in het bestreden besluit opnieuw gewezen op de inmiddels bestaande ‘vaste’ jurisprudentie in vergelijkbare zaken, waarin artikel 13b van de Opiumwet als...

  ... opnieuw gewezen op de inmiddels bestaande ‘vaste’ jurisprudentie in vergelijkbare zaken – ook van de Afdeling bestuursrecht van de Raad ... van een hoeveelheid verdovende middelen die de hoeveelheid voor eigen gebruik overstijgt, maar die elders zullen worden verkocht, is voor ...

 • Uitspraak Nº 19/00254. Gerechtshof Den Haag, 2019-10-18

  ... heer [ [B] ] voor € 1.200.000,- en dat op grond van vaste jurisprudentie het eigen transactiecijfer de beste indicatie vormt voor de waarde in het ...

 • Uitspraak Nº 201608869/1/R3. Raad van State, 2017-06-28

  ...     Bij de beantwoording van deze vraag dient volgens de jurisprudentie van de Afdeling te worden beoordeeld of het voorgaande bestemmingsplan ... of diensten en daardoor tot daling van omzet en inkomsten van de eigen onderneming of de desbetreffende vestiging. Het enkele feit dat de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 30 januari 2013

  Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2004 bij het dorp Goi in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BM1470 en BU3538. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406. Zie ook LJN BY9850 en BY9854.

  ... van heel veel oliecomponenten met verschillende toxische eigenschappen. Hierdoor is niets te zeggen over de zeer toxische BETX-concentraties, ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot schadevergoeding, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 juni 2013

  Ambtshalve wijziging van een in 1991 verleende revisievergunning t.b.v. een motorcrosscircuit door verlaging van de geluidsvoorschriften, aanscherping van de meet- en registratieverplichtingen en het opnemen van een verbodsbepaling. Voor de nieuwe geluidnormen heeft verweerder aansluiting gezocht bij het convenant tussen de KNMV en de MON waarin is afgesproken dat de geluidproductie van...

  ...10.2 Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), zie ... vast dat verweerder aan de actualisering van voorschrift D1 geen eigen akoestisch onderzoek ten grondslag heeft gelegd, doch de reductie van 6 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 28 november 2012

  Korte samenvatting: Uitsluiting toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden in eigen algemene voorwaarden kan niet als een uitdrukkelijke afwijzing van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden gekwalificeerd. Opdrachtgever bleef, ondanks uitdrukkelijke afspraak over tijdstip betaling, in gebreke met betaling van openstaande factuur. Deze...

  ... immers uitdrukkelijk van de hand gewezen en haar eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaard, aldus Spirac. 4.5. Jamafa ...Dit op grond van analoge toepassing van de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat een hypotheekhouder, ondanks het feit dat hij zich ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, 23 januari 2013

  Nova. Herhaalde aanvraag. Volgens vaste jurisprudentie van de AbRS (onder meer de uitspraak van 23 mei 2011, nr. 2010007949/1), is een door de desbetreffende vreemdeling overgelegd document geen nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid, indien de authenticiteit daarvan niet kan worden vastgesteld. Het is aan verzoekers om de authenticiteit van het aan hun herhaalde aanvragen ten grondslag...

  ...Uit de jurisprudentie (zie onder meer de uitspraak van 6 maart 2008, LJN: BC7124) van de AbRS ...Op 6 december 2012 heeft hij evenwel zelf op eigen naam een aanvraag ingediend. Daarbij heeft hij in zijn zienswijze zijn ...