jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 6 april 2012

  Bijzondere bijstand in de kosten van de eigen bijdrage van een toevoeging en/of de kosten van het griffierecht. De aanvragen om bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage van de toevoeging zijn achteraf ingediend. Bepalend in deze is het tijdstip waarop de procedure aanvangt waarvoor de toevoeging is afgegeven. Met betrekking tot de aanvragen voor de kosten van het griffierecht is tevens...

  ...In alle gevallen betreft het de kosten van de eigen bijdrage van in het kader van gefinancierde rechtsbijstand aan eisers ... Werkvoorschriften niet in strijd zijn met de wet en de jurisprudentie en passen binnen de grenzen van een redelijke beleidsbepaling. 4.10. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 17 november 2011

  Is sprake van tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte met uitsluiting van de wettelijke opzeggingsbescherming ? Artikel 7:232 BW moet, zoals blijkt uit de parlementaire behandeling en de daarop gevolgde jurisprudentie, restrictief worden toegepast. Het moet gaan om huurgebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van een

  ...-subsidiair beëindiging van de huur op grond van dringend eigen gebruik door de eigenaar;. -en tenslotte, zowel voor het geval de ... uit de parlementaire behandeling en de daarop gevolgde jurisprudentie, restrictief worden toegepast. Het moet gaan om huurgebruik van woonruimte ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 30 januari 2013

  zie ook: BY9850 en BY9845. Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door twee olielekkages in 2006 en 2007 bij het dorp Ikot Ada Udo in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BM1469, BU3521 en BU3529. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406.

  ... van heel veel oliecomponenten met verschillende toxische eigenschappen. Hierdoor is niets te zeggen over de zeer toxische BETX-concentraties, ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot schadevergoeding, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 22 mei 2012

  WOZ-waarde van een oud industrieel complex met loodsen. Er is een eigen verkoopcijfer bekend van het object van een datum die niet (te) ver is gelegen voor de waardepeildatum. Volgens vaste jurisprudentie moet er dan van worden uitgegaan dat de verkoopprijs de waarde weergeeft die de meestbiedende koper voor het object zou willen betalen, tenzij de partij die zich daarop beroept feiten of...

  ... zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de ...Volgens vaste jurisprudentie moet er dan van worden uitgegaan dat de verkoopprijs de waarde weergeeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 30 januari 2013

  Eindvonnis van de rechtbank Den Haag over de gestelde maar betwiste aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Shell-vennootschappen voor schade door een olielekkage in 2005 bij het dorp Oruma in Nigeria. Vervolg op LJN nummers BK8616 en en BU3535. Zie ook NJB 2012, blzz. 400-406. Zie ook LJN BY9845 en LJN BY9854

  ... van heel veel oliecomponenten met verschillende toxische eigenschappen. Hierdoor is niets te zeggen over de zeer toxische BETX-concentraties, ...Zij kennen wel een aantal in de jurisprudentie ontwikkelde niet contractuele verbintenissen tot schadevergoeding, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 13 november 2012

  Trefwoorden: Artikel 5 Wko; kinderopvangtoeslag; “te betalen kosten”; Oma van Roodkapje Samenvatting: In geschil is (primair) hoe het begrip “te betalen kosten” dient te worden uitgelegd, zoals opgenomen in artikel 5 van de Wet kinderopvang (Wko). De rechtbank acht de voorliggende materie vergelijkbaar met de wettelijke regels betreffende het kostenbegrip in belastingzaken. Daarom zoekt zij...

  ...Er is – per saldo – geen sprake van een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang (waarmee verweerder doelt op dat ...Daarom zoekt zij aansluiting bij de jurisprudentie van de Hoge Raad, zoals weergegeven in de uitspraak van 6 maart 1991 (LJN: ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, Haarlem, 15 januari 2013

  Nigeria; risico op genitale verminking; toetsing Samenvatting: Eiseres heeft verder aangegeven niet terug te kunnen keren naar Nigeria, omdat haar dochter dan het risico loopt om te worden besneden. Hiermee doet eiseres een beroep op het gestelde in artikel 3 EVRM. Verweerder heeft beoordeeld of aannemelijk is dat eiseres vreest voor genitale verminking van haar dochter. Hiermee heeft verweerder...

  ...6.2 Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ...Of zij zich eraan kunnen onttrekken door zich elders (buiten de eigen leefgemeenschap) te vestigen zal per geval verschillen en is mede ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 476. Rechtbank Noord-Holland, 2020-02-10

  ...[H] kan de acquisitie van [N] uit eigen middelen financieren. Bij [F] bestaat echter het voornemen om bij de ...In lijn met de jurisprudentie zullen deze kosten in het jaar van aangaan van de financiering worden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 21 december 2011

  Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betaling van schuldeisers. Volgens vaste jurisprudentie bestaat er geen algemene regel die voorschrijft dat een debiteur gehouden is al zijn crediteuren naar evenredigheid van hun respectieve vorderingen te betalen en dat selectieve betaling in beginsel niet onrechtmatig is, nu de paritas creditorum pas geldt op het moment dat er sprake is van een...

  ... door de rechtbank zijn gecompenseerd, des dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan. g. Bij ... in dat kader in de eerste plaats dat volgens vaste jurisprudentie er geen algemene regel bestaat die voorschrijft dat een debiteur gehouden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 januari 2010

  Conclusie PG: Belanghebbende en zijn echtgenote (zie de zaak met nr. 08/00327) hebben in 2001 gezamenlijk een pand gekocht, met de bedoeling dit na een ingrijpende verbouwing te gaan verhuren aan een bv, waarin zij (ieder) een aanmerkelijk belang houden. Ter zake van de verbouwing voert belanghebbende in zijn aangifte inkomstenbelasting c.a. 2002 als resultaat uit overige werkzaamheden aftrek van

  ...2.7 Het Hof heeft geoordeeld dat de jurisprudentie voor ondernemers inzake de eerste ondernemingshandeling (HR 14 juni 1972, ... fiscale behandeling van belastingplichtigen die een onderneming voor eigen rekening drijven enerzijds en belastingplichtigen die een onderneming ...

 • Uitspraak Nº 18/00018 en 18/00019. Gerechtshof Amsterdam, 2019-04-18

  ...[naam bedrijf] treedt op als de juridisch eigenaar" en bewaarder van alle vermogensrechten namens en voor rekening van de FCPR\xE2"... d, van de Wet Vpb en op grond van de daarbij behorende jurisprudentie omdat sprake is van een deelnemerschapslening. Ook dit betoog bestrijdt ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 17 december 2008

  Intrekking WAO-uitkering. Niet verschoonbare termijnoverschrijding indienen bezwaar. Volgens vaste jurisprudentie dient een betrokkene die voor een langere tijd afwezig is, toereikende maatregelen te treffen ter behartiging van de eigen belangen. Betrokkene kon een besluit verwachten.

  ... terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard Volgens vaste jurisprudentie van de Raad, onder meer neergelegd in zijn uitspraak van 13 augustus 2002, ... is, toereikende maatregelen te treffen ter behartiging van de eigen belangen. Als wordt nagelaten om adequate maatregelen te treffen om tegen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 15 maart 2010

  Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet vooropgesteld worden dat van gebruik maken van een vals geschrift in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht alleen kan worden gesproken indien het geschrift zelf, als middel tot misleiding, tegenover derden wordt gebruikt. Kort samengevat is onder 2 primair ten laste gelegd dat de rechtspersoon gebruik heeft gemaakt van valse...

  ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad1 moet vooropgesteld worden dat van gebruik maken van een ... heeft gemaakt van valse geschriften, door deze op te nemen in haar eigen administratie, tot dan wel aan welke verboden gedraging verdachte opdracht ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 7 mei 2009

  Promis. De rechtbank veroordeelt een taxateur tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden en een werkstraf van 200 uur terzake het meermalen plegen van medeplegen van valsheid in geschrift. Geen schending van het gelijkheidsbeginsel omdat geen sprake is van vergelijkbare gevallen. De rechtbank overweegt onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat voor...

  ... gegevens, nu de hypotheekgever de panden immers niet alle voor eigen bewoning kan hebben gebruikt. De [bank 3] heeft aangifte gedaan tegen deze ...De rechtbank overweegt onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat voor bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit ...

 • Uitspraak Nº KL 5917585 \ CV EXPL 17-3907 (E). Rechtbank Noord-Nederland, 2019-04-09

  ...Dexia en ook van eigen brochures, die echter altijd vooraf door Bank Labouchere c.q. Dexia werden ... dat zij op grond van de in de aandelenlease-zaken gewezen jurisprudentie uit eigen beweging twee/derde gedeelte van de restschuld van [A] , ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 3265. Rechtbank Noord-Holland, 2017-12-01

  ...[E BEDRIJF] treedt op als de juridisch eigenaar" en bewaarder van alle vermogensrechten namens en voor rekening van de FCPR\xE2"... d, van de Wet Vpb en op grond van de daarbij behorende jurisprudentie omdat sprake is van een deelnemerschapslening. Ook dit betoog bestrijdt ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 25 mei 2012

  Schorsing van besluiten tot verstrekken van inlichtingen op basis van de Wib aan Belgische autoriteiten. De voorzieningenrechter overweegt dat uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie volgt dat verweerder gehouden is om indien aan de voorwaarden van artikel 5, eerste lid, van de Wib is voldaan, over te gaan tot verstrekking van de gegevens aan de verzoekende bevoegde autoriteit. Een...

  ...c. aannemelijk is dat de bevoegde autoriteit in de eigen staat niet eerst de gebruikelijke mogelijkheden voor het verkrijgen van de ... overweegt dat uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie volgt dat verweerder gehouden is om indien aan de voorwaarden van artikel ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 18 september 2012

  Salduz. De verklaring van verdachte, die zij heeft afgelegd vóórdat zij de raadsvrouw voor de eerste maal had gesproken, kan niet voor het bewijs worden gebruikt. Dat sprake is geweest van ontoelaatbare druk nadat verdachte voor het eerst met de raadsvrouw had gesproken, is de politierechter niet gebleken, hoewel het zich in diskwalificerende zin uitlaten over de zojuist vertrokken piketadvocaat...

  ... een zeer kwetsbare persoon moet worden beschouwd, waarop de jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad betrekking heeft. Noch het ... om zich op het zwijgrecht te beroepen te houden volledig voor haar eigen rekening te komen. De politierechter verwerpt dan ook het standpunt van de ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 18 november 2011

  Studerenden zijn, als gevolg van de keuze een studie te volgen, doorgaans niet in staat om voldoende arbeid te verrichten om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. De WSF 2000 voorziet daarom in de mogelijkheid voor studerenden om een aanvraag te doen bij de overheid om aan een deel van de kosten voor het levensonderhoud bij te dragen. Aan de op aanvraag te verkrijgen bijdrage van...

  ...d. eigen vermogen, voor zover de bron van inkomsten niet wordt aangetast en de ... door de ontvanger ervan - is het - in het licht van de jurisprudentie van het Hof, zoals hiervoor weergegeven onder 2.2.4. tot en met 2.2.7. - ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 2 februari 2012

  Verweren gericht op niet-ontvankelijkheid van het OM verworpen. De verweren komen er in de kern op neer dat artikel 22 van de Leerplichtwet (hierna: Lpw) in strijd is met artikel 9 van het EVRM. Verweer gericht op schending van het tweede lid van artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM, enerzijds doordat middels deze vervolging wordt aangezet tot discriminatie, en anderzijds doordat de...

  ... de leerplicht in Nederland bij wet is voorzien en uit vaste jurisprudentie volgt en dat deze handhaving in het algemeen niet in strijd wordt geacht ... dat ook in dit concrete geval door de gemeente overeenkomstig het eigen beleid is gehandeld. Uit het dossier volgt dat de leerplichtambtenaar ...

 • Uitspraak Nº 8238058 KK EXPL 19-1229. Rechtbank Amsterdam, 2020-01-28

  ... I n z a k e. . . de stichting Woningstichting Eigen Haard. . gevestigd te Amsterdam. eiseres. nader te ...Op grond van jurisprudentie dient een goed huurder zijn hoofdverblijf te hebben in een sociale ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 13 juli 2011

  Letselschade. Stukadoor (zzp-er) valt van steiger en spreekt de hoofdaannemer aan. Diverse grondslagen. Het beroep op artikel 7:658 lid 4 BW slaagt niet. De jurisprudentie is niet eenduidig en de rechtbank ziet in onderhavige zaak geen aanleiding om artikel 7:658 lid 4 BW zo ruim uit te leggen dat ook een zelfstandige, die werk uitvoert dat via verschillende onderaannemers aan hem is uitbesteed,...

  ... aansprakelijk voor de schade van [A] en doet ook een beroep op eigen schuld aan de zijde van [A] (artikel 6:101 BW). Hendriks meent dat de ...5.4. De jurisprudentie over de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW is niet eenduidig. Met name ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, 2 december 2010

  Eerwaak. Irak. De rechtbank is van oordeel dat stelt vast dat in het onderhavige geval geen sprake is van de situatie waarin aan een asielzoeker die een geloofwaardig asielrelaas heeft, wordt tegengeworpen dat hij geen bescherming in eigen land heeft gezocht. Eisers asielrelaas is door verweerder immers niet aannemelijk geacht. In dit geval werpt verweerder het niet zoeken van die bescherming bij

  ... door het feit dat eiser zich niet heeft ingespannen om in zijn eigen land om bescherming te vragen. Van een persoon die stelt dat zijn vrouw is ... lid, aanhef en onder f, van de Vw 2000, geldt volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling dat in het asielrelaas geen hiaten, vaagheden, ongerijmde ...

 • Uitspraak Nº C/18/181714/HAZA 18-13. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-11-14

  ...Dexia en ook van eigen brochures, die echter altijd vooraf door Bank Labouchere c.q. Dexia werden ... dat zij op grond van de in de aandelenlease-zaken gewezen jurisprudentie uit eigen beweging twee/derde gedeelte van de restschuld van [eiser] , ...

 • Uitspraak Nº 18/00727. Gerechtshof Amsterdam, 2020-05-26

  ... 8. [Z S.à.r.l.] is gefinancierd met € 1 miljoen eigen vermogen in de vorm van zogenoemde A-aandelen en B-aandelen. Gezamenlijk ...In de jurisprudentie zijn enkele criteria geformuleerd op grond waarvan een vermogensvorm die ...