jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, February 15, 2011

  Artt. 5 en 8 Leerplichtwet (Lpw). Art. 9 EVRM. Art. 2 Eerste Protocol EVRM. Het derde middel klaagt er onder meer over dat het Hof in zijn oordeel een afwijzende beslissing van het college van burgemeester en wethouders heeft betrokken. De HR geeft een samenvatting van relevante jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hieruit volgt dat het Hof een schrijven van...

  ...De ouders geven aan dat er jurisprudentie voorhanden is (..) waarin vermeld wordt dat artikel 8 lid 2 van de ... recht van ouders om zich van dat onderwijs dat overeenstemt met hun eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging te verzekeren, dient te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, February 02, 2012

  Tussenuitspraak. Eiser is op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000 ongewenstverklaard en verweerder zal overgaan tot signalering in het SIS. Niet in geschil is dat eisers partner de Poolse nationaliteit heeft en mitsdien Unieburger is. Evenmin is in geschil dat eiser en zijn partner, ten tijde van belang, een deugdelijk bewezen duurzame relatie onderhielden, maar...

  ...-arrest aan de orde was, geen sprake is van een ten aanzien van een eigen onderdaan opgeworpen belemmering. Ten tweede kent het gemeenschapsrecht ...7, p. 36-44) en uit vaste jurisprudentie van de Afdeling had eiser hangende de geldigheidsduur van laatstgenoemde ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 581. Rechtbank Noord-Holland, 2018-11-16

  .... 8. [B BEDRIJF] is gefinancierd met € 1 miljoen eigen vermogen in de vorm van zogenoemde A-aandelen en B-aandelen. Gezamenlijk ... de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet Vpb) en de jurisprudentie inzake de onzakelijke lening, aftrek van de rente niet dan wel slechts ...

 • Uitspraak Nº 200.155.928/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-11-15

  .... . . . 2.1 . . [X] is eigenaar" van een hydraulische patent-onderlosser, het binnenschip genaamd ‘VW VI\xE2\x80"...Volgens deze jurisprudentie is van een dergelijke bewuste roekeloosheid sprake als degene die zich ...

 • Uitspraak Nº 200.035.673/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-08-01

  ...Hij heeft dat bedrag uit eigen middelen voldaan. . . . . 3.10. . Uit de ... berekening die de uitwerking vormt van de hiervoor genoemde jurisprudentie, waarbij een korting van 20% wordt verleend op het door de afnemer te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, President, January 21, 2010

  Tijdelijke opheffing ongewenstverklaring / kennelijk onredelijk beleid / aanwezigheidsrecht artikel 6 EVRM De rechtbank merkt allereerst op dat ingevolge vaste jurisprudentie het aanwezigheidsrecht van een verdachte en het recht op rechtsbijstand tijdens een strafzaak twee afzonderlijke en zelfstandige rechten zijn. Voorts volgt uit voornoemde jurisprudentie dat het aanwezigheidsrecht van een...

  ...Eén van de genoemde verblijfsdoelen is de overkomst voor een eigen rechtszaak. In een civiele of een vreemdelingenrechtelijke zaak kan in ...4.1. De rechtbank merkt allereerst op dat ingevolge vaste jurisprudentie het aanwezigheidsrecht van een verdachte en het recht op rechtsbijstand ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, December 04, 2009

  Metock-arrest; Richtlijn 2004/38; samenwoningeis In geschil is of eiser, als gezinslid, afkomstig uit een derde land, van een Nederlandse een verblijfsrecht aan het gemeenschapsrecht kan ontlenen. Uit de tekst van de artikelen 8.7, 8.11 en 8.12 van het Vb 2000 alsmede uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat een onderdaan met de nationaliteit van een derde land, die een...

  ....1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000) kan uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG (HvJEG, 7 juli 1992, Surinder Singh) ... familie- of gezinslid – ongeacht diens nationaliteit – van een eigen onderdaan die met dit familie- of gezinslid in een andere lidstaat op ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, May 16, 2013

  Drie mannen van 32, 25 en 22 jaar zijn donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien, zes en drie jaar voor de schietpartij in Utrecht Overvecht in juli 2012. Drie Amsterdammers kwamen naar Overvecht om ogenschijnlijk 15 kilo hasj te kopen. Toen de mannen in de woning waren waar de verkoop zou plaatsvinden, hebben zij de verkopers bedreigd met een vuurwapen...

  ... het feit is begaan, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke ... worden verklaard in hun vorderingen in verband met de jurisprudentie ten aanzien van de eigen schuld van het slachtoffer. 10.3 Het oordeel van ...

 • Uitspraak Nº 16/994047-14 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... of de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon op grond van het eigen daderschap wordt vervolgd (HR 21-10-1986, NJ 1987, 362 en ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 15, 2008

  Belanghebbende en de Inspecteur houdt dan nog verdeeld de vraag of de in België over de aldaar gelegen eigen woning geheven onroerende voorheffing ten bedrage van € 936,= op het inkomen uit werk en woning in Nederland in mindering kan worden gebracht, dan wel anderszins met deze dubbele belasting rekening moet worden gehouden. Artikel 3.120, lid 1, van de Wet luidt als volgt: [..] De Wet...

  ... zake van rente en kosten met betrekking tot de in België gelegen eigen woning van per saldo € 3.917,=. Hij gaf daarbij uitdrukkelijk aan een ... getracht te voldoen aan de onder 2.5 genoemde "Schumacker" jurisprudentie van het HvJ EG. Daarin werd in hoofdzaak bepaald dat een niet-ingezeten ...

 • Uitspraak Nº BK-15/00334. Gerechtshof Den Haag, 2016-02-03

  ...Van ‘het als een eigen kind onderhouden en opvoeden’ van D door belanghebbende is geen sprake. ...Blijkens vaste jurisprudentie wordt een kind als pleegkind aangemerkt als het als een eigen kind wordt ...

 • Uitspraak Nº 18/850011-19. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-10-10

  ... 2] te komen wonen en een hennepkwekerij in zijn ( [slachtoffer 1] ) eigen woning te beginnen. [slachtoffer 1] stemde hiermee in en verdachte zorgde ... . . De rechtbank overweegt conform vaste jurisprudentie 1 dat de vraag of - en zo ja, wanneer - sprake is van 'uitbuiting' in de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, June 07, 2011

  Christenen uit Irak. Uit de door eiser overgelegde stukken kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat de situatie van christenen in Irak zorgelijk is. Volgens vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens (onder andere het arrest van 28 februari 2008 inzake Saadi tegen Italië, LJN: BC8132) is, als de vreemdeling aannemelijk maakt dat hij behoort tot een...

  ...Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ... in Duitsland te hebben, is verweerder van me¬ning dat het eisers eigen verantwoordelijkheid is om deze documenten op te vragen. Het is echter ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, July 09, 2010

  Besluit 1/80 / zelfstandige / standstillbepaling / WBV 2007/39 / art. 41 Aanvullend protocol De rechtbank oordeelt dat verweerder met de toetsing van de aanvraag van eiser om toelating als zelfstandige niet in strijd heeft gehandeld met de standstillbepaling van art. 41 van het Aanvullend protocol. De rechtbank leidt uit de jurisprudentie van het HvJ EU af dat de nationale rechter per geval dient

  ... meer rechtmatig in Nederland verblijft en dat eiser Nederland uit eigen beweging binnen 24 uur moet verlaten. Op 3 april 2009 heeft de rechtbank ...1.2. Uit de jurisprudentie van de Afdeling vloeit voort dat, indien na een eerder afwijzend besluit ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, August 28, 2008

  Belanghebbende, woonachtig in Nederland, heeft met haar vaders auto, met Belgisch kenteken, in Nederland van de weg gebruik gemaakt. Zij verklaarde de auto alleen te hebben gebruikt om de kinderen naar huis te brengen, omdat haar eigen auto niet wilde starten. Het hof stelt allereerst vast dat belanghebbende de auto feitelijk ter beschikking stond in de zin van art. 5, lid 2, Wet BPM. Zij...

  ...Omdat haar eigen auto niet bleek te willen starten, heeft zij de auto van haar vader ...Het Hof stelt voorop dat uit jurisprudentie van het HvJ volgt dat, hoewel de lidstaten, bij gebrek aan een ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 12, 2010

  Eigen risicodrager. Ontvankelijkheid bezwaar tegen toerekeningsbesluit. Afwijzing verzoek van de werkgever om met terugwerkende kracht terug te mogen keren naar het publieke bestel. Beleid. Uwv heeft niet beslist op de grondslag van het bezwaar. De overgang van onderneming kan alsnog betwist worden indien tegen een eerder besluit daarover geen bezwaar is gemaakt omdat het geen financiële gevolgen

  ...1.2. De werkgever is per 1 juli 2004 eigen risicodrager geworden voor de WAO. Bij besluit van 7 maart 2006 (hierna: ... van 18 december 2009, LJN BK7087, is blijkens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen voor het antwoord ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Utrecht, August 24, 2011

  Turkse staatsburger, werknemer, arbeid als zelfstandige, verlies opgebouwde rechten, arrest Dogan, arrest Tetik Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat eiser zijn aan artikel 6 van het Besluit 1/80 ontleende, opgebouwde rechten heeft verloren omdat hij vrijwillig werkloos is geworden, nu het de eigen keuze van eiser is geweest om als zelfstandig ondernemer zijn werkzaamheden voor zijn...

  ... verloren omdat eiser vrijwillig werkloos is geworden, nu het de eigen keuze van eiser is geweest, in overleg met zijn toenmalige werkgever, om ... in overeenstemming met hetgeen het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie, met name in het arrest Dogan, en het arrest van 23 januari 1997, Tetik, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, November 23, 2010

  reguliere verblijfsvergunning. Moeder bij kind. verblijf met medeweten autoriteiten. Eiseres beoogt verblijf bij haar in 2003 hier te lande geboren Nederlandse zoon. Eiseres verblijft sedert 1997 in Nederland. De rechtbank overweegt dat uit Europese jurisprudentie inzake artikel 8 EVRM volgt dat er een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van eiseres en haar zoon...

  ..., gezinsleven is gaan uitoefenen, doet hij dat als het ware op eigen risico en in de wetenschap dat hij Nederland na de vrije termijn, dan wel ...2.10. Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van de rechten van de mens (EHRM) (onder meer het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 09, 2013

  Conclusie PG: Intraconcern geldverstrekking in de vorm van Australische redeemable preference shares; vaste procentuele vergoeding, vaste looptijd, nauwelijks stemrecht; is de ontvangen vergoeding fiscaalrechtelijk rente of vrijgesteld deelnemingsdividend ex art. 13 Wet Vpb? Feiten: De belanghebbende is een fiscale eenheid die indirect 16% houdt in A. Door de fiscale eenheid was aan een...

  ... heeft gehandeld door de omzetting van vreemd vermogen in formeel eigen vermogen dat materieel als vreemd vermogen fungeert. 1.5 Het Hof Amsterdam ... er voorts op dat de door de Staatssecretaris ingeroepen jurisprudentie BNB 1988/217, HR BNB 2007/104 en HR BNB 2012/37 niet over belanghebbendes ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, November 03, 2010

  De inhoud van inmiddels tot stand gekomen jurisprudentie biedt op zichzelf geen grond voor het doorbreken van het in rechte onaantastbaar zijn van besluiten waartegen niet in rechte is opgekomen. Niet kan worden gezegd dat het Uwv, in een geval als het onderhavige, waarbij uit eigen beweging wordt overgegaan tot herberekening van de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant aan de hand van de...

  ... in artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar ook uit eigen beweging, een eerder genomen besluit gedeeltelijk dan wel in volle omvang ... vormt de inhoud van inmiddels tot stand gekomen jurisprudentie op zichzelf geen grond voor het doorbreken van het in rechte onaantastbaar ...

 • Uitspraak Nº 16/707101-16 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-06-12

  ... . . Op grond van vaststaande jurisprudentie gelden in de kern een tweetal voorwaarden voor het gebruiken van een ... heeft gehad – middellijk of onmiddellijk – afkomstig zijn uit eigen misdrijf. . . . . . Juridisch ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 3300. Rechtbank Gelderland, 2016-11-15

  ... als verweerder beschouwen deze toegangsweg als aanhorigheid van de eigen woning van eiser. . . 7. In 2011 is de bouw van de woning op ... is gezocht naar aansluiting bij bestaande wetgeving en jurisprudentie. De relevante artikelen en jurisprudentie wordt hieronder kort ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, May 16, 2012

  Verzoek om informatie in het kader van de Wob. Ter zitting heeft verweerder opgemerkt moeite te hebben met de lijn die de Afdeling (en in het spoor daarvan de rechtbank) in zijn jurisprudentie in zaken als de onderhavige heeft uitgezet. Verweerder is van mening dat de Wpg zo gelezen moet worden dat geen enkel gegeven verstrekt kan worden dat door de betrokkenen zelf (te weten: aangevers,...

  ... de Afdeling (en in het spoor daarvan de rechtbank) in zijn jurisprudentie in zaken als de onderhavige heeft uitgezet. Verweerder is van mening dat ..., slachtoffers, getuigen en verdachten) te herleiden is naar hun (eigen) zaak. Dit komt er in feite op neer, zo onderkent verweerder, dat in de ...

 • Hoger beroep van Raad van State, March 28, 2012

  Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 15 oktober 2009 in zaak nr. 200907306/1/V3; www.raadvanstate.nl) strekt inbewaringstelling ter fine van uitzetting, zodat de bevoegdheid van de minister om de vreemdeling in bewaring te stellen afhankelijk is van diens bevoegdheid om de vreemdeling uit te zetten. Derhalve bestaat, zolang de ingevolge artikel 62, eerste lid,

  ...2.4.1. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak van 15 oktober 2009 in zaak nr. ..., van de Vw 2000 aan een vreemdeling gegunde termijn om Nederland uit eigen beweging te verlaten niet is verstreken, gelet op voormelde bepaling, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, February 29, 2008

  Fiscale fraude horecabedrijven 1. Veroordeling wegens medeplegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften, meermalen gepleegd. Het hof stelt voorop dat een natuurlijk persoon als pleger zoals bedoeld in artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt, ook al zou op grond van artikel 51 SR vervolging van die natuurlijke persoon als feitelijk leidinggevende of...

  ... uit de wetsgeschiedenis van dat artikel, alsmede uit de jurisprudentie die zich op dit punt heeft ontwikkeld. Naar het oordeel van het hof heeft ... verdachte] tot 1 januari 2004 bestuurder van [bedrijf 3] en naar eigen zeggen was hij de leidinggevende binnen [bedrijf 2] en [bedrijf 1] Voorts ...