jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 18/00573. Hoge Raad, 2019-04-16

  ...Verdachte was van die bepaling en de jurisprudentie rond dat artikel op de hoogte. Daartegenover stond de ongeschreven morele ... met de door haar bewust opgespaarde, maar voor het doel ongeschikte eigen medicijnen. De verdachte bood zijn stiefmoeder op dat moment een ...

 • Uitspraak Nº 16/994068-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... [verdachte] bevestigt voornoemde externen uit zijn eigen netwerk te hebben aangedragen bij [bedrijf 4] . 6 Ten aanzien van [B] 7 , ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 16/994048-14 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... vergoedingen stuurde voegde hij ook in de administratie van zijn eigen vennootschappen. 17 Als mensen anderen aanbrachten kregen zij een deel ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 5880136. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-05-30

  ... Op 13 januari 2012 heeft [gedaagde] naar aanleiding van de jurisprudentie in effectenleasezaken uit eigen beweging een bedrag van € 1.430,36 aan ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 18 april 2008

  HIV / Ghana / beleid verweerder / verhullend onderscheid / wijziging in advisering BMA / gering percentage patiënten dat wordt behandeld / gelijkheidsbeginsel Beoordeling van het beleid Het is vaste jurisprudentie van de AbRS dat verweerder een beleid mag voeren waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de beschikbaarheid van de specifiek benodigde medische behandeling in het land van...

  ... niet meer rechtmatig in Nederland verblijft en dat hij Nederland uit eigen beweging binnen vier weken moet verlaten. Op 27 september 2007 heeft de ...Het is immers vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (AbRS) dat als het ...

 • Uitspraak Nº 16/994049-14 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... of de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon op grond van het eigen daderschap wordt vervolgd (HR 21-10-1986, NJ 1987, 362 en ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 14/52. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2015-12-23

  ...Volgens appellant had dit op grond van haar eigen jurisprudentie wel op de weg van de accountantskamer gelegen, omdat ...

 • Uitspraak Nº 18/00224 tot en met 18/00226. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-01-31

  ... het vermogen van belanghebbende kon beschikken als ware het zijn eigen vermogen en dat op grond van de “transparantie-jurisprudentie” ...

 • Uitspraak Nº 200.193.437. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-01-28

  ... . Betrokkene is te beschouwen als meewerkend eigenaar van een betonbedrijfsvloerenbedrijf. . . . . .... . . In de jurisprudentie is duidelijk geworden dat in een dergelijke situatie gedeeltelijke ...

 • Uitspraak Nº 23-001302-14. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-26

  ... ter terechtzitting in hoger beroep leidt het hof af dat [CvB] op eigen initiatief en onder van te voren tussen partijen overeengekomen ... . Naar inmiddels bestendige jurisprudentie kan witwassen bewezen worden geacht, indien het op grond van de ...

 • Uitspraak Nº 200.201.843_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-10-09

  ... gold met betrekking tot de verkoop van restproducten voor eigen gewin, dan wel voor de vispot. . . . . ...(HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 en latere jurisprudentie). . . . . 3.11. . . De dringende ...

 • Uitspraak Nº 201703625/1/A3. Raad van State, 2018-03-14

  ... worden aangenomen dat deze hoeveelheid harddrugs uitsluitend voor eigen gebruik was. Hij verwijst hierbij naar jurisprudentie van de Afdeling. ...

 • Uitspraak Nº 200.178.528/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-21

  ... . 3.1 . . [geïntimeerde] B.V. is eigenaar van de onroerende zaken staande en gelegen aan de [a-straat] 2c te [A] , ...op grond van vaste jurisprudentie het dringend eigen gebruik slechts aannemelijk behoeft te maken en dat ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Den Haag, 28 mei 2013

  uitlevering aan de VS; art. 3 EVRM; vraag of functionarissen van de verzoekende staat betrokken waren bij foltering van de uit te leveren persoon; onderzoeksplicht aangezochte staat.

  ...3.4 Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat de uitlevering zonder meer ontoelaatbaar moet worden ... de twee Nederlanders (memorie van grieven onder 15 d) niet uit eigen wetenschap dat functionarissen van de VS betrokken waren bij de foltering ...

 • Uitspraak Nº 201702168/1/V3. Raad van State, 2017-09-28

  ... uitmaakt van de serie overwegingen van 172-181 waarin het EHRM zijn eigen eerdere jurisprudentie samengevat weergeeft. In punt 175 kan daarom geen ...

 • Uitspraak Nº 200.203.234_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-10-09

  ...Zij reden met een eigen auto, ik was alleen met mijn bus. Op de terugweg heb ik bij de opkoper aan ...(HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 en latere jurisprudentie). . . . . 3.13. . . De dringende ...

 • Uitspraak Nº 16/994013-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... meerdere andere externe medewerkers geïntroduceerd uit zijn eigen netwerk, te weten onder meer: . . . - . ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 29 februari 2012

  Eiseressen zijn plaatsvervangend secretarissen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag (RTG). Zij hebben verzocht om uitbetaling van achterstallige vacatiegelden. In dit geschil staat vast dat de door de secretaris van het RTG van verweerder ontvangen vacatiegelden niet geheel werden doorbetaald aan de plaatsvervangend secretarissen. De rechtbank overweegt allereerst...

  ...De eigen onderzoeksplicht van eiseres doet daaraan niet af. Voorts achten ...6. Volgens vaste jurisprudentie (Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 23 juni ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 19 oktober 2011

  Vernietigde besluiten overheid gericht aan holdingvennootschap; onrechtmatige daad; holding- en dochtervennootschap; schade en causaal verband. Onjuist is het standpunt dat schade die de dochtermaatschappij lijdt (lagere exploitatieresultaten) is aan te merken als schade die de holding lijdt omdat deze schade in een geconsolideerde jaarrekening ten laste van de holding tot uitdrukking komt....

  ... is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen en heeft een eigen, van andere (rechts)personen afgescheiden vermogen. Een vennootschap heeft ... dat hier sprake is van afgeleide schade in de zin van de jurisprudentie van de Hoge Raad, onder andere ABP-Poot, NJ 1995/288. De holding stelt ...

 • Uitspraak Nº 200.230.952/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-05-21

  ... inzake. . . . . WONINGSTICHTING EIGEN HAARD,. . gevestigd te Amsterdam,. appellante,. ... overwogen over de door Eigen Haard in het geding gebrachte jurisprudentie, faalt eveneens. De kantonrechter was immers tot niet meer gehouden dan ...

 • Uitspraak Nº AWB - 14 _ 7356. Rechtbank Gelderland, 2015-05-28

  ... . . Feiten. . . 1. Eisers zijn eigenaar van het bedrijfspand. Het bedrijfspand is een winkel in het centrum van .... . 13. De bestaande vaste jurisprudentie dat het eigen huurcijfer het best bruikbaar is bij het bepalen van de ...

 • Uitspraak Nº 22-005563-12. Gerechtshof Den Haag, 2015-12-23

  ...Op 14 augustus 2011 heeft [medeverdachte 1] uit eigen beweging A 3390 gebeld. [medeverdachte 1] wilde afspreken met hem, omdat ... 1 A ten laste gelegde heling) en hun handelen volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad daarom niet als witwassen kan worden gekwalificeerd. Het ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, 13 januari 2011

  15c Dri. Normale woon- en verblijfplaats. Verweerder heeft zich inmiddels op het standpunt gesteld dat op zich zelf in Mogadishu sprake is van een uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 15c van de Definitierichtlijn, doch dat beoordeeld zal worden of aan de vreemdeling een vestigingsalternatief tegengeworpen kan worden. Het betreffende beleid is opgenomen in WBV 2010/19. Dit beleid is op 1

  ...Verzoeker heeft na dit incident nog een maand in zijn eigen woning verbleven. Ook in Xaliimo, waar verzoeker na augustus 2007 ...Uit de jurisprudentie van de AbRS volgt namelijk dat als uitgangspunt moet gelden de plaats waar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 januari 2010

  Notitie MR. M.E. VAN HILTEN ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 29 april 2009 inzake: Nrs. 08/01868, 08/01933 en 08/01934 Omzetbelasting maart 2004, april 2004 en mei 2004 Staatssecretaris van Financiën tegen X B.V. Belanghebbende houdt zich bezig met de bouw van woningen die zij vervolgens (op)levert aan haar opdrachtgevers. Op grond van de door belanghebbende met haar opdrachtgever gesloten koop-/aa

  ... richtlijnbepaling - en zoals wordt bevestigd door vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ ... op het tijdstip van die overdracht (MvH: van de macht om als eigenaar te beschikken in de zin van artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn) een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 januari 2010

  Notitie MR. M.E. VAN HILTEN ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 29 april 2009 inzake: Nrs. 08/01868, 08/01933 en 08/01934 Omzetbelasting maart 2004, april 2004 en mei 2004 Staatssecretaris van Financiën tegen X B.V. Belanghebbende houdt zich bezig met de bouw van woningen die zij vervolgens (op)levert aan haar opdrachtgevers. Op grond van de door belanghebbende met haar opdrachtgever gesloten koop-/aa

  ... richtlijnbepaling - en zoals wordt bevestigd door vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ ... op het tijdstip van die overdracht (MvH: van de macht om als eigenaar te beschikken in de zin van artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn) een ...